Croeso

Yr Athro Elizabeth Treasure mewn llyfrgell

Mae dewis pwnc i’w astudio ac ymhle i dreulio eich blynyddoedd ffurfiannol yn fyfyriwr israddedig yn benderfyniadau sy’n gallu newid eich bywyd.

Byddant yn ffurfio llwybr eich dyfodol ac wrth ichi ystyried eich dewisiadau, rydw i wrth fy modd eich bod yn edrych yn fanylach ar yr hyn sydd gan Aberystwyth i'w gynnig.

Wrth wneud eich penderfyniadau, yr hyn y byddwn i’n ei ddweud yw bod angen yn gyntaf dewis y cwrs sydd orau i chi. Cwrs sy’n tanio eich chwilfrydedd ac yn mynd â chi i'r lle y dymunwch fynd iddo nesaf mewn bywyd. Pa gwrs bynnag a ddewiswch, gallaf ddweud yn hyderus y caiff eich astudiaethau yma yn Aberystwyth eu darparu mewn awyrgylch cefnogol gan dîm o staff rhagorol.

Dydy Aberystwyth ddim yn brifysgol fawr, ddiwyneb. Rydyn ni'n nabod ein myfyrwyr ac maent hwythau'n ein nabod ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu safonau uchel wrth eich dysgu, eich asesu a rhoi adborth, gyda chefnogaeth ategol ein system o diwtora personol. Cafodd ein dulliau trwyadl eu cydnabod gyda’r Wobr Aur a enillom yng Ngwobrau Rhagoriaeth Addysgu a Fframwaith Canlyniadau Myfyrwyr 2018. Ni hefyd yw Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru ac am Ansawdd y Dysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da y ‘Times’ a'r ‘Sunday Times’ 2018 a 2019, yr unig brifysgol yn y DU sydd wedi ennill o wobr yma dwy flynedd yn olynol, ac fe ddywedodd y golygydd fod Aberystwyth "wedi cael rhai o'r sgoriau mwyaf eithriadol ym Mhrydain am ansawdd y dysgu a gynigir yno".

Ar addysgu a arweinir gan ymchwil mae ein pwyslais. Mae ein darlithwyr yn cynnwys academyddion sy'n arweinwyr yn eu meysydd ac a fydd yn rhannu'r syniadau a'r darganfyddiadau diweddaraf gyda chi yn eu pynciau. O ddatblygu cnydau bio-ynni Miscanthus i hanes y canoloesoedd, astudiaethau strategol ac archwilio'r gofod, mae ymchwil y Brifysgol hon yn cwmpasu'r celfyddydau, y gwyddorau a'r gwyddorau cymdeithasol. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014), ystyriwyd bod 94% o'r ymchwil a gyflwynwyd gan ein hacademyddion o safon fyd-eang ac rydym yn parhau i adeiladu ar ein cryfderau traddodiadol yn ogystal ag archwilio ffiniau newydd gwybodaeth a dealltwriaeth.

Ochr yn ochr â datblygu eich gwybodaeth am bwnc benodol a meddwl beirniadol, mae ein cyrsiau yn anelu hefyd i'ch paratoi â'r sgiliau bywyd y byddwch eu hangen yn eich gyrfa ar ôl graddio. Mae ymgorffori cyflogadwyedd yn ein holl raglenni yn un o'n prif amcanion strategol, ac fe adlewyrchwyd hyn yn yr arolwg diweddaraf o Gyrchfannau Graddedigion, a ddangosodd fod 97% o raddedigion Aberystwyth mewn swydd neu'n astudio ymhellach o fewn 6 mis ar ôl graddio yn 2017 (HESA 2018).

Mae gan Aberystwyth enw da hefyd am ansawdd cyffredinol profiad eu myfyrwyr. Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020, er enghraifft, cawsom sgôr ardderchog o 90% am fodlonrwydd cyffredinol ein myfyrwyr - un o'r sgoriau gorau o blith sefydliadau addysg uwch Prydain, a'r gorau yng Nghymru. Yn fy marn i, un rheswm fod yma'r fath ddysgwyr bodlon yw ein lleoliad unigryw, rhwng môr a mynydd, rhwng gogledd a de, ar lannau Bae Ceredigion.

Fel myfyriwr yn Aber, byddwch yn byw mewn cymuned amrywiol a chroesawus mewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr, ag iddi ddiwylliant Cymreig cosmopolitaidd. Rydyn ni'n Brifysgol gampws ac mae yma Undeb Myfyrwyr bywiog, sy'n rhedeg mwy na 150 o glybiau a chymdeithasau. Mae gennym ein Canolfan Chwaraeon ein hunain, lle mae pwll nofio, campfa, wal ddringo a dosbarthiadau lles a ffitrwydd. Mae'r Ganolfan Gelfyddydol ar y campws yn un o'r mwyaf ym Mhrydain ac rydym dafliad carreg o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o'r pum llyfrgell hawlfraint ym Mhrydain.

Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth erioed, dewch draw i un o'n Diwrnodau Diwrnod Agored neu ein Diwrnodau Agored Ar-lein i weld y lle trosoch eich hun a chyfarfod â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys ar hyd y llwybr at eich gradd. Yn y cyfamser, ewch i'n gwefan i weld rhagor.

Yr Athro Elizabeth Treasure

Is-Ganghellor