Isafswm y Cynnwys Gofynnol ar Blackboard

 Ffeiliau Canllaw

Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard Worddoc.

Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard PDF

Blackboard yw amgylchedd dysgu ar-lein Prifysgol Aberystwyth. Mae gan bob modiwl ei ardal ei hun yn Blackboard. Mae’r Cynnwys Gofynnol hwn yn sicrhau cysondeb ac yn golygu bod y wybodaeth yn fwy defnyddiol fel y bydd myfyrwyr yn gallu dod o hyd i’r cynnwys sydd ei angen arnynt. Dylai’r holl gynnwys sy’n cael ei uwchlwytho a’i greu yn Blackboard fod mor hygyrch â phosib. Gweler Cyfarwyddyd Hygyrchedd Digidol i Staff  : Hygyrchedd Digidol , Prifysgol Aberystwyth am fwy o wybodaeth.

 

Bydd gan bob modiwl ar Blackboard y ddewislen a restrir isod ar gyfer y cwrs dan sylw. Dylai pob maes ar y ddewislen gynnwys yr wybodaeth graidd hon:

 

Gwybodaeth am y Modiwl

 • Amlinelliad o gynnwys, amcanion a chanlyniadau dysgu’r modiwl, gan gynnwys dolen gyswllt â chronfa ddata’r modiwl. Fe ellir darparu llawlyfr modiwl hefyd i’w lawrlwytho sy’n cynnwys y wybodaeth hon.
 • Cyflwyniad i’r modiwl wedi’i recordio gan gynnwys sut i ddod o hyd i’r deunydd perthnasol yn Blackboard.
 • Deunyddiau ymsefydlu er mwyn helpu myfyrwyr i ymgyfarwyddo â gofynion y modiwl, wedi eu rhoi mewn un ffolder. Dylai’r deunyddiau hyn gynnwys gweithgareddau er mwyn i’r myfyrwyr ddod i arfer â’r offer a’r dulliau a ddefnyddir yn y modiwl. Dylid darparu cyfarwyddiadau clir i’r myfyrwyr yn dangos sut i fynd i’r afael â’r modiwl a’r gweithgareddau dysgu.
 • Gwybodaeth ynglŷn â pha bryd y bydd deunyddiau ar gael i’r myfyrwyr.
 • Unrhyw asesiadau risg sy’n cael eu cynnal ar gyfer y modiwl.
 • Dolen gyswllt ag unrhyw wybodaeth berthnasol am iechyd a diogelwch sy’n gysylltiedig â’r modiwl.

Deunyddiau Dysgu

 • Dylai’r holl ddeunyddiau dysgu fod mor hygyrch â phosibl. Os oes rhai eitemau nad ydynt yn gwbl hygyrch, eglurwch pam ac eglurwch sut mae modd i fyfyrwyr wneud cais am opsiynau mwy hygyrch. Gweler Canllawiau PA ar Greu Deunyddiau Dysgu Hygyrch i gael mwy o wybodaeth.
 • Trefnu’r deunydd yn glir mewn ffolderi yn ôl wythnosau neu bynciau.
 • Enwi’r deunydd yn glir ac yn gyson.
 • Recordiadau Panopto. I gael canllawiau ar recordio darlithoedd byw, gweler Polisi Cipio Darlithoedd y Brifysgol. I gael canllawiau ar ddarlithoedd a recordiwyd ymlaen llaw, gweler [<new blog post>]
 • Sleidiau PowerPoint, taflenni, nodiadau neu ddeunyddiau ategol eraill.
 • Gosod gweithgareddau dysgu ochr yn ochr â’r deunyddiau cefnogol perthnasol (adnoddau dysgu).
 • Cyfarwyddiadau i fyfyrwyr ynglŷn â defnyddio bob un o’r adnoddau.
 • Pan fydd hynny’n briodol, defnyddiwch yr offer ‘Adaptive Release’ i ryddhau deunydd ar adeg benodol, i ddefnyddwyr penodol, neu yn seiliedig ar weithgareddau’r defnyddwyr.

Asesu ac Adborth

 • Gwybodaeth am asesu gan gynnwys meini prawf marcio.
 • Sut i gael adborth.
 • Pwyntiau cyflwyno aseiniadau gyda gwybodaeth lawn, gan gynnwys y dyddiad a’r amser erbyn pryd y mae’n rhaid cyflwyno’r aseiniad.
 • Argymhellir tracio’r ystadegau ar friffiau’r aseiniadau, gan fod hynny’n rhoi gwybod i’r staff p’un a yw’r myfyrwyr wedi edrych ar y briffiau ai peidio.
 • Nodi pwy y dylid cysylltu â hwy os bydd myfyrwyr yn cael trafferth yn cyflwyno aseiniadau. Cyfeirio myfyrwyr at yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu i gael cymorth technegol (eddysgu@aber.ac.uk).

Cysylltiadau

 • Proffiliau’r staff gan gynnwys eu swyddogaeth o ran y modiwl, eu manylion cyswllt a pha bryd mae’r aelod hwnnw o staff ar gael.
 • Sut i drefnu cyfarfod (wyneb-yn-wyneb neu ar-lein).
 • Pa bryd y dylai’r myfyrwyr ddisgwyl cael ymateb i ymholiad.
 • Sut y gall myfyrwyr roi adborth ar y modiwl.

Rhestr Ddarllen

 • Cyhoeddi rhestr ddarllen wedi’i diweddaru ar Aspire
 • Dolenni cyswllt ag offer megis Fy Ngraddau a Panopto

Offer

 

 • Dolenni cyswllt ag offer megis Fy Ngraddau a Panopto

 

“Mae'r Polisi hwn yn cael ei gynnal gan Gwasanaethau Gwybodaeth. Fe’i adolygwyd ddiwethaf ym mis Ionawr 2022 gan Bwyllgor Gwella Academaidd a bydd yn cael ei adolygu eto ym mis Ionawr 2023. / This Policy is maintained by Information Services, was last reviewed by Academic Enhancement Committee in January 2022 and is due for review in January 2023.”

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae rhagor o wybodaeth a chymorth ar gael: