Benthyca o’r Llyfrgell

Faint o eitemau y gallaf eu benthyg?

Categori benthyciwr Nifer o eitemau

Israddedigion

Myfyrwyr Dysgu o Bell

Myfyrwyr TAR

Staff

Uwchraddedigion (dysgu drwy gwrs a Ymchwil)

40

Aelodau Anrhydeddus/Staff sydd wedi ymddeol/Emeritws

Darllenwyr Cysylltiol

Defnyddwyr Mynediad Sconul (Bandiau A, B a C)

Myfyrwyr Dysgu Cymraeg

Myfyrwyr Dysgu Gydol Oes

Myfyrwyr Prifysgol Haf

10

 

Am ba hyd y gallaf fenthyca eitemau ?

Eitem Cyfnod Benthyg Adnewyddu Awtomatig Ceisiadau

Llyfrau

1 wythnos*

Oes

Oes

Disgiau Amlbwrpas Digidol (DVDs)

1 wythnos

Oes

Oes

Llyfrau'r Casgliad TAR

(Mae gan y llyfrau hyn stribed gwyrdd ar y meingefn)

1 wythnos**

Oes

Oes

Benthyciadau offer

1 wythnos

Hyd at 4 wythnos

Oes

Cyfnodolion a gedwir yn y Llyfrgell

Benthyciad dros nos drwy wneud cais Primo Na Oes

Cyfnodolion a gedwir yn y Stordy Allanol

1 wythnos

Oes

Oes

Traethodau hir

Dim modd eu benthyg

Na

Na

Deunydd Cyfeirio

Benthyciad 24 awr ar gyfer staff yn unig

Na

Na

Nodir: Mi fydd cyfnod benthyca gostyngol o 2 diwrnod yn cael ei osod os oes cais o ddefnyddiwr arall ar yr eitem yn barod. Bwriad hyn yw sicrhau tegwch a chyfle i bob defnyddiwr benthyg yr eitem . Mi fydd y dyddiad dychwelyd yn cael ei nodi pan fydd yr eitem yn cael ei fenthyg.

*Gall myfyrwyr Dysgu o Bell fenthyca llyfrau am 4 wythnos. Bydd y rhain yn cael eu hadnewyddu am 4 wythnos arall oni bai bod defnyddiwr arall wedi gofyn amdanynt neu eu bod nhw wedi cyrraedd eu cyfnod benthyciad uchaf o 6 mis

**Gall myfyrwyr TAR ar leoliad fenthyg llyfrau o'r casgliad TAR am gyfnod cyfan eu lleoliad. Pan nad ydynt ar leoliad, gall myfyriwr TAR fenthyg llyfrau o'r casgliad TAR am 2 wythnos.

Benthyg eitemau?

 • Gallwch fenthyca eitemau o Lyfrgelloedd y Brifysgol gan ddefnyddio'r peiriannau hunan-fenthyca sydd wedi'u lleoli ar bob llawr o'r llyfrgell neu drwy ein gwasanaeth Clicio a Chasglu. Mae'r cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r rhain yma:https://faqs.aber.ac.uk/1180
 • Bydd angen eich Cerdyn Aber arnoch chi
 • Bydd angen casglu benthyciadau offer o'r Ddesg Wasanaeth

Adnewyddu eich benthyciadau llyfrgell?

Byddwn yn adnewyddu eich benthyciadau yn awtomatig i chi tan:

 • gofynnir amdanynt gan ddefnyddiwr arall
 • maent wedi cyrraedd y cyfnod benthyca hiraf o 12 mis
 • pan fydd eich cyfrif llyfrgell wedi dod i ben

Anfonir e-bost atoch pan fydd angen i eitemau gael eu dychwelyd felly gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd.

Os ydych chi am adnewyddu benthyciadau offer, cysylltwch â ni.

Byddwch hefyd yn derbyn e-bost misol yn rhestru yn fanwl yr eitemau sydd gennych ar fenthyg.

Beth sy'n digwydd os yw defnyddiwr arall yn gofyn am eitem sydd gennyf ar fenthyg?

 • Os bydd defnyddiwr arall yn gofyn am eitem sydd gennych ar fenthyg, fe anfonir e-bost i'ch hysbysu
 • Ni chaiff yr eitem ei adnewyddu a bydd yn rhaid i chi ei ddychwelyd erbyn y dyddiad / amser sy'n ddyledus hyd yn oed os ydych i ffwrdd o'r Campws.
 • Gallwch wirio'r dyddiad / amser ar Primo. Mae cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn yma : https://faqs.aber.ac.uk/1106

Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn dychwelyd fy menthyciadau pan fyddant yn ddyledus?

 • Os na fyddwch yn dychwelyd yr eitemau pan fyddant yn ddyledus, codir dirwy os yw defnyddiwr arall dan anfantais.
 • Os na allwch eu dychwelyd erbyn y dyddiad a'r amser sy'n ddyledus, cysylltwch â ni

Dychwelyd eich benthyciadau llyfrgell

Gellir dychwelyd llyfrau /Disgiau Amlbwrpas Digidol (DVDs) :

 • gan ddefnyddio'r peiriant dychwelyd llyfrau ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.
 • gan ddefnyddio'r peiriant hunan fenthyca/dychwelyd llyfrau yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol
  Mae'r cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r rhain yma: https://faqs.aber.ac.uk/1179
 • gan ddefnyddio'r Blwch Dychwelyd Llyfrau wrth y brif fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen (dim ond ar gael pan fydd y llyfrgell ar gau).

Benthyciadau offer a fideos

 • Dychwelwch wrth y Ddesg Ymholiad yn Llyfrgell Hugh Owen.

 

Beth ddylwn i ei wneud os yw llyfr sydd ei angen arnaf eisoes ar fenthyg? 

 • Os yw'r eitem sydd ei angen arnoch ar fenthyg, gallwch roi cais amdano a phan gaiff ei ddychwelyd fe'i cedwir wrth y Ddesg Ymholiad. Mae'r cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn yma:  https://faqs.aber.ac.uk/814
 • Anfonir e-bost atoch i'ch hysbysu bod yr eitem yn aros amdanoch.
 • Ni chaiff eitemau sydd â cheisiadau arnynt eu hadnewyddu ar gyfer y benthyciwr presennol a bydd yn rhaid eu dychwelyd erbyn y dyddiad / amser sy'n ddyledus.
 • Gallwch wirio statws eich ceisiadau wrth ddilyn y cyfarwyddiadau yma : https://faqs.aber.ac.uk/848

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i wedi colli eitem yr wyf wedi'i fenthyca

 • Os ydych wedi colli eitem sydd allan ar eich cyfrif, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib.
 • Byddwn yn eich anfonebu am gost amnewid yr eitem ynghyd ag unrhyw ddirwyon hwyr a godir ar yr eitem.
 • Unwaith y codwyd anfoneb, ni fyddwch yn gallu benthyca unrhyw eitemau ychwanegol nes ei fod wedi cael ei dalu .
 • Pe bai'r eitem yn cael ei ganfod wedyn a'i ddychwelyd i'r llyfrgell, ad-dalir y gost amnewid ond byddwch yn dal i fod yn atebol i dalu dirwyon hwyr.

Beth os na allaf ddod o hyd i lyfr yr wyf yn chwilio amdano?