BVSc Gwyddor Milfeddygaeth

Mae’r radd Baglor Milfeddygaeth (BVSc) yn cynnig cyfle unigryw i hyfforddi mewn dau sefydliad addysgol a gwyddonol blaengar: y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol a Phrifysgol Aberystwyth.

Mae’r cwrs newydd cyffrous hwn yn cyfuno arbenigedd gwyddonol a chlinigol o’r ddau sefydliad i roi hyfforddiant milfeddygol eang i fyfyrwyr, ac fe fydd yn arbennig o atyniadol i’r rhai sy’n dymuno cael gyrfa filfeddygol yng Nghymru neu mewn meddygfeydd milfeddygol cymysg gwledig.

Côd UCAS:  D105

Côd yr Athrofa: RVET R84

Trosolwg

Mae Ysgol Filfeddygaeth Aberystwyth, ar y cyd â’r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, yn darparu cynllun gradd BVSc Milfeddygaeth. Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth ym 1872, ac ers canrif a mwy bu’n darparu ymchwil arloesol ym meysydd Amaethyddiaeth, a Gwyddorau Anifeiliaid a Biolegol.

Y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, a sefydlwyd ym 1791, yw’r ysgol filfeddygaeth annibynnol fwyaf a’r hynaf ym Mhrydain, ac y mae’n Aelod Sefydliad o Brifysgol Llundain. Yn ôl cynghrair QS o Brifysgolion y Byd, sy’n barnu fesul pwnc, hi yw ysgol filfeddygol flaenaf y byd, 2019.

Bydd y cynllun BVSc Milfeddygaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, yn cynnig cyfle ichi hyfforddi mewn dau sefydliad blaenllaw.

Cynnwys y cwrs

Trefnir yr addysgu yn ‘ffrydiau’. Dychwelir at y ffrydiau hyn yn aml, gan ganolbwyntio i ddechrau ar yr anifail iach, a symud ymlaen trwy glefydau gwahanol systemau, a sut i’w harchwilio a’u trin. Bydd hefyd ffrydiau sy’n canolbwyntio ar yr wyddoniaeth sylfaenol ac effaith clefydau anifeiliaid ar iechyd y cyhoedd.

Yn y ddwy flynedd gyntaf byddwch yn treulio eich amser ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn astudio bioleg sy’n sail i filfeddygaeth, yn meithrin sgiliau sylfaenol wrth drin anifeiliaid fferm, ceffylau, ac anifeiliaid anwes, yn ogystal â datblygu eich dawn gyfathrebu, datrys problemau a gweithio mewn tîm. Mae gan Brifysgol Aberystwyth hanes hir o ddarparu addysgu ac ymchwil ar iechyd anifeiliaid ac mae’n ymrwymedig i ragoriaeth addysgiadol.

Ym mlwyddyn tri byddwch yn astudio ar Gampws Hawkshead y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, lle byddwch yn ennill yr wybodaeth a’r sgiliau ymarferol uwch mewn gwyddor glinigol sy’n angenrheidiol er mwyn gallu cymryd rhan gyflawn mewn ymarfer clinigol yn y Coleg Milfeddygaeth, mewn meddygfeydd cydweithredol, ac mewn milfeddygfeydd preifat ym mlynyddoedd pedwar a phump. Ar ben hyn, byddwch yn dod yn ôl i Brifysgol Aberystwyth ym mlynyddoedd pedwar a phump i gael cylchdroeon o hyfforddiant clinigol arbenigol am gyfnod cyfyngedig.

Mae gan y Coleg Milfeddygaeth dair adran academaidd a chlinigol eithriadol. Mae’r darlithwyr ymhob adran ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r Coleg Milfeddygol nid yn unig yn ymchwilwyr a chlinigwyr ar lwyfan byd-eang sy’n llwyr ymroddedig i’w meysydd; y maent hefyd yn weithwyr proffesiynol arbennig o gymwysedig. Ym Mhrifysgol Aberystwyth, bydd myfyrwyr yn elwa o ddefnyddio ffermydd eang y Brifysgol, canolfan geffylau Lluest a chyfleusterau addysgu eraill.

Y ffrydiau sy’n sail i’r addysgu yw:

O’r flwyddyn gyntaf i’r drydedd:

• Egwyddorion Gwyddoniaeth

• Symudiadau (Locomotor)

• Cardiofasgwlaidd a resbiradol

• Troethgenhedlol: arennol

• Troethgenhedlol: atgenhedlu

• Y system ymborthol

• Niwroleg a synhwyrau arbennig

• Lymfforeticwlaidd a gwaedfagol

• Croen

• Meddyginiaeth poblogaeth ac iechyd cyhoeddus milfeddygol (PMVPH)

• Meddyginiaeth ar sail ysgolheictod.

 

Yn ystod y bedwaredd a’r bumed flwyddyn:

Bydd y rhan fwyaf o’r addysgu yn y ddwy flynedd olaf ar ffurf cylchdroeon clinigol, lle byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach yn rhan o dîm clinigol. 

Byddwch yn canolbwyntio ar:

• Baratoi am y cylchdro

• Cylchdroeon clinigol o fewn i’r sefydliad

• Astudiaethau Proffesiynol

• Meddyginiaeth Poblogaeth ac Iechyd Cyhoeddus Milfeddygol.

Addysgu Ymarferol a Chlinigol

Efrydiau Allanol Hwsmonaeth Anifeiliaid (AHEMS)


Ymgymerir ag AHEMS yn ystod tair blynedd gyntaf y rhaglen. Mae lleoliadau AHEMS wedi’u llunio i’ch cynorthwyo i gadarnhau’r hyn a ddysgoch am hwsmonaeth anifeiliaid, i ddatblygu sgiliau trin anifeiliaid, a dysgu am ddiwydiannau anifeiliaid. Rhaid cwblhau 12 wythnos o AHEMS cyn cael mynediad i drydedd flwyddyn y cwrs. Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o anghenion y byd milfeddygol yng Nghymru, bydd o leiaf 6 wythnos o’r AHEMS yn cael eu cyflawni yng Nghymru.

Efrydiau Allanol Clinigol (ClinEMS)


ClinEMS yw’r cyfnod a neilltuir i ennill profiad clinigol ymarferol ym mlynyddoedd olaf eich rhaglen filfeddygol, i ategu eich dysgu a’ch profiad clinigol. Trwy gyfrwng ClinEMS byddwch yn ennill profiad mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, clinigol a chysylltiedig â milfeddygaeth, lle byddwch yn cadarnhau’r hyn a ddysgoch am ddiagnosis a rheoli clefydau anifeiliaid, yn gwella eich sgiliau clinigol ymarferol, ac yn cael gwell dealltwriaeth o’r ffordd y mae sefydliadau milfeddygol yn gweithredu.

Byddwch yn ymgymryd â lleoliadau ClinEMS ym mlynyddoedd tri, pedwar a phump y rhaglen BVSc, sef cyfanswm o 26 wythnos mewn lleoliadau. Er mwyn cael gwell dealltwriaeth ynglŷn â milfeddygfeydd yng Nghymru, bydd o leiaf 13 wythnos o’r ClinEMS yn cael eu cyflawni yng Nghymru.

Cylchdroeon clinigol o fewn i’r sefydliad

Yn ystod dwy flynedd olaf y cwrs, bydd eich profiad clinigol yn canolbwyntio ar:

 • arsylwi, trafod a phrofiad ymarferol o fod yn aelod o’r tîm clinigol yn ysbytai’r Coleg Milfeddygaeth, ac mewn sefydliadau clinigol y mae’r Coleg yn bartner iddynt
 • lleoliadau mewn meddygfeydd milfeddygol
 • presenoldeb mewn darlithoedd, seminarau a gweithdai
 • cwblhau prosiect ymchwil sylweddol

Modiwlau

Y flwyddyn gyntaf:

 • Professional Studies & Evidence Based Medicine (Year 1)
 • Animal Husbandry
 • Alimentary, Endocrine & Urogenital Systems (Year 1)
 • Cardiovascular, Respiratory & Locomotor Systems (Year 1)
 • Neurology, Ophthalmology & Special Senses
 • Principles of Science (Year 1)
 • Population Medicine & Veterinary Public Health.

 

Yr ail flwyddyn:

 • Alimentary, Endocrine & Urogenital Systems (Year 2)
 • Cardiovascular, Respiratory & Locomotor Systems (continued from Year 1)
 • Principles of Science (continued from Year 1)
 • Professional Studies & Evidence Based Medicine continued from Year 1).

 

Y drydedd flwyddyn:

 • Alimentary
 • Population medicine and veterinary public health
 • Reproduction
 • Cardiovascular and respiratory
 • Skin
 • Locomotor
 • Neurology and special senses
 • Lymphoreticular and haemopoietic
 • Principles of science
 • Professional studies.

Y bedwaredd flwyddyn:

The majority of teaching during the fourth and fifth years of the programme is in the form of clinical rotations, where you will work in small groups in a variety of clinical environments.  

 • Lymphoreticular and haemopoietic
 • Urogenital: renal
 • Endocrine
 • Population medicine and veterinary public health
 • Rotation preparation
 • Intramural clinical rotations.

Ybumed flwyddyn:

 • Professional studies
 • Intramural clinical rotations.

Cyflogadwyedd

Mae Coleg Brenhinol y Milfeddygon yn sicrhau ansawdd graddau milfeddygaeth y Deyrnas Gyfunol (DG) er mwyn gwneud yn sicr bod llawfeddygon milfeddygol yn gymwys i’r gwaith wrth raddio, ac yn ymuno â Chofrestr y Coleg (RCVS).

Dim ond unigolion sydd wedi’u cofrestru gyda’r Coleg sydd â’r hawl i’w galw eu hunain yn llawfeddygon milfeddygol a, gyda rhai eithriadau, i weithio mewn llawfeddygaeth filfeddygol yn y DG. Mae’r Coleg Milfeddygaeth, Prifysgol Aberystwyth a Choleg y Milfeddygon yn cydweithio’n agos i sicrhau bod y cwrs BVSc yn cwrdd â’r safonau angenrheidiol, fel y gall Coleg y Milfeddygon roi achrediad cyflawn iddo yn 2026 pryd y bydd y myfyrwyr cyntaf yn graddio.

Mae graddedigion yn datblygu gwybodaeth wyddonol ddofn y gellir ei chymhwyso i nifer o lwybrau gyrfa, gan gynnwys milfeddygfeydd clinigol cymysg, milfeddygfeydd ceffylau, milfeddygfeydd fferm/da byw, ymchwil filfeddygol, iechyd cyhoeddus a pholisi milfeddygol, y diwydiant fferyllol, diogelwch bwyd a diogelu meddyginiaethau. Yn ogystal â hyn, ar ôl hyfforddi yn rhannol yng Nghymru trwy gydol y cwrs gradd, bydd graddedigion yn hynod addas i barhau â’u gyrfa mewn milfeddygfeydd a sefydliadau a chyda cyflogwyr milfeddygol eraill yng Nghymru.

Cynnig nodweddiadol

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cynnwys y cwrs a'r addysgu cysylltwch â Phrifysgol Aberystwyth ar vet-info@aber.ac.uk. Rhaid i'r holl geisiadau gael eu gwneud i'r CMB a bydd adran derbyn myfyrwyr y CMB yn ymdrin â hwy.

Mae'r gofynion academaidd safonol i gael mynediad i'r rhaglen BVSc wedi'u hamlinellu isod.

Safon Uwch

AAA mewn tri phwnc Safon Uwch:

 • Gradd A mewn Bioleg
 • Gradd A mewn Cemeg
 • Trydydd pwnc o ddewis yr ymgeisydd. Ni ddylai'r trydydd pwnc fod yn un sy'n gorgyffwrdd â Bioleg na Chemeg.
 • Cynigion Cyd-destunol ar gael

Mae hefyd yn ofyniad i'r ymgeisydd 'basio' yr elfen wyddoniaeth ymarferol ym mhob pwnc, wrth astudio'r cwricwlwm yn Lloegr.

Cynigion Cyd-destunol

Rhoddir cynigion o ABB (yn cynnwys A mewn Bioleg neu Gemeg) i ymgeiswyr sy'n cyflawni rhai meini prawf Ehangu Cyfranogiad . Nid oes angen gwneud cais ar wahân ond bydd angen i ymgeiswyr sy'n gadael gofal gyflwyno prawf gan yr awdurdod lleol perthnasol ar ôl iddynt wneud cais.

Rydym yn cefnogi'r cyfle i astudio pynciau ychwanegol ar lefel Safon Uwch Gyfrannol, ond nid ydym yn rhagnodi nac yn ffafrio unrhyw ddewisiadau neu gyfuniadau pwnc yn benodol.

 • Nid yw graddau A* yn ofynnol ac ni fydd graddau rhagweld o A* yn rhoi mantais yn ystod y broses ddewis/gwneud cynigion dros ymgeiswyr sydd wedi cael graddau rhagweld o A.
 • Nid oes trydydd pwnc a ffafrir gan ddetholwyr neu sy'n rhoi unrhyw fantais ychwanegol yn ystod y broses ddethol. Mae pynciau Gwyddoniaeth a phynciau nad ydynt yn bynciau Gwyddoniaeth yn cael eu trin yr un fath fel trydydd pwnc.
 • Mae cyfyngiadau'n berthnasol ar gyfer ail-sefyll i'r holl gymwysterau - gweler y tab 'Cwestiynau Cyffredin'.

Gweler gofynion TGAU ychwanegol isod.

Bagloriaeth Cymru

Bydd ymgeiswyr sy'n cael gradd A yn y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael eu derbyn gyda dau bwnc Safon Uwch:

 • Gradd A mewn Bioleg
 • Gradd A mewn Cemeg

Gweler hefyd y nodiadau o dan y tab 'Safon Uwch' uchod.

Cynigion Cyd-destunol

Rhoddir cynigion o ABB (yn cynnwys A mewn Bioleg neu Gemeg) i ymgeiswyr sy'n bodloni meini prawf Ehangu Cyfranogiad penodol (ceir rhagor o wybodaeth yn fuan). Nid oes angen gwneud cais ar wahân ond bydd angen i ymgeiswyr sy'n gadael gofal gyflwyno prawf gan yr awdurdod lleol perthnasol ar ôl iddynt wneud cais.

Graddau Uwch/Graddau Uwch Datblygedig yr Alban

Graddau Uwch Datblygedig gyda graddau AA mewn:

 • Bioleg
 • Cemeg

Yn ogystal â 5 Gradd Uwch gyda graddau AAAAB gan gynnwys:

 • Bioleg
 • Cemeg

ac o leiaf gradd B yn y 5* Cenedlaethol:

 • Ffiseg
 • Saesneg
 • Mathemateg

* Os ydych chi wedi hepgor un neu fwy o'r pynciau hyn yn y 5 Cenedlaethol, bydd arnoch angen y pwnc/gradd hwn ar lefel Graddau Uwch.

Cynigion Cyd-destunol

Rhoddir cynigion o AB mewn Bioleg a Chemeg i ymgeiswyr sy'n bodloni meini prawf Ehangu Cyfranogiad penodol.  Nid oes angen gwneud cais ar wahân ond bydd angen i ymgeiswyr sy'n gadael gofal gyflwyno prawf gan yr awdurdod lleol perthnasol ar ôl iddynt wneud cais.

Tystysgrif Gadael Gwyddelig

H1, H1, H2, H2, H2, H2 gan gynnwys Bioleg a Chemeg. Mae'n rhaid cael H1 yn un o'r gwyddorau hyn.

Mae'n rhaid cael isafswm o O3 mewn:

 • Ffiseg*
 • Saesneg
 • Mathemateg

* os nad yw Ffiseg ar gael ar lefel Tystysgrif Gadael, byddwn yn ystyried gradd uchel yn y Dystysgrif Wyddoniaeth Gynradd.

Bagloriaeth Ryngwladol

766 ar Lefel Uwch gan gynnwys:

 • Bioleg
 • Cemeg
 • Trydydd pwnc o ddewis yr ymgeisydd.

Mae ein cynnig safonol yn seiliedig ar ofynion gradd-pwnc penodol, yn hytrach na sgôr cyfanswm o bwyntiau. Gall y '7' fod mewn unrhyw un o'r pynciau Lefel Uwch.

Nid oes trydydd pwnc a ffafrir neu sy'n rhoi unrhyw fantais ychwanegol yn ystod y broses ddethol.

Gweler gofynion TGAU ychwanegol isod.

Os nad yw'r ymgeiswyr wedi astudio TGAU neu gymhwyster cyfwerth cyn Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd arnynt angen gradd 5 o leiaf mewn:

 • Mathemateg LS: Dadansoddi a dulliau
 • Saesneg LS A (neu radd 6 mewn Saesneg B)

ac mae'n rhaid iddynt ddangos gallu mewn Ffiseg (e.e. gradd 6+ mewn Gwyddoniaeth RhBC).

Ni ellir derbyn Mathemateg: cymwysiadau a dehongli yn lle Mathemateg: dadansoddi a dulliau.

Diplomâu a Thystysgrifau Pellach (gan gynnwys Diploma Mynediad a Diploma Estynedig Lefel 3)

Caiff yr holl gymwysterau isod eu hystyried ar ben gofynion Lefel 2 presennol (e.e. TGAU, 5 Cenedlaethol, Lefel O, ac ati). Os nad ydych chi'n siŵr bod gennych chi gymwysterau cyfwerth, cysylltwch â ni ar vet-info@aber.ac.uk

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Cymru a Lloegr)

Mae'n rhaid i ddiplomâu fod ym maes Gwyddoniaeth ac yn cynnwys o leiaf 15 o gredydau Lefel 3 mewn Bioleg gyda Rhagoriaeth a 15 o gredydau Lefel 3 mewn Cemeg gyda Rhagoriaeth. Mae'n rhaid i chi gael o leiaf Teilyngdod yn yr holl gredydau Lefel 3 graddedig eraill.

Gweler gwefan Mynediad i Addysg Uwch i chwilio am gyrsiau posibl yn eich adran. Nid ydym yn derbyn fersiynau ar-lein o'r cwrs.

Tystysgrif Addysg Uwch o Goleg Birkbeck mewn Gwyddorau Bywyd ar gyfer Pynciau sy'n Perthyn i Feddygaeth.

Mae'n rhaid cael Rhagoriaeth yn y modiwlau Cemeg a Bioleg.

Edrychwch ar wefan Birkbeck i gael rhagor o fanylion.

Diploma Estynedig Lefel 3

Pynciau Cymhwysol Cyffredinol

Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 Pearson mewn Gwyddor Gymhwysol / Gwyddor Gymhwysol (Gwyddor Fiofeddygol) : D*D*D* ar gyfartaledd gyda Rhagoriaethau mewn:

 •  Principles and Applications of Science I (90)
 •  Principles and Applications of Science II (120)
 •  Science Investigation Skills neu Contemporary Issues in Science (120)
 • Dau o blith: Applications of Organic Chemistry; Applications of Inorganic Chemistry; Practical Chemical Analysis (120)

Yn ogystal:

Ar gyfer Gwyddor Gymhwysol: dylid astudio o leiaf tair uned o blith Grŵp A a chael Rhagoriaeth.

Ar gyfer Gwyddor Gymhwysol (Gwyddor Fiofeddygol): dylid astudio o leiaf pedair uned o Grŵp A a chael Rhagoriaeth mewn tair ohonynt.

Lefelau Technegol

City & Guilds: Diploma Estynedig Technegol Uwch mewn (Gwyddor) Rheoli Anifeiliaid : D*D*D* ar gyfartaledd gyda Rhagoriaethau mewn:

 • Biological Systems of Animals
 • Synoptic Assessment (1)
 • Synoptic Assessment (2)
 • Theory Exam (2)
 • Undertake Investigative Project in the Land-Based Industries

Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 Pearson mewn Rheoli Anifeiliaid (1080)** : D*D*D* ar gyfartaledd gyda Rhagoriaethau mewn:

 •  Animal Biology (120)
 •  Animal Breeding and Genetics (120)
 •  Animal Welfare and Ethics (120)
 •  Practical Skills in Animal Science (60)
 •  Animal Metabolism (60)
 •  Advanced Animal Nutrition (60)
 •  Investigative Research Project (60)

Diploma Estynedig Lefel 3 (maes llafur anniwygiedig)

Gwyddor Gymhwysol Pearson (maes llafur 2010) QCF

D*D*D* ar gyfartaledd gyda Rhagoriaethau yn yr holl unedau canlynol:

 • Genetics and Genetic Engineering
 • Physiology of Human Body Systems A/NEU Physiology of Human Regulation and Reproduction
 • Biochemistry and Biochemical Techniques A/NEU Chemistry for Biology Technicians
 • Biomedical Science Techniques A/NEU Chemical Laboratory Techniques
 • Using Statistics in Science A/NEU Informatics in Science

Rheoli Anifeiliaid Pearson (maes llafur 2010) QCF

D*D*D* ar gyfartaledd gyda Rhagoriaethau yn yr holl unedau canlynol:

 • Understand the Principles of Animal Nutrition
 • Understand the Principles and Carry Out the Practice of Biochemistry and Microbiology 
 • Understand the Principles of Inheritance and Genetic Manipulation 
 • Fundamentals of Science 
 • Chemistry for Biology Technicians NEU Understand the Principles of Chemistry for Biological and Medical Science

Cambridge Pre-U

Rhagoriaethau (D3 neu uwch) mewn tri Phrif Bwnc:

 • Bioleg
 • Cemeg
 • Trydydd pwnc o ddewis yr ymgeisydd

Nid oes trydydd pwnc a ffafrir gan ddetholwyr neu sy'n rhoi unrhyw fantais ychwanegol yn ystod y broses ddethol. Mae pynciau Gwyddoniaeth a phynciau nad ydynt yn bynciau Gwyddoniaeth yn cael eu trin yr un fath fel trydydd pwnc.

Croesewir ceisiadau gan y rhai hynny sy'n bodloni ein gofynion gwyddoniaeth ac sy'n astudio cyfuniad o bynciau Safon Uwch a Cambridge Pre-U. Gwneir cynigion ar sail unigol, yn amodol ar y cyfuniadau.

TGAU (dim ond yn ychwanegol at gymwysterau eraill)

O leiaf pum gradd A (7) TGAU gan gynnwys:

 • AA mewn Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl) / 7-7 mewn Gwyddoniaeth Gyfun neu Bioleg a Chemeg neu Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol.

gydag o leiaf gradd 6 (B) mewn:

 • Cymraeg (iaith) neu Saesneg (iaith), gydag o leiaf gradd 4 (C) yn yr ail iaith os astudiwyd y ddwy
 • Mathemateg
 • Ffiseg (os astudiwyd fel TGAU ar wahân)

I gael rhagor o wybodaeth am ein polisi ynghylch cymwysterau diwygiedig yn y DU, cliciwch yma.

Ymgeiswyr o Gymru

Noder, ni dderbynnir TGAU Mathemateg-Rhifedd yn lle TGAU Mathemateg ond fe'i croesewir ochr yn ochr ag ef, ac yn rhan o Fagloriaeth Cymru.