Cydymffurfiaeth Fisâu Myfyrwyr

Cyrraedd a chynlluniau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22

Y llynedd, yn sgil sawl cyfnod clo a chyfyngiadau ar deithio'n rhyngwladol, aeth y Brifysgol ati i ddarparu'r holl sesiynau dysgu ar yr holl gyrsiau ar-lein. Gan fod y sefyllfa gymaint gwell erbyn hyn, mae'r Brifysgol yn awyddus i gynnig y profiadau a'r canlyniadau dysgu gorau i fyfyrwyr trwy ddarparu cymaint o ddysgu wyneb yn wyneb â phosibl. Mae hyn yn golygu na fydd lefel y ddarpariaeth ar-lein yr un fath â'r llynedd. O'r herwydd, mae disgwyl i fyfyrwyr ddychwelyd i Aberystwyth i barhau â'u hastudiaethau wyneb yn wyneb.

Os oes unrhyw fyfyriwr yn cael anhawster dychwelyd i Aberystwyth erbyn dechrau'r tymor ar 27 Medi 2021 dylent gysylltu â'r tîm Cydymffurfio i gael cyngor. Os oes modd, bydd y Brifysgol yn ceisio cynorthwyo myfyrwyr a allai wynebu oedi wrth ddychwelyd i'r Deyrnas Unedig mewn pryd ar gyfer dechrau'r tymor. Dylai myfyrwyr wneud pob ymdrech i gyrraedd Aberystwyth erbyn y dyddiad cofrestru olaf, sef 15 Hydref 2021.

 

Ar 5 Hydref 2020, cyflwynodd llywodraeth y DU newidiadau i'r llwybr mewnfudo ar gyfer myfyrwyr. Bellach, gelwir llwybr 'Haen 4' yn llwybr 'Myfyrwyr'. Os oes gennych fisa Haen 4, mae'r rheolau ar gyfer Fisa Myfyriwr yn berthnasol.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn 'noddwr' cofrestredig dan y System Fewnfudo ar sail Pwyntiau. Mae hyn yn ein galluogi i ddenu a noddi myfyrwyr sy'n dod o wledydd o'r tu hwnt i'r DU/Gweriniaeth Iwerddon. Mae'r Swyddfa Gartref yn rhoi cyfrifoldeb ar fyfyrwyr a phrifysgolion i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfau mewnfudo.

Fel noddwr, rhaid i Brifysgol Aberystwyth gyflawni'r holl ymrwymiadau sy'n ofynnol gan UKVI er mwyn eich noddi fel myfyriwr. Eich cyfrifoldeb chi, fel myfyriwr a noddir, yw cydymffurfio ag amodau eich fisa. Gweler y canllawiau ar Gyfrifoldebau Fisa Myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â compliance@aber.ac.uk.