Arholiadau Mynediad a Gwobrau Teilyngdod - Mynediad yn 2021

Arholiadau Mynediad a Gwobrau Teilyngdod; myfyriwr yn llyfrgell

Gwerth hyd at £2,000 y flwyddyn ynghyd â chynnig diamod

Mae ymgeiswyr ar gyfer ein Harholiadau Mynediad yn sefyll dau bapur arholiad sy'n para awr a hanner yr un.  Yn dibynnu ar y marciau a gewch yn y ddau bapur, gallech dderbyn hyd at £2,000 y flwyddyn a lle gwarantedig i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.  

 

Newidiadau pwysig:
Oherwydd pandemig Covid, bydd Arholiadau Mynediad 2021 yn arholiadau ar-lein y mae'n rhaid eu sefyll yn eich ysgol/coleg. Er mwyn sicrhau nad oes neb ar ei colled oherwydd cau ysgolion, rydym wedi newid dyddiad yr arholiadau.  Byddant yn awr yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 24 Mai 2021, a'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 7 Mai 2021.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw'r Arholiadau Mynediad?

 

 1. Mae Arholiadau Mynediad yn ddewisol i fyfyrwyr sy'n gwneud cais am gynllun gradd israddedig yn Aberystwyth.
 2. Yn 2021 bydd pob arholiad ar-lein.  Bydd angen i chi gael defnydd o gyfrifiadur/gliniadur gyda chysylltiad â'r rhyngrwyd, Microsoft Word a phorwr gwe Chrome (neu Firefox).
 3. Er ein bod fel arfer yn cynnig canolfan arholi yn Aberystwyth, ni allwn wneud hynny yn 2021 oherwydd cyfyngiadau Covid.  Felly, bydd angen sefyll arholiadau yn eich ysgol/coleg. Rhaid sicrhau eich bod yn cael eu caniatâd eich Swyddog Arholiadau cyn cyflwyno'ch cais.  Byddwn hefyd yn cynnal yr arholiadau yn hwyrach nag arfer.
 4. Byddwch yn sefyll dau arholiad o'r dewis o bynciau a gynigiwn (rhaid i'r dewis o bapurau arholiad gael ei gymeradwyo gan yr Adran yr ydych wedi gwneud cais i astudio ynddynt).
 5. Mae pob arholiad yn para am awr a hanner, a bydd y ddau ar yr un diwrnod fel arfer.
 6. Caiff yr arholiadau eu gosod a'u marcio gan ein hadrannau academaidd, felly nid ydynt yn dilyn unrhyw faes llafur penodol, ond dylent fod yn safon debyg i arholiadau Safon Uwch.
 7. Gall ymgeiswyr llwyddiannus gael cynnig diamod a hyd at £2,000 y flwyddyn.

 

 

2. Pam sefyll yr Arholiadau Mynediad?

1. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn un o 4 gwobr:

 • Ysgoloriaethau Cyfadran – £2,000 y flwyddyn a chynnig diamod
  Mae 20 Ysgoloriaeth Cyfadran ar gael, sy’n werth £2,000 y flwyddyn, ynghyd â gwarant o le yn llety’r Brifysgol gydol y cwrs. Ein cyfadrannau academaidd sy’n clustnodi’r gwobrau hyn ar sail perfformiad rhagorol yn yr Arholiadau Mynediad. 
 • Ysgoloriaethau’r Brifysgol – £1,000 y flwyddyn a chynnig diamod
  Mae gennym 50 o Ysgoloriaethau’r Brifysgol i’w dyfarnu i’r ymgeiswyr sy’n cael y marciau cyfunol uchaf yn y ddau bapur arholiad. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn £1,000 ym mhob blwyddyn o’u cwrs. 
 • Gwobrau Teilyngdod – £1,000 yn y flwyddyn gyntaf a chynnig diamod
  Rydym yn cynnig tua 250 o Wobrau Teilyngdod bob blwyddyn i fyfyrwyr sy’n gwneud yn dda yn yr Arholiadau Mynediad ond yn methu o drwch blewyn â chael Ysgoloriaeth. Bydd deiliaid Gwobrau Teilyngdod yn derbyn £1,000 yn ystod eu blwyddyn gyntaf. 
 • Cynigion Diamod
  Gall perfformiad cryf yn yr Arholiadau Mynediad arwain at y Brifysgol yn cadarnhau lleoedd ymgeiswyr heb fwy o amodau gan arwain at gynnig diamod trwy UCAS. Mae’n bosib bydd ymgeiswyr sy’n colli allan ar wobr o drwch blewyn yn derbyn cynnig diamod ar sail perfformiad cryf yn yr Arholiadau.

2. Gall lle gwarantedig gan Brifysgol dynnu'r pwysau oddi ar ganlyniadau arholiadau eraill.

3. Mae cael Ysgoloriaeth yn ychwanegiad gwych i'ch CV.

3. Pa bapurau arholiad ddylwn i eu dewis?

Sicrhau eich bod yn dewis pynciau sy’n berthnasol i’r cynllun gradd rydych am ei astudio. Os na fyddwch yn sefyll arholiadau mewn pynciau priodol, gallai hynny olygu na fyddwch yn gymwys i gael gwobr a/neu gynnig gostyngol.

Mae’n syniad da edrych ar rai o Hen Bapurau’r Arholiadau Mynediad er mwyn cael syniad o’r math o gwestiynau sy’n debygol o gael eu gofyn, ac ar ba lefel, ond cofiwch y gall ffurf y papurau cwestiynau newid o flwyddyn i flwyddyn:

4. Sut i ymgeisio

Gallwch wneud cais yn hawdd drwy’r Ffurflen Gais Ar-lein.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 7 Mai 2021 ac ni chaiff ceisiadau hwyr eu hystyried.

RHAID i  chi gael caniatâd eich Swyddog Arholiadau cyn cyflwyno'ch ffurflen gais i sicrhau eu bod yn gallu gwneud y trefniadau angenrheidiol.  Bydd angen eu cyfeiriad e-bost arnom er mwyn cael cadarnhad, ac anfon cyfarwyddiadau arholiad maes o law. 

5. Sut fydd yr arholiadau ar-lein yn gweithio?

Gallwch weld cyfarwyddiadau llawn o'r hyn i'w ddisgwyl o'r broses arholi yma.

Canllawiau i ymgeiswyr yr Arholiadau Mynediad

6. Beth os oes gennyf ofynion arholi arbennig?

Rhaid i ymgeiswyr a chanddynt ofynion arholi penodol yn eu harholiadau arferol yn yr ysgol (e.e. amser ychwanegol) gyflwyno ebost gyda’u cais oddi wrth eu hysgol yn cadarnhau’r gofynion hynny. Mae’n bosib y caiff ymgeiswyr cymwys 25% o amser ychwanegol, a’r un trefniadau ag yn eu harholiadau arferol yn yr ysgol. Gweler ein Polisi ar wneud addasiadau rhesymol ar gyfer ymgeiswyr sy’n sefyll yr Arholiadau Mynediad.

7. Beth sydd hawl gennyf i fynd mewn i'r arholiadau?

Ni chaniateir i ymgeiswyr fynd â ffonau symudol, oriawr digidol (smart watch) nag unrhyw ddyfeisiau digidol tebyg i fewn i'r Arholiadau Mynediad.  Oni noder yn wahanol isod, ni chaniateir defnyddio testunau, geiriaduron, atlas, nac ychwaith unrhyw ddogfennau neu gyfarpar ychwanegol yn yr arholiadau:

 • Busnes a Rheolaeth– gellir defnyddio cyfrifianellau nad oes modd eu rhaglennu.
 •  (Portffolio) – rhaid i ymgeiswyr drefnu i gyflwyno eu portffolio erbyn dyddiad yr arholiadau ysgrifenedig.
 • Cemeg– darperir tabl cyfnodol a gellir defnyddio cyfrifiannell.
 • Cyfrifeg a Chyllid – gellir defnyddio cyfrifianellau nad oes modd eu rhaglennu.
 • Economeg– gellir defnyddio cyfrifianellau nad oes modd eu rhaglennu.
 • Ffiseg– bydd yr holl wybodaeth berthnasol wedi’i chynnwys yn y papur, ond gall yr ymgeiswyr fynd ag unrhyw ‘Lyfrynnau Gwybodaeth’ a ganiateir gan eu Byrddau Arholi i’r ystafell arholiad i’w defnyddio yn yr arholiadau hynny os hoffent. Caiff yr ymgeiswyr ddefnyddio cyfrifianellau (os ydynt yn dawel, hunanbweredig, heb adnoddau cyfathrebu, ac yn methu dal testun neu ddeunydd arall y gellir ei ddefnyddio i ennill mantais annheg).
 • Ffotograffiaeth (Portffolio) – rhaid i ymgeiswyr drefnu i gyflwyno eu portffolio erbyn dyddiad yr arholiadau ysgrifenedig.
 • Mathemateg– caniateir i ymgeiswyr ddefnyddio cyfrifianellau (os ydynt yn dawel, hunanbweredig, heb adnoddau cyfathrebu, ac yn methu dal testun neu ddeunydd arall y gellir ei ddefnyddio i ennill mantais annheg), dylai ymgeiswyr ddod â’u cyfrifianellau eu hunain. Gall ymgeiswyr ddod ag unrhyw ‘Lyfrynnau Gwybodaeth’ i’r arholiad os ydynt wedi’u cymeradwyo gan eu bwrdd arholi ar gyfer eu defnyddio mewn arholiadau (darperir Tablau Ystadegol ar gyfer y papur Mathemateg Bellach). 

8. Amserlen yr Arholiadau

Oherwydd yr amgylchiadau eithriadol a orfodwyd arnom gan bandemic Cofid, byddwn yn caniatau i ysgolion/colegau gynnal yr arholiadau o fewn cyfod o 5 diwrnod, gan ddechrau ddydd Llun, 24 Mai 2021.  Lle bynnag y bo modd, gofynnwn i ymgeiswyr sefyll un papur yn y bore a'r llall ar brynhawn yr un diwrnod. Mae pob arholiad yn para awr a hanner. 

Dyma amserlen yr Arholiadau Mynediad. Canllaw yn unig yw’r amserlen hon, felly does dim angen i chi ddewis un papur o sesiwn y bore ac un arall o sesiwn y prynhawn – os yw arholiadau’r ddau bwnc rydych wedi’u dewis yn cael eu cynnal ar yr un pryd, byddwch yn sefyll un yn ystod sesiwn y bore a’r llall yn ystod sesiwn y prynhawn.

9. A oes cynllun marcio?

Nid oes gennym gynllun marcio ar gyfer papurau arholiad unigol.  Bwriedir yr isod fel canllaw cyffredinol yn unig.  Nid yw’r holl feini prawf o reidrwydd yn berthnasol i bob maes pwnc:

 • 80-100%: Dangos gwreiddioldeb, dirnadaeth, gallu beirniadol. Cynnwys rhagorol, ychydig iawn o gamgymeriadau, gwybodaeth dda am egwyddorion a chysyniadau’r pwnc. Dylai safbwynt yr ymgeisydd ei hun fod yn amlwg. Cyflwyniad rhagorol (dilyniant rhesymegol, rhannu’r deunydd yn synhwyrol, arddull glir). Sgiliau dadansoddi a dehongli rhagorol
 • 70-79%: Tystiolaeth o ddealltwriaeth a dirnadaeth. Cynnwys da iawn, ychydig o gamgymeriadau. Cyflwyniad da a mynegiant clir. Sgiliau dadansoddi a dehongli da
 • 60-69%: Addewid y bydd datblygiad yn y dyfodol. Cynnwys da, cymharol ychydig gamgymeriadau, trafod pwyntiau perthnasol. Rhywfaint o dystiolaeth o ddealltwriaeth a dirnadaeth. Cyflwyniad boddhaol. Gallu dadansoddi a dehongli gwybodaeth
 • 50-59%: Gwybodaeth gadarn am y ffeithiau a’r egwyddorion, trafod y rhan fwyaf o’r pwyntiau, ond rhai camgymeriadau a hepgoriadau. Cyflwyniad rhesymol. Gallu gwerthuso gwybodaeth
 • 40-49%: Rhywfaint o ddiffyg cynnwys, colli eglurder mewn mannau, ychydig o dystiolaeth o ddealltwriaeth gyson. Camgymeriadau a hepgoriadau mynych, cyflwyniad gwael

10. Gwybodaeth i Ysgolion a Cholegau

Canllawiau'r Arholiadau Mynediad ar gyfer ysgolion a cholegau

Oherwydd i'r cyfyngiadau sy'n codi oherwydd pandemig Covid, bydd ein Harholiadau Mynediad yn cael eu cynnal ar-lein am y tro cyntaf yn 2021.

Bydd angen y canlynol ar ymgeiswyr:

 • Cyfrifiadur neu liniadur
 • Microsoft Word
 • Porwr gwe Chrome (neu Firefox)

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 7 Mai ac ar ôl y dyddiad hwnnw bydd cyfrifon Prifysgol Aberystwyth yn cael eu creu a’r manylion yn cael eu hanfon at ymgeiswyr.  Bydd hyn yn galluogi ymgeiswyr i fewngofnodi i'r safle arholiadau ymlaen llaw, er mwyn ymgyfarwyddo â'r system.

 

Oherwydd yr amgylchiadau eithriadol a orfodwyd arnom gan bandemig Covid, byddwn yn caniatáu  i ysgolion/colegau gynnal yr arholiadau o fewn cyfnod o 5 diwrnod, gan ddechrau ddydd Llun, 24 Mai 2021.  Lle bynnag y bo modd gofynnwn i ymgeiswyr sefyll un papur yn y bore a'r llall brynhawn yr un diwrnod. Mae'r arholiadau'n para am awr a hanner yr un.  

Rhaid i aelod o staff arolygu’r arholiadau ar-lein er mwyn sicrhau na chaiff unrhyw ryngrwyd gwaharddedig, dyfeisiau symudol nac adnoddau eraill eu defnyddio.

Ni chodir tâl am sefyll yr Arholiadau Mynediad, ond ni all y Brifysgol gyfrannu at unrhyw gostau goruchwylio nac archebu ystafelloedd.

11. Canlyniadau a Thaliadau

Byddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr o fewn 4-6 wythnos i'r arholiadau cael eu cynnal, i roi gwybod iddynt am eu canlyniadau a pha wobrau, os yn berthnasol, y maent wedi'u derbyn.

Os yn llwyddiannus, cewch eich talu mewn dau randaliad cyfartal yn syth i’ch cyfrif banc – y cyntaf ddechrau mis Rhagfyr a’r ail ddechrau mis Mawrth. Gwneir taliadau Gwobrau Teilyngdod yn ystod y flwyddyn gyntaf yn unig.  Bydd angen darparu'ch manylion cyfrif banc ar eich cofnod myfyriwr fel ein bod yn medru prosesu'r taliadau.

12. Cymwynaswyr

Cynigiwn ein Hysgoloriaethau Mynediad drwy garedigrwydd nifer o gymwynaswyr sydd wedi rhoi rhoddion hael i ni dros y blynyddoedd. Mae cyfyngiadau ar rai gwobrau o ran pwy gaiff eu derbyn. Nid oes raid gwneud cais am Ysgoloriaeth benodol – os bydd eich canlyniadau’n ddigon da byddwn yn dyfarnu Ysgoloriaeth addas i chi. Fodd bynnag, dylech roi gwybod i ni os ydych yn fab i Weinidog Anghydffurfiol ac felly’n gymwys i gael eich ystyried am Ysgoloriaeth Goffa David Morgan Thomas o Caterham. Mae rhestr o’n cymwynaswyr a’r telerau a’r amodau sydd ynghlwm wrth wobrau unigol ar gael ar-lein.

13. Telerau ac Amodau