Ieithoedd Modern

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Bydd eich gradd yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy i chi y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, gan gynnwys profiad o weithio mewn grŵp, arwain, cynllunio, hunan-reoli, a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog. Trwy gymryd rhan mewn blwyddyn dramor byddwch yn datblygu’ch ymwybyddiaeth ddiwylliannol a’r gallu i addasu i weithio mewn amgylcheddau newydd. Mae eich sgiliau trosglwyddadwy a’r lefel o gyrhaeddiad deallusol a enilloch drwy astudio eich pwnc yn golygu y bydd gennych lawer o wahanol ddewisiadau gyrfa pan fyddwch yn graddio. Mae canran uchel o’r holl swyddi gwag lefel gradd yn agored i raddedigion unrhyw ddisgyblaeth, ac eto nid yw llawer o fyfyrwyr yn ymwybodol o hyn, neu cânt eu dylanwadu gan ffeithiau di-sail ynglŷn â’r dewisiadau sydd ar gael iddynt.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae graddedigion yn dod o hyd i amrywiaeth o swyddi, gan gynnwys fel dehonglwyr, cyfieithwyr ac athrawon. Mae llawer o raddedigion yn defnyddio’u sgiliau iaith i weithio mewn cwmnïau sy’n gweithredu’n rhyngwladol. Cyflogir graddedigion Iaith gan amrywiaeth eang o gyflogwyr, ar draws nifer o sectorau.

Mae’r wefan TARGETjobs hefyd yn cynnwys adran ar yrfaoedd posibl ar gyfer gwahanol raddau, sy’n werth edrych arni.

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae gennych Ymgynghorydd Gyrfaoedd penodedig sy’n gweithio’n agos â’ch adran i ddarparu cymorth, cyngor a gwybodaeth. Cynhelir gweithdai a digwyddiadau gyrfaoedd yn eich adran i hyrwyddo cyfleoedd profiad gwaith, eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, ac sydd hefyd yn gyfle i rwydweithio gyda phobl broffesiynol sy’n gweithio yn y diwydiant. Cyflwynir rhaglen addysg gyrfaoedd yn ganolog hefyd, a gall uwchraddedigion fanteisio ar y rhaglen Hyfforddi Sgiliau Uwchraddedig. Mae croeso i chi alw heibio’r Gwasanaeth Gyrfaoedd unrhyw bryd i gael cymorth neu wybodaeth bellach.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion?

Ni ellir gorbwysleisio gwerth profiad gwaith a thra bod pob profiad gwaith yn werthfawr, gall profiad gwaith wedi’i deilwra fod yn fanteisiol iawn i chi. Trwy fynd â’ch profiad gwaith gam ymhellach a chael profiad perthnasol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch dyheadau ar gyfer y dyfodol, byddwch yn datblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr y sector hwnnw’n chwilio amdanynt. Hefyd, byddwch yn dangos brwdfrydedd, ymrwymiad a diddordeb mawr  yn y maes. Mae’r dolenni isod yn fan cychwyn pan fyddwch yn chwilio am gyfleoedd sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch pwnc; mae mwy o adnoddau cyffredinol ar gael yn ein hadran ar swyddi a phrofiad gwaith. Cofiwch fod cymorth ar gael gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi a phrofiad gwaith.

Mewn rhai achosion, mae’n bosib y cewch fanylion am leoliadau profiad gwaith ond yn fwy aml, bydd rhaid i chi ddefnyddio’r wybodaeth i roi syniadau i chi am geisiadau ar hap. Er enghraifft, cewch swyddi gwag o bosib sy’n berthnasol i’ch pwnc ond sydd ddim yn lleoliadau gwaith; ond, os hoffech gael profiad yn y maes hwnnw, gallech anfon cais ar hap at y cyflogwr i weld a oes posibilrwydd o leoliad gwaith gyda nhw. Gall yr ymgynghorwyr gyrfaoedd eich helpu chi gyda’r broses hon.

Cofiwch fod llawer o gyflogwyr, yn enwedig y cwmnïau mwy o faint, yn cynnwys manylion lleoliadau gwaith ar eu gwefannau. Os hoffech weithio i sefydliadau penodol, edrychwch ar yr adrannau Gyrfaoedd neu Recriwtio ar eu  gwefannau i weld beth sydd ar gael.

Yn olaf, cofiwch y bydd llawer o’r dolenni isod yr un mor ddefnyddiol i chi pan fyddwch yn chwilio am swyddi i raddedigion.

DU

(Mae’r safleoedd swyddi yn cynnwys swyddi gwag tramor yn ogystal ag yn y DU)

Tramor

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Mae’r cyrff hyn yn hyrwyddo buddiannau pobl sy’n gweithio mewn proffesiynau penodol. Mae rhai yn cynnwys rhestrau o gyflogwyr sy’n aelod o’r gymdeithas dan sylw, ac mae’n bosib y byddant yn hysbysebu swyddi. Gall eraill fod yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol wrth ymchwilio i gyflogwyr ar gyfer ceisiadau neu os ydych yn ystyried cyflwyno cais ar hap.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i swyddi sy’n ymwneud â’u cwrs gradd, er enghraifft swyddi cynorthwywyr dysgu a chynorthwywyr iaith. Mae eraill wedi defnyddio’r sgiliau iaith a’r sgiliau trosglwyddadwy a enillont ar eu cwrs gradd i gael swyddi mewn rolau megis cyfrifyddu, logisteg, rheoli digwyddiadau a marchnata.

Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan raddedigion ac uwchraddedigion Ieithoedd Modern o Aberystwyth:
 • Gweinyddydd
 • Archwilydd Cynorthwyol
 • Swyddog Mewnfudo Cynorthwyol
 • Gweithredydd Datblygu Busnes
 • Cynorthwy-ydd Iaith Comenius
 • Gweithiwr Cymorth Cymunedol
 • Cydlynydd Cynadleddau
 • Cynorthwy-ydd Golygyddol
 • Rheolwr Swyddfa Olygyddol
 • Cynorthwyydd Iaith Saesneg
 • Rheolwr Digwyddiadau
 • Dadansoddwr Gwerthiannau Gweithredol
 • Ymgynghorydd Deddf Rhyddid Gwybodaeth
 • Ymarferydd Theatr mewn Addysg (Llawrydd)
 • Cynorthwy-ydd Graddedig a Thiwtor Tŷ
 • Cynghorydd Iechyd a Diogelwch Amgylchedd ac Ansawdd (siaradwr Almaeneg)
 • Bancwr Personol Rhyngwladol
 • Rheolwr Logisteg
 • Cydlynydd Marchnata
 • Cynorthwy-ydd Gwybodaeth Rheoli
 • Paragyfreithiwr
 • Darllenydd Proflenni (i gyhoeddwr Almaeneg)
 • Swyddog Ymchwil
 • Cynorthwy-ydd Dysgu Iaith Sbaeneg
 • Dadansoddwr System
 • Athro/Athrawes Saesneg fel Iaith Estron
 • Cyfrifydd dan Hyfforddiant
 • Datblygwr Gwefannau
Enghreifftiau o’r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion ieithoedd modern Aberystwyth i weithio iddynt:
 • Age Concern
 • BAE Systems
 • Banc Barclays
 • Book People
 • Cyngor Sir Bryste
 • British Airways
 • Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau
 • Asiantaeth Trwyddedau Gyrwyr a Cherbydau
 • Senedd Ewrop
 • Holmer Parks
 • Intercall Europe
 • London School of Economics
 • Madison Farell
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Opinion Research Services
 • PricewaterhouseCoopers
 • Cymdeithas Adeiladu Principality
 • Reed & Mackay Travel