Anhwylderau Cyhyr-ysgerbydol

IechydGall poen cefn wneud bywyd bob dydd yn anodd, yn enwedig yn y gwaith. Mae'r dudalen hon yn darparu'r holl wybodaeth sydd yn angenrheidiol i chi ar anhwylderau cyhyr-ysgerbydol, gan gynnwys sut i atal a brwydro yn erbyn poen cefn.

Mae darganfyddiadau diweddar yn awgrymu, fel y mae lefelau straen unigolyn yn cynyddu'r risg o ddioddef cynnydd mewn anafiadau MSD. Pan fydd unigolyn yn teimlo straen mae gweithgareddau rhif yn digwydd yn yr ymennydd. Mae'r gweithgareddau hyn yn sbarduno nifer o weithgareddau yn y corff gan gynnwys llai o gylchrediad o ganlyniad i gynnydd yng nghyfradd y galon a phwysedd gwaed, corticosteroidau sy'n gweithredu ar yr arennau sy'n amharu ar gydbwysedd hylifau a mwynau'r corff, a chynhyrchu cytokines sy'n or-ymfflamychol ac yn effeithio ar y tendonau. Felly, mae straen yn ffactor risg MSD gan ei fod yn niweidio cyflogeion drwy amharu ar eu heffeithlonrwydd gwaith.

Gwelir canllaw'r Brifysgol ar sut i reoli anhwylderau cyhyr-ysgerbydol (isod).

Canllawiau ar Reoli Anhwylderau Cyhyrysgerbydol

Iechyd a Lles

Mae maetheg, thrallod meddwl, gweithgaredd corfforol ac ystum corff yn elfennau pwysig yn nhermau lles corfforol a seicolegol. 

Mae bron pawb yn dioddef poen cefn rywbryd neu'i gilydd - ond prin yw'r achosion difrifol ohono. Y cyngor gorau yw dal ati a chadw'n brysur.