ABERymlaen+

Mae ABERymlaen+ yn darparu myfyrwyr ymchwil uwchraddedig gwrdd â chyflogwyr a gweithio gyda hwy.

Nod y cynllun yw galluogi myfyrwyr i ehangu eu set o sgiliau, ac yn arbennig i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy nad ydynt yn rhai academaidd, ac ar yr un pryd helpu’r cyflogwr trwy ddod â'u harbenigedd, eu deallusrwydd a'u dyfeisgarwch i'r gweithle.

Gwybodaeth Sylfaenol

Hyd Dylai pob lleoliad bara 72 awr fan bellaf, yn ddelfrydol 6 awr yr wythnos am 12 wythnos, ond gellir trefnu patrymau gwaith eraill a llai o oriau.
Lleoliad

Ni fydd angen i’r myfyriwr weithio ar safle’r cyflogwr bob amser, ond byddai hynny’n well na gweithio o bell er mwyn rhoi profiad o fod yn rhan o dîm ac o weithio mewn amgylchedd masnachol i'r myfyriwr.

Natur y Gwaith

Dylai'r profiad gwaith ganolbwyntio ar gwblhau prosiect o fudd i'r cyflogwr ac, yn ddelfrydol, gynnwys elfennau o: reoli prosiect; dadansoddi a datrys problemau; trefnu a chynllunio; gwaith tîm a chyfathrebu ag eraill. Byddai rhoi cyfle i'r myfyriwr ddatblygu/dangos potensial i arwain hefyd yn werthfawr.

Nid oes angen i'r prosiect ymwneud â phwnc neu faes ymchwil penodol – yn hytrach, y prif amcan yw rhoi cyfle i'r myfyrwyr ddatblygu’r sgiliau a ddatblygwyd yn ystod astudiaethau ôl-raddedig o fewn cyd-destun gwaith anacademaidd.

Tâl

Bydd gofyn i'r cyflogwr dalu £10 yr awr i’r myfyriwr drwy gyflogres y busnes. Ar ddiwedd y prosiect, bydd y Brifysgol yn ad-dalu 50% o’r cyfanswm a dalwyd yn ôl i’r cyflogwr, ar ôl derbyn anfoneb gan y cyflogwr, yn ogystal ag unrhyw gyfraniadau Yswiriant Gwladol a dalwyd.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Ar gyfer y rhan fwyaf o gyfleoedd disgwylir y bydd y dull ymgeisio i ddarparu CV a llythyr eglurhaol ond efallai y bydd gan rai cyflogwyr ffurflen gais cwmnïau safonol y gallent fod eisiau ei ddefnyddio yn lle hynny. Unwaith y bydd y dyddiad cau ar gyfer cyfle penodol wedi pasio, bydd y cyflogwr yn rhestr fer ac yn cynnal cyfweliadau.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Os hoffech chi gofrestru eich diddordeb mewn cymryd rhan yn y cynllun hwn, llenwch y ffurflen isod.

Noder: bydd angen prawf o'ch hawl i weithio yn y DU ac o'ch rhif Yswiriant Gwladol fel rhan o'r broses o wneud cais ar gyfer unrhyw un o gyfleoedd AberYmlaen+.

Mae'r wybodaeth y byddwch yn ei darparu, ei chyrchu a'i chadarnhau (neu ei diwygio lle bo angen) fel rhan o'r broses hon yn cael ei chadw yn unol â gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Byddwn dim ond yn defnyddio'r wybodaeth (fel y mae'n ymddangos ar y ffurflen hon) mewn perthynas â'ch datganiad o ddiddordeb yn AberYmlaen+, a'ch cais wedi hynny, os byddwch yn bwrw ymlaen. Caiff y wybodaeth ei defnyddio gan staff y Gwasanaeth Gyrfaoedd sy'n ymwneud â gweinyddu AberYmlaen+ yn unig. Mae prosesu'r wybodaeth a ddarperir gennych yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract, neu er mwyn cymryd camau cyn ymuno â chontract (Erthygl 6 (1)(b)). Am ragor o fanylion, gweler: https://www.aber.ac.uk/cy/infocompliance/dp/declaration/