Gweithdrefn Derbyn

Sut mae ysgogi fy e-bost Prifysgol Aberystwyth?

Bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn eich e-bostio o fis Gorffennaf ymlaen gyda gwybodaeth am sut i ysgogi eich e-bost Prifysgol Aberystwyth. Cyn gynted ag y byddwch yn cael yr e-bost hwn dylech ysgogi eich cyfrif e-bost. Bydd hyn yn sicrhau nad oes oedi wrth sicrhau eich llety. Ar ôl ysgogi eich e-bost Prifysgol Aberystwyth, bydd pob gohebiaeth yn cael ei hanfon i’r e-bost hwn felly mae’n bwysig eich bod yn ei wirio’n rheolaidd. 

Pryd fydda i’n cael fy nghynnig llety?

Israddedigion Newydd:

Bydd cynigion llety yn cael eu hanfon yn ddyddiol (Dydd Llun i ddydd Gwener) os ydych chi:

  1. Wedi dewis Prifysgol Aberystwyth fel eich dewis Prifysgol Cadarn.
  2. Wedi gwneud cais am Lety Prifysgol.
  3. Wedi cael cynnig diamod.

Os oes gennych chi gynnig amodol, bydd hwn yn troi’n gynnig diamod pan fyddwch yn cael canlyniadau eich arholiadau, os ydynt yn bodloni gofynion eich cynnig academaidd.

Uwchraddedigion Newydd:

Bydd cynnig llety yn cael ei anfon pan fyddwch wedi bodloni’r holl ofynion academaidd a nodwyd yn eich cynnig i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Myfyrwyr Presennol:

Anfonir cynnig llety yn fuan ar ôl i chi wneud cais am lety, fodd bynnag, mae’n bosibl na anfonir Pecynnau Trwydded Llety nes dechrau Semester 2.

 

Beth yw’r Pecyn Trwydded Llety?

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig llety, bydd angen i chi gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety (rhaid gwneud hyn erbyn y dyddiad cau a rhoddwyd i chi).

Mae’r Pecyn Trwydded Llety’n cynnwys:

  • Telerau ac amodau eich cytundeb trwydded (wedi’u cynnwys yn y Llawlyfr i Breswylwyr).
  • Ein system talu ar-lein i dalu’r ffi dderbyn o £100 ac i drefnu cynllun talu ar gyfer eich ffioedd llety.
  • Gwybodaeth am fyw yn llety’r brifysgol.
  • Rhaglen Gynefino ar-lein.

Beth os na allaf dderbyn pecyn fy Nhrwydded erbyn y dyddiad cau?

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig o lety, gofynnir i chi gwblau'r Pecyn Trwydded Llety erbyn y dyddiad a nodir.

Mae gan y rhan fwyaf o leoedd gysylltiad â’r rhyngrwyd sy’n caniatáu i chi wirio eich negeseuon e-bost yn rheolaidd, hyd yn oed ydych ar wyliau.

Rhaid cwblhau eich cytundeb trwydded a thalu eich ffioedd derbyn ar-lein.

Os oes gennych chi unrhyw broblemau eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Rwyf hefyd wedi sicrhau llety yn y sector preifat – beth yw fy newisiadau?

Bydd angen i chi benderfynu pa lety sydd orau gennych. Fe’ch cynghorir, os ydych eisoes wedi llofnodi contract â’r Brifysgol neu yn y sector preifat, i beidio â llofnodi un arall nes eich bod yn gwybod bod modd i chi gael eich rhyddhau o’ch contract presennol – fel arall, gallech fod yn rhwymedig i dalu rhent am y ddau lety.

 

Pam nad ydw i wedi cael lle yn fy newis cyntaf?

Ni allwn warantu y byddwch yn derbyn eich dewis cyntaf o lety.  Bydd eich dewisiadau yn cael eu defnyddio fel canllaw a byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig eich llety dewisol i chi ond mae hyn yn dibynnu ar argaeledd ystafelloedd ar adeg dyrannu. 

Dyrennir llety gan system gyfrifiadurol ar sail y cyntaf i'r Felin o ran dyddiad ac amser y cais. Fodd bynnag, mae rhai myfyrwyr yn cael blaenoriaeth ac efallai bod eu llety wedi'i neilltuo fel blaenoriaeth uwch na'ch un chi. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein polisi ar flaenoriaethau llety.

 

A allaf newid fy cynnig llety?

Caiff llety ei glustnodi ar sail y cyntaf i’r felin. Ond, cyn i chi gyrraedd, gallwch gysylltu â’r Swyddfa Llety i weld a oes lle ar gael mewn llety arall (ni ellir gwarantu hyn). Neu, yn fuan ar ôl i chi symud i mewn, gallwch lenwi ffurflen gais i newid llety a allai ganiatáu i chi symud ystafell – gweler ein tudalen trosglwyddo i gael rhagor o fanylion.