Y Cyngor

Y Cyngor yw “corff llywodraethol goruchaf y Brifysgol” ac mae’n “gyfrifol am benderfynu ar gyfeiriad strategol y Brifysgol ac am y modd y gweithredir materion ariannol a gweinyddol, a materion eraill y Brifysgol, yn unol â’i hamcanion”. Y Cyngor sy’n gwarchod sêl gyffredin y Brifysgol ac yn rheoleiddio ei defnydd.

Mae’r Ordinhadau yn amlinellu cyfansoddiad, pwerau a swyddogaethau’r Cyngor.

Aelodaeth

Aelodaeth y Cyngor

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022 – 2023 bydd aelodaeth Cyngor Prifysgol Aberystwyth fel a ganlyn:

Aelodau ex officio

Manylion Llun

Cadeirydd y Cyngor
Dr Emyr Roberts BA PhD (hyd at 31 Rhagfyr 2023)

 • Emyr oedd Prif Weithredwr cyntaf Cyfoeth Naturiol Cymru, gan arwain y newid a’r trawsnewid o’r tri chorff blaenorol i greu un sefydliad a chanddo gyfrifoldebau eang i reoli adnoddau naturiol ac amgylchedd Cymru mewn modd cynaliadwy.
 • Cyn hynny, bu’n uwch was sifil yn Llywodraeth Cymru, yn rheoli nifer o bortffolios; Cyfarwyddwr Cyffredinol Llywodraeth Leol a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus, a Chyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Sgiliau oedd ei swyddi diwethaf yno.
 • Daeth Emyr yn un o Gymrodyr ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis 2014; mae hefyd yn Gadeirydd Cadeiryddion Prifysgolion Cymru (ChUW) ac aelod o Bwyllgor Gwaith y Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgolion.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio
Adnoddau a Pherfformiad
Taliadau
Enwebiadau (Cadeirdydd)

Ms Meri Huws (hyd at 30 Ebrill 2026)

 • Tan Ebrill 2019, Meri oedd Comisynydd y Gymraeg, rôl a oedd ganddi o fis Ebrill 2012. Bu'n Gadeirydd Bwrdd yr iaith Gymraeg o 2004 hyd nes i'r Bwrdd gael ei ddiddymu ym mis Mawrth 2012.
 • Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth yn y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, ac yn flaenorol roedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio (Cadeirydd)
Pwyllgor Diswyddo (Cadeirydd)
Taliadau (Cadeirydd)
Enwebiadau


 

Is-Ganghellor
Yr Athro Elizabeth Treasure PhD BDS FRACDS FDSRCS FFPH

 • Mae gan yr Athro Treasure radd BDS mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol ynghyd â doethuriaeth o Brifysgol Birmingham.
 • Dyfarnwyd Medal John Tomes iddi am ragoriaeth wyddonol a gwasanaeth eithriadol i'r proffesiwn gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain yn 2006 a chymrodoriaeth FDSRCPS (arbennig) yn 2011.
 • Yn dilyn ystod o swyddi clinigol yn y Gwasanaeth Iechyd rhwng 1980 a 1990, symudodd yr Athro Treasure i Seland Newydd lle'r oedd ganddi ddwy rôl fel Deintydd Iechyd y Cyhoedd ac fel Darlithydd, yna’n Uwch Ddarlithydd, ym Mhrifysgol Otago

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio
Adnoddau a Pherfformiad
Buddsoddiadau
Enwebiadau

Dirprwy Is-Ganghellor
Yr Athro Tim Woods BA MA PhD (hyd at 31 Gorffennaf 2022)

 • Yn fab i ffisegwr deiamwnt a chynllunydd-arlunydd, ymfudod Yr Athro Tim Woods i’r Deyrnas Unedig o Dde Affrica yn y 70au hwyr gyda’i rhieni a dau brawd.
 • Ar ôl cwblhau ei BA, MA a Doethuriaeth mewn Llenyddiaeth Saesneg ym mhrifysgolion Briste a Southampton, ac yn dilyn cyfnod byr fel darlithydd dros dro ym Mhrifysgol Winchester, gafodd ei apwyntio’n ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Americanaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth ym 1990.
 • Cafodd ei wobrwyo gyda Chadair Personol yn 2003 a gafodd ei apwyntio yn Bennaeth yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol rhwng 2002-2007.
 

Aelodau Annibynnol

Manylion Llun

Kate Eden (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Mae Kate Eden yn gyfarwyddwr anweithredol sydd â dros bymtheng mlynedd o brofiad fel rheolwr gweithredol yn y DU ac yn rhyngwladol.
 • Cafodd Ms Eden ei geni a'i magu yng Ngogledd Cymru. Astudiodd y Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddiaeth yng Ngholeg King’s, Caergrawnt.
 • Daeth yn arbenigwraig mewn materion cyhoeddus, polisi a chyfathrebu strategol yn y sector fferyllol. Mae Ms Eden hefyd wedi gweithio ar bolisi ynni a gwyddoniaeth.

Aelod o'r Pwyllgor/au Canlynol:
Adnoddau a Pherfformiad (Cadeirydd)
Buddsoddiadau

 

Yr Athro Simon Green (hyd at 31 Gorffennaf 2025)

 • Mae Simon yn Athro Gwleidyddiaeth a Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) ym Mhrifysgol Aston, lle mae hefyd wedi gwasanaethu fel Deon Gweithredol Ieithoedd a Gwyddorau Cymdeithas.
 • Mae ei ddiddordebau academaidd yng Ngwleidyddiaeth yr Almaen ac Ewrop. Addysgwyd ef ym Mhrifysgolion Manceinion, Heidelberg a Birmingham.
 • Mae Simon yn aelod o Grŵp Rheoli Gweithredol Arloesi Canolbarth Lloegr ac mae hefyd yn weithgar mewn cysylltiadau rhwng Prydain a'r Almaen.

 Aelod o'r Pwyllgor/au canlynol:
Pwyllgor Diswyddo
Buddsoddiadau
Enwebiadau

Sharron Lusher (hyd at 31 Gorffennaf 2025)

 • Mae Sharron Lusher wedi cael gyrfa hynod ddiddorol hyd yma.
 • Fe ddringodd yr ysgol yn raddol o fewn Marks and Spencer, gan gwblhau ei gyrfa yno fel Rheolwr Logisteg Ewropeaidd, cyn symud i'r sector addysg.
 • Fe wnaeth Ms Lusher fwynhau gweithio ym myd addysg yn fawr ac arhosodd yn y sector fel Prif Weithredwr Coleg Sir Benfro nes iddi ymddeol yn 2018.

Aelod o'r Pwyllgor/au canlynol:
Archwilio, Risg a Sicrwydd

 

Rhuanedd Richards (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Yn wreiddiol o Gwm Cynon, astudiodd Rhuanedd Richards ym Mhrifysgol Aberystwyth a dyfarnwyd ysgoloriaeth y BBC iddi i astudio yn Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd. Ar ôl gorffen ei gradd yng Nghaerdydd, dechreuodd ei gyrfa gyda BBC Cymru fel newyddiadurwr cyn cyflwyno rhai o'i raglenni newyddion a gwleidyddol blaenllaw.
 • Gadawodd y BBC yn 2007 a gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ac o'i gwmpas fel cynghorydd arbennig i Lywodraeth Cymru, prif weithredwr Plaid Cymru ac yn ddiweddarach fel cynghorydd polisi ar gyfer Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol.
 • Dechreuodd Ms Richards ei rôl bresennol fel golygydd BBC Radio Cymru a Cymru Fyw ym mis Hydref 2018.

Aelod o'r Pwyllgor canlynol:
Adnoddau a Pherfformiad
Pwyllgor Diswyddo

 

Arwel Thomas (hyd at 31 Gorffennaf 2026)

 • Mae Arwel Thomas yn gyfrifydd cymwysedig ac ymddeolodd yn 2013.
 • Treuliodd Arwel ei yrfa gynnar yn gweithio i Glo Prydain. Gadawodd ychydig cyn iddo gael ei breifateiddio ym 1994. Yna ymunodd â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru fel archwilydd ac wedi hynny fel Uwch Reolwr Archwilio.
 • Yn 2008, ymunodd Arwel â Llywodraeth Cymru fel Pennaeth Llywodraethu a Sicrwydd Risg. Yn dilyn ei ymddeoliad mae Arwel wedi ymgymryd â nifer o rolau anweithredol: ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol yn Estyn ac yn aelod Annibynnol o Bwyllgorau Archwilio, Risg a Sicrwydd Cyngor Celfyddydau Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru.

Aelod o'r Pwyllgor/au canlynol:
Archwilio, Risg a Sicrwydd
Adnoddau a Pherfformiad

 

Mark Tweed (hyd at 31 Rhagfyr 2022)

 • Ar hyn o bryd Mark yw Prif Swyddog Ariannol, Cyfarwyddwr a Phennaeth Cyfreithiol ‘Propel Finance’. Cyn hynny, roedd yn Ddirprwy Nrif Swyddog Ariannol a Phennaeth Cyfreithiol dros dro i Opel Vauxhall Finance (OVF).
 • Graddiodd mewn cemeg ddiwydiannol o Brifysgol Caerdydd, ac mae Mark hefyd yn aelod annibynnol o Fwrdd Cymdeithas Chwaraeon Cymru.
 • Cyn dod yn aelod o Gyngor y Brifysgol, gwasanaethodd fel aelod annibynnol ar y pwyllgorau Adnoddau a Pherfformiad, a Buddsoddiadau.

Aelod o'r Pwyllgor/au canlynol:
Archwilio, Risg a Sicrwydd (Cadeirydd)

 

Dr William Williams (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Wil Williams yw Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Alacrity ac mae'n gyfrifol am ddatblygiad strategol a gweithredol y sylfaen. Mae wedi treulio dros ugain mlynedd fel rheolwr academaidd ac anacademaidd, gan ganolbwyntio ar addysg ôl-raddedig.
 • Astudiodd Dr Williams Daearyddiaeth yn Aberystwyth ac ymunodd â'r fyddin ar ôl gorffen ei radd. Wedi hynny, cwblhaodd MBA, cyn ymuno â Rothschild ym 1990 a threulio pum mlynedd mewn ym myd cyllid corfforaethol, cyn dychwelyd i'r byd academaidd.
 • Yn 2013, fe'i benodwyd yn Ddeon Ysgol Fusnes ym Mhrifysgol Sohar yn Oman. Yna symudodd i Emiradau Arabaidd Unedig a daeth yn Gyfarwyddwr Materion Academaidd mewn prifysgol yn Abu Dhabi. Cyn ymuno ag Alacrity, roedd Dr Williams yn Gyfarwyddwr yng Nghyngor Addysg Abu Dhabi yn arwain yr Is-adran Gwella Ansawdd Addysg Uwch.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Buddsoddiadau (Cadeirydd)
Adnoddau a Pherfformiad

 

Nicola Wood (hyd at 31 Gorffennaf 2026)

 • Mae Nicola Wood yn aelod bwrdd profiadol ac ar hyn o bryd yn Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Annibynnol, ac mae hefyd yn dal rolau eraill gan gynnwys yr Ombwdsmon Ariannol (rhan-amser); yn aelod o'r Bwrdd Cynghori ar Arian ac Iechyd Meddwl; Mentor ar gyfer y Sefydliad Symudedd Cymdeithasol ac mae hefyd yn olygyddiaeth ran-amser yng Ngholeg yr Iesu, Caergrawnt.
 • Dechreuodd ei gyrfa yn y sector cyfreithiol ac mae wedi defnyddio’r profiad hwnnw drwy gydol ei rolau bwrdd amrywiol.

Aelod o'r Pwyllgor/au canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio

 

Aelodau o'r Myfyrwyr

Manylion Llun

Ash Sturrock, Llywydd yr Undeb (hyd at 30 Mehefin 2023)

 • Aisleen yw Llywydd Undeb y Myfyrwyr, yn gweithredu fel llais i fyfyrwyr ac yn gweithio ar bolisïau sydd o bwys i gorff a chymuned y myfyrwyr. Cyn hynny, buont yn astudio eu gradd israddedig mewn Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yna eu gradd meistr mewn Ysgrifennu Creadigol.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Adnoddau a Pherfformiad
Taliadau
Enwebiadau


 

Dafi Jones, Llywydd UMCA (hyd at 30 Mehefin 2023)

 • Yn wreiddiol o Bontsian yn Ngheredigion.  Wedi’i fagu ar fferm y teulu yng nghanol cymuned Gymraeg cefn gwlad.

 • Wedi cwblhau gradd mewn Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid o Brifysgol Aberystwyth. Cyfnod llawn profiadau bythgofiadwy a fu’n allweddol i ddatblygu sgiliau ar gyfer gweddill oes.

 • Rwy’n awyddus ac yn barod i wneud pob ymdrech fel llywydd UMCA i sicrhau bod pob myfyriwr Cymraeg yn cael y profiad gorau posib o Brifysgol Aberystwyth.

Aelod o'r Pwyllgor canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio


 

Aelodau o'r Senedd

Manylion Llun

Louise Marshall (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Pennaeth Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 • Darllenydd mewn Adfer a Llenyddiaeth y Ddeunawfed Ganrif
 • Ymchwilio i ddiddordebau mewn theatr, teuluoedd theatrig, a chynrychioli hunaniaeth genedlaethol

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Llywodraethu a Chydymffurfio
Pwyllgor Diswyddo


 

Yr Athro Reyer Zwiggelaar (hyd at 31 Gorffennaf 2024)

 • Ganwyd Reyer yn yr Iseldiroedd a symudodd i'r DU i gael PhD yn UCL ym 1993. Ers hynny, mae wedi canolbwyntio ar ymchwil a darparu addysg ôl-raddedig. Mae ei (grŵp) ymchwil yn canolbwyntio ar biometreg a dadansoddiad canser mewn delweddau meddygol, yn enwedig canser y fron a'r prostad. I ddechrau, canolbwyntiodd ar fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (PhD / MPhil / MRes), ond fel Pennaeth yr Ysgol Raddedig, mae'n gyfrifol hefyd am y myfyrwyr ôl-raddedig (Meistri / etc.) a addysgir.
 • Mae wedi cyhoeddi dros 250 o bapurau, enillodd wobrau ymchwil sy'n werth dros £4 miliwn, ac mae'n Golygydd Cyswllt ar IEEE Siwrnal Biofeddygol a Gwybodeg Iechyd a Golygydd Cyswllt Cydnabyddiaeth Patrwm. Ef yw'r Cyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer AMFfCh.
 • Mae Reyer yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Adnoddau a Pherfformiad
Taliadau

Aelod/au o Staff

Manylion Llun

Ms Kylie Evans (hyd at 31 Awst 2022)

 • Wedi'i geni a'i magu yn Aberystwyth, mynychodd Kylie Ysgol Gyfun Penglais. Ymunodd â'r Brifysgol ym 1994, ac mae wedi gweithio ym meysydd Derbyn, Recriwtio a Marchnata. Ei rôl bresennol yw Rheolwr Ysgoloriaethau mewn Marchnata Byd-eang a Recriwtio Myfyrwyr.
 • Mae Kylie wedi cofrestru'n ddiweddar ar Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Gweinyddu, Rheolaeth ac Arwain Addysg Uwch, a redir gan Gymdeithas Gweinyddwyr Prifysgolion a Phrifysgol Nottingham Trent, ac mae'n aelod o bwyllgor Fforwm Gweinyddol PA.

Aelod o'r Pwyllgorau canlynol:
Pwyllgor Diswyddo


 

 

Llawlyfr ar gyfer Aelodau'r Cyngor

I gynorthwyo aelodau gyda’u gwaith ar Gyngor Prifysgol Aberystwyth, mae Ysgrifennydd y Brifysgol wedi cynhyrchu llawlyfr sy’n crynhoi gwybodaeth bwysig o nifer o ffynonellau. Caiff y ddogfen hon ei diweddaru yn ôl yr angen, gyda’r fersiwn diweddaraf ar gael ar y wefan hon.

Llawlyfr ar gyfer Aelodau'r Cyngor

Cofnodion

Cyhoeddir cofnodion pob cyfarfod o’r Cyngor yma unwaith ag y byddant wedi cael eu cymeradwyo, fel arfer yn y cyfarfod nesaf o’r Cyngor.

Cyfarfodydd 2021/2022

08 Gorffennaf 2022 Agenda Cofnodion
12 Mai 2022 Agenda Cofnodion
04 Chwefror 2022 Agenda Cofnodion
26 Tachwedd 2021 Agenda Cofnodion
21 Medi 2021 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2020/2021

9 Gorffennaf 2021 Agenda Cofnodion
14 Mai 2021 Agenda Cofnodion
19 Mawrth 2021 Agenda Cofnodion
12 Ionawr 2021 (cyfarfod arbennig) Agenda Cofnodion
26 Tachwedd 2020 Agenda Cofnodion
22 Medi 2020 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2019/2020

10 Gorffennaf 2020 Agenda Cofnodion
27 Ebrill 2020 Agenda Cofnodion
14 Chwefror 2020 Agenda Cofnodion
25 Tachwedd 2019 Agenda Cofnodion
11 Hydref 2019 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2018/2019

28 Mehefin 2019 Agenda Cofnodion
12 Ebrill 2019 Agenda Cofnodion
08 Chwefror 2019 Agenda Cofnodion
26 Tachwedd 2018 Agenda Cofnodion
21 Medi 2018 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2017/2018

06 Gorffennaf 2018 Agenda Cofnodion
18 Mai 2018 Agenda Cofnodion
23 Mawrth 2018 Agenda Cofnodion
27 Tachwedd 2017 Agenda Cofnodion
04 Hydref 2017 Agenda Cofnodion

 

 

Cofrestr Buddiannau

Mae Ysgrifennydd y Brifysgol, fel Clerc y Cyngor, yn cadw cofrestr o fuddiannau sy’n cael eu datgan gan aelodau’r Cyngor a’i bwyllgorau. Mae’r gofrestr yn cynnwys gwybodaeth a ddarperir gan bob aelod ac fe gyhoeddir crynodeb. Er bod y gofrestr yn cael ei diweddaru’n flynyddol, anogir aelodau’r Cyngor i hysbysu’r Clerc ar y cyfle cynharaf posibl os bydd newid sylweddol yn eu buddiannau yn ystod y flwyddyn.

Cofrestr Buddiannau - Crynodeb

Swyddi Gweigion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymwybodol o bwysigrwydd sicrhau bod amrywiaeth eang o sgiliau, arbenigedd a safbwyntiau yn cael eu cynrychioli gan yr aelodaeth lleyg y Cyngor a'i bwyllgorau.

Fel isafswm, bydd unrhyw swyddi gwag ar gyfer Aelodau Annibynnol ar y Cyngor neu ei is-bwyllgorau yn cael eu hysbysebu ar y dudalen hon. Mae unrhyw unigolion a chymwys addas yn cael eu hannog i anfon datganiadau o ddiddordeb i .

Swyddi Gweigion Presennol

Nid ydym yn chwilio am unigolion i wasanaethau ar y Cyngor neu un o’r is-bwyllgorau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae croeso i unigolion gysylltu ag i drefnu cael hysbysiad unigol pan fydd swyddi gweigion i’w llenwi.