Amaethyddiaeth

Mae amaethyddiaeth fodern yn wynebu'r dasg o fwydo poblogaeth fyd-eang sy’n tyfu, a gwneud gyda llai o adnoddau drwy ddefnyddio technegau sy'n amddiffyn yr amgylchedd ac sy'n lliniaru'r newid yn yr hinsawdd. Bydd ein cyrsiau Amaethyddol yn eich paratoi i allu mynd i'r afael â'r heriau hyn. Ymdrinnir â phob agwedd ar amaethyddiaeth a systemau cynhyrchu amaethyddol, a rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o'r dirwedd ffermio newidiol. 

Mae'r diwydiant amaethyddol yn dod yn fwyfwy amrywiol ac yn canolbwyntio ar dechnoleg ac mae cyfleoedd sylweddol i raddedigion amaethyddol hynod fedrus a brwdfrydig wneud gwahaniaeth a sicrhau gyrfaoedd hynod lwyddiannus. P'un a ydych chi'n rhywun sydd â chysylltiadau hirsefydlog â'r diwydiant yn barod neu os ydych yn newydd-ddyfodiaid brwdfrydig sydd ag awch am amaethyddiaeth, mae'r cyfleoedd hyn yn agored i chi. Caiff pob unigolyn sy'n diddori mewn Amaethyddiaeth deimlo'n gartrefol yn Aberystwyth. 

  • Yn y deg uchaf yn y DU) am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Amaethyddiaeth (Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr 2022)
  • Ymhlith y 3 uchaf yn y Deyrnas Unedig ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2022)
  • Ymhlith y 5 uchaf am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2022)

Pam astudio Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth?

  • Mae cysylltiad wedi bod rhwng Prifysgol Aberystwyth ac astudiaethau ar y tir ers dros 140 o flynyddoedd!
  • Byddwch yn cael eich dysgu gan arbenigwyr ac ymchwilwyr blaenllaw yn eu maes sy’n arbenigo mewn bob math o agweddau ar systemau cynhyrchu da byw a chnydau, yn ogystal â rheoli busnes fferm, technoleg trachywiredd amaethyddol a'r cydgysylltiad amaethyddiaeth-amgylcheddol. Mae’r rhain yn cynnwys staff o’r Arolwg Busnes Ffermydd yng Nghymru, rhaglenni bridio glaswellt a chnydau Aberystwyth, y Ganolfan Ffenomeg Genedlaethol a Chanolfan Rhagoriaeth Aberystwyth ar gyfer Twbercwlosis Buchol. 
  • Byddwch yn ymweld â ffermydd a busnesau sy’n arloesi ar ben blaen y diwydiant ac yn dod i gysylltiad â’r datblygiadau a’r farn ddiweddaraf yn y diwydiant amaethyddol. 
  • Byddwch yn cael cyfle i wneud blwyddyn o brofiad gwaith gyda chefnogaeth tiwtor er mwyn datblygu sgiliau a gwella eich rhagolygon gyrfaol.
  • Byddwch yn cael eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys tasgau cymhwysol sy'n canolbwyntio ar y diwydiant. Bydd y tasgau’n datblygu eich gwybodaeth, eich bywyd personol a'r sgiliau technegol sy'n berthnasol i yrfa yn y diwydiant amaethyddol yn y dyfodol. Bydd galw am unigolion fel chi. 
“Mae cymysgedd gwych o fodiwlau yn cael eu cynnig ar y cwrs Amaethyddiaeth, sydd wedi agor fy llygaid i lawer o agweddau eraill ar y pwnc. Mae'r wybodaeth sy’n cael ei chyflwyno mewn darlithoedd ar bynciau pwysig yn syml fel arfer ond yn drylwyr ac mae hyn yn gwneud y gwaith yn hawdd i'w ddeall a'i gofio. Mae ymweliadau i ffermydd hefyd yn ddifyr gan ei fod yn rhoi cyfle i chi arsylwi a deall gwahanol systemau. ”
Aled Rhys Lewis Aled Rhys Lewis Amaethyddiaeth

Cyflogadwyedd

Trwy gydol eich hyfforddiant byddwch yn datblygu cyfoeth o sgiliau y gellir eu trosglwyddo'n rhwydd i bron unrhyw gyflogaeth raddedig neu broffesiynol. 

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen yn nodweddiadol i weithio fel ymgynghorwyr amaethyddol, rheolwyr fferm, agronomegwyr a maethegwyr anifeiliaid, ac mae ganddynt opsiynau i ddilyn gyrfaoedd mewn ystod eang o swyddi yn y diwydiannau ategol, gyda'r llywodraeth a'r awdurdodau lleol.  


Cyfleusterau

Mae ffermydd y brifysgol yng Ngogerddan (fferm ddefaid a chig eidion), Morfa Mawr (cynhyrchu âr), Trawsgoed (fferm laeth) a Phwllpeiran (ucheldir) yn ymestyn i gyfanswm o dros 800 ha, ac yn amrywio o 0-600 metr uwchlaw lefel y môr. Rhwng y pedwar safle, mae'r ffermydd yn manteisio ar ddaearyddiaeth Gorllewin Cymru sy'n golygu sbectrwm o heriau amgylcheddol sy’n bras gynrychioli amodau tyfu tua 80% o laswelltiroedd Prydain. Mae ein mentrau'n cynnwys preiddiau o ddefaid masnachol a phedigri, buches sy'n cael ei godro'n robotig, uned cyfnewid heffrod godro, uned pesgi cig eidion, a phroses o gynhyrchu âr sy'n canolbwyntio ar borthiant cartref gan gynnwys haidd, gwenith, ceirch a bleiddlys.  

Yn y Ganolfan Ragoriaeth Arloesedd mewn Da Byw, canolbwyntiwn ar gynhyrchu cig dafad yn effeithlon a lleihau'r effaith amgylcheddol ar yr un pryd. Mae Canolfan Genedlaethol Ffenomeg Planhigion yn gyfleuster unigryw er mwyn darparu datrysiadau a datblygiadau bridio ar gyfer rhywogaethau cnydau allweddol. Yn ogystal, mae Canolfan Ymchwil yr Ucheldir, Pwllpeiran yn adnodd ymchwil sy'n ymchwilio i ecosystemau ffermio ucheldirol, ac mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn dod â'r byd academaidd a busnesau o'r sectorau biowyddoniaeth, amaeth-dechnoleg a bwyd a diod ynghyd ar gampws newydd sbon gwerth £40.5m. 

Mae ein rhaglenni bridio cnydau a glaswellt yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Mae iddynt ran bwysig yn y gwaith o siapio cynhyrchu amaethyddol yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol drwy ddatblygu glaswelltydd pori siwgr uchel, cnydau protein porthiant meillion gwyn a choch ac mae 65% o holl geirch Prydain yn deillio o fathau a ddatblygwyd yn Aberystwyth. Mae myfyrwyr amaethyddol y flwyddyn gyntaf yn rheoli lleiniau o gnydau âr sy’n cael eu tyfu ochr yn ochr â mathau masnachol newydd sy'n cael eu datblygu. 

 

Ymchwil

Mae ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau o fewn y gwyddorau amaethyddol a rheoli busnes fferm. Mae ein hymchwil presennol yn cynnwys:  

Lleihau’r Nwyon Tŷ Gwydr a Gynhyrchir mewn Amaethyddiaeth Da Byw trwy wella bwydo, yn arbennig trwy ddefnyddio glaswelltiroedd porthiant sy'n cynnwys mwy o garbohydradau (siwgr) sy'n hydoddi mewn dŵr. 

Bridio porthiant a chnydau âr yn enwedig meillion a rhygwellt parhaol sy'n sylfaen i amaethyddiaeth fugeiliol a cheirch y mae iddynt fuddion iechyd yn ogystal â llu o gynhyrchion bwyd a phorthiant newydd. 

Parasitoleg Da Byw a rheoli clefydau yn cynnwys canolbwyntio ar ddatblygu dulliau newydd o reoli parasitiaid mewnol fel Llyngyr yr Afu a Llyngyr Main. Prifysgol Aberystwyth hefyd yw cartref y Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Twbercwlosis Buchol.  

Bridio Miscanthus a chnydau ynni eraill er mwyn darparu porthiant biomas lignocellwlosig at ddibenion diwydiannol. 

Busnes Fferm meincnodi drwy'r adroddiad blynyddol, Arolwg Busnes Fferm yng Nghymru.