Gwneud Cais

Gwyliwch y fideo uchod ac agorwch y tabiau isod i ddarganfod mwy am wneud cais am astudiaeth Uwchraddedig.

Cyn i chi wneud cais

Mae darllen a deall y wybodaeth isod yn ofalus yn golygu y dylai eich cais i Aberystwyth fod yn broses esmwyth.

Cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Graddedigion os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut i gyflwyno eich cais neu am Gofynion Mynediad.

 

Gwybodaeth am Ddiogelu Data

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais Ar-lein

Rhaglenni Amser Llawn, Rhan-amser a Dysgu o Bell

Dylid gwneud ceisiadau am astudiaethau ôl-raddedig ar-lein drwy'r Porth Ceisiadau Derbyn Ôl-raddedig.

I wneud cais, ewch i dudalennau'r Cwrs yn gyntaf a dod o hyd i fanylion y cwrs yr hoffech wneud cais amdano.  Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i'r Dudalen Cwrs o'ch dewis, dewiswch y botwm "Ymgeisio Nawr" i ddechrau eich cais.

Bydd y Porth Ceisiadau Derbyn Ôl-raddedig yn gofyn i chi roi eich manylion personol i ni, cadarnhau eich dewis(au) cwrs a lanlwytho dogfennau i gefnogi eich cais.  Sicrhewch eich bod wedi cadw dogfennau ategol ar ffurf PDF ac yn barod i'w lanlwytho i'ch cais ar-lein.

Os na allwch ddod o hyd i'r cwrs penodol yr hoffech wneud cais amdano, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses ymgeisio, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig (derbyn-uwchraddedig@aber.ac.uk) i gael cyngor pellach.

Cyrsiau TAR

Sylwer y dylid gwneud pob cais am gyrsiau Hyfforddiant Athrawon TAR drwy UCAS.

Cyrsiau heb eu Rhestru ar Dudalennau Cwrs

Sylwch fod sawl cwrs nad ydynt efallai wedi'u rhestru ar ein Tudalennau Cyrsiau ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, gallwch barhau i ddefnyddio'r Porth Ceisiadau Derbyn Ôl-raddedig i wneud cais am y rhaglenni canlynol.   Defnyddiwch y dolenni canlynol i wneud cais am y cyrsiau hyn.

Enw'r Cwrs

Cod y Cwrs

Linc i'r Cais

Doethuriaeth Broffesiynol (DProf)

N1221

https://apply.aber.ac.uk/f?p=130:1:::::p1_course_code,p1_prog_type,p1_language:N1221,PG,cy  

 

 

Gwneud cais am cyrsiau hyforddi Athrawon (TAR)

I wneud cais am gyrsiau hyforddi Athrawon sef TAR, bydd angen i bob ymgeiswyr cwblhau y cais trwy system UCAS. Ewch i wefan UCAS am fwy o wybodaeth. 

Gwneud cais oddi ar-lein

Noder, oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 presennol, fod tîm y Swyddfa Derbyniadau i Raddedigion yn parhau i weithio gartref.  Felly, cyflwynwch ddogfennau i ni drwy e-bost yn hytrach na thrwy'r post.

Os hoffech wneud cais drwy’r post neu’r e-bost, neu os ydych am wneud cais am raglen lle mae’n rhaid i chi wneud cais oddi ar-lein, darllenwch y canllawiau isod. Os ydych yn cyflwyno drwy e-bost, atodwch dogfennau fel ffeiliau pdf ar wahân.

Gwneud cais ar bapur (drwy'r post neu e-bost)

 

Noder bod ceisiadau am swyddi Hyfforddi Athrawon TAR yn cael eu gwneud trwy wefan Hyfforddiant Athrawon UCAS.

Ar ôl cyflwyno eich cais

Unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu, byddwch yn derbyn e-bost o gadarnhad. Os ydych wedi gwneud cais ar-lein, byddwch hefyd yn derbyn cydnabyddiaeth drwy e-bost.