Amdanom ni

Pwrpas y Gwasanaeth Gyrfaoedd yw darparu gwasanaethau rhagorol a chynhalgar sy’n fodd i fyfyrwyr a graddedigion unigol gyflawni eu dyheadau, gwneud dewisiadau gwybodus ynghylch bywyd, a chyflawni eu potensial. 

Mae’n gwasanaethau i gyflogwyr yn eu galluogi i gysylltu’n uniongyrchol â’n myfyrwyr a graddedigion gan hybu twf cyflogwyr yn nhermau recriwtio staff, cyd-weithio a chreu cyfleoedd newydd.

Gweler ein cenhadaeth llawn yma - Ein Cenhadaeth. Anelwn at wneud ein gwasanaethau'n gyfleus ac yn agored i'n holl ddefnyddwyr ac rydym yn fwy na bodlon i drafod anghenion penodol.  Gweler manylion pellach yma - Gwneud Ein Gwasanaethau Yn Fwy Cyfleus (PDF).

 

Myfyrwyr a Graddedigion

Rydym yma i’ch helpu i ddeall sut mae gwenud y defnydd gorau o’ch gradd, a’r holl brofiadau amrywiol a gynigir i chi tra’n y Brifysgol, wrth lunio llwybr gyrfa i’r dyfodol.

Bydd ein staff profiadol a phroffesiynnol yn eich cynorthwyo i

 • ddewis a darganfod opsiynau profiad gwaith
 • adnabod y sgiliau daw yn rhinwedd eich astudiaethau a’u defnydd i gyflogwyr
 • gynllunio llwybr(au) gyrfa addas
 • ymgeisio am swyddi gyda hyder
 • asesu perthnasedd cyrsiau uwch-raddedig i’ch dyheadau gyrfaol
 • ddeall sut i fynd ati i sefydlu busnes eich hun a’r camau angenrheidiol nesaf
 • gysylltu â chyflogwyr, cyn-raddedigion a chyrff proffesiynnol i hyrwyddo a datblygu eich cynlluniau gyrfaol

Drwy gynnig gwasanaethau ar-lein, ar sail un-i-un, a thrwy gweminarau a gweithgareddau tebyg, edrychwn ymlaen at eich helpu gyda phob agwedd o’ch siwrne a’ch llwyddiant gyrfaol.

Cyflogwyr

Cynigiwn ystod o wasanaethau fel y gallwch gysylltu’n uniongyrchol gyda’n myfyrwyr a graddedigion, yn ogystal â chyd-weithio gyda’n hadrannau academaidd i ddatblygu a chreu cwricwlwm cyfredol ac addas i anghenion byd gwaith.  Gweler restr o’r cyfleoedd rhyng-weithiol a ddarparwn ar ein tudalen i Gyflogwyr

Gwybodaeth Diogelu Data

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn myfyrwyr a graddedigion yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion

Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data perthnasol i gyflogwyr a rhyngddeiliaid yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Cysylltwch â Ni

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cael ei staffio gan dîm cyfeillgar a phrofiadol sy'n cynnig amrywiaeth o gymorth i'ch helpu i adnabod eich cryfderau ac archwilio amrywiaeth eang o gyfleoedd er mwyn i chi wneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol.

O ganlyniad i’r sefyllfa coronafeirws presennol mae'r swyddfa gyrfaoedd yn Undeb Y Myfyrwyr ar agor ar gyfer cyfeirio a gwybodaeth yn unig.Mae ein holl wasanaethau yn cael eu cynnig drwy dechnoleg am y tro.  I drefnu apwyntiad neu i anfon ymholiad penodol atom defnyddiwch ein porth ar-lein gyrfaoeddABER gan ddewis y tab Archebu neu’r botwm Ymholiad.  Neu gallech ein galw ar 01970 622378 neu anfon ebost at gyrfaoedd@aber.ac.uk.  Gwnawn ymateb i bob ymholiad electroneg o fewn tri diwrnod gwaith.

Os oes angen cymorth helaethach arnoch yna gwnawn awgrymu dylech drafod gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd.  Bydd rhain yn cael eu cynnal drwy alwad ffôn, MS Teams neu ebost o dan yr amgylchiadau presennol.

Rydym yn parhau i weithredu oriau gwaith arferol:

 •  Llun i Iau 9:00yb-5:00yp
 •  Gwener 9:00yb-4:00yp

Oriau agor swyddfa gyrfaoedd yn Undeb y Myfyrwyr yw:

 • Llun i Iau 10.00yb-4.00yp (ar gau rhwng 12-1yp am cinio)
 • Gwener 10.00yb-3.00yp (ar gau rhwng 12-1yp am cinio)

 

 

Cyfarfod â'r Tîm

Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr a Gyrfaoedd

Ian Munton

Mae gan Ian brif gyfrifoldeb am y Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr a Gyrfaoedd yn eu cyfanrwydd.

E-bost: iam14@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 621761

 

Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr a Gyrfaoedd

Siân Furlong-Davies

Fel rhan o dim rheoli yr adran mae gan Siân gyfrifoldeb am y Gwasanaeth Gyrfaoedd, ei gyfeiriad strategol a'i dargedau a dangosyddion perfformiad.

E-bost: ssd@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Tîm Rheng-Flaen

Summer McDonnell
Ymgynghorydd Cyflogadwyedd Myfyrwyr

Mae Summer yn gyfrifol am hwyluso a gweithredu'r gwasanaethau rheng flaen yr adran i holl fyfyrwyr a graddedigion y Brifysgol. Mae hi hefyd yn gyfrifol am adnoddau a mewnbynnu swyddi gwag ar gyrfaoeddABER yn ogystal â sicrhau bod ystod eang o adnoddau gwybodaeth berthnasol a chyfredol ar gael yn rhwydd ar gyfer ein myfyrwyr a graddedigion.

E-bost: slm17@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr

Gwen Adams
Rheolwr Ymgysylltu Cyflogwyr

Gwen sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am y gwaith ymgysylltu â chyflogwyr a wnaed gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd, a gynlluniwyd i hysbysu, annog a chefnogi datblygiad sgiliau hunan-ymwybyddiaeth, cyflogadwyedd a chynllunio gyrfa. Mae ei rôl yn cynnwys goruchwylio gwaith ymgysylltu â chyflogwyr i drafod a darparu cyfleoedd profiad gwaith o ansawdd a chymryd rhan mewn digwyddiadau ar y campws, a chydlynu AberYmlaen, rhaglen unigryw o ran mentrau cyflogadwyedd yn cyfuno hyfforddiant a lleoliad gwaith, gyda'r nod clir o helpu myfyrwyr a graddedigion Prifysgol Aberystwyth i deimlo'n hyderus ac yn barod i gwrdd â her y farchnad swyddi i raddedigion.

E-bost: gwa3@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 621536

 

Jacqui Ho
Swyddog Cydlynu â Chyflogwyr

Mae Jacqui yn gyfrifol am gysylltu cyflogwyr gyda myfyrwyr presennol trwy ddigwyddiadau ar gampws i hyrwyddo interniaethau a chyfleoedd i raddedigion. Mae hi'n adnabod ac yn dod o hyd i ystod eang o gyflogwyr sy'n cyfateb i fyny ag anghenion ein myfyrwyr ac adrannau academaidd er mwyn cefnogi datblygiad cwricwla a helpu ein myfyrwyr i fod mor barod i waith ac sy’n bosib.

E-bost: jah30@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 628670

 

Eluned Gramich
Ymgynhorydd Cefnogi Graddedigion

Eluned yw'r Ymgynghorydd Cefnogi Graddedigion ar gyfer rhaglen Cymorth i Raddedigion. Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

E-bost: elg53@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Clodagh Metcalfe
Cynorthwy-ydd Cefnogi Graddedigion

Clodagh yw'r Cynorthwy-ydd Cefnogi Graddedigion ar gyfer rhaglen Cymorth i Raddedigion. Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

E-bost: cjm27@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

        

Tîm Ymgynghorydd Gyrfaoedd

James Cuffe
Ymgynghorydd Gyrfaoedd

James yw Ymgynghorydd Gyrfaoedd IBERS sydd â chyfrifoldeb dros gyrsiau sy'n amrywio o amaethyddiaeth i sŵoleg. Mae’n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaol. Mae hefyd yn gyfrifol am gydlynu datblygiadau o fewn gyrfaoeddABER, porth swyddi gwag a digwyddiadau’r Gwasanaeth Gyrfaoedd.

E-bost: jpc11@aber.ac.uk 
Ffôn: (01970) 622378

 

Bev Herring
Ymgynghorydd Gyrfaoedd                                                                                                                 

Bev yw'r Ymgynghorydd Gyrfaoedd gyda chyfrifoldeb am yr Ysgol Fusnes, yr adran IMLA, a hefyd yr Ysgol i Raddedigion. Mae hi'n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn yr adrannau yna, gan gynnwys ymchwilwyr PhD a myfyrwyr Meistr ar draws y brifysgol yn elwa o addysg, gwybodaeth a cyfarwyddyd gyrfaol. 

E-bost: bch@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Joanne Hiatt
Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Jo yw’r Ymgynghorydd Gyrfaoedd sy'n gyfrifol am yr adrannau Addysg, Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Ieithoedd Modern, Celf, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Mae hi'n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaol. Hi hefyd yw Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Gwasanaeth Gyrfaoedd gyda chyfrifoldeb am gydlynu datblygiadau o fewn y maes hwn.

E-bost: jeb@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Morwenna Jeffery
Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Morwenna yw'r Ymgynghorydd Gyrfaoedd sy'n gyfrifol am yr adrannau Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg. Mae hi'n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaol. Mae hi hefyd yn gyfrifol am gydlynu gwaith ddatblygu a diweddaru gwefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd.

E-bost: mrj11@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Anna McAdam
Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Anna yw’r Ymgynghorydd Gyrfaoedd sy'n gyfrifol am yr adrannau Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Seicoleg, ac Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Mae hi'n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaol. Mae hi hefyd yn gyfrifol am gydlynu, datblygu a hyrwyddo cynllun eFentora y Brifysgol sy'n cysylltu myfyrwyr presennol gyda chyn-fyfyrwyr.

E-bost: anm43@aber.ac.uk 
Ffôn: (01970) 622378

 

Tony Orme
Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Tony yw'r Ymgynghorydd Gyrfaoedd sy'n gyfrifol am Ysgol y Gyfraith, Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Hanes a Hanes Cymru. Mae’n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaol.  Mae hefyd yn gyfrifol am bob agwedd ar helpu myfyrwyr, graddedigion a staff sydd â diddordeb mewn menter, hunan-gyflogaeth a chychwyn busnes newydd, i droi eu syniadau da yn fusnesau da.

E-bost: awo@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

                         

Tîm GO Wales

Lewis Richards
Rheolwr Strategol GO Wales

Lewis yw’r Rheolwr Strategol ar gyfer GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae Lewis yn goruchwylio’r rhaglen hon o gymorth a chyfleoedd wedi'u teilwra ar gyfer myfyrwyr ifanc sy'n wynebu rhwystrau i brofiad gwaith. Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

E-bost: lhr@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622099            

                                                                                                             

Lorraine Spencer
Ymgynghorydd Datblygiad GO Wales

Mae Lorraine yn Ymgynghorydd Datblygiad ar gyfer y rhaglen a ariennir gan ESF, GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae Lorraine yn cysylltu â chyflogwyr ledled Cymru i ddatblygu cyfleoedd profiad gwaith o ansawdd ar gyfer myfyrwyr a graddedigion.

E-bost: lms9@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 628517

 

Stanislav Kollarik
Ymgynghorydd Datblygiad GO Wales

Mae Stanislav yn Ymgynghorydd Datblygiad ar gyfer y rhaglen a ariennir gan ESF, GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae Stanislav yn cysylltu â chyflogwyr ledled Cymru i ddatblygu cyfleoedd profiad gwaith o ansawdd ar gyfer myfyrwyr a graddedigion.

E-bost: stk25@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 628517

 

Cheryl Skelton
Swyddog Gweinyddol GO Wales

Cheryl yw Swyddog Gweinyddol ar gyfer y rhaglen a ariennir gan ESF, GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae Cheryl yn darparu cymorth gweinyddol gyda hawliadau ariannol, dogfennaeth a llwybrau archwilio ar gyfer y prosiect gan gynnwys gefnogi'r Ymgynghorwyr ym mhob agwedd o'i dasgau o ddydd i ddydd.

E-bost: cas66@aber.ac.uk
Ffôn:(01970) 628518

 

Menter

Louise Somerfield
Swyddog Gweinyddol Menter

Louise yw'r Swyddog Gweinyddol ar gyfer AberPreneurs. Mae AberPreneurs yn helpu myfyrwyr, graddedigion a staff sydd â diddordeb mewn menter, hunan-gyflogaeth a chychwyn busnes newydd, i droi eu syniadau da yn fusnesau da.

E-bost: los14@aber.ac.uk
Ffôn:(01970) 628451