Cymunrodd yn cyllido ysgoloriaethau ymchwil PhD yn IBERS

Ilse Skujina

Ilse Skujina

02 Gorffennaf 2014

Ym mis Medi 2014 bydd dau fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn dechrau ar eu hastudiaethau PhD diolch i Owen Thomas Williams Price, mab hynaf ffermwr o Sir Frycheiniog a wnaeth gyfraniad sylweddol i'r diwydiant amaethyddol yn ystod ei oes.

Ganwyd Owen Price yn 1924 a daeth i Brifysgol Aberystwyth i astudio Economeg Amaethyddol, gan ei fod yn argyhoeddedig y byddai hyn o fudd i, ac yn gwella bywoliaeth, cymunedau amaethyddol tebyg i’w un ef ym Mrycheiniog.

Bu farw Owen Price ym mis Mai 2012 ac ewyllysiodd swm o arian i Brifysgol Aberystwyth sydd yn cyllido ysgoloriaethau ymchwil PhD yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS).

Bydd Ilse Skujina yn astudio genomau adar a'u cysylltiad â hirhoedledd, gwaith sydd wedi datblygu yn sgil ei phrosiect MPhil ar eneteg y Barcud Coch yng Nghymru.

Yn wreiddiol o Latvia, mae Ilse yn gyfarwydd iawn ag Aberystwyth gan ei bod wedi astudio ei gradd israddedig mewn Gwyddor Ceffylau yma.

Dywedodd Ilse; “Nid yn unig y mae Ysgoloriaeth Owen Price wedi fy ngalluogi i ddilyn llwybr gyrfa o’m dewis ac agor y drysau ar y byd o gyfleoedd newydd y mae PhD yn eu cynnig, ond mae’r potensial hefyd iddi ddylanwadu ar y gymuned wyddoniaeth fyd-eang trwy gynyddu dealltwriaeth gyffredinol o heneiddio.

“Gallai hyd yn oed ddarparu offer newydd i ni er mwyn mynd i'r afael a chlefydau dirywiol sy'n gysylltiedig â heneiddio.”

Bydd Rhys Jones yn astudio’r ymadwaith rhwng llyngyr yr iau, sy’n fater o bwys ym maes iechyd anifeiliaid sy’n cnoi cil, a llyngyr y rwmen, parasit sydd hefyd yn dod i’r amlwg mewn anifeiliaid sy’n cnoi cil.

“Rwy'n hynod ddiolchgar o dderbyn Ysgoloriaeth Owen Price. Byddaf yn edrych ar sut mae llyngyr rwmen a llyngyr yr iau yn cystadlu i heintio malwod, yn ogystal ag edrych ar y gydberthynas rhwng lefelau llyngyr yr iau a llyngyr rwmen ar ffermydd yng Nghymru. Bydd y data yn cael ei ddefnyddio i wneud rhywfaint o waith modelu ar nifer yr achosion o’r parasitiaid hyn yn y dyfodol."

"Rwy'n gobeithio y bydd y gwaith yn arwain at ganlyniadau a fydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at etifeddiaeth Owen Price."

Bydd y ddau brosiect yn adeiladu ar weledigaeth ryngwladol Owen Price o sicrhau bod y gwaith a fu e’n ei hyrwyddo yn ystod ei fywyd yn parhau yn y dyfodol er budd cymunedau amaethyddol o amgylch y byd.

Ar ôl graddio yn 1946 gyda BSc gydag anrhydedd mewn Economeg Amaethyddol yn Aberystwyth, derbyniodd Owen Price ysgoloriaeth ymchwil gyda’r Weinyddiaeth Amaeth a'i galluogodd i astudio yng Ngholeg Lincoln, Rhydychen a Phrifysgol Wisconsin.

Derbyniodd ei ddoethuriaeth yn Rhydychen, ac yna bu'n astudio ym Mhrifysgol Wisconsin ar gyfer gradd Meistr mewn Economeg Tir. Dychwelodd i Rydychen lle y derbyniodd ail radd Meistr a threuliodd dair blynedd yn darlithio mewn Economeg Tir yn y Sefydliad Ymchwil Economeg Amaethyddol.

Bu'n gweithio i nifer o gwmnïau gan gynnwys Imperial Chemical Industries (ICI), y Banc Rhyngwladol ar gyfer Ailadeiladu a Datblygu (Banc y Byd) yn Washington, a swyddfa Banc y Byd yn Iran.

Gyda'i gyfoeth o brofiad rhyngwladol, roedd Owen bob amser yn falch o'i wreiddiau Cymreig ac fe'i nodwyd gan y rhai oedd yn ei adnabod am ei garedigrwydd, ei gariad at fywyd a'i deulu. Pan ofynnwyd iddo am yr hyn oedd yn ei olygu i fod yn Gymro, un dyfyniad cofiadwy oedd, “mae bod yn Gymro yn golygu bod Cymru yn rhan ohonoch chi, rhan o'ch treftadaeth a phob amser yn rhan o'ch bywyd.” 

 

AU26714