Newyddion a Digwyddiadau

Mae rhwydwaith PA yn parhau i fod mewn perygl oni nodir yn wahanol

25/09/2022

Yn dilyn problemau ysbeidiol gyda'r rhwydwaith dros y penwythnos, mae ein rhwydwaith dal yn cael ei ystyried mewn perygl tra bod ein cyflenwyr yn ymchwilio i'r mater.  Fe fyddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted á phosib pan fydd y gwasanaeth wedi'i adfer yn llawn.

Hyfforddiant i Staff: Galluoedd Digidol

29/09/2022

Cychwyn arni gyda'ch galluoedd digidol!

Rydym ni'n cynnig hyfforddiant i staff gydag Offeryn Darganfod Digidol Jisc i helpu i wella eich sgiliau a'ch galluoedd digidol. Byddwn yn rhoi trosolwg o alluoedd digidol, gan weithio drwy hunan-asesiad yr Offeryn Darganfod Digidol a thrafod pa adnoddau sydd ar gael i chi yn ogystal â pha mor bwysig yw galluoedd digidol ar gyfer staff Prifysgol Aberystwyth.

Bydd sesiynau ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar y dyddiadau canlynol:

  • 12 Hydref 2022 (14:00 - 14:45): Getting started with your digital capailities.
  • 18 Hydref 2022 (10:00 - 10:45): Cychwyn arni gyda'ch galluoedd digidol.
  • 20 Hydref 2022 (15:00 - 15:45): Getting started with your digital capabilities.
Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth a sicrhau eich lle drwy'r Wefan Hyfforddi Staff ac ar gyfer unrhyw ymholiad, cysylltwch â Tîm Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk).

Teithiau Llyfrgell i bawb

22/09/2022

Dewch ar daith y Llyfrgell. Mae’r teithiau yn cymryd 30 munud a'u pwrpas yw:

  • i'ch croesawu i'ch llyfrgell a'ch helpu i ganfod eich ffordd o gwmpas
  • i'ch cyflwyno'n fyr at gyfleusterau a gwasanaethau’r llyfrgell
  • i sicrhau eich bod yn gwybod ble i ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth

Mae teithiau yn digwyddd ar yr awr rhwng 11am – 4pm bob dydd o ddydd Sadwrn 24 Medi tan ddydd Gwener 30 Medi.

Nid oes angen archebu lle. Dewch i Lyfrgell Hugh Owen (ble mae honno?) a bydd y daith yn cychwyn ar Lefel D (y llawr gwaelod).

Croeso cynnes a chyfeillgar i bawb

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am weithgareddau llyfrgell a TG yn ystod wythnosau cyntaf y tymor ar ein gwefan 

Sesiynau Ar-lein gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

26/09/2022

05/10 Academy Forum 1: Student Induction

07/10 E-Learning Enhanced: Designing L&T activities using polling software

10/10 E-Learning Enhanced: Designing Blackboard Tests

12/10 Jisc Principles of Good Assessment & Feedback


Amserau/archebu

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr

21/09/2022

 Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion a chofrestrwch ar lein: https://www.aber.ac.uk/cy/student-learning-support/undergrad/

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio i Ôl-raddedigion. Cofrestrwch yn awr

21/09/2022

Mae'r Rhaglen Arferion Astudio Ôl-raddedig yn cynnig dosbarthiadau a gyflwynir yn fyw ar Teams i wella sgiliau ysgrifennu, cyfathrebu a gwybodaeth. Gweler y rhaglen lawn a chofrestrwch ar lein

Amserlen Semester Un ar gael nawr

31/08/2022

Bydd eich amserlen academaidd bersonol ar gael ar eich cofnod myfyriwr ar-lein tua thri diwrnod gwaith ar ôl i chi gwblhau’r broses gofrestru. Mae eich amserlen hefyd ar gael ar eich calendr personol trwy Office 365: https://aber.ac.uk/cy/is/it-services/office365/ ond dylech nodi y gall gwybodaeth newydd gymryd yn hwy i ymddangos ar galendrau O365.

  • Os ydych ar y campws gallwch weld yr amserlen ar wefan yr Amserlen Academaidd: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/lecture-timetable/
  • Bydd yna rai newidiadau i’r amserlen dros yr wythnosau nesaf wrth i niferoedd myfyrwyr gael eu cadarnhau ac wrth i fyfyrwyr gadarnhau eu dewisiadau modiwl. Byddwn yn gwneud cyn lleied o newidiadau â phosibl, ond fe’ch cynghorir i edrych ar eich amserlen yn rheolaidd rhag ofn bod unrhyw newidiadau wedi cael eu gwneud. Bydd amserlen semester un yn sefydlogi ar ôl wythnosau cyntaf y cyfnod dysgu.
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â’ch amserlen, bydd eich swyddog amserlenni adrannol yn gallu eich cynghori: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/departmental-timetable-officers/

Hyfforddiant i Staff Academaidd: Cyflwyniad i'r Offeryn Darganfod Digidol

14/09/2022

Bydd yr Offeryn Darganfod Digidol ar gael i bob myfyriwr Blwyddyn Sylfaen a Blwyddyn Gyntaf o ddechrau blwyddyn academaidd 2022/23. Byddwn yn cynnal sesiynau hyfforddi yn ystod mis Medi a Hydref ar gyfer staff academaidd a fydd yn cefnogi eu myfyrwyr.

Edrychwch ar ein blog am fwy o wybodaeth.

Amseroedd dechrau darlithoedd 2022-23

20/06/2022

Mae’r holl weithgareddau addysgu ar yr amserlen (gan gynnwys darlithoedd, seminarau a gweithdai) yn dechrau am 10 munud wedi’r awr ac yn gorffen ar yr awr, e.e. 09:10-xx:00 o fis Medi 2022 ymlaen

Cynlluniau Gweithredu'r Llyfrgell 21/22

26/07/2022

Dyma gyhoeddi ein Cynlluniau Gweithredu Llyfrgell newydd ar gyfer 21/22. Darganfyddwch beth mae staff y llyfrgell wedi bod yn gweithio arno dros y 12 mis diwethaf, a beth fyddwn ni'n gweithio arno yn y flwyddyn academaidd sydd i ddod.

Cyhoeddwyd y cyntaf o'n Cynlluniau Gweithredu Llyfrgell yn 2021. Mae'r cynlluniau wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer pob cyfadran, yn amlinellu'r gwaith rydym wedi'i wneud a'n cynlluniau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Mae'r cynlluniau wedi'u llunio gan ddefnyddio data o'n harolygon (Arolwg Defnyddwyr GG, Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr [NSS]), gwybodaeth adrannol gan ein Llyfrgellwyr Pwnc, adborth modiwlau, ac ystod o ddata llyfrgell (cyllideb a sut mae wedi'i gwario, data defnydd, ayyb.).

Rydym yn cyflwyno manylion am adborth defnyddwyr y llyfrgell, gwariant, defnydd o adnoddau'r llyfrgell, rhestrau darllen a gyflwynir i'r llyfrgell ac eitemau a ychwanegwyd i'r rhestrau hynny, adnoddau Mynediad Agored, defnydd o'n canllawiau pwnc ar-lein a LibGuides eraill, yn ogystal â gwybodaeth am ein prosiect Galluoedd Digidol.

Gallwch weld ein Cynlluniau Gweithredu Llyfrgell ar ein gwefan: https://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/cynlluniaugweithredurllyfrgell/