Beth i'w wneud cyn cyrraedd

Mae'r dudalen hon llawn wybodaeth ddefnyddiol am bethau sydd angen gwneud cyn cyrraedd yma.

Ffioedd a Chyllid

Mae’n bwysig iawn eich bod wedi gwneud trefniadau ar gyfer talu eich ffioedd dysgu cyn cyrraedd, er mwyn bod yn dawel eich meddwl fod materion ariannol wedi eu trefnu felly cewch mwynhau’r profiad o fod yn fyfyriwr.  Mae’r linc canlynol yn darparu gwybodaeth a chanllawiau ar y tasgiau sydd angen eu cwblhau: www.aber.ac.uk/cy/student-finance/undergraduate-uk/tuition-fees 

Gwasanaethau Gwybodaeth – Cyfrif E-bost a Cherdyn Aber

Bydd eich cyfrif e-bost a’ch Cerdyn Aber yn eich galluogi i ddefnyddio’r llyfrgell, y gwasanaethau cyfrifiadurol a chyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth. Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan cyn i’ch cwrs gychwyn yn egluro sut i roi’ch cyfrif e-bost ar waith.

Ar ôl i chi agor eich cyfrif e-bost, gallwch wneud cais am Gerdyn Aber ar-lein. Gwybodaeth am lle a pryd i godi eich Cerdyn Aber: https://faqs.aber.ac.uk/2500

 

Llety

Sicrwydd o lety am y flwyddyn gyntaf!

Mae ein llety yn darparu adnoddau a gwasanaethau o safon uchel mewn amryw fathau o neuaddau ar gyfer pob chwaeth a chyllideb. Ym mhob math o lety fe gewch amgylchedd diogel i fyw, i astudio ac i ymlacio ynddo.

Mae’r rhan fwyaf o’r llety ar y campws, ac eraill mewn mannau cyfleus y gellir cerdded iddynt o’r campws a chanol y dref. Mae ein tîm cyfeillgar wrth law hefyd 24/7 i’ch cynorthwyo yn eich bywyd academaidd a phreswyl.

Cymrwch olwg ar ein gweddalen Symud i mewn i gael manylion pryd i gyrraedd ac o ble i nôl eich allwedd, yn ogystal â rhestr wirio ddefnyddiol o bethau i’w gwneud cyn-cyrraedd.

Cyn cyrraedd, ydych chi wedi:

 1. Gwneud cais am lety prifysgol
 2. Rhoi eich cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ar waith
 3. Derbyn eich cynnig a llenwi eich Pecyn Trwydded Llety
 4. Cael copi o’ch Ffurflen Allwedd – bydd ei hangen i’w chyfnewid am eich allwedd pan gyrhaeddwch!
 5. Llwytho llun ar gyfer eich Cerdyn Aber – gwenwch!

Symud i mewn - Cwestiynau cyffredin

Pecynnau Bwyd a Diod

Cynnig Cynllun Prydau - gallwch nawr fanteisio ar ein cynnig prydau hyblyg arbennig 'Bwytewch gyda ni, siopwch gyda ni' - hyd yn oed os ydych yn byw mewn llety hunanarlwyo neu dai preifat yn y dref! Gallwch fwyta yr hyn yr ydych ei eisiau, pryd fyddwch eisiau, ble fyddwch eisiau, o ginio poeth i baned o Starbucks neu hyd yn oed prynu rhai cynhwysion i goginio eich hun. Rhagor o wybodaeth 

Cynllunio’ch Siwrne

Mae’n hawdd dod o hyd inni, waeth sut y byddwch yn teithio. Yn ein tudalen am Fapiau a Theithio cewch wybodaeth fanwl am sut i gyrraedd Aberystwyth.

Parcio

Yn ystod cyfnod y Croeso Mawr byddwch yn gallu parcio ar y campws, heb drwydded, er mwyn dadlwytho eich eiddo a symud i mewn i lety’r Brifysgol. 

Mae’r lleoedd parcio gerllaw’r llety yn gyfyngedig ac felly, yn ystod y prif gyfnod pan fydd myfyrwyr yn cyrraedd, byddwn yn cyfyngu’r amser parcio yn yr ardaloedd hyn i uchafswm o 20 munud er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynnig y gwasanaeth hwn i’r holl fyfyrwyr. Wedi ichi orffen dadlwytho eich eiddo gofynnwn ichi symud eich car i ardal barcio arall yn un o’r meysydd parcio dynodedig ar gyfer cyfnodau hwy o amser. Bydd aelodau o staff wrth law ar y safle i’ch cynorthwyo i barcio.

I gael gwybod mwy am barcio ar y campws, ac i wneud cais am drwydded os oes hawl gennych wneud hynny, ewch i’n tudalennau gwe am Barcio.

Sbort Aber

Lleolir y Ganolfan Chwaraeon ar gampws Penglais sy’n cynnig ystod eang o gyfleusterau dan do ac awyr agored. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys pwll nofio, pum campfa ddynodedig, wal ddringo, stiwdio ddawns sy’n lleoliad i nifer o ddosbarthiadau ymarfer corff, cae pêl-droed 3G, phabell ymarfer corff awyr agored a dau drac rhedeg 400m. Mae’r holl fyfyrwyr sy’n byw mewn llety prifysgol yn cael mynediad am ddim i’r Ganolfan Chwaraeon gan gynnwys yr ap ymarfer ‘Wexer’ ar-lein drwy aelodaeth Platinwm y Myfyrwyr. Gall unrhyw fyfyrwyr, os nad ydynt yn byw mewn llety prifysgol, fwynhau’r cyfleusterau am £125 y flwyddyn.

Cymdeithasau a’r Clybiau Chwaraeon

Os oes gennych ddiddordeb i glywed mwy am Gymdeithasau neu Gybiau Chwaraeon, gallwch ymuno â’r rhestr bostio o 1af o Awst ymlaen drwy’r wefan Undeb y Myfyrwyr – dyma le fydd y newyddion diweddaraf, digwyddiadau ar gyfle i ymuno gyda’r grŵp. 

Dilynwch y ddolen i weld rhestr y Cymdeithasau

Dilynwch y ddolen i weld rhestr y clybiau Chwaraeon

Cerdyn Disgownt TOTUM

Adnabyddir cerdyn TOTUM yn wreiddiol fel NUS, yn gerdyn disgownt #1 i fyfyrwyr sy’n cynnig dros 200 o ostyngiadau i fyfyrwyr y D.U.. gyda ISIC am ddim yn y flwyddyn gyntaf. Mae’r cerdyn ar gael i’w ddefnyddio mewn 130 o wledydd gyda dros 42,000 o ostyngiadau rhyngwladol.

Dyma’r unig gerdyn disgownt a gymeradwywyd gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr Aberystwyth.

https://www.totum.com/

Tocyn Bws

Gallwch brynu cardiau bws i fyfyrwyr o Undeb y Myfyrwyr

Iechyd a Lles

Mae Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr yn darparu cyngor ac arweiniad ar ystod o faterion iechyd. Er ein bod yn cydweithio’n agos â Meddygon Teulu lleol a gwasanaethau’r ysbyty er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn gofal a sylw priodol os oes angen, mae’n bwysig eich bod yn cofrestru gyda Meddyg Teulu pan gyrhaeddwch Aberystwyth.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae Gwasanaethau Cymorth yn cael eu darparu o bell a gellir cael mynediad atynt drwy ffonio 01970 621761/622087 neu drwy anfon e-bost at accessibility@aber.ac.uk

Rhagor o wybodaeth 


Cyn ichi gyrraedd, a ydych wedi:

 • cadarnhau eich bod wedi derbyn y pigiadau diweddaraf?

Argymhellwn eich bod yn gwneud yn siŵr eich bod wedi cael y brechlynnau canlynol: llid yr ymennydd (MenACWY), y frech goch, diptheria, polio, tetanws. Os ydych yn dod o wlad lle y ceir llawer o achosion o TB, argymhellwn eich bod hefyd yn cael brechlyn yn erbyn TB.

Os oes gennych unrhyw anghenion o ran iechyd a/neu os ydych eisoes wedi datgelu anabledd/cyflwr iechyd:

 • a oes gennych gyflenwad digonol o’ch meddyginiaeth a gewch gan eich meddyg i bara am ychydig wythnosau o leiaf yn y Brifysgol? – peidiwch â dibynnu ar eraill i anfon eitemau atoch drwy’r post!
 • a ydych wedi cadarnhau bod eich meddyginiaeth yn gyfredol – yn arbennig EpiPens?
 • a ydych wedi ystyried sut y byddwch yn cadw eich meddyginiaeth yn ddiogel?
 • a oes gennych gyflenwad digonol o offer angenrheidiol i reoli eich cyflwr iechyd (e.e. blychau offer miniog, offer profi  gwaed ac ati) i bara ychydig wythnosau o leiaf?
 • a ydych wedi ystyried sut y byddwch yn rheoli eich cyflwr yn annibynnol (hysbysu ffrindiau, Mewn Achos Brys, ymwybyddiaeth o reolaeth/trefniadau brys, amserau’r clinig ac ati)?
 • a ydych wedi ystyried gofyn i’ch tîm triniaeth/iechyd gartref eich cyfeirio at arbenigwyr yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais yn Aberystwyth i ofalu amdanoch a’ch trin yn ystod y tymor?

Rhaid i fyfyrwyr ymgofrestru gyda meddyg teulu o'u dewis o fewn yr wythnos gyntaf ar ol cyrraedd y Brifysgol. Rhagor o wybodaeth.

Anableddau a Chymorth Dysgu

Os nad ydych eisoes wedi rhoi gwybod i’r Brifysgol am eich anabledd, gwahaniaeth dysgu, neu broblem iechyd tymor-hir, a fyddech cystal â chysylltu â’r Gwasanaethau Hygyrchedd er mwyn i un o’n Cynghorwyr Hygyrchedd eich cynghori ynglŷn â’r gefnogaeth a/neu’r addasiadau all fod ar gael i chi.

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod pryderus ac ansicr i lawer ohonoch. Os ydych yn wynebu unrhyw rwystrau o ran iechyd a fydd yn eich atal rhag dychwelyd ym mis Medi, byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau y gallwch ddychwelyd i fywyd Prifysgol cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosib i chi. Byddwn yn darpau mwy o wybodaeth ynglyn a hyn i fyfyrwyr yn y dyfodol agos.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae gwasanathau cymorth yn cael eu darparu o bell a gellir cael mynediad atyn drwy ffonio 01970 621761/622087 neu drwy anfon e-bost at accessibillity@aber.ac.uk

Rhagor o wybodaeth 


Cyn ichi gyrraedd, a ydych wedi:

 • ystyried datgelu anabledd/cyflwr iechyd yn ffurfiol, gan mae’n bosibl y bydd y Brifysgol yn gallu gwneud addasiadau rhesymol a darparu mathau penodol o gymorth ar eich cyfer?
 • ystyried trefnu apwyntiad gyda’r Tîm Hygyrchedd (disability@aber.ac.uk) a fydd yn gallu eich cynghori ymhellach ynglŷn â chefnogaeth a dewisiadau o ran cyllid?
 • gwneud cais, os ydych yn gymwys, ar gyfer Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) – gwefan ddefnyddiol http://www.yourdsa.com/
 • cadarnhau eich trefniadau llety a bod eich dewis o lety yn addas ar gyfer eich anghenion iechyd neu anabledd?

Manylion Cyswllt mewn Argyfwng

Gofynnwn i bob myfyriwr wirio manylion eu cyfeiriadau Prifysgol a chartref yn ogystal â’u manylion cyswllt i sicrhau eu bod yn gywir, ac i nodi manylion cyswllt mewn argyfwng ar eu cofnod myfyriwr. Cofiwch sicrhau eich bod yn cael caniatâd yr unigolyn rydych wedi’i ddewis i fod yn gyswllt mewn argyfwng a bod y manylion cyswllt sydd gennych ar eu cyfer yn gywir.

Cyngor Ariannol

Mae’r Gwasanaeth Arian, Cyngor a Gwybodaeth i Fyfyrwyr yn darparu gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth a chyfeirio ar ystod eang o faterion. Os ydych yn ansicr ynglŷn â ble i fynd ar gyfer cyngor neu gymorth, cysylltwch â ni. Nid oes unrhyw broblem yn rhy fawr nac yn rhy fach. Mae ein gwasanaeth yn gyfrinachol, yn rhad ac am ddim, ac ni fyddwn yn eich barnu. Mae’r Cynghorwyr Myfyrwyr wedi’u hachredu gyda Chymdeithas Genedlaethol Cynghorwyr Arian Myfyrwyr (NASMA) ac yn gallu cynnig cyngor proffesiynol ar reoli arian neu faterion sy’n gysylltiedig â Chyllid Myfyrwyr. Gallant hefyd roi cyngor ac arweiniad ar ymholiadau sy’n ymwneud â llety, cynnydd academaidd, gweithdrefnau’r Brifysgol neu gymhwystra ar gyfer cronfeydd caledi.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae gwasanathau cymorth yn cael eu darparu o bell a gellir cael mynediad atyn drwy ffonio 01970 621761/622087 neu anfon e-bost at student-adviser@aber.ac.uk

Rhagor o wybodaeth


Cyn ichi gyrraedd, a ydych wedi:

 • trefnu i ddod ag arian i wario gyda chi, gan y gall gymryd ychydig wythnosau i’ch benthyciad myfyriwr gyrraedd?
 • trefnu gor-ddrafft?