Cynllun eFentora

Beth yw eFentora?

Cyfle i fyfyrwyr cyfredol Prifysgol Aberystwyth, alumni a phobl broffesiynol roi a derbyn cyngor trwy drefniant mentora ar lein.

Gall hyn olygu e-bost untro neu ryngweithio dros gyfnod wrth i fyfyrwyr a graddedigion ar ddechrau eu gyrfa gynllunio a symud trwy eu dewisiadau o yrfa. Gall mentoriaid gynnig:

 • cyngor trwy e-bost
 • adborth ar CV a ffurflenni cais
 • golwg werthfawr ar yrfa benodol
 • ymweliadau â gweithle mentor
 • cyfleoedd ar gyfer cysgodi yn y gwaith/profiad gwaith

 COFRESTRWCH YMA

Nodir mae'r ochr Gymraeg o'r platfform eFentora yn cael eu diweddaru a felly mi fydd yna rhai newidiadau yn parhau i digwydd am y wythnosau nesaf i sut mae'r platfform yn edrych.

Enghreifftiau

Megan Barnes, Swyddog Marchnata, ar ei phrofiad o fod yn fentorai

Llun o fentorai"Yn fy nhrydedd flwyddyn roeddwn yn ei chael hi'n anodd dychmygu pa lwybr gyrfaol y gallai fy ngradd fynd â fi i lawr. Pan glywais i gyntaf am eFentora roeddwn i'n meddwl ei fod yn syniad gwych, mae siarad â mentor sydd wedi cyflawni llwyddiant yn ysbrydoledig ag yn hynod ddefnyddiol. Os wyf am gael llwybr gyrfa nad yw'n gysylltiedig â'm gradd, gallaf ofyn am gyngor oddiwrth raddedigion sydd wedi mynd i feysydd eraill gan fod ystod mor amrywiol o fentoriaid ar y cynllun eFentora.

Roedd fy mlwyddyn olaf yn y Brifysgol yn peri llai o straen gan fy mod wedi siarad â mentoriaid a gwneud penderfyniad am fywyd ar ôl y brifysgol." Mae Megan bellach yn Swyddog Marchnata gyda ActiveWin Media.

 

Thomas Cottrell, ADGD, Uwch Gynghorydd Cyngor Sir Gorllewin SussexLlun o eFentor

Ar ôl graddio yn 2014 ymunodd Thomas â chynllun hyfforddi graddedigion gyda Chyngor Sir Gorllewin Sussex, ac mae bellach yn uwch gynghorwr mewn seicoleg ac effeithiolrwydd sefydliadol.

"Byddwn yn fwy na pharod i roi cyngor ar weithio yn y sector cyhoeddus, sut y dechreuais weithio ym maes adnoddau dynol a gallaf gynnig cymorth i chi drwy gydol y cyfnodau ymgeisio ar gyfer swyddi. Ar ôl mynd drwyddi fy hun Rwy'n gwybod pa mor frawychus a dryslyd y gall fod. Mae'r sgiliau lluosog a ddysgais yn ystod fy amser ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael effaith fawr ar fy ngallu i wneud fy swydd o ddydd i ddydd, sgiliau fel dadansoddi data a'r gallu i roi cyflwyniadau neu hwyluso gweithdai."

 

Gwneud y mwyaf o eFentora

Efallai eich bod yn fyfyriwr cyfredol ym Mhrifysgol Aberystwyth, ar ddechrau eich gyrfa neu eisoes wedi cael tipyn o brofiad ers graddio – gall eFentora gynnig nifer o gyfleoedd i chi, beth bynnag fo’ch sefyllfa.

Gall cynllun efentora Aberystwyth helpu myfyrwyr a graddedigion i greu rhwydweithiau ac ehangu eu cyfleoedd. Hoffech chi gael cyswllt defnyddiol mewn diwydiant penodol? Gallwch chwilio drwy broffiliau’r mentoriaid yn ôl eu proffesiwn, diddordebau a lleoliad, gan eich galluogi i greu rhwydwaith cefnogol yn gyflym ac yn hwylus.

Sut bynnag yr ydych yn perthyn i gymuned Aberystwyth – myfyriwr cyfredol, graddedig profiadol neu berson proffesiynol neu entrepreneur – gall fod nifer o fanteision i berthynas fentora. Os ydych yn chwilio am arweiniad, yn wynebu adeg heriol yn eich gyrfa, yn dymuno ychwanegu sgìl newydd at eich CV neu yn chwilio am gyfle i rannu eich profiad, bydd nifer o fanteision cadarnhaol i’r gwasanaeth unigryw hwn ar gyfer alumni a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

 

Mentoreion (myfyrwyr Aber)

 • Creu rhwydwaith i’ch helpu i gyrraedd y gris cyntaf ar yr ysgol yrfa
 • Ehangu’ch gorwelion gyrfa a chael golwg ar yr hyn y mae graddedigion profiadol Aber yn ei wneud
 • Sicrhau cyngor, cefnogaeth a dealltwriaeth rhywun a fu yn eich sefyllfa chi ar yr un adeg
 • A’r cyfan trwy ddiogelwch eich gliniadur/ffôn symudol

Wrth ymuno â chynllun eFentora Aberystwyth byddwch yn sicrhau profiadau a chysylltiadau all helpu i droi eich syniadau a’ch cynlluniau o ran gyrfa yn realiti. Bydd eich mentor yn rhannu cyngor a phrofiadau personol, gan gynnig cysylltiad personol â’r hyn y gallwch ei ddisgwyl o fywyd ar ôl Aber. Byddwch yn ennill profiad, yn datblygu eich hyder, yn meithrin cysylltiadau ac yn canfod safbwynt hollol newydd ar y posibiliadau fydd yno i chi ar ôl graddio.  

 

Manteision i’r mentoreion

 • Cefnogaeth un-wrth-un gan unigolyn proffesiynol profiadol
 • Cyfle i rwydweithio a meithrin cysylltiadau mewn diwydiant
 • Cael cipolwg ar ddiwydiant neu yrfa o’ch dewis
 • Cymorth wrth adnabod eich gallu a’ch cyfyngiadau eich hun mewn perthynas â’ch syniadau o ran gyrfa ac wrth amlygu meysydd i’w datblygu
 • Datblygu sgiliau arbenigol
 • Datblygu sgiliau cyflogadwyedd
 • Cyngor ymarferol ar dechnegau a sgiliau chwilio-am-swydd

I gael rhagor o wybodaeth weler ein taflen Canllawiau Mentoreion neu cysylltwch gyrfaoedd@aber.ac.uk