Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

Mae’r Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn un o’r cynlluniau mwyaf hir sefydlog sydd ar gael i academyddion a chwmnïau sy’n dymuno cydweithio. Mae’r cynllun hwn yn noddi partneriaethau i ddatrys problemau strategol a nodir gan gwmnïau i’w gwneud yn fwy cystadleuol, cynhyrchiol ac effeithiol, drwy wneud gwell defnydd o’r wybodaeth, y dechnoleg a’r sgiliau sydd ar gael o fewn sylfaen wybodaeth y DU. Mae’r rhaglen yn cwmpasu’r Deyrnas Unedig, dan arweiniad y Bwrdd Strategaeth Technoleg, ac mae’n cael ei chefnogi gan 12 sefydliad ariannu arall yn y sector cyhoeddus.

Sut mae’r Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn gweithio?

Caiff pob partneriaeth ei llunio rhwng cwmni a’r brifysgol, ac maent yn cyflogi un neu fwy o Bartneriaid calibr uchel ar gyfer prosiect i drosglwyddo’r wybodaeth y mae’r cwmni ei hangen i’r busnes. Y brifysgol fydd yn cyflogi’r Partner ond byddant yn gweithio yn y cwmni am y rhan fwyaf o’r prosiect. Mae’r Partneriaid yn cael eu goruchwylio gan aelod o uwch staff y cwmni ac arbenigwr academaidd neu dechnegol o’r brifysgol. Fel rheol, bydd yr arolygydd academaidd yn treulio tua 10% o’u hamser yn darparu arolygaeth academaidd i’r partner. Mae’r cynlluniau KTP yn hyblyg o fwriad, a gallant amrywio o ran eu hyd rhwng 6 a 36 mis.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yng Nghymru

Mae pob KTP yn cael ei ariannu’n rhannol gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg a Llywodraeth Cymru ac yn rhannol gan y cwmni. Bydd busnesau bach neu ganolig eu maint yn cyfrannu tua threian o gostau’r prosiect, a chwmniau mwy yn gyfrifol am tua hanner cyfanswm costau’r prosiect.

Mae’r gyllideb yn cynnwys cyfraniad tuag at gostau cyflogi’r partner, cymorth academaidd, hyfforddiant, teithio, offer a nwyddau traul.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Laura Hockenhull-Smith