Ymchwil

Dwy ddynes mewn sodlau uchel a ffrogiau at y ben-glin gyda'r coesau a'r esgidiau'n cael eu taflunio ar sgrin.

Wedi'i lleoli'n gadarn yng Nghymru, mae gan yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu broffil ryngwladol ar draws pob un o'i disgyblaethau ansoddol. Rydym yn amlygu ymchwil ac astudiaethau o bwysigrwydd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ym maes theatr, ffilm, perfformio a'r cyfryngau, a hynny o fewn amgylchedd diwylliannol sy'n gweithredu ar lefel fyd-eang.

Mae ymchwil ym maes Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn rhoi sylw i'r astudiaeth o theatr, ffilm, perfformio a’r cyfryngau o fewn cyd-destunau diwylliannol sy'n amlygu'r hanesyddol, y daearyddol a'r gwleidyddol. Mae’n pwysleisio arloesi ffurfiol, datblygiadau technolegol ac ymholiadau rhyngddisgyblaethol.

Rydym yn ddramodwyr, perfformwyr, cyfarwyddwyr theatr, senograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, curaduron, cyfathrebwyr y cyfryngau ac academyddion sy'n gweithio mewn byd lle mae theori ac ymarfer yn cwrdd. Rydyn ni'n cydweithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol ar amrywiaeth o brosiectau creadigol cyffrous. 

Ein pynciau ymchwil a phrosiectau cyfredol

Mae ein staff yn cymryd rhan mewn ystod eang o feysydd ymchwil, gan gynnwys perfformio safle-benodol; perfformio a’r gymdeithas wledig; senograffeg perthynol a’r beunyddiol; gofod; lle a thirlun mewn ffilm a theledu Cymreig; theatr a pherfformiadau Cymraeg; hanes darlledu; y cyfryngau a chymdeithas yng Nghymru; y cyfryngau, perfformio a chwaraeon; perfformio a phensaernïaeth; dawns ac anableddysgrifennu dramâu; theatr a'r cyfryngau newydd; estheteg teledu cyfoes a diwylliant cyfogwydd; estheteg ffilm arbrofol cyfoes; ecoleg a materolrwydd newydd. Rydym yn cydweithio ag artisitiad, cwmnïau theatr, gwyliau ffilmiau a'r celfyddydau, cwmnïau cynhyrchu, sefydliadau amgylcheddol, archifau, darlledwyr a gwneuthurwyr polisi. Dyma rai o'n prosiectau cyfredol ynghyd â rhai blaenorol:

Quarantine Theatre Company

Theatre, AI and ‘ludic technologies’

Film and the Other Arts: Intermediality, Medium Specificity, Creativity

Performing Places

 

 

 

 

Digwyddiadau Ymchwil

Yn rhan o'n hymrwymiad i ddatblygu a rhannu ymchwil newydd ac arloesol, rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ymchwil bob blwyddyn. Mae pob digwyddiad ymchwil yn gyfle i fyfyrwyr, staff a siaradwyr gwadd nodedig o brifysgolion eraill i rannu a datblygu eu hymchwil barhaus mewn amgylchedd cadarnhaol a chefnogol.

Mae ein cyfres barhaus o seminarau ymchwil yn caniatáu i fyfyrwyr uwchraddedig, staff a siaradwyr nodedig - gan gynnwys academyddion ac artistiaid o brifysgolion eraill - i rannu a datblygu eu hymchwil parhaus mewn amgylchedd gadarnhaol a chefnogol.

Mae'r seminarau hyn yn agored i unrhyw fyfyrwyr a staff o fewn a'r tu allan i'r brifysgol. Mae mwyafrif y sgyrsiau hyn yn rhad ac am ddim ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu recordio. Felly, os welwch chi ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i chi, dewch da chi.

Canfod mwy am y digwyddiadau sydd gennym ar y gweill

 

Y Ganolfan ar gyfer Meddwl Bydol

Lansiwyd Y Ganolfan Meddwl yn Faterol ym mis Tachwedd 2021 (gyda darlith agoriadol gan yr Athro Carrie Noland o Brifysgol California, Irvine). Wedi’i lleoli yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ac yn cael ei chyd-arwain gan Dr Kim Knowles a Miranda Whall, mae’n dod â sawl llinyn ymchwil allweddol ynghyd o'r Adran ei hun ac ar draws Cyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Nod y Ganolfan yw ysgogi ymchwil ryngddisgyblaethol sy'n ymgorffori cwestiynau ar fateroldeb, mater a chreu. Mae’n canolbwyntio ar yr adymdroad materol diweddar ym maes disgyblaethau academaidd ac ymarfer artistig, sydd wedi arwain at ffyrdd newydd o feddwl am y byd ac uniaethu ag e. O'n harferion o ran defnyddio a thaflu, defodau cymdeithasol a'n lliwiau gwleidyddol, i'n technegau cynrychiolaeth a dulliau cynhyrchu, pennir ymddygiad dynol yn ôl gwe gymhleth o gydberthnasau ffisegol. Mae'r pandemig Covid-19 wedi dod â nifer o gysylltiadau materol i'r amlwg a oedd yn cael eu cymryd yn ganiataol neu'n cael eu hanwybyddu'n llwyr cyn hynny. Mae cwestiynau ynghylch gofod a lle, cyfathrebu ac addysg, ecoleg a’r amgylchedd yn awr yn cael eu hailasesu o safbwyntiau gwahanol. 

Mae'r Ganolfan (CMT) yn ymddiddori mewn canfod atebion creadigol i’r cwestiynau hyn, drwy fynd ar drywydd amrywiaeth o ffyrdd damcaniaethol ac ymarferol o archwilio arwyddocâd materoldeb yn y cyd-destun cyfoes. Sut yr ydym ni’n creu ystyr o fater, a sut mae drysiant materol yn dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn byw yn y byd? Sut all ffyrdd newydd o gynrychiolaeth creu mwy o ymwybyddiaeth o broblemau bydol ac argyfyngau ecolegol y mae rhaid i ni fynd i'r afael â hwy yn rhan o’n bywydau bob dydd? Pa ran y gall y celfyddydau a'r dyniaethau ei chwarae wrth gyfathrebu goblygiadau ehangach materoldeb o safbwynt cymdeithasol a gwleidyddol? Pa ffyrdd newydd o ddeall sy'n cael eu creu drwy ymchwilio i'r materol a'r ffisegol, y dynol a'r annynol? Mae'r cwestiynau hyn yn awgrymu bod cydnabod y paradeim dyneiddiwr traddodiadol yn annigonol ar gyfer ein dyddiau ni, a bod angen gwell dealltwriaeth o'r hyn y mae Jane Bennett yn ei alw'n 'fater bywiog' er mwyn sefydlu ffyrdd o fwy sy'n fwy moesegol. 

Ewch i wefan y Ganolfan i gael rhagor o wybodaeth am ein prosiectau ymchwil, digwyddiadau’r gorffennol a’r dyfodol, a chomisiynau artistiaid parhaus: www.materialthinking.net 

Neu e-bostiwch material-thinking@aber.ac.uk os hoffech gysylltu a ni.

 

Manylion Cyswllt

Manylion cyswllt pwysig