Datblygu Sefydliadol a Dysgu

Archebwch eich lle drwy eich tudalen Cyflogaeth ar ABW drwy https://myadmin.aber.ac.uk/

Ewch i'r tab "Personél", ac ar y 3ydd blwch ar draws, cliciwch ar y catalog cyrsiau i ddod o hyd i restr o'r holl gyrsiau. Chwiliwch am enw'r cwrs yn y blwch neu teipiwch god y cwrs a gwasgwch y botwm chwilio.

Bydd rhestr o gyrsiau wedi'u hamserlennu yn dod i fyny, cliciwch ar y blwch cofrestru gwyrdd ac yna pwyswch arbed.

 


Cysylltwch â ni @ Hyffoddi-Train  am unrhyw broblemau.

 Oriau: - 09:30 - 16:30

Gweithio Hybrid

 

 • Nodau’r Cwrs:
  • Creu a Chynnal Diwylliant o Les mewn Gweithle Hybrid: ystyried ffyrdd o sicrhau bod diwylliant y tîm yn cefnogi lles unigolion a pherfformiad y tîm mewn gweithle hybrid.
  • Cysylltu’n Effeithiol mewn Gweithle Hybrid: ystyried ffyrdd o sicrhau cyfathrebu a chynhwysiant effeithiol mewn gweithle hybrid.
  • Rheoli Perfformiad mewn Gweithle Hybrid: ystyried buddion ac egwyddorion rheoli perfformiad sy’n canolbwyntio ar allbwn mewn gweithle hybrid.

 

 • Amcanion y Cwrs:
  • Deall sut y caiff diwylliant ei greu
  • Archwilio’r ffyrdd y gall diwylliant greu ymateb bygythiad a gwobr a gwella neu leihau lles
  • Rhestr wirio hunaniaeth ar gyfer cynyddu diwylliant o les mewn gweithle hybrid
  • Deall ystyriaethau, buddion a heriau cyfathrebu mewn gweithle hybrid
  • Archwilio camau allweddol ar gyfer creu strategaeth gyfathrebu effeithiol mewn gweithle hybrid
  • Nodi ymarfer da ar gyfer cyfathrebu cynhwysol yn eich gweithle hybrid
  • Deall buddion a heriau rheoli yn ôl allbynnau a chanlyniadau
  • Deall y gweithgareddau arwain sy’n canolbwyntio ar allbynnau a chanlyniadau
  • Cael cynllun ar gyfer addasu eich gweithgareddau arwain i ganolbwyntio ar allbynnau a chanlyniadau mewn gweithle hybrid

 

Effaith ac Effeithiolrwydd Personol

 

 • Nodau’r Cwrs: Datblygu hyder ac argyhoeddiad wrth ymdrin â phobl eraill yn y gwaith

 

 • Amcanion y Cwrs:
  • Disgrifio a dangos sut i greu effaith a meithrin hyder
  • Esbonio pwysigrwydd hunanymwybyddiaeth wrth reoli eich effaith bersonol
  • Archwilio eich effaith ar bobl eraill ar hyn o bryd
  • Dangos gallu i gyfathrebu’n briodol gyda phobl eraill, gan gynnwys uwch reolwyr
  • Nodi’r hyn y gallai pobl eraill fod yn ei ddymuno ac yn ei ddisgwyl ganddynt
  • Esbonio pwysigrwydd cymryd cyfrifoldeb
  • Disgrifio buddion allweddol rhwydweithio a llunio cynllun rhwydweithio
  • Esbonio pwysigrwydd trefnu, blaenoriaethu a rheoli amser personol

Dethol Recriwtio a Sgiliau Recriwtio

 • Cymraeg – 18/1/23  - Côd - 10064
 • Saesneg – 19/10/22 - Côd - 10059
 • Nodau’r Cwrs: Nodi’r camau allweddol angenrheidiol i sefydlu proses recriwtio a dethol effeithiol sy’n cynorthwyo sefydliadau i ddethol y bobl gywir ar gyfer swyddi.

 

 • Amcanion y Cwrs:
  • Esbonio'r buddion busnes a geir drwy ddefnyddio proses recriwtio a dethol strwythuredig
  • Nodi’r ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu recriwtio a dethol
  • Disgrifio sut y gellir ysgrifennu manylebau swyddi i annog ymgeiswyr cryf
  • Nodi’r gwahanol ddulliau y gall sefydliad eu defnyddio ar gyfer y broses ymgeisio
  • Disgrifio sut y gall y rheini sy’n cyfweld baratoi’n effeithiol i gyfweld ymgeiswyr
  • Esbonio sut i helpu ymgeiswyr i berfformio’n effeithiol mewn cyfweliad

 

Rheoli eich Tîm

 • Cymraeg - 9/11/22 - Côd - 10065
 • Saesneg – 7/12/22 - Côd - 10060

 

 • Nodau’r Cwrs: Rhoi’r sgiliau hanfodol i gynrychiolwyr allu arwain, trefnu a chymell i gael y perfformiad gorau o dîm drwy sicrhau’r ymdrech, ymrwymiad a chydweithio gorau gan aelodau’r tîm wrth gyflawni amcanion

 

 • Amcanion y Cwrs:
  • Nodi sgiliau a nodweddion arweinwyr tîm llwyddiannus
  • Deall y gwahanol ddulliau a strategaethau arwain gwahanol ar gyfer datblygu’r tîm
  • Deall sut i ddatblygu cryfderau eich tîm
  • Rheoli gwahanol bersonoliaethau ac annog cyd-barch ar gyfer gwaith tîm cytûn
  • Rheoli cyfarfodydd tîm a dirprwyo dyletswyddau’n effeithiol
  • Datrys gwrthdaro ac ymdrin ag amgylchiadau anodd yn gadarnhaol ac yn hyderus
  • Cynnal datblygiad parhaus sefydlog y tîm.

 

 

Rheoli Perfformiad

 • Cymraeg – aros am dyddiad
 • , Saesneg – 30/11/22  - Côd - 10061

 

 • Nodau’r Cwrs: Galluogi cyfranogwyr i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i wella effeithiolrwydd rheoli perfformiad

 

 • Amcanion y Cwrs:
  • Esbonio sut mae rheoli perfformiad effeithiol yn helpu eu sefydliad i gyflawni eu hamcanion strategol
  • Disgrifio sut i reoli perfformiad yn effeithiol
  • Esbonio’r hyn sy’n gwneud trafodaeth ar reoli perfformiad yn llwyddiannus
  • Disgrifio sut i gynnal adolygiadau perfformiad effeithiol.

Cyflwyniad i Reoli Prosiectau

 • Dyma ran 1 o'r cwrs - mae rhan 2 ar yr wythnos ganlynol lle byddwch yn dysgu sut i gael mynediad i'r prosesau Rheoli Prosiect a'u defnyddio yma yn y Brifysgol. Archebwch le ar y ddau gwrs.

  Saesneg yn unig :
  Rhan Un - 16/11/22 a Rhan Dau 12/11/22 - PROJMAN221 & PROJMAN 222
  Rhan Un - 10/01/23 a Rhan Dau 17/01/23 - PROJMAN 231 & PROJMAN232

 

 • Nodau’r Cwrs: Sicrhau bod cyfranogwyr yn cael y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i reoli prosiectau.

 

 • Amcanion y Cwrs:
  • Deall y sgiliau a’r galluoedd sydd eu hangen i arwain prosiect
  • Gwybod a gallu mynegi nodweddion rheolwr prosiect da a sut i gymell timau
  • Nodi a rheoli risgiau’n effeithiol ym mhob math o waith prosiect
  • Deall cylch prosiect: cychwyn, diffinio, cynllunio, cyflawni a chau prosiect
  • Deall yr amser a’r adnoddau sydd eu hangen ar brosiect
  • Strwythuro sut i amserlennu gweithgareddau a monitro cynnydd yn ystod prosiect
  • Nodi sut i gyfathrebu’n effeithiol gydag eraill sy’n ymwneud â phrosiect neu y mae’n effeithio arnynt
  • Gwybod sut i gau prosiect, adolygu llwyddiant yn erbyn cynlluniau, cyllidebau a buddion
  • Nodi a meithrin sgiliau allweddol ar gyfer rheoli prosiect fel dirprwyo, blaenoriaethu, tasgio a gwrando
  • Ymarfer ymdrin â pherfformiad gwael neu aelodau tîm aflonyddgar
  • Llunio cynllun datblygu personol i ddatblygu eu gallu ymhellach ar ôl y digwyddiad