COVID 19 - Cymorth a Chyngor

Rydym yn gwybod bod y pandemig presennol yn effeithio ar iechyd a lles ein myfyrwyr. Mae amrywiaeth o gymorth a chyngor ar gael ynglŷn â'r ffordd orau o ymdopi ar adeg fel hyn, p'un a yw'n ymwneud â chadw eich hun yn ddiogel drwy gadw pellter cymdeithasol, pwy ddylid cysylltu â nhw os oes gennych chi symptomau, sut i reoli unrhyw ofid neu orbryder, neu'r ffordd orau o edrych ar eich ôl eich hun wrth hunanynysu.

Togetherall

Sgwrs â'r gymuned yn ddienw, asesiad a modiwlau hyfforddiant er mwyn eich helpu i ymdopi - ar gael am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. https://togetherall.com/

Student Minds

Adnodd ar-lein i helpu myfyrwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn https://www.studentminds.org.uk/coronavirus.html

GIG

Ffynonellau cefnogaeth - A ydych yn poeni am iechyd meddwl eich hun neu rywun arall? https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/ffynonellau-cefnogaeth/ 

Gwybodaeth am ymdopi â hunanynysu ac unrhyw symptomau https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-advice/

Neu os ydych chi'n dioddef o orbryder oherwydd y coronafeirws yn benodol, gall y GIG eich helpu  https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/coronavirus-covid-19-anxiety-tips/

Cruse

Coronavirus, bereavement and grief https://www.cruse.org.uk/understanding-grief/grief-experiences/traumatic-loss/coronavirus-bereavement-and-grief/ 

MIND

Help i gadw unrhyw bryder ac effaith bosib hyn ar eich bywyd academaidd dan reolaeth.  https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/

Llywodraeth Cymru

Helpu pobl i wella o COVID-19 (COVID hir) https://llyw.cymru/helpu-pobl-i-wella-o-covid-19-covid-hir 

Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr

Gall ein hymarferwyr cymwysedig eich helpu i reoli unrhyw ofid neu bryder a allai fod gennych chi ynglŷn â COVID 19, yn ogystal ag effaith bosib y sefyllfa ar eich bywyd academaidd. Gallwch gofrestru â'n gwasanaeth ar-lein.