Lefelau'r Iaith Gymraeg - Canllaw i Gyfarwyddwyr, Rheolwyr a Phenaethiaid Adrannau

Lefelau Iaith Gymraeg 

Lefel Iaith

Siarad (rhyngweithio a chynhyrchu)

 

Ysgrifennu

A0

Nid wyf yn medru siarad Cymraeg o gwbl.

 

Nid wyf yn medru ysgrifennu Cymraeg o gwbl.

A1

Rwy’n gallu :

 • rhyngweithio mewn ffordd syml ar yr amod bod y person arall yn barod i siarad yn araf, ailadrodd neu aralleirio pethau, ynghyd â bod yn barod i’m helpu.
 • defnyddio ymadroddion a brawddegau syml e.e. cyflwyno fy hunan neu berson arall,
 • gofyn ac ateb cwestiynau cyfarwydd e.e. ‘Ble dych chi’n byw?’

 

Rwy’n gallu:

 • ysgrifennu neges fer syml ar ffurf e‑bost neu nodyn, gan gynnwys yr amser, y dyddiad a’r lleoliad.
 • llenwi ffurflenni â’m manylion personol, e.e. enw, cyfeiriad a rhif ffôn.

A2

Rwy’n gallu:

 • siarad mewn iaith syml ar bynciau cyfarwydd.
 • cymryd rhan mewn sgyrsiau cymdeithasol byr iawn, hyd yn oed er nad ydwyf fi, fel arfer, yn gallu cadw’r sgwrs i fynd ohoni’i hunan.
 • defnyddio cyfres o ymadroddion i ddisgrifio ac ateb cwestiynau am fy nheulu a phobl eraill, y tywydd.
 • trosglwyddo cyfarwyddiadau neu negeseuon ffôn syml.

 

Rwy’n gallu:

 • ysgrifennu nodiadau syml byr,gan gysylltu brawddegau syml â chysyllteiriau syml fel ‘a’, ‘ond’ ac ‘oherwydd’.
 • ysgrifennu llythyr neu e-bost syml iawn, e.e. yn diolch i rywun am wneud rhywbeth.

 

B1

Rwy’n gallu:

 • manteisio ar ystod eang o iaith syml i ddelio â’r rhan fwyaf o sefyllfaoedd sy’n debygol o godi yn fy ngwaith.
 • deall ystyr gyffredinol e‑byst a llythyrau yn ymwneud â’m maes diddordeb, ynghyd â llythyrau damcaniaethol o fewn cwmpas fy ngwaith.
 • dechrau sgwrsio’n fyrfyfyr ar bynciau sy’n gyfarwydd imi, e.e. teulu, diddordebau, gwaith, teithio a digwyddiadau cyfredol.
 • cynnig cyngor ar faterion syml, i gleientiaid o fewn cwmpas fy ngwaith.
 • disgrifio profiadau a digwyddiadau,  gobeithion ac uchelgeisiau.
 • rhoi rhesymau ac esboniadau am fy marnau a’m cynlluniau, yn gwta

 

Rwy’n gallu:

 • cymryd nodiadau gweddol gywir mewn cyfarfodydd neu seminarau lle mae’r pwnc yn un cyfarwydd ac yn rhagweladwy.
 •  ysgrifennu llythyrau neu e‑byst yn disgrifio digwyddiadau, profiadau ac argraffiadau
 • ysgrifennu memoranda neu e-byst anffurfiol i gyflwyno gwybodaeth.

 

B2

Rwy’n gallu :

 • gwrando ar, deall a chyfrannu at drafodaethau mewn cyfarfodydd a seminarau.
 • cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau o fewn cyd‑destunau cyfarwydd.
 • mynegi barn yn glir.
 • cyflwyno disgrifiadau manwl a chlir ar ystod eang o bynciau yn ymwneud â’m gwaith ,
 • ehangu a chefnogi syniadau â phwyntiau atodol ac enghreifftiau perthnasol.
 • egluro safbwynt ar bwnc cyfoes gan roi manteision ac anfanteision y gwahanol opsiynau.
 • rhoi cyflwyniad clir ar bynciau cyfarwydd.

 

Rwy’n gallu:

 • ysgrifennu darnau byr o ohebiaeth fusnes, ar ffurf llythyr neu e‑bost, ar ystod eang o bynciau sy’n ymwneud â’m gwaith neu fy maes diddordeb, a hynny mewn Cymraeg safonol heb ddefnyddio templed (ond gan ddefnyddio gwirydd sillafu, geiriadur, adnoddau technegol a.y.b. pan fo angen).
 • cymryd nodiadau neu ysgrifennu adroddiadau, gan drosglwyddo gwybodaeth neu roi rhesymau o blaid neu yn erbyn safbwynt arbennig.

 

C1

Rwy’n gallu:

 • mynegi fy hunan yn rhugl ac yn ddigymell.
 •  defnyddio iaith yn hyblyg ac yn effeithiol at ddibenion cymdeithasol a phroffesiynol, gan gyfrannu’n hyderus at gyfarfodydd a chyflwyniadau ar lafar.
 • ffurfio syniadau a barnau, gan sicrhau bod fy nghyfraniadau’n berthnasol i siaradwyr eraill.
 • ymateb yn briodol i sefyllfaoedd diwylliannol a chymdeithasol gwahanol.
 • cyflwyno disgrifiadau clir a manwl o bynciau cymhleth gan gyflwyno is-themâu, gan ddatblygu pwyntiau penodol, ynghyd â chloi’r cyflwyniad â chasgliad priodol.

 

Rwy’n gallu:

 • ysgrifennu testunau wedi’u strwythuro’n glir, ynghyd â mynegi safbwyntiau am gyfnod hir.
 • ysgrifennu esboniadau manwl ar bynciau cymhleth ar ffurf e-bost, llythyr, traethawd neu adroddiad, gan danlinellu’r materion perthnasol.
 • ysgrifennu gwahanol fathau o destunau mewn arddulliau sy’n briodol i’r gynulleidfa sydd mewn golwg.

 

C2

Rwy’n gallu:

 • deall adroddiadau ac erthyglau yr wyf yn dod ar eu traws yn fy ngwaith, gan gynnwys syniadau cymhleth wedi’u mynegi mewn iaith gymhleth. 
 • cymryd rhan yn ddiymdrech mewn trafodaeth. 
 • mynegi fy hunan yn rhugl a chyfleu arlliwiau ystyr yn gywir.
 • addasu ac ailstrwythuro fy nghyfraniad wrth imi gwrdd ag unrhyw anhawster a wynebir, mor esmwyth fel braidd nad yw pobl eraill yn ymwybodol ohono.
 • cynghori ar faterion cymhleth, anodd a chynhennus megis materion cyfreithiol neu ariannol, i’r graddau y mae fy ngwybodaeth arbenigol yn ymestyn.
 • cyflwyno disgrifiadau neu ddadleuon yn dda, yn llyfn ac yn glir, yn y cywair sy’n briodol i’r cyd-destun, ac sydd â strwythur rhesymegol ac effeithiol sy’n helpu i dynnu sylw’r sawl sy’n gwrando ar y pwyntiau arwyddocaol.

 

Rwy’n gallu:

 • cymryd nodiadau llawn a chywir a pharhau i gymryd rhan mewn cyfarfodydd a seminarau.
 • ysgrifennu testunau wedi’u strwythuro’n dda ac yn llyfn ac yn y cywair priodol.
 • ysgrifennu adroddiadau neu erthyglau technegol gymhleth strwythuredig sy’n helpu i dynnu sylw’r sawl sy’n darllen, at y pwyntiau arwyddocaol.
 • ysgrifennu adolygiadau o weithiau proffesiynol a/neu rai llenyddol.