Prifysgol Aberystwyth yn croesawu cefnogaeth Llywodraeth Cymru i ddysgu wyneb yn wyneb yn yr hydref

Yr Athro Tim Woods

Yr Athro Tim Woods

30 Mehefin 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am ddysgu wyneb yn wyneb yn y flwyddyn academaidd nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru yn mynd i gyhoeddi fframwaith newydd, a fydd ag egwyddor ganolog o symud tuag at allu gweithredu mor normal â phosibl ym maes addysg yn ystod tymor yr hydref.

Drwy symud i ffwrdd o’r rheol pellter cymdeithasol o 2 fetr i fodel grwpiau cyswllt yn yr ystafell dosbarth, nod y cynlluniau yw caniatáu mwy o ddysgu wyneb-yn-wyneb, ar yr amod bod y risg yn isel neu’n gymedrol.

Dywedodd Yr Athro Tim Woods, Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth:

“Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad yma’n fawr, un sy’n cadarnhau ein bod yn gallu, mewn rhai meysydd, cynyddu ein dysgu wyneb yn wyneb ar gyfer dechau’r flwyddyn academaidd, wrth i ni barhau i flaenoriaethu iechyd a lles pawb.

“Dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, diolch i ddyfalbarhad a chefnogaeth ein staff a myfyrwyr, rydym yn credu y llwyddom i ddarparu ymysg y lefelau uchaf o ddysgu ac addysgu wyneb yn wyneb o blith holl brifysgolion y Deyrnas Gyfunol pan roedd rheoliadau’r llywodraeth yn caniatáu. Roedd hyn yn rhan o’n trefn o ddysgu cyfunol a oedd yn cynnwys gweithgareddau ar-lein hefyd. Mae’r cyhoeddiad hwn yn caniatáu i ni gynllunio er mwyn adeiladu ar ein darpariaeth. Rydym mewn sefyllfa gref i’w wneud – yn ôl tablau cynghrair y Times / Sunday Times yn 2021, mae Aberystwyth yn rhif un yn y Deyrnas Gyfunol am brofiad myfyrwyr ac ansawdd y dysgu.”

“Mae’n hardal leol yma yn Aberystwyth wedi bod yn ffodus iawn i fod â rhai o’r lefelau isaf o COVID-19 yng Nghymru a’r DG. Ar yr un pryd, mae gan Gymru un o’r graddfeydd brechu uchaf yn y byd. Byddwn ni’n parhau i gydweithio gyda’n partneriaid allweddol er mwyn cynnal hyn a pharhau i warchod iechyd a lles, ac i ddarparu cymaint o ddysgu wyneb yn wyneb ag sy’n bosibl.”

Daw’r newyddion wedi i ddysgu wyneb yn wyneb ail-gychwyn yn llwyddiannus ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ystod y tymor ar ôl y Pasg, ac a ddaeth i ben ar ddiwedd mis Mai.

Llywodraeth Cymru oedd yr unig lywodraeth yn y Deyrnas Gyfunol i ganiatáu i brifysgolion ddychwelyd i ddysgu wyneb-yn-wyneb yn syth wedi gwyliau’r Pasg.

Ychwanegodd Yr Athro Woods:

“Mae’r penderfyniad hwn gan Lywodraeth Cymru hwn yn cydnabod pa mor llwyddiannus a diogel y bu’r ddarpariaeth dysgu wyneb yn wyneb, a sut rydyn ni wedi rhoi mesurau cynhwysfawr yn eu lle er mwyn gwneud ein cyfleusterau dysgu yn lleoedd diogel o ran COVID.

“Byddwn ni’n parhau i ddilyn rheolau Llywodraeth Cymru, sydd nawr yn caniatáu i ni gynllunio ar gyfer lefelau dysgu wyneb yn wyneb sydd hyd yn oed yn uwch, er mwyn sicrhau’r profiad gorau posibl i fyfyrwyr. Yn ogystal, byddwn ni’n parhau i gadw'r gorau o’r ddarpariaeth ddigidol er mwyn bod yn barod ar gyfer pob senario posibl.”