gyrfaoeddABER a Gweithgareddau

gyrfaoeddABER yw’ch porth ar-lein i’n holl wasanaethau a gweithgareddau, a llawer mwy, megis:

  • Rhaglen o weithgareddau gan gyflogwyr – archebwch le ar y porth
  • Cyfres gynhwysfawr o weminarau datblygu gyrfa a sgiliau – archebwch le ar y porth
  • Cronfa ddata o dros 7,000 o gyfleoedd gwaith o bob lliw a llun led-led y byd
  • Apwyntiadau gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd
  • System ymholiadau i ymateb i’ch holl gwestiynau
  • Cynlluniau blwyddyn mewn gwaith, integredig ai peidio, a lleoliadau
  • Adnoddau a gwybodaeth i’ch helpu i ddewis a chynllunio’ch gyrfa

Mewngofnodwch wrth ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a chyfrinair prifysgol. Os ydych wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth, gallwch parhau i ddefnyddio gyrfaoeddABER. Welwch ein dudalen Graddedigion am fwy o manylion ar sut i gofrestru ar gyfer gyrfaoeddABER.

Cewch fraslun byr o’r system gyrfaoeddABER ar ein fideo .

Bellach mae’r mwyafrif o’n gweithdai yn cael eu cynnig fel gweminarau, boed rheiny’n fyw neu wedi eu recordio, gan gynnwys recordiadau o bigion o’n gweminarau byw yn dilyn rhai o’r sesiynau hynny.  Gwelwch beth sydd ar gynnig isod, a weler ein cylchlythyr misol hefyd am y digwyddiadau diweddaraf.

Gweminarau Datblygu Gyrfa a Sgiliau - Byw

Gweminarau Gyrfa a Sgiliau 2022

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn darparu cyfres o weminarau'n fyw drwy Microsoft Teams (drwy gyfrwng Saesneg) i hybu eich sgiliau cyflogadwyedd yn ystod y cyfnod heriol hwn. Hyd pob gweithdy yw 30 munud gyda sesiwn holi ac ateb 10 munud. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle ar www.aber.ac.uk/gyrfaoeddABER

 

10 Hydref, hanner dydd - Ymgeisio am swyddi rhan amser yn Aberystwyth – Bydd y gweminar hwn yn helpu myfyrwyr i ganfod ac ymgeisio am waith rhan amser yn ardal Aberystwyth, yn ogystal â’u cyflwyno i amrywiaeth o wasanaethau a gynigir gan y Gwasanaethau Gyrfaoedd.

13 Hydref, 11yb - Mynd i Addysgu / Ymgeisio am TAR  - Bydd y sesiwn hon yn eich tywys drwy eich opsiynau hyfforddiant athrawon, y broses ymgeisio a sut i fynd ati i ysgrifennu eich datganiad personol

18 Hydref, 11yb - LinkedIn 1, Llunio eich proffil  -  Bydd y sesiwn hon yn eich tywys drwy’r broses o lunio eich proffil LinkedIn ac mae’n cynnwys yr holl elfennau sydd eu hangen i ddechrau arni.

20 Hydref, 11yb - Paratoi ar gyfer Ffeiriau Gyrfaoedd – Mae ffeiriau gyrfaoedd yn gyfle gwych i gyfarfod â chyflogwyr, a chlywed am y cyfleoedd diweddaraf. Ond beth sy’n digwydd mewn gwirionedd, a sut ddylech chi baratoi? Dewch i’r gweminar hwn i gael cipolwg ar ffeiriau gyrfaoedd ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol ar baratoi’n effeithiol.

24 Hydref, 11yb - Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith – dysgwch fwy am fanteision mynd ar leoliad gwaith a sut mae wedi helpu myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan yn y cynllun.

27 Hydref, hanner dydd - Trafod Cynlluniau Graddedigion  – Bydd y gweminar hwn yn edrych ar Gynlluniau Graddedigion; beth maen nhw’n ei gynnig; sut i ymgeisio i ymuno â nhw a bydd yn cynnwys cyfraniad gan gyflogwyr sy’n recriwtio graddedigion ar eu rhaglenni

3 Tachwedd, 11yb - CV, Creu offeryn recriwtio dynamig - Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i ysgrifennu dogfen farchnata gadarnhaol wedi’i hanelu at gyflogwyr yn amlinellu eich sgiliau trosglwyddadwy, ymgeisio am swyddi a chael eich gosod ar restr fer ar gyfer cyfweliad.

7 Tachwedd, 2yp - Meddwl am Radd Meistr? - Bydd y sesiwn addysgiadol hon yn edrych ar resymau dros astudio ar lefel Meistr, sut mae hyn yn cyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa, ochr yn ochr ag arweiniad ymarferol ar y broses ymgeisio.

9 Tachwedd, 11yb - ABER+ Datgelu ac addasiadau - Bydd y sesiwn hon yn trafod hawliau myfyrwyr anabl yn y broses recriwtio, ac yn cwmpasu Deddf Cydraddoldeb 2010, sut i ddatgelu a sut i ofyn i gyflogwyr am addasiadau.

14 Tachwedd, 11yb - Gweithio dramor – popeth sydd angen i chi ei wybod am fanteisio ar gyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion dramor – Bydd y sesiwn yn edrych ar gyfleoedd i weithio mewn gwledydd eraill a’r adnoddau gorau i’ch helpu i ddod o hyd i leoliadau a rolau i raddedigion dramor. Byddwn hefyd yn trafod cyfleoedd cyllido gan gynnwys cynllun newydd Turing (sy’n disodli Erasmus.)

16 Tachwedd, 11yb - ABER+  Ymgeisio am gynlluniau graddedigion/lleoliadau os oes gennych chi anabledd – Gall deimlo’n frawychus i ymgeisio am gynlluniau graddedigion ac yn fwy fyth felly os oes gennych chi anabledd. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i fynd ati a llywio drwy’r gwahanol gamau wrth ymgeisio am gynlluniau graddedigion.

22 Tachwedd, 11yb - LinkedIn 2, defnyddio LinkedIn i rwydweithio ac ymchwilio swyddi – Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn dangos sut i ddefnyddio LinkedIn i ddatblygu eich rhwydwaith broffesiynol, cysylltu â chyflogwyr ar-lein a dod o hyd i gyfleoedd am swyddi.

24 Tachwedd, 11yb - ABER+  Cyfweliadau a datgelu – Gall cyfweliadau fod yn heriol, yn enwedig os ydych chi’n fyfyriwr anabl. Bydd y sesiwn hon yn eich cynorthwyo i baratoi ar gyfer cyfweliadau, gan gynnwys gofyn am addasiadau a sut i ateb cwestiynau mewn cyfweliad.

5 Rhagfyr, hanner dydd - Ymgeisio am swyddi graddedigion? -  Dyma sut mae cryfderau’n gallu helpu – Ymunwch â’r sesiwn i weld sut i fynegi eich cryfderau i roi cipolwg gwirioneddol i gyflogwyr ar eich personoliaeth a sut y byddech chi’n ffitio wrth ymgeisio am swyddi graddedigion.

Gall y dyddiadau a’r amseroedd newid felly cofiwch edrych ar gyrfaoeddABER i gael y wybodaeth ddiweddaraf ac i archebu'ch lle.

Recordiadau Gweminarau Datblygu Gyrfa a Sgiliau

Cynigiwn gyfres o weminarau wedi eu recordio fel y gallwch cael gafael arnynt pan fo hynny'n gyfleus i chi.  Gweler isod am y rhestr gyflawn.  Byddwn yn recordio pigion a phrif negeseuon rhai o'n gweminarau byw hefyd, felly dewch 'nol yn gyson i weld beth sydd wedi ei ychwanegu!

 

Weminarau Hydref 2022

ABER+  Cyfweliadau a datgelu – Gall cyfweliadau fod yn heriol, yn enwedig os ydych chi’n fyfyriwr anabl. Bydd y sesiwn hon yn eich cynorthwyo i baratoi ar gyfer cyfweliadau, gan gynnwys gofyn am addasiadau a sut i ateb cwestiynau mewn cyfweliad.

ABER+  Ymgeisio am gynlluniau graddedigion/lleoliadau os oes gennych chi anabledd – Gall deimlo’n frawychus i ymgeisio am gynlluniau graddedigion ac yn fwy fyth felly os oes gennych chi anabledd. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i fynd ati a llywio drwy’r gwahanol gamau wrth ymgeisio am gynlluniau graddedigion.

ABER+ Datgelu ac Addasiadau - Bydd y sesiwn hon yn trafod hawliau myfyrwyr anabl yn y broses recriwtio, ac yn cwmpasu Deddf Cydraddoldeb 2010, sut i ddatgelu a sut i ofyn i gyflogwyr am addasiadau.

CV, Creu offeryn recriwtio dynamig - Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i ysgrifennu dogfen farchnata gadarnhaol wedi’i hanelu at gyflogwyr yn amlinellu eich sgiliau trosglwyddadwy, ymgeisio am swyddi a chael eich gosod ar restr fer ar gyfer cyfweliad.

Trafod Cynlluniau Graddedigion  – Bydd y gweminar hwn yn edrych ar Gynlluniau Graddedigion; beth maen nhw’n ei gynnig; sut i ymgeisio i ymuno â nhw.

Paratoi ar gyfer Ffeiriau Gyrfaoedd  - Mae'r gweminar hwn yn rhoi cipolwg ar ffeiriau gyrfaoedd ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol ar baratoi’n effeithiol.

LinkedIn - Llunio eich proffil - Bydd y sesiwn hon yn eich tywys drwy’r broses o lunio eich proffil LinkedIn gan gynnwys yr holl elfennau sydd eu hangen i ddechrau arni.

Gwneud cais am swyddi rhan-amser yn Aberystwyth - Awgrymiadau a chyngor ar ddod o hyd i swyddi rhan-amser yn lleol a gwneud cais amdanynt.

Gwneud cais an swydd ddysgu/gwneud cais am gwrs TAR - Bydd y sesiwn hon yn eich tywys trwy eich dewisiadau o ran hyfforddiant athrawon, y broses ymgeisio a sut i fynd ati i ysgrifennu eich datganiad personol.

 

Weminarau Gwanwyn 2022

Weithio i fusnes bach - Bydd y weminar hon yn ystyried sut beth yw gweithio i fusnes bach yn hytrach na sefydliad mwy. Bydd hefyd yn edrych ar ofynion penodol cyflogwyr graddedigion llai o ran sgiliau. 

Canolfannau Asesu - Darganfod beth mae canolfan asesu yn ei olygu o safbwynt cyflogwr yng nghwmni Jamie Wharfe, Arbenigwr Denu Talent yn Enterprise Rent a Car.  Yn y sesiwn ryngweithiol hon, byddwn yn rhannu awgrymiadau ymarferol ac awgrymiadau ar werthu eich sgiliau'n effeithiol yn yr amgylchedd hwn.

Sut i rwydweithio - Dysgwch sut a pham y dylech ddechrau creu cysylltiadau, sut i rwydweithio'n effeithiol a llawer o awgrymiadau ymarferol eraill ar sut i greu cysylltiadau defnyddiol. Byddwn hefyd yn trafod sut y gall cael mentor roi hwb i'ch cynlluniau gyrfaol a sut rydych yn meddwl am eich gyrfa. 

Sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau - Bydd y weminar hon yn eich helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau sydd ar y gweill, a chewch ddysgu am yr hyn i'w ddisgwyl yn eich cyfweliad, y mathau o gwestiynau a all godi ac awgrymiadau da i’ch helpu chi eu hateb yn effeithiol. 

A ddylwn i wneud cwrs Meistr? - Mae’r sesiwn addysgiadol hon yn archwilio’r rhesymau dros astudio ar lefel gradd Meistr, sut mae hyn yn gweddu i’ch meddylfryd gyrfa chi, ynghyd â chanllawiau ymarferol ar y broses ymgeisio.

Aber+ Sgiliau Cyflwyno - Bydd y weminar hon yn eich helpu hefo chyngor ar cyflwyno'n effeithiol.

Sut i wneud cais am swyddi a phrofiad gwaith - Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am ymgeisio am swyddi a lleoliadau i raddedigion, a sut i roi’r cyfle gorau posib i chi’ch hun i gyrraedd y rhestr fer.

Sut i ddod o hyd i interniaethau a phrofiad gwaith o bell - Bydd y weminar hon yn rhoi cipolwg i chi ar dechnegau ac adnoddau i’ch helpu chi i ddod o hyd i interniaethau a phrofiad gwaith o bell.

 

Weminarau Hydref 2021

LinkedIn Learning - Cyflwyniad i'r platfform dysgu ar-lein hwn, sydd ar gael am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Dewch i ddysgu sut y gallwch gael gafael ar gyrsiau ar-lein o ansawdd uchel mewn sgiliau digidol a chreadigol a sgiliau busnes.

Cyfweliadau ac addasiadau - Gall cyfweliadau fod yn heriol, yn enwedig os ydych chi'n fyfyriwr anabl. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau, gan gynnwys gofyn am addasiadau a sut i ateb cwestiynau cyfweliad.

Defnyddio LinkedIn i rhwydweithio a chwilio am swyddi - Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn dangos sut i ddefnyddio LinkedIn i ddatblygu eich rhwydwaith proffesiynol, cysylltu â chyflogwyr ar-lein a dod o hyd i gyfleoedd gwaith.

Gweithio tramor - Bydd y sesiwn hon yn edrych ar gyfleoedd i weithio mewn gwledydd eraill a'r adnoddau gorau i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau a rolau graddedig dramor. Byddwn hefyd yn ymdrin â chyfleoedd cyllido gan gynnwys y cynllun Turing newydd (y cynllun sy’n disodli Erasmus.)

 

Graddedigion '21

Sut i apelio at gyflogwyr graddedigion (MS Stream) - Dysgwch sut i ysgrifennu ceisiadau o safon a sicrhau’r swydd honno i raddedigion drwy ddeall yn union yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano yn y farchnad swyddi gystadleuol. 

Sut i adnabod eich sgiliau (MS Stream) - Dewch i wrando ar hanesion gyrfaoedd graddedigion diweddar a darganfod pa sgiliau y mae eich profiad prifysgol wedi’u datblygu a sut i adnabod eich sgiliau er mwyn sicrhau llwyddiant yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Sut i gyfleu’ch sgiliau mewn cyfweliad (MS Stream) - Awgrymiadau da gan gyflogwr ar ateb cwestiynau cyfweliad yn effeithiol, gwneud y gorau o dechnegau cyfweld a mynegi eich sgiliau mewn cyfweliad.

Sut i gyfleu'ch sgiliau mewn canolfanau asesu Rhan 1 Rhan 2 (MS Stream) - Darganfod beth mae canolfan asesu yn ei gynnwys o safbwynt cyflogwr, gyda chyngor ac awgrymiadau ar werthu eich sgiliau yn effeithiol yn yr amgylchedd hwn. Nodir, mae'r sesiwn yma mewn 2 rhan.

A yw hi’n rhy hwyr i wneud cais am gwrs Meistr? (MS Stream) - Dyma sesiwn sy’n llawn gwybodaeth ac sy’n archwilio'r rhesymau dros fynd ati i astudio ar lefel Meistr a sut mae hyn yn cyd-fynd â'ch cynlluniau o ran gyrfa, ynghyd â rhoi arweiniad ymarferol ar y broses ymgeisio.

Gloywi eich CV (MS Stream) - Bydd y weminar hon yn amlinellu’r pethau allweddol y mae angen i chi eu cynnwys yn eich CV a sut i sicrhau eich bod chi’n sefyll allan.

Dod o hyd i gyfleoedd i raddedigion (MS Stream)  - I ble yr ewch chi i ddod o hyd i swyddi a chyfleoedd i raddedigion? Bydd y weminar hon yn nodi’r ffyrdd o ddod o hyd i gyfleoedd da i raddedigion fel man cychwyn wrth chwilio am swydd.

Ymchwilio i'ch opsiynau gyrfa (MS Stream) - Pa un yw’r cyfeiriad cywir ar eich cyfer wedi ichi gwblhau eich astudiaethau? Mae angen bod yn wybodus wrth ddewis y cam nesaf. Bydd y sesiwn hon yn archwilio'r broses o wneud penderfyniadau am eich gyrfa ac yn rhoi cymorth ymarferol wrth ddewis y cam nesaf.

Bod gam ar y blaen gyda mentor (MS Stream) - Yn y weminar hon byddwch yn dysgu sut i gysylltu a chreu cysylltiad â mentor ar gynllun eFentora’r brifysgol. Dangoswyd bod mentora yn cael dylanwad uniongyrchol ar lwyddiant mewn gyrfa felly manteisiwch ar y cyfle hwn i fod gam ar y blaen.

Sesiynau gyda Chyflogwyr

Digwyddiadau Cyflogwyr

Mae mynychu digwyddiad cyflogwr yn ffordd ardderchog o gael gwybodaeth am fyd gwaith yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. Mae hefyd yn gyfle amhrisiadwy i feithrin eich hyder wrth gwrdd â chyflogwyr, a datblygu sgiliau pwysig megis ymwybyddiaeth fasnachol a rhwydweithio. Mae llawer o wahanol fformatau digwyddiadau, a rhywbeth i bawb!

Os ydych yn fyfyriwr neu'n raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth, ewch i adran 'digwyddiadau' gyrfaoeddABER yn rheolaidd i gael manylion am yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

Entreprenwriaeth a Menter

Erioed wedi ystyried cychwyn busnes eich hunan?  

Heb ystyried gallai hunan-gyflogaeth fod yn opsiwn?

Fe synnech faint o sectorau gwaith sydd bellach yn chwilio am bobl sy'n fodlon fod yn fwy creadigol yn y modd maent yn gweithio.  Mae gweithio'n llawrydd yn opsiwn naturiol erbyn hyn, ac o fewn galwediagaethau tu hwnt i'r celfyddydau creadigol a pherfformio traddodiadol, megis cyfrifiadureg, peirianneg, yr amgylchfyd, gwyddorau anifeiliaid a cheffylau, addysg, ieithoedd modern, ymchwil, a llawer mwy. 

Cewch llawer mwy o wybodaeth am weithredu mewn dull entreprenwraidd ac yn fentergarol, a'r gefnogaeth sydd ar gynnig ichi i wenud hyn, ar ein tudalen we AberPreneurs.

eFentora

Defnyddiwch ein system eFentora i ddod o hyd i raddedigion sydd yn barod wedi troedio'r llwybrau sydd o'ch blaen.  Cewch gyngor a gwybodaeth un-i-un gan rheiny sydd wedi llwyddo yn y swyddi a'r sectorau sydd o ddiddordeb ichi.

Felly, mynwch gyngor pellach ar ddatblygu rhwydwaith effeithiol a chofrestru ar ein system eFentora