Ymchwilwyr pysgod cregyn yn trafod effeithiau newid hinsawdd

Pysgotwyr lleol a gyflenwir y crancod ar gyfer y prosiect SUSFISH i gael samplau DNA

Pysgotwyr lleol a gyflenwir y crancod ar gyfer y prosiect SUSFISH i gael samplau DNA

21 Hydref 2011

Yn wythnos olaf Medi, wrth i Aberystwyth fwynhau haf bach Mihangel, daeth ymchwilwyr o Gymru ac Iwerddon ynghyd i drafod effeithiau newid hinsawdd ar bysgodfeydd pysgod cregyn y Môr Celtaidd. 

   Cynhaliwyd y cyfarfod gan ymchwilwyr o IBERS fel rhan o’r prosiect SUSFISH, gwerth €2.9, a ariennir gan Raglen Cydweithredu Tiriogaethol Drawsffiniol Iwerddon / Cymru (INTERREG 4A).

Mae SUSFISH yn dod ag ymchwilwyr ynghyd o Brifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe yng Nghymru, a Choleg Prifysgol Cork yn Iwerddon i gyflawni ymchwil rhyngddisgyblaethol i fioleg, ecoleg, eigioneg ffisegol ac economeg pysgodfeydd pysgod cregyn y Môr Celtaidd. Y nod yn y pen draw yw cynhyrchu canllawiau i reoli pysgodfeydd yn gynaliadwy ar sail tystiolaeth wyddonol ac asesiadau economaidd cadarn.

Ymchwilwyr SUSFISH o’r chwith i’r dde: Shelagh Malham, Emma Wooton, Peter Robins, Emer Morgan, Sarah Culloty, Eddie O’Grady, Ruth Ramsay, Ian McCarthy, Dan Lee, Ilaria Coscia, Clara Mackenzie, Jo Porter, Joe Ironside, Hayley Watson, Andrew Rowley. Ymhlith y materion a drafodwyd yng nghyfarfod mis Medi roedd integreiddio data am eneteg poblogaethau â modelau o batrymau gwasgaru larfae drwy olrhain gronynnau, rôl parasitiaid a gorbarasitiaid ym mhrosesau rheoli poblogaethau pysgod cregyn ac effeithiau tebygol ardaloedd gwarchodedig morol ar gynhyrchaeth a chynaliadwyedd poblogaethau o bysgod cregyn.

“Mae’r prosiect hwn wedi dod ag ymchwilwyr ynghyd o ystod o wahanol ddisgyblaethau, pob un ohonynt yn canolbwyntio’u hymdrechion ar un ardal ddaearyddol” meddai Joe Ironside, arweinydd tîm ymchwil IBERS “Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn cynhyrchu manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ar gyfer y rhanbarth, yn ogystal â sefydlu’r Môr Celtaidd yn fodel ar gyfer ymchwil i bysgod cregyn yn y dyfodol” .