Dr Peadar O Muircheartaigh

Dr Peadar O Muircheartaigh

Senior Lecturer in Celtic Studies

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Dysgu

Cyhoeddiadau

Leask, N & O Muircheartaigh, P 2022, '‘Co-ainm na taca seo an-uiridh’: Dugald MacNicol’s Caribbean Lament for Argyll', Studies in Scottish Literature, vol. 47, no. 2, pp. 43-63. <https://scholarcommons.sc.edu/ssl/vol47/iss2/4/>
O Muircheartaigh, P 2021, Cleachdadh, Eachdraidh agus Freumhachd an Fhacail nàile sa Ghàidhlig. in W McLeod, A Gunderloch & R Dunbar (eds), Rannsachadh na Gàidhlig 10: Cànan & Cultar / Language & Culture. Aberdeen University Press, Aberdeen, pp. 167-184.
O Muircheartaigh, P 2021, From Manuscript to Print and Back Again: Two Eighteenth-Century Anthologies of Irish Verse. in M Driscoll & N Mac Cathmhaoil (eds), Hidden Harmonies: Manuscript and Print on the North Atlantic Fringe, 1500-1900. Museum Tusculanums Forlag, Copenhagen, pp. 225-254.
O Muircheartaigh, P 2019, 'A small number of fugitive papers': Some other McLagans and some of McLagan’s ‘other’ manuscripts. in G Parsons & S Innes (eds), Seumas MacLathagain agus a Làmh-Sgrìobhainnean = James McLagan and his Manuscripts. . Scottish Gaelic Texts Society, Glasgow.
O Muircheartaigh, P 2019, An tsochtheangeolaíocht stairiúil. in T Ó hIfearnáin (ed.), An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh. Cois Life, Baile Átha Cliath, pp. 103-132.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil