Seicoleg

Beth fydda i'n ennill o'm pwnc?

Mae myfyrwyr Seicoleg yn amryddawn ac yn tueddu i fod yn chwilfrydig, yn ddadansoddol ac yn hapus wrth ymdrin â materion 'darlun mawr' yn ogystal â manylion. Trwy astudio seicoleg rydych yn meithrin ystod eang o sgiliau sy'n rhychwantu’r gwyddorau a’r celfyddydau, ac sy’n cynnig cyfleoedd gydag amrywiaeth eang o gyflogwyr.

 Dyma rai sgiliau byddwch yn ennill yn ystod eich cwrs y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi:

• Sgiliau Cyfathrebu (ysgrifenedig a llafar)

• Sgiliau ymchwil

• Sgiliau dadansoddi, casglu data a datrys problemau

• Ymwybyddiaeth foesegol

• Gwaith tîm ac ymwybyddiaeth o brosesau grŵp

• Arweinyddiaeth

• Llunio adroddiadau

• Dehongli a gwerthuso digwyddiadau, gwybodaeth a syniadau

• Rheoli amser a sgiliau trefnu

• Bod â meddwl agored

 

Beth alla i ei wneud gya'm pwnc?

Mae graddedigion Seicoleg yn rhagori mewn swyddi lle y mae’n rhaid iddynt ymdrin ag ystod o faterion cymhleth a datblygu dealltwriaeth drylwyr am feysydd a allai fod yn newydd iddynt mewn cyfnod cymharol fyr. Dyma rai o’r meysydd posibl:

• Hysbysebu/marchnata

• Bancio ac yswiriant

• Rheoli Busnes

• Gwaith Elusennol

• Addysg

• Meysydd sy'n ymwneud ag iechyd

• Llywodraeth leol a chenedlaethol

• Ymchwil y farchnad

• Y Cyfryngau

• Gweinyddu (e.e. Cynorthwyydd Personol)

• Gwleidyddiaeth

• Adwerthu a gwerthu

Opsiynau Swydd (proffesiynau siartredig - sy'n gofyn am astudiaeth ôl-radd):

 

Gweler yma am restr lawn/disgrifiadau ehangach o broffesiynau Siartredig

Opsiynau Swydd (sy'n berthnasol i'ch gradd):

Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn derbyn ceisiadau gan raddedigion unrhyw bwnc gradd, felly peidiwch â chyfyngu eich hun i’r swyddi a restrir yma. Ystyriwch eich cryfderau ac edrychwch ar y proffiliau swydd i weld a yw’r swyddi hyn yn addas ar eich cyfer a sut y gallech ddatblygu'r sgiliau a/neu’r wybodaeth angenrheidiol.

Profiad Gwaith

Mae'n syniad da adeiladu eich profiad gwaith cyn gynted ag y gallwch. Gall gweithio ar sail wirfoddol yn gyntaf eich helpu i gael profiad, ond mae hefyd yn werth gwneud cais am interniaethau, lleoliadau gwaith dros yr haf, a gwaith yn cysgodi rhywun tra’ch bod yn y brifysgol. Os oes gennych ddiddordeb mewn swyddi Siartredig, yna mae'n bwysig cael profiad gwaith perthnasol. Chwiliwch am leoliadau gwaith a cheisiwch gael gwybod rhagor am brofiad gwaith a lleoliadau gwaith. Ceir isod adnoddau defnyddiol ar gyfer dod o hyd i brofiad gwaith sy'n ymwneud â seicoleg.

 

Astudiaethau pellach

Mae hyfforddiant ac astudiaethau ôl-radd yn ofyniad i fod yn seicolegydd siartredig. Oherwydd gofynion mynediad y cwrs, mae llawer o raddedigion seicoleg yn treulio blwyddyn neu fwy yn cael profiad gwaith cyn cychwyn ar eu hastudiaethau ôl-radd. Gall graddedigion seicoleg hefyd ddewis ymgymryd â chymhwyster ôl-radd mewn meysydd gyrfaol eraill, e.e. addysgu, hysbysebu, marchnata neu Adnoddau Dynol. I gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau pellach ac i ddod o hyd i gwrs sydd o ddiddordeb i chi, gweler graddau Meistr a chwilio am gyrsiau ôl-raddedig.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Mae dwy ran o dair o raddedigion seicoleg Aber mewn swyddi neu’n ymgymryd ag astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, sy’n uwch na’r cyfartaledd ar gyfer y DU. Maent yn mynd ymlaen i gael amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn meysydd amrywiol. Cymerwch olwg isod ar yr hyn y mae graddedigion ac ôl-raddedigion seicoleg Aberystwyth yn mynd ymlaen i’w wneud.

Mae hefyd yn werth edrych ar broffil Prifysgol Aberystwyth ar LinkedIn lle y gallwch weld manylion dros 30,000 o gyn-fyfyrwyr ac ymchwilio i’w llwybrau gyrfaol, yn ogystal ag adeiladu’ch rhwydwaith!

 Cydlynydd Gweithgareddau

•Cynorthwyydd Dysgu Anghenion Arbennig

•Cynorthwyydd Marchnata

•Cynorthwyydd Ymchwil

•Dadansoddwr Cyswllt (Mewnfudiad)

•Gweinyddwr

•Gweithiwr Addysg Breswyl

•Gweithiwr Cymorth

•Gweithiwr Cymorth Myfyrwyr

•Gweithiwr Gofal Therapiwtig

•Gweithredwr Datblygu Cyfrif Busnes

•Gweithredwr Gwasanaeth Cwsmeriaid

•Hyfforddai Masnachol

•Myfyriwr Graddedig dan Hyfforddiant

•Oedolyn Priodol

•Partner Trosglwyddo Gwybodaeth

•Rheolwr Cleientiaid

•Rheolwr Cynadleddau Graddedig

•Seicolegydd Chwaraeon (Lleoliad Lefel 1)

•Seicolegydd Clinigol Cynorthwyol

•Seicolegydd Cynorthwyol

•Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol

•Swyddog Datblygu

•Tiwtor Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol (ABA) dan Hyfforddiant

•Ymchwilydd

•Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

 

Enghreifftiau o'r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion seicoleg Aberystwyth i weithio iddynt:

•Age Cymru

•Alliance Boots

•Amryw Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion

•Baschruch Care

•Canolfan IMAP

•Care UK

•Cartrefi Cymru

•Chester Therapy Centre

•Debenhams

•Gwasanaeth Iechyd Gwladol

•Heddlu West Mercia

•Next

•Premier Healthcare Solutions

•Sainsburys

•Swyddfa Gartref

•Young Epilepsy

 

Pa gymorth sydd ar gael?

• Darperir CDP (Cynllun Datblygu Personol, PS11710) yn eich adran gyda’r nod o’ch helpu i reoli’ch gyrfa a’ch datblygiad personol.

• Bydd yr Ymgynghorydd Gyrfaoedd Seicoleg yn cynnal sesiynau galw heibio anffurfiol bob wythnos ar ddydd Mawrth o 2.15yp tan 4.15yp, yn P5. Gallwch sgwrsio am unrhyw beth sy'n ymwneud â gyrfaoedd, ble bynnag rydych chi arni o safbwynt eich cynlluniau.

  • Cyfweliadau gyrfaoedd am gymorth manylach. Archebwch apwyntiad 'cyfarwyddyd gyrfaoedd' 30 munud. (Sut y gallwn ni Helpu)
  • Mae yna hefyd weithdai rheolaidd i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau gyrfaol. Byddant yn cael eu hyrwyddo yn yr adran, felly cofiwch edrych ar eich negeseuon e-bost yn rheolaidd.
  • Mae’r Swyddfa Gyrfaoedd drws nesaf i siop yr Undeb, ac mae croses i chi alw heibio unrhyw bryd i gael gwybodaeth a chyngor pellach.

 

Darganfod mwy

DU

 

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Mae’r cyrff hyn yn hyrwyddo buddiannau pobl sy’n gweithio mewn proffesiynau penodol. Mae rhai yn cynnwys rhestrau o gyflogwyr sy’n aelod o’r gymdeithas dan sylw, ac mae’n bosib y byddant yn hysbysebu swyddi. Gall eraill fod yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol wrth ymchwilio i gyflogwyr ar gyfer ceisiadau neu os ydych yn ystyried cyflwyno cais ar hap.