Porthladdoedd i serennu mewn ffilmiau byrion i helpu i hybu economi twristiaeth

Borthladd Abergawu llun gan Mother Goose Films.

Borthladd Abergawu llun gan Mother Goose Films.

10 Chwefror 2021

Bydd pum tref borthladd yng Nghymru ac Iwerddon yn serennu mewn cyfres o ffilmiau dogfen byrion wedi’u comisiynu gan Brifysgol Aberystwyth fel rhan o brosiect mawr i ysgogi twf economaidd a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd.

Mae prosiect ‘Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw’ yn ymchwilio i hanes a threftadaeth ddiwylliannol porthladdoedd Abergwaun, Caergybi a Doc Penfro yng Nghymru, a Dulyn a Rosslare yn Iwerddon.

Y nod yw cynyddu nifer yr ymwelwyr a gwella profiadau twristiaid yn y pum cymuned, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth yn lleol am dreftadaeth naturiol a diwylliannol y porthladdoedd a’u pwysigrwydd i dwf economaidd yn y dyfodol.

Fel rhan o ystod eang o weithgareddau diwylliannol, mae tîm y prosiect ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi penodi cwmni sydd â swyddfeydd yn Sir Benfro i gynhyrchu cyfres o wyth ffilm ddogfen fer i hyrwyddo pum tref borthladd a’r tri llwybr fferi sy’n eu cysylltu.

Bydd y ffilmiau yn cyfuno hen ffilmiau hanesyddol a ffilmiau newydd, gan ddefnyddio lleisiau, synau a golygfeydd, yn ogystal ag adlewyrchu natur amlieithog ac amlddiwylliannol y porthladdoedd a’u cyffiniau.

Dywedodd yr Athro Peter Merriman, arweinydd tîm y prosiect yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth: “Yn dilyn proses tendro cystadleuol, pleser mawr yw cael cyhoeddi ein bod wedi penodi cwmni Mother Goose Films, sydd â swyddfeydd yn Sir Benfro a Bryste ac sydd wedi gweithio ar ystod o ymgyrchoedd twristaidd proffil uchel yng Nghymru ac Iwerddon.

“Dyma gyfle gwych i amlygu treftadaeth ddiwylliannol cymunedau’r porthladdoedd hyn, trwy adrodd hanes cyfoethog y llefydd yma sydd ar ffiniau daearyddol ein gwledydd ond sydd hefyd yn llwybrau teithio pwysig ar gyfer pobl a nwyddau sy’n croesi Môr Iwerddon. Mae twristiaeth ddiwylliannol yn elfen bwysig o economi Cymru ac Iwerddon a phan fydd amgylchiadau’n caniatáu, rydym yn awyddus i ddenu ymwelwyr newydd o dramor i’r trefi yma, yn ogystal ag ennyn diddordeb cymunedau lleol yn nhreftadaeth eu porthladdoedd, er mwyn helpu i fynd i’r afael â heriau economaidd.”

Mae aelodau’r tîm ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cefnogi’r broses o gynhyrchu’r ffilmiau trwy eu gwaith ymchwil academaidd ar ddogfennau hanesyddol a hen ffilmiau a ganfuwyd mewn archifau ffilm, sirol a chenedlaethol.

Mae ymchwilwyr hefyd yn awyddus i glywed gan aelodau o’r cyhoedd sydd â chysylltiadau agos â’r porthladdoedd dan sylw ac sy’n fodlon rhannu eu lluniau, eu ffilmiau neu eu hanesion teuluol. Gellir cysylltu â’r tîm trwy ebostio Rita Singer ris32@aber.ac.uk.

Bydd y ffilmiau yn ffurfio rhan o ymgyrch dwristiaeth ehangach i godi ymwybyddiaeth am dreftadaeth arfordirol a morwrol helaeth y pum porthladd a’u cymunedau, gan anelu’n bennaf at bobl sy’n defnyddio’r fferi i groesi Môr Iwerddon, yn ogystal â’r farchnad llongau mordaith ryngwladol.

Dywedodd arweinydd y prosiect, yr Athro Claire Connolly o Goleg Prifysgol Corc: “Bydd ffilmiau Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw yn fframio lleisiau, lluniau a hanesion o’r pum porthladd, gan alluogi ffyrdd newydd o ymgysylltu â’r gorffennol maen nhw’n ei rannu.”

Ariennir Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru, ac mae’n gweithredu ar draws pedwar sefydliad yn Iwerddon a Chymru, yn cynnwys Coleg Prifysgol Corc, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chyngor Sir Wexford. Arweinir prosiect y ffilmiau gan dîm yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth.