Pecynnau aelodaeth

 

Aelodaeth i Fyfyrwyr

Gall unrhyw fyfyriwr nad ydynt yn aros yn llety’r Brifysgol gael mynediad i’r cynnig 125. Mae’r cynnig hwn yn rhoi defnydd anghyfyngedig o’r holl weithgareddau a nodir uchod am £125 ar gyfer y flwyddyn academaidd, sy’n gyfwerth â £13.88 y mis. 

I gael rhagor o gyngor, ac os oes gennych chi gwestiynau, cysylltwch â sports@aber.ac.uk

Prisiau Sbort Aber

Aelodaeth BlatinwmAelodaethPris

Pecyn Preswyl

 • Mynediad anghyfyngedig i’r ardaloedd canlynol:

  • Y Gampfa a’r Ystafelloedd Pwysau Rhydd
  • FitRhwydd – Ymarferion Grŵp a Dosbarthiadau Seiclo Grŵp - dim ar hyn o bryd
  • Pwll Nofio
  • Y Wal Ddringo – Box Rox - Trac Rhedeg 400m gyda Llifoleuadau cyn bo hir
  • Wexer ar alw 

   

Rhad ac am ddim

Cynnig 125

I fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety’r Brifysgol

 

Prynwch nawr a chael mynediad llawn o Haf 2021 – Mehefin 2022

 

1 lleoliad  **  2 reswm (iechyd a lles)  **  5 gweithgaredd

Mynediad anghyfyngedig

 • Y Gampfa a’r Ystafelloedd Pwysau Rhydd
 • FitRhwydd – Ymarferion Grŵp a Dosbarthiadau Seiclo Grŵp - dim ar hyn o bryd
 • Pwll Nofio a’r Sawna
 • Y Wal Ddringo – Box Rox - Trac Rhedeg 400m gyda Llifoleuadau cyn bo hir
 • Wexer ar alw 

 

£125

 

 

Aelodaeth Staff

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn ail-agor o ddydd Mawrth 4 Mai, yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i leihau’r cyfyngiadau ar gyfer campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd.  

Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth. Felly bydd y Ganolfan Chwaraeon ar agor i aelodau’n unig, ac yn cynnig mynediad i’r gampfa a’r pwll nofio, gydag ystod o fesurau i’ch cadw’n ddiogel. 

Er mwyn cynnig system aelodaeth fwy hyblyg yn ystod yr amseroedd heriol a chyfnewidiol hyn, rydym wedi penderfynu cynnig Aelodaeth Gyswllt i bobl am fis, neu am y 3 mis nesaf, a gallant dalu am hyn wrth y til. Bydd y cynnig hwn ar gael tan ddiwedd Gorffennaf 2021. Bydd hawl gan deuluoedd dalu'r un ffi fisol pan fydd yr aelod staff yn trefnu'i aelodaeth.

Mae Aelodaeth Gyswllt yn costio £25 y mis neu £75.00 am dri mis

 • Byddwch yn talu am fis calendr – e.e. – y 4ydd o Fai tan y 4ydd o Fehefin
 • Dim ond aelodau gaiff ddefnyddio'r Ganolfan Chwaraeon
 • Bydd angen ichi dalu am eich aelodaeth cyn defnyddio'r system bwcio llefydd
 • Gallwch dalu am eich aelodaeth yn nerbynfa'r Ganolfan Chwaraeon
 • Os ydych wedi talu am aelodaeth am fis llawn, a bod cyfnod clo arall yn cael ei gyflwyno, bydd eich aelodaeth yn cael ei ymestyn.

I gael rhagor o gyngor, ac os oes gennych chi gwestiynau, cysylltwch â sports@aber.ac.uk

Prisiau Sbort Aber

Aelodaeth AelodaethPris

Aelodaeth Blatinwm

 • Mynediad anghyfyngedig i’r ardaloedd canlynol:

  • Y Gampfa a’r Ystafelloedd Pwysau Rhydd
  • FitRhwydd – Ymarferion Grŵp a Dosbarthiadau Seiclo Grŵp - dim ar hyn o bryd
  • Pwll Nofio
  • Y Wal Ddringo – Box Rox - Trac Rhedeg 400m gyda Llifoleuadau cyn bo hir
  • Wexer ar alw 

   

£25 y mis 

Aelodaeth Staff Sefydliadau Cysylltiedig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn ail-agor o ddydd Mawrth 4 Mai, yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i leihau’r cyfyngiadau ar gyfer campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd.  

Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth. Felly bydd y Ganolfan Chwaraeon ar agor i aelodau’n unig, ac yn cynnig mynediad i’r gampfa a’r pwll nofio, gydag ystod o fesurau i’ch cadw’n ddiogel. 

Er mwyn cynnig system dalu fwy hyblyg yn ystod yr amseroedd heriol a chyfnewidiol hyn, rydym wedi penderfynu y gall pobl dalu am Aelodaeth Staff am fis, neu am y 3 mis nesaf, wrth y til. Bydd y cynnig hwn ar gael tan ddiwedd Gorffennaf 2021.

 • Mae Aelodaeth Gyswllt yn costio £26 y mis neu £78.00 am dri mis
 • Byddwch yn talu am fis calendr – e.e. – y 4ydd o Fai tan y 4ydd o Fehefin
 • Dim ond aelodau gaiff ddefnyddio'r Ganolfan Chwaraeon
 • Bydd angen ichi dalu am eich aelodaeth cyn defnyddio'r system bwcio llefydd.
 • Gallwch dalu am eich aelodaeth yn nerbynfa'r Ganolfan Chwaraeon
 • Os ydych wedi talu am aelodaeth am fis llawn, a bod cyfnod clo arall yn cael ei gyflwyno, bydd eich aelodaeth yn cael ei ymestyn.

I gael rhagor o gyngor, ac os oes gennych chi gwestiynau, cysylltwch â sports@aber.ac.uk 

 

Aelodaeth Aelodaeth Misol
Platinwm

Defnydd anghyfyngedig o’r gweithgareddau canlynol:

 • Campfa a Phwysau Rhydd
 • Rhaglen Ffit-Rhwydd - Ymarfer Corff i Grwpiau a dosbarthiadau Seiclo Grŵp
 • Trac rhedeg 400m gyda llifoleuadau, Pwll Nofio a Sawna
 • Wal Ddringo dan do - Box Rox
 • Yn ogystal â sesiynau chwarae rhad ac am ddim wedi’u hamserlennu ar gyfer cyfleusterau eraill megis badminton ac ati
£26

Telerau ac Amodau

Amodau a Thelerau Cyffredinol Parthed Aelodaeth Sbort Aber

Mae’r un amodau a thelerau cyffredinol yn perthyn i bob aelodaeth. Noder bod rhai diwygiadau yn perthyn i amodau a thelerau myfyrwyr, gan gynnwys mynediad at dimau chwaraeon. Rhaid i bob aelod dicio i gadarnhau eu bod wedi darllen, ac yn cytuno i gydymffurfio ag amodau yr aelodaeth.

Dyfeisir yr amodau canlynol er mwyn sicrhau bod holl aelodau’n derbyn y buddion gorau posib o’u haelodaeth yn y Ganolfan Chwaraeon mewn modd diogel a chydnaws.

 1. Deallaf bod angen i mi ddod â fy Ngherdyn Aber neu Gerdyn Chwaraeon er mwyn ei sganio bob tro byddaf yn ymweld â’r Ganolfan Chwaraeon.
 2. Deallaf bod Aelodaeth Canolfan Chwaraeon yn rhoi’r hawl i mi ddefnyddio cyfleusterau’r Ganolfan am ddim neu am brisiau disgownt a bod posibilrwydd i’r costau hyn gael eu diwygio yn unol â disgresiwn y tîm rheoli.
 3. Deallaf nad oes modd adennill fy ffi aelodaeth dan amgylchiadau cyffredinol.
 4. Cytunaf i beidio â rhoi benthyg fy ngherdyn i unrhyw un arall, a gall methiant i gydymffurfio arwain at ddirymiad fy aelodaeth.
 5. Rwyf yn cytuno i gydymffurfio â’r amodau defnydd sydd wedi’u nodi ar gyfer pob cyfleuster chwaraeon a orfodir gan staff y Ganolfan Chwaraeon.
  a. Bydd yr amodau hyn naill ai’n cael eu cyflwyno’n uniongyrchol neu’n cael eu harddangos yn glir yn y cyfleusterau.
 6. Cytunaf i hysbysu aelod o staff y Ganolfan Chwaraeon os wyf wedi datblygu cyflwr meddygol a all beryglu diogelwch unigolion eraill neu fy hun tra’n defnyddio’r Ganolfan Chwaraeon.
 7. Deallaf na all y tîm rheoli gymryd cyfrifoldeb dros golled neu ladrad o unrhyw eitemau personol a adawer yn yr ystafelloedd newid.
 8. Deallaf tra fy mod wedi cael fy niogelu gan Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus y Brifysgol, rydwyf i’n gyfrifol am sicrhau fy yswiriant atebolrwydd personol ar gyfer unrhyw anafiadau a dderbyniaf tra’n defnyddio cyfleusterau neu gyrsiau y Ganolfan Chwaraeon.
 9. Deallaf bod, fel rhan o fy aelodaeth, mae gan staff y Ganolfan Chwaraeon fynediad at wybodaeth gyfyngedig  ar fy ngherdyn sweipio e.e. dyddiad geni, cyfeiriad ayyb. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio yn unol â chanllawiau’r Ddeddf Diogelu Data yn unig.
 10. Mae tîm rheoli’r Ganolfan Chwaraeon yn cadw’r hawl i ddiddymu unrhyw aelodaeth sydd yn torri’r amodau neu am ymddygiad annerbyniol sydd, yn safbwynt y tîm rheoli, yn dramgwyddus i gwsmeriaid a/neu staff neu sydd yn peri perygl iechyd a diogelwch.
 11. Gellir rhewi aelodaeth unigol am gyfnod o 3 mis os y darperir dystysgrif feddygol ddilys . Ystyrir resymau eraill hefyd yn unol â disgresiwn tîm rheoli y Ganolfan Chwaraeon.
 12. Mae’n rhaid i blant gael eu goruchwylio gan eu rhiant neu warchodwr ei hunain. Ni ddylid gadael plant heb oruchwyliaeth.

Diwygiadau Myfyrwyr - yn ychwanegol at yr amodau uchod.

 1. Rwy’n deall bod arnaf angen Cerdyn Sborti i ymuno ag unrhyw un o Dimau Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth.
 2. Rwy’n cytuno i gario fy Ngherdyn Sborti fel prawf o’m haelodaeth ar gyfer cyfleusterau neu weithgareddau tu allan i’r Ganolfan Chwaraeon.
 3. Rwy’n deall bod y Cerdyn Sborti’n rhoi hawl i mi ddefnyddio cyfleusterau, mynd ar gyrsiau, ac ymuno a thimau a Chlybiau Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth am ddim neu am bris gostyngedig, a bod modd i’r prisiau hyn newid o bryd i’w gilydd yn ôl disgresiwn y rheolwyr.
 4. Os byddaf yn canslo cyfleuster yr wyf wedi’i archebu heb roi digon o rybudd, rwy’n deall y bydd rhaid i mi dalu tâl priodol.
 5. Rwy’n deall bod yswiriant personol wedi’i gynnwys ym mhris y Cerdyn Sborti.