Ffioedd Llety

A oes blaendal i’w dalu?

Oes - taliad ar-lein o £100 yw’r blaendal sy’n daladwy yn ystod y broses o gwblhau eich Pecyn Trwydded Llety.

Os ydych chi eisoes yn byw yn Llety’r Brifysgol, bydd eich blaendal presennol yn cael ei ddefnyddio*.

*Os oes gennych chi flaendal gyda ni eisoes bydd unrhyw arian sy’n weddill yn cael ei ddefnyddio i ddiogelu eich lle ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf; ond, os yw’ch blaendal wedi gostwng o dan y £100 gofynnol bydd angen i chi dalu unrhyw ddiffyg.

Sut mae talu fy ffioedd llety?

Gallwch dalu eich ffioedd llety mewn un taliad sengl neu drwy uchafswm o dri rhandaliad ym mis; Hydref, Ionawr a Ebrill neu Mai.

Gofynnir i chi wneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer talu wrth gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety ar-lein.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch talu’r Ffioedd Llety cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr (Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais, Aberystwyth, SY23 3FB). Ffôn: 01970 622043, e-bost: fees@aber.ac.uk.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ffi dderbyn a blaendal?

Ar ddechrau’r Cyfnod Trwydded, sydd yn y Pecyn Trwydded Llety, mae’r Ffi Dderbyn yn newid i Flaendal yn awtomatig. Ceir rhagor o fanylion yng nghymal 6 o’r Cytundeb Trwydded Llety, yng nghefn y Llawlyfr PreswylLlawlyfr Preswyl.

Faint yw’r ffi dderbyn / blaendal?

£100.

Pryd / sut mae angen talu’r ffi dderbyn / blaendal?

Rhaid talu'r ffi dderbyn erbyn y dyddiad cau a nodir yn eich pecyn trwydded.


Gallwch dalu gyda cherdyn credyd/debyd gan ddefnyddio ein system dalu ar-lein ddiogel sydd o fewn y pecyn trwyddedau.

mae’n rhaid i chi gadw’r blaendal ar £100 trwy gydol eich trwydded. os bydd eich blaendal yn gostwng o dan y cyfanswm angenrheidiol bydd y swyddfa llety’n gofyn i chi wneud taliad ychwanegol. i weld balans eich blaendal ac i wneud taliad bydd angen i chi fewngofnodi i’r porth llety.

 

 

 

Faint mae’r llety’n costio?

Mae pris pob neuadd yn amrywio – gweler ein gweddalen Ffioedd Llety i gael rhagor o fanylion.

Yma gallwch weld hefyd beth sydd wedi’i gynnwys yn eich ffioedd llety.

Beth os na allaf dalu fy ffioedd llety?

Gellir gwneud ymholiadau ynghylch talu ffioedd Llety i'r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr (Canolfan Groeso i Fyfyrwyr, Penglais, Aberystwyth, SY23 3FB0 Ffôn: 01970 622043, e-bost: fees@aber.ac.uk

Bydd y Brifysgol yn dilyn gweithdrefnau casglu safonol sy’n annog myfyrwyr i dalu ar amser. Ond, os na fydd myfyriwr yn anrhydeddu cytundebau i dalu, cymerir camau cymesur a theg i annog setlo’r ddyled fel rhybudd i eraill. Bydd hyn yn cynnwys gosod cosbau cyfatebol, cyfeirio’r ddyled i asiantaethau casglu allanol ac, yn niffyg dim arall, cymerir camau drwy’r llysoedd i adfer y ddyled.

 

 

A ydw i'n atebol am fy rhent i fflatiau talu os na fyddant yn talu?

Nid yw ein Trwyddedau’n gyd ac unigol felly rydych chi’n gyfrifol am eich rhent eich hun ac nid am rhent unrhyw un arall.

 

Sut / pryd y caf fy mlaendal yn ôl?

Bydd unrhyw arian sy’n weddill o’ch blaendal yn cael ei ad-dalu o fewn 28 diwrnod ar ôl diwedd Cyfnod eich Trwydded, er mwyn cydymffurfio â Chod UUK. Ond, er mwyn i chi gael eich blaendal yn ôl, gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu/diweddaru manylion eich cyfrif banc yn y DU cyn diwedd eich Trwydded.

Gallwch wneud hyn trwy:

1.         Mewngofnodwch i’ch Cofnod Myfyriwr.

2.         Dewiswch ‘Manylion’ o dan y Ddewislen Bersonol.

3.         Llenwch yr adran ‘Manylion Cyfrif Banc’.

Noder:

•          Os oes unrhyw ddyled gysylltiedig â’r llety’n ddyledus bydd cyfanswm y blaendal yn cael ei osod yn erbyn hynny.

•          Os oes unrhyw gostau yn codi ar ôl i chi adael bydd y rhain yn cael eu gosod yn erbyn eich blaendal.

•          Heb fanylion eich cyfrif banc nid oes modd i ni wneud unrhyw ad-daliadau felly rhowch wybod i ni beth yw manylion eich cyfrif banc erbyn diwedd eich Cyfnod Trwydded.

•          Mae’n bosibl, trwy drefnu o flaen llaw gyda’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr, i wneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol; fodd bynnag bydd tâl o £20.00 yn cael ei dynnu o’r blaendal i dalu am unrhyw gostau banc ychwanegol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr - 01970 622043 / fees@aber.ac.uk.