Bwrdd Prosiect

Aelodaeth

Penodwyd y canlynol i wasanaethu ar y Bwrdd Prosiect:

Cadeirydd: Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr y Gymraeg a Chysylltiadau Allanol.

Wedi graddio o Brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd , bu'n gweithio i BBC Cymru, Bwrdd yr Iaith Gymraeg  a Chyngor Sir Ceredigion, lle'r oedd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Addysg, yn gyfrifol am Wasanaethau  Diwylliannol, Gwasanaethau Ieuenctid, Dysgu Oedolion yn y Gymuned, Dysgu Seiliedig ar Waith, a’r Iaith Gymraeg. Ymunodd â Phrifysgol Aberystwyth ym mis Medi 2013 yn Ddirprwy Is-Ganghellor a chyfrifoldeb dros yr Iaith Gymraeg, Diwylliant a Chysylltiadau Allanol. Mae yn Gadeirydd Mudiad Meithrin, sef prif ddarparwr gofal ac addysg cyfrwng Cymraeg yn y blynyddoedd cynnar, ac mae’n aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg i'r Prif Weinidog, yn cynghori Llywodraeth Cymru ar ei Strategaeth ar gyfer yr Iaith Gymraeg.

Mae'r Dr Morgan yn aelod o Fwrdd y Prosiect  a Thîm Gweithredol  y Brifysgol. Fe’i cefnogir gan ystod o setiau  o sgiliau sydd eisoes gan y sefydliad, gan gynnwys y Cyfarwyddwr Datblygu Ystadau, y Cyfarwyddwr Cyllid, ynghyd â Chyfarwyddwr Prosiect a benodwyd yn unswydd ar gyfer y prosiect hwn, yn unol â Phrosiectau Mawr eraill y Brifysgol.

 

Jim O’Rourke, Rheolwr Prosiect yr Hen Goleg

Tua diwedd 2017, penodwyd Jim O’Rourke yn rheolwr prosiect adnewyddu’r Hen Goleg.

Ac yntau’n gyn-fyfyriwr o Aber a chyn-Brif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, sefydlodd Jim ymgynghoriaeth rheoli prosiectau yn 2004.

Mae wedi gweithio ar nifer o ddatblygiadau amlwg yng Nghymru, gan gynnwys rôl yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm ac ailddatblygiad £6m Nant Gwrtheyrn, ac mae wedi darparu cefnogaeth ymgynghorol i amrywiaeth o sefydliadau treftadaeth, elusennau ac awdurdodau lleol i ddatblygu prosiectau, timau staff a chraffter busnes.

Mae Jim wedi chwarae rhan allweddol yn codi arian ar gyfer apêl yr Hen Goleg, gan ysgrifennu at lu o gyn-fyfyrwyr ynghylch y cynlluniau ar gyfer yr Hen Goleg, a gofyn am gefnogaeth i’w adnewyddu.  

 

Louise Jagger, Cyfarwyddwraig Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Mae gan Louise dros 30 mlynedd o brofiad o godi arian o fewn y DG, a hithau wedi arwain ymgyrchoedd cyfalaf mawr, ymgyrchoedd codi arian a rhaglenni rhoi yn rheolaidd i amrediad o elusennau, gan gynnwys Scope, NCH a’r NSPCC. Mae’n arwain Adran Datblygu a Chysylltiadau Alumni ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyn-fyfyrwyr a chefnogwyr i wneud y mwyaf o’u cyfraniadau i strategaethau ac amcanion y Brifysgol.

 

Andrea James, Cyfarwyddwr Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

Ymunodd Andrea Pennock â’r Brifysgol yn gyfarwyddwraig ar Ddatblygu Ystadau  ar i 1af o Ragfyr 2017. Cyn hyn roedd yn Uwch Arweinydd Categori i Wasanaeth Masnachol y Goron, Swyddfa’r Cabinet, Llundain, yn rheoli gwariant y Llywodraeth Ganolog  ar gyfleusterau; cyn iddi gael ei phenodi i’r swydd honno roedd yn bennaeth ar Ystadau a Rheoli Cyfleusterau yn y DVLA, yn gyfrifol am dîm o 90 staff mewnol yn ogystal â thîm o gontractwyr drwy gontract Menter Cyllid Preifat (PFI) yn para 20 mlynedd. Yn ogystal â'i swyddi yn ymwneud ag ystadau, mae ganddi flynyddoedd o brofiad o waith caffael yn y sector gyhoeddus.  

Wedi ei geni yn Belfast symudodd Andrea  i Abertawe yn ei harddegau cynnar, ac yna wedi nifer o flynyddoedd yn teithio ac yn gweithio mewn gwahanol  fannau ar hyd a lled Prydain, symudodd yn ôl i Abertawe i ymgymryd â’i swydd gyda’r DVLA.

Mae gan Andrea ddau o blant: ei merch yn astudio’r Gyfraith yng Ngholeg yr Iesu, Caergrawnt a’i mab yn astudio ar gyfer ei arholiadau TGAU yn Ysgol Gyfun Penglais.

 

Nate Pidcock, Llywydd Undeb y Myfyrwyr


Moc Lewis, Swyddog Diwylliant Cymru a Llywydd UMCALlywydd Undeb y Myfyrwyr

 

Stephen Lawrence, Llywydd Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Stephen Lawrence  yw Llywydd presennol Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Ers sawl blwyddyn mae Stephen Lawrence yn Brif Swyddog Gweithredol ar lyfrgell Chawton House, sef canolfan astudio awduron benywaidd cynnar Saesneg yn Hampshire. Cyn hynny bu’n gyfarwyddwr datblygu a materion allanol ym Mhrifysgol Aberystwyth am 16 blynedd. Erbyn hyn y mae yn goruchwylio gwaith awduron, ymchwilwyr a haneswyr ochr yn ochr ag ystad sydd dros 400 mlwydd oed, ac y mae ar y bwrdd o Ymddiriedolwyr, yn ogystal â chynnal cyswllt â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Brydeinig.

 

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn yw'r wraig gyntaf i arwain Cyngor Sir Ceredigion ac mae’n Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar y Cyngor ers 2006.

Wedi’i geni yn yr Alban a’i magu ym Morth-y-gest ger Porthmadog, mae Ellen yn gynghorydd ar ward Ceulanamaesmawr yng ngogledd y sir ac yn gynghorydd cymuned ers 14 mlynedd. Mae'n dal portffolio Cydraddoldebau a Heneiddio'n Dda yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn Gadeirydd ar Fwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion ac yn gyn-Gadeirydd Bwrdd Adfywio Strategol Aberystwyth.

A hithau'n gyn-Gadeirydd Cenedlaethol Plaid Cymru, roedd yn ymgeisydd Plaid Cymru ym Maldwyn yn Etholiad Cyffredinol 2005.

Bu’n Gadeirydd ar Fudiad Ysgolion Meithrin ac ar Gymdeithas Cymru ar gyfer y Celfyddydau Perfformio.

Roedd hi’n gweithio’n broffesiynol ym maes gweinyddu’r celfyddydau ac mae’n un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Arad Goch. Bu hefyd yn un o Gyfarwyddwyr CYD ac yn Rheolwr Cyffredinol ar Radio Ceredigion.

Yn gyn-aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru, bu ganddi rôl arweiniol yn sefydlu Theatr Genedlaethol Cymru a bu’n Gadeirydd Hyfforddiant Celfyddydau Cymru. Mae’n gyn-aelod o fyrddau eco-dyfi, Tai Ceredigion a Chyngor Prifysgol Aberystwyth, lle yr enillodd ei gradd yn ogystal â Thystysgrif Addysg i Raddedigion.

Yn ddiweddar fe benodwyd y Cynghorydd ap Gwynn yn Is-gadeirydd ar ERW (Ein Rhanbarth ar Waith) - sef y Bwrdd Rhanbarthol i Wella Addysg.

Gwasanaethodd fel Llywodraethwr Coleg Ceredigion ac mae’n dal ar Fwrdd Llywodraethol Ysgol Gynradd Gymunedol Talybont.  Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Addysg Strategol 14-19 Ceredigion.

 

Gareth Rowlands, Rheolwr Adfywio Cymunedol yng Nghyngor Sir Ceredigion


Mari Turner, Maer Cyngor Tref Aberystwyth

 

Alun Williams , Cyngor Tref Aberystwyth, Ward Bronglais

Mae Alun Williams yn cynrychioli Cyngor Tref Aberystwyth ar y Bwrdd. Mae hefyd yn Gynghorydd tref (Plaid Cymru) dros ward Bronglais Aberystwyth, ac yn Aelod o’r Cabinet  dros Drafnidiaeth , Gwastraff a Rheoli Carbon. Mae ganddo ran mewn amrywiaeth eang o fentrau cymunedol, ac mae’n ymddiddori'n arbennig yn yr amgylchedd.

 

Brendan Somers, Cyngor Tref Aberystwyth, Ward GanologAlan Chamberlain, Fforwm Cymunedol Penparcau

 

Bryn Jones - Cynrychiolydd Cymunedol

Y Gymraeg yw mamiaith Bryn, a fagwyd yng Nghaernarfon, ac a symudodd yn 1971 i ardal Aberystwyth (y Borth) sef y lle mae'n ei ystyried yn gartref iddo bellach. Arweiniodd ei angerdd dros y celfyddydau at gyfnod yn astudio Cerflunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, ac at ymroi 30 mlynedd o'i fywyd proffesiynol  i ddefnyddio’r Celfyddydau i ysbarduno newid cadarnhaol drwy rymuso unigolion a chymunedau lleol.

Daeth Bryn â’i wybodaeth helaeth am ddatblygu cymunedol at ei waith mwy diweddar fel Cydlynydd Cymunedau yn Gyntaf  yn ardal Penparcau a Gorllewin Aberystwyth, gan reoli rhaglen Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru drwy ymwneud â grwpiau dan anfantais drwy fentrau i annog cyfranogiad a chynhwysiant cymunedol.

Pan ddaeth Cymunedau yn Gyntaf i ben, cynorthwyodd Bryn bobl Penparcau i ailsefydlu Fforwm Gymunedol  sydd yn dal i ffynnu dair blynedd yn ddiweddarach, ac y mae yntau yn parhau i gynorthwyo pobl i ymrymuso o fewn eu cymunedau eu hunain, yn gweithredu fel cydlynydd iddynt ac yn eu cynorthwyo i sicrhau dros un miliwn o bunnoedd mewn nawdd ers ei sefydlu yn 2013. Mae Fforwm Gymunedol Penparcau wedi'i hen sefydlu fel Cwmni Cyfyngedig drwy Warant ac yn gynharach eleni fe’i cofrestrwyd fel Elusen sy'n cyflogi tri gweithiwr llawn-amser a rhan-amser.  

Ym mis Gorffennaf 2015 i gydnabod ei gyfraniad i’r gymuned a’i waith ar hyd a lled Cymru, dyfarnwyd Gradd Baglor er Anrhydedd yn y Celfyddydau iddo gan Brifysgol Aberystwyth. Ef yw’r dyn cyntaf i gael ‘gradd er anrhydedd’ wedi ei dyfarnu iddo gan y Brifysgol a sefydlwyd ym 1872.