Grwpiau Ffocws GG

Rydym yn cynnal Grwpiau Ffocws gyda myfyrwyr i drafod amrywiaeth o bynciau sy’n berthnasol ichi. Dyma gyfle ichi ddweud eich dweud ar ein gwasnaethau ac ein helpu i lunio ein gwasanaethau newydd. 

Hefyd, cewch daleb gwerth £10 am awr o'ch amser!

 • Mi fydd pob cyfarfod grŵp yn digwydd ar Microsoft Teams ac yn para am awr
 • Gallwch gymryd rhan mewn mwy nag un grŵp
 • Croeso cynnes i farn pawb

Grwpiau ffocws ar-lein y semester hwn 

 

Adborth grwpiau ffocws blaenorol

Grŵp ffocws dod o hyd i adnoddau ar gyfer eich aseiniadau 2022

Camau cyntaf

Roedd y myfyrwyr i gyd yn gyfarwydd â Primo, catalog y llyfrgell, a hwn oedd eu man cyntaf i droi wrth ddechrau chwilio am adnoddau ar gyfer eu haseiniadau. Roedd myfyrwyr wedi dysgu am Primo gan eu darlithydd neu eu llyfrgellydd.

Mae un myfyriwr uwchraddedig sydd wedi dychwelyd i astudio ar ôl seibiant wedi canfod bod llawer o wybodaeth ymlaen llaw am sut mae'r llyfrgell a'r Brifysgol yn gweithio yn cael ei ragdybio ac maent wedi cael anhawster darganfod beth sydd ar gael.

Canllawiau

Y canllaw Llên-ladrad a Chyfeirnodi oedd yr unig ganllaw yr oedd unrhyw un o'r cyfranogwyr wedi'i ddefnyddio, yn dilyn argymhelliad eu darlithwyr. Nid oedd unrhyw aelodau o'r grŵp yn ymwybodol o'r canllawiau pwnc, nac unrhyw un o'r canllawiau arbenigol.

Roedd myfyrwyr yn teimlo ei bod hi’n anodd dod o hyd i'r canllawiau ac nad ydynt yn cael eu hysbysebu na'u hyrwyddo'n ddigon da gan ddarlithwyr.

Nid oedd cyfranogwyr wedi sylwi ar unrhyw wybodaeth am y canllaw cynefino i fyfyrwyr newydd gan eu bod wedi derbyn cymaint o wybodaeth ar ddechrau eu cyrsiau.

Rhestrau Darllen

Roedd pob myfyriwr yn gyfarwydd â'u rhestrau darllen, ac roedd pawb yn eu cyrchu drwy Blackboard. Roedd teimlad bod y rhestrau hyn yn aml yn hen ac ar brydiau nad oeddent yn cael eu darparu bob tro. Dywedwyd bod rhestrau darllen sydd wedi'u trefnu'n adrannau, naill ai yn ôl wythnos addysgu neu seminar/tiwtorial, yn ddefnyddiol iawn.

Dod o hyd i Adnoddau

Dywedodd y rhan fwyaf o fyfyrwyr eu bod wedi cael gwybod am gatalog y llyfrgell ac adeilad y llyfrgell gan eu darlithwyr, felly roeddent yn gwybod ble i fynd i gael yr adnoddau, ond nid sut i ddod o hyd iddynt.

Roedd un neu ddau o fyfyrwyr wedi mynychu sesiwn gyda'u llyfrgellydd pwnc ynghylch dod o hyd i adnoddau. Roeddent wedi gweld hyn yn ddefnyddiol iawn ond byddent yn annhebygol o 'drafferthu' y llyfrgellydd pwnc eto oni bai eu bod yn daer eisiau gwybod rhywbeth. 

Heriau

Dywedodd sawl myfyriwr nad yw’r pethau y maent yn dod o hyd iddynt ar Primo yn hygyrch – yn aml maent yn canfod nad yw eitemau sy’n dweud ‘mynediad ar-lein’ ar gael. Dywedodd un myfyriwr TAR eu bod wedi canfod bod nifer y cyfnodolion y mae PA yn tanysgrifio iddynt wedi gostwng yn ddramatig dros y 6 mis diwethaf. Nid oedd neb wedi cysylltu â llyfrgellydd pwnc i ofyn am gymorth i gael gafael ar adnodd – roeddent yn dueddol o edrych ar Google Scholar neu fynd i rywle arall i ddod o hyd iddo'n annibynnol.

Nododd rhai myfyrwyr bod Primo yn eu hallgofnodi’n aml ac roeddent yn teimlo’n rhwystredig o orfod mewngofnodi eto. Nododd myfyriwr y gofynnir iddynt fewngofnodi sawl gwaith cyn cyrraedd yr adnoddau pan nad ydynt ar Eduroam.

Staff GG

Roedd yr holl fyfyrwyr yn canmol y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael gan staff GG, yn enwedig cymorth TG a staff ar Lefel F, gan fod pob un ohonynt wedi cael trafodaethau cadarnhaol iawn. Dywedasant eu bod yn anghofio bod y staff yno wrth astudio oddi ar y campws a’u bod yn y pen draw yn ceisio datrys pethau ar eu pen eu hunain. 

Grŵp ffocws ailwampio Lefelau E ac F Llyfrgell Hugh Owen 2022

Darllenwch rhai o'r sylwadau rydym wedi'u derbyn a chyfrannwch at ein wal adborth ar-lein

Dewis o ofod astudio

Mae'n well gan fyfyrwyr astudio yn ystafell Iris de Freitas (IdF) neu yn yr ystafelloedd astudio unigol neu grŵp.

Dywedodd y rhan fwyaf o fyfyrwyr y byddent yn archebu ystafell astudio pe baent yn bwriadu mynd i'r llyfrgell i weithio. Pe baent yn y llyfrgell i lenwi amser rhwng darlithoedd neu gyfarfod â ffrindiau, byddent yn debygol o ddewis ystafell Iris de Freitas neu Lawr D, gan mai'r rhain sydd â'r amgylcheddau mwyaf agored a chroesawgar lle na fyddai ganddynt bryderon am darfu ar eraill.

Byddai pawb yn dewis IdF ar gyfer gwaith grŵp gan eu bod yn teimlo bod yr amgylchedd agored, modern yn fwy ffafriol i sgwrsio.

Ystafelloedd cyfrifiaduron

Roedd yr ystafell gyfrifiaduron ar wahân ar Lawr E yn cael ei gwerthfawrogi gan bobl sy'n mynd i'r llyfrgell i astudio ar eu pennau eu hunain os nad ydynt wedi archebu carrel ymlaen llaw. Maent yn canfod bod llai o bethau a allai amharu arnynt yn yr ystafell gyfrifiaduron.

Soniwyd nad yw llawer o fyfyrwyr yn gwybod bod yr ystafell gyfrifiaduron (EL6) yno.

Adnoddau yn y carelau astudio

Cyfrifiaduron

Teimlwyd yn gryf y dylai cael y dewis o gyfrifiadur barhau yn y carelau. Mae'n well gan lawer o bobl ddefnyddio eu dyfais eu hunain ochr yn ochr â chyfrifiadur, nid yn unig i ddefnyddio dwy sgrin, ond hefyd am fod gan y cyfrifiaduron fanylebau gwahanol i'w dyfeisiau eu hunain.

Roedd y rhai sy’n defnyddio eu gliniaduron eu hunain mewn carelau yn gweld y byddai ardaloedd gyda monitorau’n ddefnyddiol fel y gallent weithio ar ddwy sgrin heb fod angen cyflenwad pŵer arnynt.

Socedi pŵer

Roedd llawer o gwynion am argaeledd socedi plygiau oedd yn gweithio yn y carelau. 

Byddai socedi gyda phyrth USB yn ddefnyddiol.

Golau

Mae angen gallu addasu'r golau yn y carelau yn ôl dewis personol. Mae diffyg socedi plygiau yn golygu nad yw defnyddio'r lamp bob amser yn opsiwn.

Desgiau

Teimlwyd y byddai desgiau addasadwy, y rhai y gellir eu codi i uchder desg sefyll, yn wych gan y gall eistedd am gyfnodau hir mewn gofodau bach fod yn anghyfforddus.

Hygyrchedd

Roedd myfyrwyr yn teimlo'n gryf iawn nad oes digon o ofodau astudio preifat hygyrch.

Golau

Cafwyd llawer o sylwadau bod Lloriau E ac F yn dywyll ac wedi'u goleuo'n bŵl sy’n gwneud i bobl deimlo'n flinedig ac o dan straen. Byddai lampau bwrdd / desg yn helpu i oleuo gofodau astudio a gwella lefelau canolbwyntio.

Estheteg a dodrefn

Gofynnodd pawb am fwy o liw ar loriau E ac F. Roedd gwyrdd dwfn, gwyrddlas a glas yn awgrymiadau poblogaidd gan fod y lliwiau'n ymlaciol a chynnes. Gofynnodd y myfyrwyr am silffoedd pren golau a dodrefn golau a gofod gwyn i oleuo’r ardal, gyda chyffyrddiadau o liw yma ac acw.

Mae myfyrwyr eisiau lluniau ar y waliau. Awgrymodd rhai ffotograffau a lluniau o olygfeydd a mannau lleol. Awgrym poblogaidd iawn oedd defnyddio'r lloriau hyn fel gofod arddangos i fyfyrwyr yr Ysgol Gelf. 

Awgrymwyd y gellid creu corneli darllen, mwy o ardaloedd cymunedol yn cynnwys soffas a seddi cyfforddus eraill, gyda silffoedd pren a golau braf.

Hoffai mwyafrif llethol y myfyrwyr weld y llyfrgell yn manteisio fwy ar y golygfeydd dros Aberystwyth a'r môr o'r lloriau.

Adnoddau eraill

Roedd pawb yn gofyn am fwy o beiriannau gwerthu ar y lloriau gyda bwyd, diod a choffi yn benodol, yn arbennig ger unrhyw ystafelloedd astudio.

Grŵp Ffocws Strategaeth Ddigidol 2021

04/05/2021

Profiad y dysgu ar-lein a defnyddio’r gwasanaethau digidol 

 • Doedd neb o'r cyfranogwyr yn y Grwpiau Trafod wedi cael unrhyw broblemau technegol wrth ddysgu ar-lein ac roedd pawb wedi cael y gwasanaethau llyfrgell a TG yn hygyrch iawn.  
 • Yn ôl y myfyrwyr, mae'r academyddion yn haws cael gafael arnyn nhw ac yn fwy ymatebol drwy'r ebost. Mae cyfathrebu wedi gwella ar draws y Brifysgol. Mae'r crynodebau a anfonir mewn ebost wythnosol gan y Brifysgol wedi helpu o ran peidio â chael eu gorlwytho â gwybodaeth. 
 • Bu rhai problemau cychwynnol â dysgu ar-lein ond mae’n llawer mwy effeithiol erbyn hyn. 
 • Mae temtasiwn gohirio gwaith yn broblem fawr wrth astudio gartref. Mae'r myfyrwyr yn cael trefn sesiynau astudio a amserlennir / mannau astudio yn y llyfrgell yn ddefnyddiol, ac mae gweithio yng nghwmni myfyrwyr eraill yn eu hysgogi hwythau i weithio 

Lles digidol  

 • Mae'n anodd iawn tynnu’r ffin rhwng amser astudio ac amser hamdden. Mae'r myfyrwyr wedi'i chael hi'n anodd peidio â meddwl am eu gwaith pan fyddant yn byw yn eu man gwaith 

Cysylltiadau digidol  

 • Teimla'r myfyrwyr nad ydynt yn dod i'w hadnabod ei gilydd yn iawn ar-lein - does dim iaith y corff a does dim modd 'synhwyro' teimladau pobl eraill.  Does dim modd cael sgyrsiau go iawn, a dim awydd cymdeithasu na gwneud pethau eraill ar-lein, gan fod cymaint o amser eisoes yn cael ei dreulio ar-lein. 
 • Nid yw myfyrwyr yn cyfrannu cymaint mewn seminarau ac weithiau mae rhai grwpiau'n ddistaw 

Hygyrchedd digidol 

 • Mae problemau ag e-gyflwyno gan fod derbynebau ebost weithiau'n cymryd peth amser i gyrraedd  
 • Mae argraffu yn fwy anodd 
 • Mae cwisiau ar Blackboard yn ddefnyddiol o ran ysgogi myfyrwyr i weithio 

Crynodeb o'r gwasanaethau mwyaf defnyddiol: 

 • Adroddiadau gwreiddioldeb a derbynebau Turnitin 
 • Gallu defnyddio meddalwedd o bell 
 • VPN - Rwydwaith Preifat Rhithwir 
 • Cyswllt rhyngrwyd sefydlog 

Grŵp Ffocws Ymholiadau Myfyrwyr 2021

05/05/2021

Enghreifftiau o ymatebion da i ymholiadau 

 • Eisiau ymateb cyflym, a dull hawdd o gysylltu 
 • Os nad oedd myfyrwyr yn sicr pwy i gysylltu â nhw, byddent yn chwilio ar Google yn hytrach na phori drwy dudalennau'r wefan neu ddefnyddio'r chwiliadur y wefan 
 • Mae'r ymatebion i ebyst dros y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn dda 
 • Y tiwtoriaid personol yw'r man cyswllt cyntaf   

Enghreifftiau o gael atebion i ymholiadau 

 • Ymatebion academaidd wedi bod yn wych 
 • Mae'r berthynas â'r tiwtor personol (neu gael tiwtor personol) mor bwysig 
 • Materion academaidd - fe fyddai un myfyriwr yn mynd at ddarlithwyr ond fyddai un arall ddim yn mynd atynt gan fod yr holl ddarlithoedd wedi'u recordio ymlaen llaw ac ni theimlai'n ddigon hyderus mynd atynt heb fod wedi "cwrdd" â nhw  

Pa ddull sydd orau gennych ar gyfer gwneud ymholiad - sgwrs fyw / ebost / wyneb-yn-wyneb?  

 • Hoffi'r gwasanaeth Sgwrsio Ar-lein. Does dim angen ysgrifennu ebost - mae'n symlach ac mae modd dod i’r pwynt yn haws.  
 • Byddai un myfyriwr yn chwilio'r rhyngrwyd am fideos fesul-cam. Byddai modd cael gafael ar y wybodaeth angenrheidiol 24/7. 
 • Os ceir un profiad negyddol â gwasanaeth penodol, bydd pobl yn anfodlon iawn defnyddio'r gwasanaeth hwnnw eto. 
 • Mae galwadau ffôn yn iawn, ond maent yn golygu neilltuo mwy o amser. Mae llawer o bobl yn cael problemau â galwadau ffôn ac mae'n well gan rai weld rhywun, felly mae'n well ganddynt gael siarad drwy gyfarfod Teams. 

Os oes gennych chi gwestiwn am fywyd y Brifysgol neu ei gwasanaethau - beth yw'ch dull arferol o gael y wybodaeth honno ar y campws neu'n rhithiol? 

 • Bydd y myfyriwr uwchraddedig yn cysylltu â'r arolygydd ar gyfer unrhyw gwestiynau academaidd 
 • Y tiwtor personol yw'r prif gyswllt i'r rhan fwyaf o israddedigion, ac mae'n gyswllt hanfodol â'r adran a'r brifysgol ehangach. 
 • Mae cymorth gan gyd-fyfyrwyr hefyd yn bwysig iawn. 

Man ymholiadau mwyaf poblogaidd/gwerthfawr 

 • Tiwtor personol / arolygydd uwchraddedigion 
 • Swyddfa Llety 
 • Desg gwasanaethau TG