Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd

Ynglŷn â'r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd

Rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau er mwyn eich helpu chi i ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i allu gwneud yn fawr o'ch cyfnod yn y Brifysgol ac er mwyn i chi fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd a fydd yn eich paratoi at fywyd ar ôl graddio.

Lle bo hynny'n briodol, mae gan ein staff gymwysterau proffesiynol a/neu maent wedi'u cofrestru neu eu hachredu â'u corff neu gymdeithas broffesiynol.

Mae ein gwasanaethau ar gael i bob myfyriwr sydd wedi'i gofrestru ar gynllun gradd israddedig neu uwchraddedig. Gall rhai gwasanaethau hefyd ddarparu cyngor yn ystod cyfnodau pan fyddwch wedi rhoi'r gorau i astudio yn y Brifysgol, ac mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr ar ôl iddynt raddio. Rydym ni hefyd yn cynnig cymorth sydd wedi ei deilwra'n benodol ar gyfer categorïau penodol o fyfyrwyr, fel y rhai sy'n gadael gofal.

Ein Cenhadaeth

Darparu gwasanaethau proffesiynol sy'n hwyluso a chynorthwyo llwyddiant myfyrwyr.

Ein Gweledigaeth

Trwy gydnabod amrywiol anghenion unigolion a thrwy gydweithio ag adrannau ledled y sefydliad a thu hwnt, rydym yn defnyddio ein harbenigedd i ymrymuso ac ysbrydoli pawb i ddatblygu eu hannibyniaeth, fel y gallant gyflawni eu gwir botensial.

Ein Gwerthoedd

  • Ymhob peth a wnawn, gan weithredu bob amser mewn dull diduedd, anfeirniadol, moesegol a chan barchu ffiniau.
  • Rydym yn ymateb i anghenion, i ofynion ac i flaenoriaethau strategol, trwy sicrhau ei bod yn hawdd i bobl droi atom, ein bod yn brydlon, yn atebol, yn unplyg a hyblyg ein hagwedd a bod ein gwaith yn seiliedig ar dystiolaeth.
  • Rydym yn cynnwys pawb trwy ddarparu gwasanaethau sy'n barchus, sy'n llawn empathi, sy'n hygyrch ac sy'n ddwyieithog.

Yr Uwch Dîm Rheoli