Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff - IBERS

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Fel cam cyntaf, dylech edrych ar y fanyleb y rhaglen ar gyfer eich pwnc a fydd yn darparu mewnwelediad i'r sgiliau a'r cymwyseddau a ddatblygwyd drwy eich rhaglen radd. Mae chwaraeon a gwyddoniaeth ymarfer corff yn cyfuno astudiaeth o biomecaneg, ffisioleg, seicoleg a maeth. Mae'n datblygu nifer fawr o sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, datrys problemau yn effeithiol, rheoli prosiectau, ymchwil, ynghyd â dadansoddi data, menter, rheoli amser a thechnoleg gwybodaeth.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Gyda llwyddiant y Gemau Olympaidd Rio mae ffocws cyhoeddus ar ffitrwydd a chymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol wedi cynyddu. Ochr yn ochr â'r agenda wleidyddol yw cydnabod yr symud i ffwrdd oddi wrth y ffordd o fyw eisteddol yn gyffredin yn y DU i roi sylw ar materion o ordewdra, diabetes ac iechyd gwael. Mae hyn wedi creu diwydiant byd-eang enfawr ac wedi cynyddu'r galw am swyddi sy'n gysylltiedig â gweithgaredd a swyddi graddedig traddodiadol corfforol. Enghreifftiau o yrfaoedd sy’n cael ei cymryd yn cynnwys: ffisiolegydd clinigol cardiaidd, ffisiolegydd ymarfer corff, dietegydd chwaraeon, hyfforddwr personol, arbenigwr hybu iechyd, asiant chwaraeon iau, athro cymwysedig, swyddog datblygu chwaraeon llywodraeth leol a ymchwilydd. Bydd tua un rhan o dair o raddedigion yn y ddisgyblaeth hon yn mynd ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig.

Mae gan y wefan Prospects dolenni ar opsiynau gyrfa gyda gwahanol raddau sy'n werth archwilio.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion? – Adnoddau defnyddiol

Mae'r gystadleuaeth am swyddi i raddedigion yn ddwys ac mae hyn yr un mor berthnasol i chwaraeon ac ymarfer gwyddoniaeth fel unrhyw ddisgyblaeth arall. Mae'r un rheolau yn gymwys: cynllunio eich chwiliad gwaith yn gynnar; targedu cwmnïau / sefydliadau penodol sydd o ddiddordeb i chi; a gwneud cais gyda'r un trylwyredd fel y byddech aseiniad pwysig. Yn fyr, ansawdd cyfrif dros faint. Mae cyflogwyr yn hoffi gwario arian ar recriwtio - mae'n cymryd amser, ymdrech ac mae'n rhaid ei gydbwyso yn erbyn y risg o penodi. Gyda hynny mewn golwg, cofiwch dros 60% o swyddi sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth byth yn cael eu hysbysebu - un rheswm pam mae cyflogwyr yn recriwtio drwy preswyl byr / hir yw gostwng y gost a'r risg o benodi'r ymgeisydd anghywir. Gallech ddechrau drwy edrych ar y nifer fawr o swyddi preswyl hysbysebu ar LinkedIn yn y https ddolen ganlynol: https://www.linkedin/Internships 

Mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Highfliers yn 2016 bron i 32% o swyddi gwag cafodd eu llenwi gan ymgeiswyr a oedd wedi ymgymryd â lleoliad gwaith / interniaeth gyda'r cwmni hwnnw. Ymgeiswyr â phrofiad gwaith perthnasol ychydig neu ddim yn 'annhebygol o fod yn llwyddiannus.'

Mewn chwaraeon, mae cynllunio a hyfforddi gwael yn arwain at berfformiad gwael. Os ydych yn ansicr am eich cam nesaf defnyddiwch y cyfleuster galw-heibio y Gwasanaeth Gyrfaoedd.

Trwy gymryd cam rhagweithiol tuag at sicrhau profiad gwaith byddwch yn gwella yn sylweddol eich siawns o gael y swydd yr holl-bwysig i raddedigion.

Bydd y dolenni isod yn ddefnyddiol i chi wrth chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion.

Gwefannau gyrfaoedd defnyddiol

 • www.bases.org.uk
  Rhestrau swyddi mewn gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff.
 • www.careers-in-sport.co.uk
 • Mae’r canllaw “Careers in Sports” yn darparu dadansoddiad manwl o'r opsiynau gyrfa gwahanol sydd ar gael ym myd chwaraeon. Mae cael pobl a gafodd eu cyfweld o bob wahanol agwedd ar y diwydiant chwaraeon i gynyddu eich dealltwriaeth o'r cyfleoedd sydd ar gael, gan ddarparu cyngor defnyddiol ar y cymwysterau a'r profiad sy'n ofynnol ar gyfer gyrfa mewn chwaraeon.
 • www.futuremorph.org
 • Mae'r wefan hon gan y Gyngor Gwyddoniaeth wedi ei gynllunio i ddangos dim ond rhai o'r llefydd sy'n astudio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a gall mathemateg fynd â chi.
 • www.careerjet.co.uk
  Mae Careerjet yn peiriant chwilio cyflogaeth ar gyfer y DU. Mae'n caniatáu i chi chwilio detholiad cynyddol o swyddi a restrir ar safleoedd cwmni yn ogystal a wefannau swyddi ar yr un pryd, yn arbed y drafferth o orfod mynd i bob safle yn unigol chi.
 • www.exercisecareers.com  
  Yn ymdrin â swyddi yn y parthau ymarfer corff a chwaraeon. Yn bennaf yn edrych ar y swyddi a leolir yn UDA, fodd bynnag, mae rhai swyddi yn y DU eu hysbysebu.
 • www.healthjobsuk.com
 • Yn rhestru'r cyfleoedd gwaith o fewn y GIG, felly yn bennaf ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa clinigol.
 • www.jobs.ac.uk
  Yn darparu ar gyfer pob swydd ac efrydiaethau o fewn addysg uwch. Mae gan hawdd i'w ddefnyddio peiriant chwilio, yn ogystal â diweddariadau e-bost ar agoriadau swyddi. Mae hefyd yn cynnwys proffiliau o gyflogwyr posibl.
 • www.jobhopnow.co.uk
  Mae Job Hop Now yn safle swyddi yn y DU gyda swyddi o fyrddau swyddi, recriwtwyr a chyflogwyr. Yn hytrach na mynd i lawer o wahanol ffynonellau ac yn colli allan y cau yn fuan swyddi, gall defnyddwyr arbed amser drwy fynd i'r wefan a gwylio pob swydd o wahanol ffynonellau.
 • www.leisurejobs.com
  Mae’r wefan ar gyfer y rheiny sydd eisiau gweithio yn y diwydiant hamdden a ffitrwydd. Yn cynnwys rhestr swyddi ar gyfer yr holl glybiau a champfeydd iechyd mawr, yn ogystal â gwybodaeth ynghylch cael yr hyfforddiant cywir i fynd i mewn i'r diwydiant hamdden.
 • www.leisureopportunities.co.uk
  Gwefan Recriwtio gyfer pobl sy'n chwilio am swyddi yn y diwydiant hamdden; gan gynnwys iechyd a ffitrwydd, chwaraeon a sba.
 • www.leisurevacancies.co.uk
  Chwilio am swyddi a chyngor gyrfaoedd rhychwantu'r hamdden, ffitrwydd a diwydiant lles â'n gwefan arbennig a chwilio am swydd.
 • www.prospects.ac.uk
  Mae'r wefan hon yn darparu llawer o wybodaeth am awgrymiadau ar gyfer chwilio am swydd, opsiynau ôl-raddedig a gyrfaoedd diwrnodau agored.
 • www.sportengland.org
  Yn hysbysebu swyddi mewn chwaraeon.
 • http://sport.wales/about-us.aspx

 • www.afpe.org.uk
  Association for Physical Education.
 • www.teachpe.com
  Mae gwefan ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn addysgu. Yn cynnwys chwilio am swyddi yn y DU ar gyfer swyddi addysgu.
 • www.tes.co.uk
  Darparu'n bennaf ar gyfer athrawon, ond mae rhestrau swydd ar gyfer y rhai sy'n dymuno mynd i mewn i darlithio mewn addysg bellach ac uwch.
 • www.uksport.gov.uk
  Yn hysbysebu swyddi mewn chwaraeon ar lefel elitaidd ac mae ganddo cylchlythyr e-bost defnyddiol ar gyfer y datblygiadau diweddaraf mewn chwaraeon elitaidd.
 • http://www.speedupcareer.com
 • Speed Up Career - Gwybodaeth am opsiynau gyrfa, datblygiad personoliaeth, awgrymiadau ar waith a materion sy'n gysylltiedig â swydd.
 •  www.grb.uk.com/ 
  Mae'r gwefan yn cynnwys profiad gwaith a chyfleoedd swyddi i raddedigion.
 • Careersinfootball.com
  Rhestrau dros 50 o yrfaoedd gwahanol sydd ar gael mewn pêl-droed.
 • Trovit
 • http://www.pure-jobs.com  yn fwrdd swydd ar gyfer chwilio swyddi a swyddi preswyl lleol a rhyngwladol gyda dros 100,000 disgrifiadau swydd.
 • http://www.agencycentral.co.uk 
 • Inspiring Interns
  Ysbrydoli Interniaid yn asiantaeth recriwtio graddedigion, cysylltu graddedigion i'r cyflogwyr gorau ledled y DU.
 • https://www.graduate-jobs.com/internships/
  Interniaethau a lleoliadau gwaith
 • English Institute of Sport
 • Public Health Wales
 • Activity Alliance
 • Sports Careers

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Mae'r cyrff hyn yn hyrwyddo diddordebau pobl sy'n gweithio mewn galwedigaethau penodol. Mae gan rai ohonynt restrau o gyflogwyr sy'n aelodau o'r gymdeithas ac a allai hysbysebu swyddi tra bod eraill yn ffynonellau defnyddiol o wybodaeth wrth ymchwilio i gyflogwyr ar gyfer gwneud ceisiadau neu ystyried ceisiadau ar hap.

Noder nad yw hon yn restr derfynol o adnoddau; os ydych chi'n dod o hyd i rywbeth a allai fod o ddiddordeb i eraill, hoffem glywed gennych chi. E-bostiwch careers@aber.ac.uk.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Bob blwyddyn mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal arolwg sy'n ofynnol gan lywodraeth y DU o gyrchfannau graddedigion er mwyn darganfod beth maent yn ei wneud. Isod mae enghreifftiau o rolau mae ein graddedigion Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff wedi symud i mewn:

 • Athro Cynorthwyol
 • Hyfforddwr Campfa
 • Ymgynghorydd Recriwtio
 • Hyfforddwr Personol Hunangyflogedig
 • Athrawes Nofio Hunangyflogedig
 • Swyddog Prosiect Ymgysylltu a Marchnata Canolfan Chwaraeon
 • Intern Cryfder a Chyflyru

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yma i'ch helpu chi. Mae gan IBERS Ymgynghorydd Gyrfaoedd penodol proffesiynol i hyrwyddo cyflogadwyedd. Eu rôl yw cynnig cyngor ac arweiniad diduedd am y newid i gyflogaeth, neu astudiaethau ôl-raddedig. James Cuffe yw'r Ymgynghorydd Gyrfaoedd i IBERS. Gall myfyrwyr gael mynediad i gymorth drwy ffonio 01970 622378 neu e-bostiwch careers@aber.ac.uk.  Mae'r gwasanaeth ar gael cyn ac ar ôl graddio - mae'n RHAD AC AM DDIM. Mae croeso i myfyrwyr sy'n ansicr o'u cam nesaf, neu rhai sydd â chyfeiriad clir o yrfa i ddefnyddio'r gwasanaeth. Mae ganddo gyfoeth o wybodaeth i gynorthwyo i chi yn eich datblygiad gyrfa.