Urddas a Pharch Myfyrwyr

Bwriad Prifysgol Aberystwyth ac Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yw darparu amgylchedd gwaith a dysgu sy’n cyfoethogi bywydau, lle mae pawb yn cael eu trin ag urddas a pharch. Ni fydd y Brifysgol na'r Undeb yn goddef bwlio nac aflonyddu nac unrhyw fath o ymddygiad sy’n groes i urddas a pharch gan ei myfyrwyr. Ni ddylai myfyrwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd gael eu trin yn anffafriol na dioddef bwlio neu aflonyddu oherwydd hil, lliw croen, tarddiad ethnig neu genedlaethol, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, crefydd neu gred (neu dim crefydd neu gred), mamolaeth/beichiogrwydd, hunaniaeth rhyw neu statws rhyw, oed, aelodaeth undeb llafur, anabledd, cefndir troseddol neu unrhyw nodwedd warchodedig arall.

Sut i roi gwybod am bryderon

Mae’r Brifysgol yn ymwybodol y gall fod nifer o bethau’n rhwystro un rhag rhoi gwybod am ddigwyddiadau a chewch felly ddewis o ddulliau adrodd.

Rhoi gwybod am bryderon trwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein

Trwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein gallwch roi gwybod am broblem yn ddienw neu drwy roi eich enw. Os byddwch yn cyflwyno adroddiad yn ddienw, ni fyddwn yn gallu cynnig cyngor neu gymorth personol i chi a bydd yr wybodaeth a gyflwynwch yn cael ei defnyddio ar gyfer ystadegau yn unig. Os byddwch yn rhoi eich enw, bydd eich adroddiad yn cael ei anfon at staff yn y Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian ac yn cael ei ddefnyddio i’ch rhoi mewn cysylltiad ag Ymgynghorydd Myfyrwyra fydd yn eich cynghori am yr optsiynau sydd ar gael am ddelio gyda’r mater a hefyd yn trafod y cymorth sydd ar gael i chi. Ni fydd gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn cael ei datgelu i eraill heb eich caniatâd oni bai ein bod o’r farn bod perygl i’ch diogelwch a’ch lles chi, neu unigolyn arall. Wrth gyflwyno adroddiad yn ddienw neu fel trydydd parti neu drwy roi eich enw, dylech nodi nad ydych yn cychwyn cwyn ffurfiol.

Rhoi gwybod am bryderon yn bersonol i aelod o staff

Gall yr unigolion hyn gynnwys, er enghraifft, diwtor personol, staff llety neu ddiogelwch y campws, neu staff yn y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd. Er mwyn sicrhau na niweidir achosion cyfreithiol posibl, dylai staff sy’n derbyn adroddiad, gyfeirio’r myfyrwyr, gyda’u ganiatâd, at gydweithwyr yn y Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian (sydd wedi’u lleoli yn y Ganolfan Groesawu Myfyrwyr) i gael cyngor a chymorth arbenigol.  Os nad yw’r myfyriwr yn dymuno gwneud hynny, fodd bynnag, dylai’r staff gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian i gael cyngor cyfrinachol ynglŷn â’r hyn i’w wneud nesaf. Ni fydd yn rhaid enwi’r myfyriwr ar yr adeg hon.