Rhestrau E-bost Myfyrwyr

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu nifer o restrau ebost  - sy’n cael eu cynhyrchu’n nosweithiol o ddata Myfyrwyr ar AStRA - y gall staff eu defnyddio i gysylltu â myfyrwyr. Mae’r rhestrau hyn yn cynnwys myfyrwyr y flwyddyn academaidd gyfredol yn unig, gyda’r treiglo drosodd o un blwyddyn academaidd i’r un nesaf yn digwydd ar Fedi 1af. Yr unig eithriad i hyn yw’r rhestrau ar gyfer myfyrwyr y Ganolfan Saesneg Ryngwladol  sy’n treiglo drosodd ar Awst 1af.

Gellir gyrru e-bost i’r rhestrau hyn gan staff PA yn unig (ac yn achos rhestrau’r Neuaddau, gan Cymorth Preswyl a staff Gwasanaethau Preswyl yn unig).

Efallai y bydd eich rhaglen e-bost yn gofyn i chi ychwanegu @aber.ac.uk at enw’r rhestr e.e. tutor-abc-2@aber.ac.uk

AStRA

Mae cyfleuster yn bodoli yn AStRA i holi rhestrau e-bost sy'n cael eu cynhyrchu gan AStRA. Ewch i Restrau E-bost dan Defnyddioldeb.

Campysau Ychwanegol

Mae rhestrau e-bost ychwanegol yn cael ei greu i gefnogi campysau ychwanegol. Mae hyn yn berthnasol i'r holl restrau e-bost isod ac eithrio y rhestrau e-bost hall-. Mae'r rhestrau e-bost yr ydych yn gyfarwydd â nhw yn cynnwys myfyrwyr Aberystwyth yn unig. Byddai atodi -cod_campws ar y diwedd yn e-bostio'r myfyrwyr ar y campws hwnnw. Byddai atodi -ALL ar y diwedd yn e-bostio pob myfyrwyr ar unrhyw gampws.

Er engraifft,

scheme-N122-BSC-1 = myfyrwyr ar N122/BSC yn y flwyddyn gyntaf yn Aberystwyth.

scheme-N122-BSC-1-MU = myfyrwyr ar N122/BSC yn y flwyddyn gyntaf yn Mawrisiws.

scheme-N122-BSC-1-ALL = myfyrwyr ar N122/BSC yn y flwyddyn gyntaf ar unrhyw gampws.

Mae'r rhestrau sydd ar gael fel a ganlyn

Holl fyfyrwyr FT/PT sydd wedi eu cofrestru ar fodiwl:

e.e. module-AC10310 = myfyrwyr wedi eu cofrestru ar fodiwl AC10310

 • Mae’r rhestrau’n cynnwys myfyrwyr sydd wedi eu cofrestru ar hyn o bryd a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • Gall Gweinyddwyr Adrannol gael eu cynnwys hefyd petai’r Adran yn gwneud cais am hynny
 • Nid ydynt yn cynnwys Myfyrwyr o Bell a’r rheini sy’n ailsefyll arholiadau’n allanol
 • Nid ydynt yn cynnwys myfyrwyr sydd heb fynediad i e-bost PA mwyach
 • Mae staff a gofnodir gyferbyn â Modiwl yn y System Modiwlau hefyd wedi eu cynnwys

Pob myfyriwr a gofrestrir ar gynllun astudio yn ôl y flwyddyn astudio:

e.e. scheme-M164-BSCEC-2  =  myfyrwyr ar M164/BSCEC yn yr 2il flwyddyn. 

Mae’r rhestrau enwau hyn yn defnyddio codau’r Cynllun Astudio (e.e. M164) a chodau Nod y Cymhwyster (e.e. BA, BSC, BSCEC, LLM, MSCEC, PHD, NQUG, ayb).Hefyd yn gynwysedig yma ceir rhestrau myfyrwyr DiPAR yn ôl iaith y Cynllun – e.e. scheme-PGDE-W a scheme-PGDE-E  Gweler isod am eglurhad o’r Flwyddyn Astudio.

 • Mae’r rhestrau yn cynnwys myfyrwyr sydd wedi eu cofrestru ar hyn o bryd a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • Maent yn cynnwys Dysgwyr o Bell
 • Nid ydynt yn cynnwys y rheini sy’n ailsefyll arholiadau’n allanol
 • Nid ydynt yn cynnwys myfyrwyr sydd heb fynediad i e-bost Prifysgol Aberystwyth mwyach

Myfyrwyr ar unrhyw gynllun astudio mewn adran yn ôl y math o raglen:

e.e. dept-T-UG-3 = israddedigion mewn Ffiseg.

Mae’r codau Adran fel y rheini a ddefnyddir yn y system Myfyrwyr (gweler y rhestr isod) – yn deillio o’r gronfa ddata Cynlluniau Astudio sy’n cofnodi pa Adrannau sy’n gysylltiedig â phob Cynllun Astudio. Dyma’r Mathau o Raglenni: UG, PGT (Dysgwyd), PGR (Ymchwil), PG (rhestr cyfunedig o PGT a PGR), EM PGCES (PGCE uwchradd) neu PGCEP (PGCE cynradd). Gweler isod am eglurhad o’r Flwyddyn Astudio.

 • Mae’r rhestrau yn cynnwys myfyrwyr sydd wedi eu cofrestru ar hyn o bryd a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • Nid ydynt yn cynnwys Dysgwyr o Bell.  
 • Nid ydynt yn cynnwys y rheini sy’n ailsefyll arholiadau’n allanol
 • Nid ydynt yn cynnwys myfyrwyr sydd heb fynediad i e-bost PA mwyach

Myfyrwyr ar unrhyw gynllun astudio mewn adran yn ôl y math o raglen a’r flwyddyn astudio:

e.e. dept-T-UG-3 = israddedigion mewn Ffiseg ym mlwyddyn 3.

Pob myfyriwr a draddodwyd i ofal tiwtor personol:

e.e. tutor-abc  =  myfyrwyr cofrestredig gyda’r tiwtor personol abc (mewngofnod defnyddiwr) fel y’i mewnbynnwyd i’r system Cofnodion Myfyrwyr yn ôl Adrannau

 • Mae’r rhestrau yn cynnwys myfyrwyr sydd wedi eu cofrestru ar hyn o bryd a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • Maent yn cynnwys Dysgwyr o Bell.  Mae Dysgwyr o Bell ar restrau penodol, naill ai yn ôl math y rhaglen, neu bob dysgwr o bell yn yr adran, ac nid ydynt yn ôl blwyddyn o astudio, e.e. dept-U-UG-DL neu dept-U-DL.
 • Nid ydynt yn cynnwys y rheini sy’n ailsefyll arholiadau’n allanol
 • Nid ydynt yn cynnwys myfyrwyr sydd heb fynediad i e-bost PA mwyach

Pob myfyriwr a draddodwyd i ofal tiwtor personol yn ôl y flwyddyn astudio:

e.e. tutor-abc-2 = myfyrwyr cofrestredig ym mlwyddyn 2 gyda’r tiwtor personol abc. Fel y rhestr uchod ond wedi ei rannu yn ôl y flwyddyn astudio – gweler yr eglurhad isod.

Myfyrwyr sydd wedi’u clustnodi i diwtor personol yn ôl math o raglen a blwyddyn astudio:

e.e. tutor-abc-ug-1 = Myfyrwyr Israddedig cofrestredig ym mlwyddyn 1 sydd ag abc yn diwtor personol.

Yr un fath â’r rhestr uchod ond wedi’u rhannu yn ôl math o raglen a blwyddyn astudio – gweler yr eglurhad isod. 

Dyma’r Mathau o Raglenni: UG, PGT (Uwchraddedigion a Addysgir), PGR (Uwchraddedigion Ymchwil), PGCE (myfyrwyr TAR).

Myfyrwyr Rhyngwladol (cenedligrwydd ar wahân i Brydeinig):

Mae’r rhestrau yn cynnwys israddedigion llawn amser a rhan amser (UG); Uwchraddedigion (Dysgwyd) (PGT), Uwchraddedigion Ymchwil (PGR), myfyrwyr TAR (PGCE) a DiPAR (PGDE) a myfyrwyr Iaith a Dysgu(LC)

e.e. int-ug; int-pgr; int-pgce; int-pgde; int-lc. Oddi fewn i’r adran hon cedwir rhestrau ar wahân o fyfyrwyr Tsieineaidd (int-china) a Malaysiaidd (int-malaysia).

Yr holl fyfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr [ACM] fesul Adran:

e.e. dept-F-nss ar gyfer myfyrwyr arolwg cenedlaethol y myfyrwyr yn adran F. Dim ond rhwng Ionawr a Mehefin mae’r rhestrau hyn ar gael.

Pob myfyriwr sy’n preswylio mewn neuadd (Defnyddir gan Staff Cymorth Preswyl yn unig):

e.e. hall-cwrt  =  myfyrwyr cofrestredig sy’n byw yn Cwrt Mawr

Rhestrau ychwanegol ar gyfer bob bloc ar gael hefyd - e.e. hall-cwrt-d

Gellir defnyddio rhestr hall-priv i gysylltu â myfyrwyr FT UG/PG/LLC sydd wedi darparu cyfeiriad tymor cyfredol ond nid mewn neuadd

Y Flwyddyn Astudio

 • Pan rhennir y rhestrau yn ôl y flwyddyn astudio, cynhwysir myfyrwyr sydd ar flwyddyn allan o’r coleg (e.e. Dros y Môr, Blwyddyn Ddiwydiannol, Blwyddyn Gyfnewid ayb.) fel blwyddyn Y (e.e. ‘dept-N-UG-Y’).
 • Ceir rhestrau ar wahân ar gyfer myfyrwyr ym mlynyddoedd 0 i 5 (mae blynyddoedd y tu hwnt i 5 yn cael eu cynnwys fel blwyddyn 5).
 • Addasir y flwyddyn astudio i wneud iawn am fyfyrwyr sydd wedi cymryd blwyddyn allan o’r blaen – felly, mae ‘dept-N-UG-3’ yn cynnwys myfyrwyr ym mlwyddyn olaf cynllun tair blynedd ynghyd â’r rheini ar flwyddyn olaf cynllun pedair blynedd sy’n cynnwys profiad gwaith mewn diwydiant.    
 • Mae Graddedigion a Ddysgir yn cael eu cynnwys ym mlwyddyn 1 hyd nes yr ymgymerant â thraethawd ymchwil pryd y symudant i flwyddyn 2.
 • Mae israddedigion o dramor sy’n mynychu Prifysgol Aberystwyth fel rhan o gynllun cyfnewid yn cael eu dosbarthu o dan flwyddyn astudio 2.
 • Addasir y flwyddyn astudio i wneud iawn am fyfyrwyr ar gynlluniau syfaen.  Mae myfywyr ar flwyddyn 1 o gynllun sylfaen yn cael eu cynnwys ym mlwyddyn 0, e.g. dept-N-UG-0.

Codau’r Adrannau

Mae’r codau a ddefnyddir ar Sequent fel a ganlyn:

 Codau AStRAAdrannau
F Celf
Y Ysgol Fusnes Aberystwyth
ZC Y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad, Cydraddoldeb a Chynhwysiad Cymdeithasol
ZD Canolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd
N Adran Cyfrifiadureg
B Addysg
C Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
P Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
ZB Ysgol y Graddedigion
E Hanes a Hanes Cymru
I Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
U Astudiaethau Gwybodaeth
V Saesneg Rhyngwladol
K Gwleidyddiaeth Ryngwladol
L Gyfraith
ZZ Dysgu Gydol Oes
M Mathemateg
D Ieithoedd Modern
T Ffiseg
W Adran Seicoleg
A Theatr, Ffilm a Theledu
G Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
ZA Cymraeg i Oedolion

 

Codau’r Athrofeydd

Cod AthrofaEnw Athrofa
1 Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
3 Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg
4 Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth & Seicoleg
5 Athrofa Busnes a’r Gyfraith
6 Athrofa'r Celfyddydau a’r Dyniaethau
7 Athrofa Datblygu Proffesiynol

Codau’r Neuaddau

BRYN

BRYN DERW

CLAR

TY CLARENDON 

CWRT

NEUADD CWRT MAWR

FPEN

FFERM PENGLAIS

GWAL

GWALIA

PANT

NEUADD PANTYCELYN

PENB

NEUADD PENBRYN

PENT

NEUADD PENBRYN (Cyfrwng Cymraeg)

PENS

NEUADD PENBRYN (Cyfrwng Cymraeg)

PJMV

PENTRE JANE MORGAN

ROSS

NEUADD ROSSER

ROSG

NEUADD ROSSER (Bloc G)

TREF

NEUADD TREFLOYNE

ZFAR

FFERMDY PENGLAIS 

ZGOD

GODRE'R GLAIS

ZLON

LON HENDRE