Ysgoloriaethau AberDoc

Ysgoloriaethau AberDoc

Mae Ysgoloriaethau AberDoc yn rhan o gronfa fawreddog ar gyfer Ôl-raddedigion Ymchwil

Mae’r ysgoloriaethau hyn wedi’u teilwra i alluogi myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i gyflawni eu dewis o yrfa a chynnig amrywiaeth o gyfleoedd datblygu i wella’u sgiliau ymchwil â’u sgiliau trosglwyddadwy.

Mae'r gystadleuaeth am ysgoloriaethau mawreddog AberDoc i'r rhai sy'n dymuno astudio ar gyfer PhD mewn unrhyw ddisgyblaeth sy'n cychwyn ym mis Medi 2021 bellach ar agor.

Cymhwyster

I fod yn gymwys rhaid i chi:

 1. wedi neu disgwyl derbyn oleiaf ail ddosbarth uchaf gyda anrhydedd yn eich gradd gyntaf
 2. gwneud cais a chael cynnig lle i astudio doethuriaeth yn Aberystwyth;
 3. rhaid i fyfyrwyr y tu allan i'r DU gyflawni IELTS 7.0, neu gyfwerth (cyn diwedd mis Mawrth 2021 fan bellaf);
 4. bod yn cychwyn ar eich astudiaeth ddoethuriaeth ym mis Medi 2021 neu fod yn fyfyriwr PhD PA cyfredol.

Dyddiad cau

Os ydych am gael eich ystyried ar gyfer Ysgoloriaeth AberDoc ar gyfer astudiaeth PhD yn dechrau ym mis Medi 2021, rhaid eich bod wedi cyflwyno cais PhD llawn (gan gynnwys cynnig ymchwil) trwy'r Porth Derbyn Ôl-raddedig ar-lein erbyn 29 Ionawr 2021.

Rhaid i fyfyrwyr PhD cyfredol PA sydd am gael eu hystyried ar gyfer Ysgoloriaeth AberDoc yn dechrau ym mis Medi 2021 fod wedi cwblhau a chyflwyno Ffurflen Mynegi Diddordeb AberDoc 2021 (i'w defnyddio gan fyfyrwyr PhD cyfredol PA yn unig) erbyn y dyddiad cau hwn. Nid yw'n ofynnol i fyfyrwyr PhD presennol PA gyflwyno cais PhD newydd trwy'r Porth Derbyn Ôl-raddedig ar-lein.

AberDoc 2021 ar gyfer ymgeiswyr o UK BAME Cefndir

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal, ac i weithio i sicrhau bod ein carfan o fyfyrwyr yn adlewyrchu'r gymuned amrywiol rydym yn ei gwasanaethu. Rydym wedi cyflwyno ystod o fesurau cadarnhaol i helpu i gyflawni'r ymrwymiadau hyn; gan gydnabod yn benodol bod myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) sy'n hanu o'r DU yn cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd ar ein rhaglen Ysgoloriaeth AberDoc.

Mae'r Brifysgol yn cyflwyno lleoedd Ysgoloriaeth AberDoc wedi'u neilltuo ar gyfer mynediad 2021.  Fel rhan o Gystadleuaeth Ysgoloriaeth AberDoc 2021, bydd y Brifysgol yn gwarantu (yn dibynnu ar gyrraedd lefel trothwy isaf) lleoedd AberDoc ar gyfer 2 ymgeisydd sy'n hanu o'r DU o gefndir BAME. 

Mae cyflwyno'r mesur hwn yn dilyn adolygiad o'n data recriwtio ac mae'n rhan o'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol pedair blynedd a ddatblygwyd gan y Brifysgol i sicrhau mwy o amrywiaeth a gwell canlyniadau cydraddoldeb.

Gwerth Ysgoloriaethau AberDoc

Bydd y rhai sy'n derbyn Ysgoloriaeth AberDoc yn derbyn grant am hyd at dair blynedd a fydd yn talu am eu ffioedd dysgu (hyd at gyfradd y DU / UE o £ 4,407 y flwyddyn *) Lwfans cynnal a chadw o oddeutu £ 15,285 y flwyddyn * a mynediad at deithio a darperir cronfa gynadledda (uchafswm o £ 500 y flwyddyn *) hefyd. Mae'r ysgoloriaethau'n cychwyn ym mis Medi 2021.

Rhaid i fyfyrwyr y tu allan i'r UE dalu'r gwahaniaeth rhwng ffioedd dysgu'r DU / UE a'r ffioedd dysgu y tu allan i'r UE o'u hysgolheictod. Fodd bynnag, bydd 3 Ysgoloriaeth Llywydd ychwanegol, sy'n cwmpasu'r gwahaniaeth hwn mewn ffioedd dysgu. Dyfernir y rhain i'r tri ymgeisydd o'r tu allan i'r UE uchaf yng nghystadleuaeth AberDoc.

Yn ogystal, mae myfyrwyr ymchwil doethuriaeth yn aml yn gallu ymgymryd â gwaith addysgu. Bydd y taliad yn unol â'r gyfradd ar gyfer staff addysgu bob awr. Efallai y bydd cyfleoedd eraill ar gyfer gwaith â thâl ar gael hefyd, megis cymorth ymchwil, marcio, recriwtio myfyrwyr a gweithgareddau cymorth.

*Mae gwerth y dyfarniad yn amodol ar gadarnhad ar gyfer 2021-2022.

Y Gystadleuaeth

Rhaid i'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig dderbyn cais PhD llawn (gan gynnwys cynnig ymchwil) erbyn 29 Ionawr 2021. Dylid gwneud ceisiadau trwy'r Porth Derbyn Ôl-raddedig ar-lein, a chynnwys dau dystlythyr academaidd, tystysgrifau academaidd a thrawsgrifiadau perthnasol, a chynnig ymchwil ( 1,000 i 1,500 o eiriau). Rydym yn annog pob ymgeisydd PhD i gysylltu â'r adran academaidd berthnasol cyn llunio eu cynnig ymchwil.

Rhaid i fyfyrwyr PhD cyfredol PA sydd am gael eu hystyried ar gyfer Ysgoloriaeth AberDoc yn dechrau ym mis Medi 2021 fod wedi cwblhau a chyflwyno Ffurflen Mynegi Diddordeb AberDoc 2021 (i'w defnyddio gan fyfyrwyr PhD cyfredol PA yn unig) erbyn y dyddiad cau hwn. Nid yw'n ofynnol i fyfyrwyr PhD presennol PA gyflwyno cais PhD newydd trwy'r Porth Derbyn Ôl-raddedig ar-lein.

Bydd adrannau fel arfer yn cyfweld ymgeiswyr cyn y penderfynir a ddylid cynnig lle i astudio ar gyfer PhD, ac a ddylid eu henwebu ar gyfer Ysgoloriaeth AberDoc. Bydd pob Adran yn cyflwyno rhestr o enwebeion i'w Cyfadran berthnasol i'w hasesu ymhellach. Yna bydd y cyfadrannau'n anfon eu rhestr fer enwebeion at Banel Dewis AberDoc i'w gwerthuso ymhellach. Yna bydd Panel Dewis AberDoc yn cadarnhau'r gwobrau a chyhoeddir y canlyniadau ddiwedd mis Ebrill / dechrau Mai 2021.

Telerau ac Amodau Cystadleuaeth Ysgoloriaeth AberDoc 2021

1. Cymhwyster: I fod ar dir addas i dderbyn ysgoloriaeth, rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gofrestru fel myfyriwr ôl-raddedig ar gyfer gradd PhD neu PhDFA yn Aberystwyth, hy gradd doethur. Fel rheol, dylai ymgeiswyr feddu ar, neu ddisgwyl, ennill gradd ail ddosbarth uwch o leiaf.

2. Preswyl: Rhaid i ddeiliaid yr ysgoloriaethau wneud eu gwaith ymchwil yn Aberystwyth a phreswylio yma am o leiaf 44 wythnos o'r flwyddyn. Os bydd deiliad ysgoloriaeth yn dymuno treulio cyfnod sylweddol yn rhywle heblaw Aberystwyth (e.e. ar gyfer gwaith maes estynedig), rhaid cael caniatâd y Dirprwy Is-Ganghellor priodol.

3. Cyfnod yr Ysgoloriaeth: Yn amodol ar gynnydd boddhaol i’w gadarnhau’n flynyddol gan Bwyllgorau Adolygu Ymchwil Athrofaol, fel arfer bydd ysgoloriaethau i’w dal am gyfnod o hyd at dair blynedd, gan gychwyn ar ddechrau’r sesiwn wedi’r gystadleuaeth, h.y. mis Medi. Dim ond dan amgylchiadau eithriadol a chyda chaniatâd Pennaeth Ysgol y Graddedigion y gellir gohirio gwobr. Lle bydd ymgeiswyr wedi dechrau eu gradd ymchwil cyn derbyn gwobr AberDoc, bydd yr ysgoloriaeth yn gymwys ar gyfer gweddill y cyfnod cofrestru ac nid am y tair blynedd lawn. Mae parhad gwobr ar gyfer pob sesiwn academaidd newydd yn ddibynnol ar gynnydd boddhaol.

4. Lefel y Wobr: Telir ffïoedd dysgu’r Deyrnas Unedig a grant cynhaliaeth a fydd yn cymryd i ystyriaeth graddfeydd presennol ysgoloriaethau’r Cynghorau Ymchwil. Serch hynny, ni fydd yr ysgoloriaethau AberDoc yr un gwerth ag ysgoloriaethau’r Cynghorau Ymchwil o anghenraid. Bydd un swm cyffredin i’r holl fyfyrwyr amser llawn sy’n derbyn gwobrau AberDoc. Gall deiliaid yr ysgoloriaethau wneud cais am gyfraniad cyfyngedig tuag at gostau gwaith maes, mynychu cynadleddau, neu deithiau eraill. Nid oes darpariaeth ar gyfer lwfans ychwanegol ar gyfer plant.  Rhaid i adran y myfyriwr dalu am gostau ymchwil eraill megis arolygon drwy'r post, defnyddiau treuliadwy mewn arbrofion, ….a.y.b..

5. Dyfarniadau Cynghorau Ymchwil a Dyfarniadau Eraill: Anogir holl ymgeiswyr ar gyfer y gystadleuaeth AberDoc hefyd wneud cais am gyllid o ffynonellau eraill gan gynnwys ysgoloriaethau'r Cynghorau Ymchwil (lle'n gymwys)  i'w dal yn Aberystwyth, gan gynnwys myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd sy’n gymwys ar gyfer dyfarniadau’r Cynghorau Ymchwil sy’n talu ffïoedd yn unig. Bydd adrannau academaidd a'r Swyddfa Derbyn Graddedigion yn cynghori ymgeiswyr ar eu dewisiadau. Rhaid i ymgeiswyr sy’n llwyddo i ennill ysgoloriaeth gan Gynghor Ymchwil hysbysu’r Swyddfa Derbyn Graddeidion ar unwaith ac os yn ysgoloriaeth lawn, hepgor eu ysgoloriaeth AberDoc.  Nid oes raid i ymgeiswyr oddi mewn i ofynion Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) sy’n dal neu sy’n ymgymryd â gradd Meistr Arbenigol wneud cais ar gyfer dyfarniad 1+3 yr ESRC a fyddai’n gofyn iddynt ddilyn ail radd Meistr (Hyfforddiant Ymchwil). Byddai gofyn i’r myfyrwyr hyn ddilyn hyfforddiant ymchwil pan fyddant wedi eu cofrestru ar gyfer y PhD.

6. Os bydd ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer dyfarniadau AberDoc: yn cael cynnig dyfarniad gan Gyngor Ymchwil neu ddyfarniad tebyg arall, rhaid iddo/iddi ildio’r dyfarniad AberDoc. Lle bydd myfyrwyr yn ildio dyfarniadau AberDoc i dderbyn dyfarniadau is eu gwerth gan Gyngor Ymchwil neu fel arall, bydd y Brifysgol yn sicrhau na fydd y myfyriwr dan anfantais. Felly, lle bydd myfyriwr yn derbyn dyfarniad Cyngor Ymchwil (ffïoedd yn unig), bydd y Brifysgol yn talu cynhaliaeth yn unol â graddfa’r AberDoc. Oni cheir caniatâd y Dirprwy Is-Ganghellor, ni ellir dal dyfarniadau eraill ar yr un pryd ag Ysgoloriaeth AberDoc.

7. Dysgu a Gwaith Arall am Dâl: Gyda chaniatâd Pennaeth yr Adran, caniateir i ddeiliaid ysgoloriaethau ymgymryd â dyletswyddau dysgu neu arddangos, os dymunant. Genwir taliadau ychwanegol i’r rhai hynny sy’n ymgymryd â’r gwaith ychwanegol hwn. Caiff cytundeb (heb oriau) ei lunio gan Adnoddoau Dynol PA ar gyfer I’r perwyl hwn. Ni ddylai dyletswyddau o’r fath (sy’n cynnwys gwaith paratoi ac asesu cysylltiedig) gymryd mwy na chwe awr mewn unrhyw wythnos, na mwy na 180 o oriau mewn sesiwn academaidd (pa un bynnag yw’r mwyaf) yn unol â chanllawiau’r Cynghorau Ymchwil. Bydd disgwyl i ddeiliaid ysgoloriaethau sy’n ymgymryd â dyletswyddau dysgu fynychu unrhyw gyrsiau y bydd Pennaeth Ysgol y Graddedigion yn gweld yn briodol. Ar wahân i ddyletswyddau o’r fath, ni chaniateir i ddeiliaid ysgoloriaeth ymgymryd ag unrhyw waith arall am dâl oni bai eu bod yn cael caniatâd gan y Dirprwy Is-Ganghellor priodol.

8. Tynnu’n ôl dros dro ac yn barhaol: Os bydd deiliad ysgoloriaeth yn tynnu’n ôl o’r sefydliad yn barhaol, bydd yn ildio’i hawl i ysgoloriaeth. At hyn, bydd deiliad ysgoloriaeth sy’n tynnu’n ôl o’r Brifysgol yn gorfod ad-dalu i’r sefydlad y cyfran hwnnw o’r arian cynhaliaeth chwarterol y mae eisoes wedi ei dderbyn am y cyfnod y bydd ef/hi wedi tynnu’n ôl. Ni ellir rhoi rhagor o daliadau cynhaliaeth i unigolyn ar ôl iddo/iddi dynnu’n ôl. Gall myfyrwyr y gorfodir iddynt dynnu’n ôl dros dro o’u hastudiaethau, gyda chaniatâd y Deon priodol, gael eu hysgoloriaethau wedi eu hatal hyd nes y gallant ailgydio yn eu hastudiaethau.

9. Newid mewn amgylchiadau: Cyfrifoldeb y myfyrwyr fydd i hysbysu'r Swyddfa Derbyn Graddedigion yn uniongyrchol cyn gynted â phosibl o unrhyw newid yn eu hamgylchiadau, e.e. tynnu'n ôl dros dro, derbyn cyllid o ffynhonnell arall, sy'n effeithio ar eu hawl i ddal ysgoloriaeth.  Os na wneir hyn, gall arwain at golli'r ysgoloriaeth ac adennill unrhyw daliadau a wnaed.

10. Anfonir copi o’r rheoliadau hyn a’r meini prawf: a ddefnyddir gan y Deoniaid wrth benderfynu pa ymgeiswyr fydd yn derbyn ysgoloriaethau i ymgeiswyr llwyddiannus gan y Swyddfa Derbyn Graddedigion. Dylai ymgeiswyr llwyddiannus nodi yn ogystal eu cyfrifoldebau am eu gwaith a amlinellir yng Nghanllawiau i Fyfyrwyr Ymchwil a Rheolau a Rheoliadau'r Brifysgol. Ni fydd unrhyw delerau nac amodau eraill mewn grym.

11. Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n derbyn Ysgoloriaeth AberDoc: yn cael ei ystyried yn fyfyriwr uwchraddedig i bwrpas hysbysu Cyngor Cyllido Uwch Cymru a’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

12. Gellir gofyn i ddeiliaid AberDoc: i ymgymryd â holiaduron, ymchwil i’r farchnad, cyfweliadau a chymorth gyda gweithgareddau marchnata.

13. Mae Prifysgol Aberystwyth: yn cadw’r hawl i dynnu’n ôl unrhyw ysgoloriaeth neu i ddiwygio’r telerau ar gyfer dal ysgoloriaeth. Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd ganddi’r hawl i gael yn ôl arian a dalwyd ganddi eisoes.

Criteria to Guide the Award of AberDoc Scholarships 2021

1. Tystiolaeth ynglŷn ag addewid ymgeisydd fel myfyriwr/myfyrwraig ymchwil

 • Gwaith israddedig perthnasol a/neu berfformiad ar lefel gradd Meistr;
 • Tystiolaeth arall o lwyddiant mewn gweithgaredd ymchwil.

2. Cyfraniad yr astudiaeth arfaethedig i broffil ymchwil ac amcanion ymchwil yr Adran

 • Y graddau y byddai yn cyd-fynd â diddordebau a blaenoriaethau ymchwil yr Adran, gan gynnwys y darpar arolygydd a sut y mae’r testun ymchwil arfaethedig yn gysylltiedig ag arbenigedd staff a grwpiau ymchwil.

3. Datblygiad Gyrfa'r Ymgeisydd

 • Eflen o gyfraniad at ddatblygiad gyrfaol yr ymgwisydd ac i'r Adran, gyda hyfforddiant addas.

4. Ansawdd y cais ymchwil

 • Eglurder y nodau ac amcanion ymchwil;
 • Sylfaenir y cais yn y ddisgyblaeth/disgyblaethau academaidd perthnasol;
 • Ystyriwyd dulliau methodolegol priodol ac mae’r adnoddau ar gael yn yr adran i gefnogi’r fethodoleg;
 • Ceir addewid y bydd yr ymchwil arfaethedig yn gwneud cyfraniad gwreiddiol i ysgolheictod yn y maes.

5. Barn ar gais yr ymgeisydd ac ar ei (h)addewid fel ymchwilydd

 • Adroddiadau canolwyr. Nodwch fod y memo oddi wrth y Swyddfa Derbyn Graddedigion yn gofyn am ddau ganolwr academaidd ar gyfer pob ymgeisydd;
 • Tystiolaeth paham y blaenoriaethwyd y cais gan y pwyllgor Adrannol perthnasol;
 • Tystiolaeth y bydd yr ymgeisydd yn medru cwblhau’r traethawd arfaethedig erbyn y dyddiad a nodir.