Beth yw ABERymlaen?

Mae ABERymlaen yn darparu cyfleoedd dysgu a datblygu yn y gweithle i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Aberystwyth. Mae'r holl weithgareddau, gan gynnwys lleoliadau â thâl, wedi'u cynllunio i adeiladu arbenigedd ar lefel graddedig a sgiliau rheoli gyrfa. Nôd ABERymlaen yn benodol yw cefnogi'r rheini sydd â diffyg hyder, heb brofiad gwaith ymarferol, dim ffocws gyrfa a / neu'n cael trafferth cydnabod, a mynegi i gyflogwyr, eu sgiliau a'u cyflogadwyedd.

ABERymlaen 2021

Wrth i effeithiau'r pandemig coronafirws ddatblygu, mae’n darpariaeth ABERymlaen wedi ei addasu. Ni fydd fformat blaenorol y Cynllun Graddedigion, sef lleoliad gwaith sy’n para 5 wythnos yn ogystal â lleoliad sy’n para 3 wythnos am y Cynllun Haf, ar gynnig yn 2021.

Yn hytrach, bydd ABERymlaen yn darparu cyfleoedd profiad gwaith cyflogedig hyblyg trwy gydol y gweddill o’r flwyddyn hon. Bydd gan leoliadau'r nodweddion allweddol hyn:

 • Wedi eu lleoli yn bennaf yn amrywiol adrannau Prifysgol Abersytwyth, er y gellir ystyried y posibilrwydd o gefnogi lleoliadau gyda chyflogwyr allanol.
 • Trefniadau gweithio o bell, oni bai na ellir cwblhau’r gwaith heb fod yn bresennol ar gampws y Prifysgol.
 • Amserlen a phatrymau gwaith hyblyg: penderfynir ar y dyddiad cychwyn, nifer yr oriau gwaith a gynigir (hyd at yr hyn sy'n cyfateb i 4 wythnos o waith llawn-amser), yr opsiwn o weithio'n llawn amser neu'n rhan-amser, ac ati, gan yr adran sy’n cynnig y lleoliad yn unol â’u hanghenion a thrwy drafodaeth â'r ymgeisydd llwydiannus.
 • Yn agored i bob myfyriwr israddedig cyfredol, myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir a graddedigion diweddar*. Rhoddir blaenoriaeth i'r rheini sydd heb lwyddo i gael llawer, neu ddim, profiad gwaith blaenorol, neu sy'n wynebu rhwystrau ychwanegol wrth ymuno â’r gweithle.

* mae lleoliadau ar gael i raddedigion diweddar trwy'r ddarpariaeth Cymorth i Raddedigion (gweler isod)

Sylwch os gwelwch yn dda: dim ond y rheiny sy'n gallu tystio (1) eu Hawl i Weithio yn y DU, a (2) eu bod yn byw yn y DU, yn unol â rheoliadau treth y DU yn gysylltiedig â lleoliadau cyflogedig.

NEWYDD! Cymorth i Raddedigion

Er mwyn ymateb i effaith y pandemig ar raddedigion newydd i’r farchnad lafur, a thrwy law cyllid ychwanegol a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru at y diben hwn, bydd ABERymlaen 2021 hefyd yn cynnig cefnogaeth arbennig i raddedigion 2019 a 2020 Aber sydd wedi bod yn brwydro i ddod o hyd i waith graddedig, neu sy'n gweithio ar hyn o bryd ond ddim mewn rôl raddedig (h.y. ddim yn defnyddio sgiliau a gwybodaeth a gafwyd o'u hastudiaethau gradd).

Hefyd, gall myfyrwyr sy'n graddio'r haf hwn sydd heb gyflogaeth ar lefel graddedig, fanteisio ar y gefnogaeth hon. Darperir y gefnogaeth gyfan ar-lein hyd nes y bydd cyfyngiadau yn cael eu lleihau gan y Brifysgol a’r Llywodraeth.  Cofier, rhoddir blaenoriaeth i'r rhai sy'n wynebu rhwystrau ychwanegol wrth ymuno â’r gweithle.

Ein nôd yw helpu, annog a grymuso ein graddedigion i baratoi ar gyfer eu cam nesaf, i reoli unrhyw heriau unigol y maent yn eu hwynebu, a’u helpu i ail-gyfeirio neu ailffocysu os oes angen, a gwireddu eu huchelgeisiau trwy becyn wedi'i deilwra yn benodol iddynt hwy; a fydd yn cynnwys rhai neu'r cyfan o'r canlynol:

 • Apwyntiadau cyfarwyddyd ac arweiniad gyrfaol 1:1 gydag un o’n Ymgynghorwyr Gyrfaoedd cymwysiedig
 • Mentora 1:1 gydag un o'n e-Fentoriaid, gweithiwr proffesiynol a, chan amlaf, yn gyn-fyfyriwr Aber
 • Hyfforddiant gyrfa a sgiliau, yn fyw ac wedi'i recordio, gan gwmpasu sgiliau hanfodol i’r gweithle, arferion recriwtio graddedigion a chynllunio gyrfa
 • Mewnwelediad gan gyflogwyr sy’n cyflogi graddedigion ac elfennau helaethach o fyd gwaith, gyda chyfleoedd i gyfarfod â chyflgowyr
 • Ystod o leoliadau ABERymlaen
 • Rhwydwaith o gyfoedion cefnogol
 • Ein tîm Cymorth i Raddedigion wrth law i helpu ac arwain pryd bynnag fo angen hynny arnoch

Darperir pob gweithgaredd yn amodol dan delerau addasrwydd, gofynion cymhwysedd ac argaeledd ar y pryd y’i cyflwynir

Oes gennych ddiddordeb yn ABERymlaen 2021?

Cofrestrwch eich diddordeb yma a byddwn mewn cysylltiad o fewn 3 diwrnod gwaith i ddarparu manylion pellach. Gallwch hefyd anfon e-bost atom i workexp@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

ABERymlaen+

Mae'r Cynllun hwn, ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig cyfredol (MPhil, MRes, PhD) sy'n ceisio ennill profiad gwaith a sgiliau trosglwyddadwy mewn amgylchedd proffesiynol anacademaidd, yn dilyn y patrwm arferol heb addasiadau, sef profiad gwaith â thâl a / neu waith prosiect (hyd at 72 awr, i gyd-fynd ag astudiaethau) gyda chyflogwr lleol ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Gwahoddir myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i gofrestru eu diddordeb yn y Cynllun wrth gwblhau’r ffurflen ar-lein. Yna bydd y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn eich hysbysu am gyfleoedd perthnasol pan gyfyd y rhain mewn trafodaethau gyda chyflogwyr. Pe baech yn dod o hyd i gyfle i chi'ch hun gyda chyflogwr lleol ac yr hoffech archwilio os all ABERymlaen+ roi cymhorthdal i hyn, e-bostiwch workexp@aber.ac.uk.