Arolygon

Ar-lein Holiadur Gwerthuso Modiwlau

Yn ystod y flwyddyn rydym yn cynnal nifer o arolygon i gasglu cymaint o adborth gan fyfyrwyr â phosibl.

Holiadur Gwerthuso Modiwlau (HGM)

Bob semester, gofynnwn i fyfyrwyr gloriannu’r modiwlau y maen nhw yn eu hastudio. Rydym yn gwneud hynny trwy holiadur ar-lein, ac enw’r broses yw’r ‘Holiadur Gwerthuso Modiwlau’ (HGM).  Bydd yr HGM yn galluogi cydgysylltwyr modiwlau i ddeall yn well y gwelliannau y gellir eu gwneud i wella profiad y myfyrwyr sy’n dilyn eu modiwlau.

Mae’r HGM yn holi am eich profiadau ar fodiwl penodol ar eich cwrs. Mae’n gyfle i leisio eich barn, a’n helpu ni i lunio a gwella profiad myfyrwyr. Mae’r HGM yn cynnwys cwestiynau craidd am agweddau amrywiol ar fod yn fyfyriwr, yn cynnwys:

  • Y dysgu ar fy modiwl
  • Her academaidd a dysgu cyfunol
  • Asesu ac adborth
  • Cymorth academaidd
  • Trefniadaeth a rheolaeth
  • Adnoddau dysgu
  • Y gymuned ddysgu a dysgu cydweithredol
  • Llais y myfyrwyr

Ar ben hynny, mae cyfle i gydgysylltydd y modiwl ychwanegu hyd at bedwar cwestiwn ychwanegol sy’n berthnasol i’r modiwl penodol hwnnw.

Sut i Wneud Eich Adborth yn Ddefnyddiol

Gweler ein canllaw i ddarparu adborth defnyddiol yma: Canllaw daparu adborth defnyddiol

Rhagor o wybodaeth

Esbonio cwestiynau'r HGM

Cwestiynau Cyffredin HGM

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ymhlith y rhai mwyaf bodlon eu byd yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd ddydd Gwener 27 Gorffennaf 2018.

Dengys canlyniadau diweddaraf yr ACF fod bodlonrwydd cyffredinol ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 90% - saith pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU o 83%.

Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr.

Mae Prifysgol Aberystwyth hefyd yn perfformio’n well na’r sector yn y DU ac yng Nghymru ym mhob un o'r naw maes mae'r Arolwg yn trafod.

Rhagor o wybodaeth

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

ACF Fideo