Polisi Ymrwymiad Defnyddwyr

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn croesawu ac yn chwilio am gymorth gan ein defnyddwyr. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o fecanweithiau ffurfiol ac anffurfiol i gynnal deialog, cael adborth a sicrhau bod ein gwasanaethau’n ymateb i ofynion ac anghenion newidiol y defnyddwyr.

Sut i gysylltu â ni / rhoi adborth

Ymateb y GG i adborth

Mae ymatebion i’n harolygon defnyddwyr blynyddol a’r cynhaeaf syniadau ar gael ar ein gweddalennau adborth. Ceir adborth ychwanegol ar y Gwasanaethau Gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr a mecanweithiau adborth eraill ledled y Brifysgol. Caiff y data hwn ei ddefnyddio ynghyd â mecanweithiau adborth eraill i adolygu a datblygu ein gwasanaethau’n rheolaidd, fel y gwelir yn ein hymgyrch flynyddol, Dywedoch chi – Gwnaethom ni.

Ymrwymiad defnyddwyr

Arolwg Defnyddwyr: mae’r GG yn cynnal Arolwg Defnyddwyr eang bob mis Tachwedd sy’n ymdrin â’r holl wasanaethau ac yn darparu data cymharol y gallwn ei ddefnyddio i nodi tueddiadau a chynllunio ein gwasanaethau. Mae dadansoddiad o’r bylchau yn nodi’r bylchau mwyaf rhwng “pwysigrwydd” a “bodlonrwydd” a defnyddir y wybodaeth hon i dargedu gwasanaethau ac adnoddau sy’n ymddangos yn llai llwyddiannus. Mae staff y GG yn dadansoddi darganfyddiadau’r arolwg defnyddwyr i flaenoriaethu’r ardaloedd sydd angen eu gwella.

Cynhaeaf Awgrymiadau: Cynhelir cynhaeaf syniadau bob mis Mawrth a chynhelir cynaeafau awgrymiadau eraill trwy gydol y flwyddyn os yw’r GG eisiau adborth am faterion penodol. Gall pwnc y cynhaeaf fod yn benodol neu’n gyffredinol, ac mae’r fformat yn newid gan ddibynnu ar y pwnc. Mae’r cynhaeaf blynyddol bob amser yn cael ei hysbysebu ar-lein a chaiff yr adborth ei gasglu ar-lein, ond mae cynaeafau eraill wedi defnyddio dulliau eraill o roi adborth megis ffurflenni awgrymiadau a nodiadau post-it.

Cynhelir Grwpiau Ffocws Myfyrwyr i gael adborth manylach gan ein cwsmeriaid am ein gwasanaethau, ein hadnoddau neu newidiadau posibl.

Pwyllgorau Ymgynghorol Staff a Myfyrwyr, Pwyllgorau Ymgynghorol Myfyrwyr Ymchwil a Phwyllgor Datblygu a Chynllunio Academaidd: Diben y PYSM a’r PYMY yw sefydlu dull ffurfiol o drafod a chyfathrebu rhwng adrannau a myfyrwyr ar faterion yn ymwneud â materion academaidd sy’n effeithio ar eu hastudiaethau. Mae staff y GG yn mynychu’r PYSM, PYMY a’r Phwyllgor Datblygu a Chynllunio ac yn adrodd yn ôl ar unrhyw faterion yn ymwneud â’r GG ac yn adrodd yn ôl i’r adrannau ar unrhyw gamau a gymerir pan fo’n briodol.

Cynhelir wythnosau samplu 3 gwaith y flwyddyn yn ystod mis Tachwedd, Mawrth a Mai. Diben yr wythnosau samplu yw i:

  • Fesur bodlonrwydd y defnyddwyr gyda chymwynasgarwch a phrydlondeb gwasanaeth ymholiadau’r GG 3 gwaith y flwyddyn
  • Deall y math o ymholiadau y mae staff y GG yn ymdrin â hwy ar y desgiau ymholiadau
  • Rhoi gwybod am anghenion hyfforddi
  • Ymchwilio sawl ymholiad sy’n cael ei ddatrys yn y pwynt cyswllt cyntaf.
  • Ymchwilio sawl ymholiad sy’n cael ei gyfeirio at neu’i ddatrys ar ran adrannau y tu allan i’r GG
  • Arolwg o amseroedd rhoi o’r neilltu i sicrhau bod gennym feincnod ar gyfer safon y gwasanaeth ar ein gwefan
  • Arolwg o negeseuon e-bost i sicrhau ein bod yn glynu at safon y gwasanaeth sydd wedi’i gyhoeddi ar ein gwefan
  • Monitro amseroedd ciwio

 

Cyfarfodydd gyda Undeb y Myfyrwyr

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda Swyddog Materion Academaidd Undeb y Myfyrwyr. Dyma gyfle i'r Swyddog i godi unrhyw faterion sydd wedi'u codi, a hefyd yn gyfle i Wasanaethau Gwybodaeth adrodd ar unrhyw newidiadau a gwelliannau i'r gwasanaeth.

 

Mae’r GG hefyd yn cynnal ymarferion ymrwymiad defnyddwyr mwy anffurfiol, gan gynnwys cynnal cyfarfodydd rheolaidd â chydweithwyr y Gwasanaeth Cefnogi ac Undeb y Myfyrwyr i drafod materion a chytuno ar unrhyw gamau sydd eu hangen i wella mynediad i adnoddau a gwasanaethau’r GG i staff a myfyrwyr.

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am ein gwasanaeth

Yn y Gwasanaethau Gwybodaeth rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth rhagorol i chi, ac rydym yn gwahodd eich adborth i’n helpu ni i wella’r gwasanaethau.

Rydym yn cydnabod fodd bynnag nad ydym weithiau’n darparu’r gwasanaeth yr ydych yn ei ddisgwyl. Os hoffech grybwyll unrhyw beth sy’n anfoddhaol am y gwasanaeth yn eich barn chi, edrychwch ar ein Gweithdrefn Gwyno Rydym yn addo i ymdrin â’ch cwyn cyn gynted â phosibl, yn gyfrinachol, rhoi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau, ac edrych ar batrwm y cwynion i adnabod unrhyw feysydd sydd angen eu gwella.

Mae'r Polisi hwn yn cael ei gynnal gan Gwasanaethau Gwybodaeth. Fe’i adolygwyd ddiwethaf ym mis Mawrth 2021 a bydd yn cael ei adolygu eto ym mis Mawrth 2023.