Gwybodaeth am ddiogelu data

Eisteddodd y myfyriwr mewn caffi yn darllen / astudio

Ystadau, Cyfleusterau & Preswylfeydd yn casglu, yn cofnodi, yn defnyddio ac, mewn rhai achosion, yn rhannu’r wybodaeth bersonol sydd gennym am ddefnyddwyr ein hamrywiol wasanaethau at y dibenion y bwriedid hi ar ei chyfer wrth ei chasglu. Mae'r Datganiad Preifatrwydd hwn yn disgrifio dulliau'r Swyddfa Llety o gasglu data amdanoch a'i ddefnyddio, o'r cais cychwynnol tan eich bod yn fyfyriwr yn byw mewn llety sy'n eiddo i Brifysgol Aberystwyth neu'n cael ei weinyddu gan y Brifysgol. Ystadau, Cyfleusterau & Preswylfeydd wedi ymrwymo i warchod a diogelu preifatrwydd ein defnyddwyr trwy gydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018.

Eich cyfrifoldeb chi yw adolygu a deall y Datganiad Preifatrwydd hwn cyn rhoi eich data i ni.  Rhaid ichi hefyd edrych ar ein Telerau ac Amodau, sydd wedi eu cynnwys yn ein Polisi Blaenoriaethau a'r Llawlyfr Preswylwyr.  Os nad ydych yn derbyn ac yn cytuno â'r Datganiad Preifatrwydd a/neu'r Telerau ac Amodau, ni ddylech roi eich data personol i ni ac ni allwch ddefnyddio ein cynnyrch na'n gwasanaethau.

Newidiadau

O bryd i’w gilydd gall ein Datganiad Preifatrwydd a/neu’n Telerau ac Amodau newid. Pan fyddant yn cael eu newid, bydd y polisïau diwygiedig yn cael eu diweddaru ar ein gwefan Llety, gwefan Ystadau, Cyfleusterau & Preswylfeydd - ein chwaer wefan, ac yn y Llawlyfr Preswylwyr, fel sy'n briodol.  Bydd unrhyw newidiadau'n yn dod i rym o amser eu cyhoeddi. Bydd pawb sy'n lletya gyda ni o dan drwydded ar yr adeg honno yn cael gwybod trwy e-bost am unrhyw newidiadau sy'n effeithio arnynt.  Felly, bob tro rydych chi'n defnyddio neu'n cael mynediad i'n gwasanaethau neu'n ymwneud â ni mewn unrhyw ffordd, rydych yn derbyn ac yn cytuno i'r Datganiad Preifatrwydd a'r Telerau ac Amodau mwyaf diweddar. Eich cyfrifoldeb chi yw bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau.

Ystadau, Cyfleusterau & Preswylfeydd yn gweithredu’r mathau canlynol o brosesu data, neu’n defnyddio data ar y cyd ag adrannau eraill o’r Brifysgol. O fewn yr adran hon, ac ar dudalennau gwe cysylltiedig y Brifysgol, byddwn yn ceisio cwmpasu: 

  • Sut mae gwybodaeth yn cael ei chasglu.
  • Pa wybodaeth sy’n cael ei chasglu.
  • Unrhyw rannu data â 3ydd partïon (os yw’n berthnasol).
  • Ble mae data’n cael eu storio.
  • Am ba hyd y mae data’n cael eu storio.
  • Y sail gyfreithlon dros gasglu data.

Eich Hawliau

Mae gennych hawl i gael mynediad i’ch data bersonol, i wrthwynebu unrhyw brosesu ar eich data bersonol ac i gywiro eich gwybodaeth bersonol, i’w dileu, ac i gyfyngu’r defnydd arni. Os ydych wedi rhoi eich cydsyniad i Ystadau, Cyfleusterau & Preswylfeydd brosesu unrhyw rai o’ch data, yna mae gennych hawl hefyd i dynnu’r cydsyniad hwnnw’n ôl. Sylwch y gall hyn gael effaith uniongyrchol ar allu’r adran i ddarparu cynnyrch ac gwasanaethau i chi.

Ewch i dudalennau Diogelu Data’r Brifysgol ar y we am ragor o wybodaeth am eich hawliau.

Fe’ch anogir i roi gwybod inni am unrhyw welliannau, awgrymiadau, neu unrhyw achosion o dorri preifatrwydd neu ddiogelwch a amheuir gan ddefnyddio’r wybodaeth gyswllt isod:

Thomas Bates

Pennaeth Bywyd y Campws

Gwasanaethau Campws a Masnachol

Y Sgubor
Fferm Penglais
Prifysgol Aberystwyth
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3FH

campusadmin@aber.ac.uk

Dr Jonathan Davies

Rheolwr Diogelu Data

Llyfrgell Hugh Owen
Prifysgol Aberystwyth
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DZ

infocompliance@aber.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi 22.05.18 | Fersiwn rhif 1.0