Cwestiynau Cyffredin

Y Daith Ei Hun

Beth ddylwn i ei ddisgwyl ar un o'r Teithiau?

Bydd y daith campws yn daith gerdded fydd tua awr o hyd. Byddwn yn gallu dangos lleoliad adrannau academaidd i chi*, rhai cyfleusterau ar y campws, ac ystod o opsiynau o safbwynt llety. Dyma gyfle gwych i gael blas o leoliad y Brifysgol a'r ardal gyfagos.

*Ar hyn o bryd, bydd y daith ddim yn cynnwys mynd â chi i adrannau academaidd a chwrdd ag aelodau academaidd o staff.

Pa mor hir mae'r Daith yn para?

Mae'r Teithiau yn para tua 60 munud.

Faint o'r gloch ddylwn i gyrraedd y Daith Campws?

Dylech gyrraedd o leiaf 10 munud cyn eich amser penodedig fel y gellir gwneud y trefniadau priodol.

Pwy fydd yn mynd â mi ar y Daith?

Byddwch yn cael eich harwain ar y Teithiau Campws gan un o'n llysgenhadon hyfforddedig. Bydd hwn yn gyfle perffaith i chi ofyn cwestiynau am y cwrs / cyrsiau maen nhw'n eu hastudio, pa fath o brofiad yw bod yn fyfyriwr yn Aberystwyth, sut le yw'r dref a llawer mwy.

Beth ddylwn i ei wisgo?

Mae’r Daith Campws yn daith gerdded ac mae'r campws ei hun wedi'i leoli ar fryn felly byddem yn cynghori ein holl ymwelwyr i ddod ag esgidiau addas a bod yn barod ar gyfer pob tywydd!

Disgwylir i bob ymwelydd wisgo gorchudd wyneb tra bydd dan do ar holl safleoedd Prifysgol Aberystwyth. Byddwn yn darparu gorchudd wyneb i chi, ond efallai y byddwch hefyd yn dod â'ch un personol os dymunwch. Os oes gennych amgylchiadau penodol sy'n golygu na allwch wisgo gorchudd wyneb, rhowch wybod i ni pan gyrhaeddwch.

A fyddaf yn gallu mynd i adran academaidd fel rhan o fy ymweliad?

Yn anffodus, oherwydd y cyfyngiadau presennol, mae mynediad cyfyngedig i'r mwyafrif o adeiladau ar y campws, felly ni fyddwch yn gallu mynd i mewn i adeiladau academaidd. Fodd bynnag, edrychwn ymlaen at harwain ar hyd ein campws hardd a dangos i chi leoliad yr adrannau academaidd, cyfleusterau ar y campws a llety.

A fyddaf yn gallu gweld yr holl lety sydd ar gael?

Byddwn yn gallu eich tywys o gwmpas rhai o'n llety ‘ar campws’. I gael rhagor o wybodaeth ac i weld y tu mewn i'n llety yn rhithiol, dilynwch y ddolen hon: https://virtual-tour.aber.ac.uk/ - Mae modd clicio ar ddolen cyfrwng Cymraeg yma.

Ydy’r Daith Campws yn cynnwys ymweld â’r cyfleusterau chwaraeon?

Bydd modd i chi ymweld â’n cyfleusterau chwaraeon tra ar y Daith Campws. Dyw pob un o’n hadnoddau chwaraeon ddim ar y campws, ond mae’r Ganolfan Chwaraeon yno. Bydd modd i chi weld y rhan fwyaf o’r cyfleusterau a ddangosir yma: https://www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/facilities/ 

A fydd rhywle i mi barcio?

Bydd – bydd llefydd wedi’u cadw ar gyfer y rhai sydd wedi archebu lle ar y Teithiau Campws.

Unwaith i chi gofrestru ar Daith Campws dylech dderbyn e-bost yn fuan wedyn gyda chyfeiriadau sut i gyrraedd y man ymgynnull. Trwy ddilyn y cyfarwyddiadau yma, fe welwch arwyddion perthnasol yn agos at y man ymgynnull fydd yn eich tywys i’r mannau parcio priodol.

Pa gymorth ariannol sydd ar gael?

Yn dilyn eich ymweliad bydd angen i chi lenwi a dychwelyd Ffurflen Hawlio Treuliau, byddwn yn anfon atoch ar ôl eich ymweliad.

Sylwer os gwelwch yn dda, mai dim ond i ymgeiswyr y mae ad-daliadau'n berthnasol (deiliaid cynnig ar gyfer mynediad 2021 neu 2022).

Eich Diogelwch A'ch Lles

Pa fesurau diogelwch fydd ar waith yn ystod y Daith?

Bydd mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith a byddem yn gofyn i bob ymwelydd ddilyn gweithdrefnau penodol tra ar ein campws. Bydd glanweithydd dwylo ar gael i chi ei ddefnyddio wrth gyrraedd a thrwy gydol eich taith.

A oes rhaid i mi wisgo Gorchudd Wyneb ar y Daith?

Disgwylir i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb tra dan do ar holl safleoedd Prifysgol Aberystwyth. 

Byddwn yn darparu gorchudd wyneb i chi, ond efallai y byddwch hefyd yn dod â'ch un eich hun os dymunwch. Os oes gennych amgylchiadau penodol sy'n golygu na allwch wisgo gorchudd wyneb, rhowch wybod i ni pan gyrhaeddwch. 

Cyn ymweld, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y wybodaeth ar ein canllawiau cyfredol ynghylch Covid-19: https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/living-and-learning-in-aberystwyth-2020-21/ 

A ddylwn i fynd ar Daith Campws os ydw i'n teimlo'n sâl?

Peidiwch â theithio os ydych chi neu unrhyw un sy'n dod gyda chi yn teimlo'n sâl neu'n arddangos symptomau. Prif symptomau COVID-19 yw:

  • Peswch parhaus newydd;
  • Tymheredd uchel;
  • Colli neu newid eich synnwyr arogli neu flas arferol (anosmia).