Y Croeso Mawr - Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael i chi yn ystod eich dyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn eich helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol. 

Byddwn yn gallu eich cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych trwy ein gwasanaethau cymorth rhithwir (www.aber.ac.uk/cy/student/help/). 

Gwasanaethau rhithwir

P'un ai a oes angen cymorth technegol arnoch gan ein tîm Gwasanaethau Gwybodaeth, neu os oes gennych ymholiadau ynglŷn â dod o hyd i adnoddau, neu angen cyngor ar sut i gael gafael ar wasanaethau, a sut i gofrestru, rydym yma i helpu!

Mae ein tudalen we Cymorth a Chyngor i Fyfyrwyr yn darparu dolenni defnyddiol i wasanaethau allweddol, gan amlinellu'r ffyrdd y gallwch gysylltu o bell i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Medrwch gynnal sgwrs ar-lein; trefnu Apwyntiad Microsoft Teams; defnyddio llinellau cymorth ffôn, neu gysylltu trwy e-bost gyda’n adnoddau a chefnogaeth Cwestiynau Cyffredin ar-lein. Mae’n golygu bod gennych fynediad i ystod o wasanaethau. 

Ar ôl cyrchu ein gwasanaethau rhithwir, efallai y cewch eich cynghori i ymweld ag un o'n desgiau cymorth, neu gael amser apwyntiad ar gyfer gwasanaeth penodol.

Mae ein Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol, myfyrwyr anabl, myfyrwyr sydd angen help gyda materion iechyd meddwl a lles a chyflogadwyedd. Gall y tîm hefyd gynghori os oes gennych unrhyw bryderon am arian a byddant yn cynnal amrywiaeth o gynlluniau mentora i'ch helpu chi i setlo i fywyd prifysgol. Os ydych chi'n teimlo fel pe bai pwysau’r byd ar eich ysgwyddau, neu'n hiraethu am adref, neu'n poeni am fyfyriwr arall, peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i helpu.

Mae'r Ddesg Gwasanaethau TG a Llyfrgell (Gwasanaethau Gwybodaeth) ar gael trwy sgwrs ar-lein, ffôn, e-bost a Microsoft Teams: 08: 30-17: 30 o ddydd Llun i ddydd Sul.

Pwyntiau gwybodaeth a chymorth dros y prif gyfnod cyrraedd

Yn ogystal â'r gwasanaethau a nodwyd uchod, mae cefnogaeth ychwanegol dros y prif gyfnod cyrraedd yn cynnwys:

Cymorth llety
Rhwng 22-25 Medi, bydd gan ein tîm preswylfeydd bwyntiau cymorth mewn 3 lleoliad ar draws ein preswylfeydd (wedi'u nodi gan gazebos). Bydd staff yn y rhain rhwng 9.00 - 18.00 ac mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau am eich llety yma (ar ôl casglu'ch allweddi).

 • Fferm Penglais – Wrth Sgubor 5, Fferm Penglais
 • PJM - Tu allan tŷ rhif 24
 • Cwrt Mawr, Rosser a Trefloyne - Tu allan Lolfa Rosser (Bloc D)

Cefnogaeth Undeb y Myfyrwyr:

 • Pwynt Gwybodaeth Undeb y Myfyrwyr - wedi’i leoli wrth fynedfa adeilad Undeb y Myfyrwyr rhwng:
  24 - 26 Medi: 10.00 - 18.00
  27 Medi - 1 Hydref: 10.00- 16.00
 • Desg gymorth Tîm A Ar-lein
  27 Medi - 1 Hydref (10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00)
  Os oes gennych gwestiynau am fywyd myfyrwyr, gofynnwch i'n myfyrwyr presennol ar ein desg gymorth Tîm Ar-lein.

  Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr ystod lawn o wasanaethau a gynigir gan Undeb y Myfyrwyr ar eu tudalennau gwe.

Pwynt Gwybodaeth Croeso Mawr - Mewn achosion lle mae angen cefnogaeth neu gyngor personol mae staff ym Mhwynt Gwybodaeth y Croeso Mawr ar gael i gynorthwyo. Wedi'i leoli yng Nghanolfan y Celfyddydau, cynigir y gwasanaeth hwn fel a ganlyn:

 • Pwynt Gwybodaeth 22-25 Medi (9.00 – 18.00) Bydd staff ar gael i gynorthwyo gyda ymholiadau yn ymwneud â:

  • Materion Cymorth i Fyfyrwyr
  • Myfyrwyr Rhyngwladol
  • Cyfeiriadedd a chofrestru academaidd
  • Ffioedd  
 • Desg Groeso 
  26 Medi 10.00 – 16.00 / Dydd Llun 27 Medi 8.30 – 13.00
  Bydd staff ar gael i gynorthwyo gyda ymholiadau a chefnogaeth gyffredinol ac i’ch cyfeirio at gefnogaeth bellach.

Desgiau Cymorth Myfyrwyr - mewn person (materion academaidd).