Ymaelodi â’r Ganolfan Gerdd

Beth am gael cerdyn cerdd?

Mae aelodaeth y Ganolfan Gerdd wed'i atal dros dro oherwydd cyfyngiadau’r Llywodraeth o ganlyniad i COVID-19.

Os hoffech dderbyn diweddariadau ynghylch y Ganolfan Gerdd a mynediad i lyfrgell y Ganolfan Gerdd, cysylltwch â fass@aber.ac.uk

 

Datganiad Diogelu Data

Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd trwy gydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, y Ddeddf Diogelu Data, deddfwriaeth berthnasol arall, ac arfer gorau. Mae'r datganiad hwn yn dangos sut yr ydym yn cofnodi, diogelu a defnyddio'r wybodaeth a gawsom gennych.

Crynhoi gwybodaeth

Mae gwybodaeth yn cael ei chadw ar bapur (h.y. y ffurflen sy'n cael ei llenwi er mwyn ymaelodi) yn ogystal â gwybodaeth a roddir wrth brynu Cerdyn Cerdd o’r siop ar-lein. Mae rhan o’r wybodaeth hon yn cael ei hychwanegu at ein cronfa-ddata ddiogel yn y Ganolfan Gerdd yn ogystal. Dim ond staff y Ganolfan Gerdd sydd yn gallu gweld yr wybodaeth ac rydym yn sicrhau cyfrinachedd.

Defnyddio gwybodaeth at ddibenion gweinyddu

Os ydych yn aelod o ensemble rydym yn cadw manylion eich enw a'ch offeryn/llais er mwyn cynnal cofrestr o bresenoldeb yn yr ymarferion wythnosol, ac i greu rhestr perfformwyr i'w chynnwys yn rhaglenni ein cyngherddau.

Rydym yn cadw eich cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn rhag ofn bod angen cysylltu â chi i roi gwybod os oes ymarfer wedi ei ganslo neu newid ei amser.

Os ydych yn cael hyfforddiant neu'n defnyddio'r ystafelloedd ymarfer efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi.  Os ydych yn fyfyriwr rydym yn cadw manylion y cwrs rydych yn ei astudio.

Rydym yn cofnodi manylion meddygol neu anabledd sydd angen bod yn ymwybodol ohonynt er mwyn gallu ymateb i'ch anghenion, er enghraifft, mewn ymarferion a pherfformiadau, neu mewn argyfwng meddygol.

Defnyddir ffotograffau i ddibenion cyhoeddusrwydd er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth am y Ganolfan Gerdd. Gallai hyn fod ar wefan y Ganolfan Gerdd, ar dudalen facebook, neu yn y wasg. Rydym yn cofnodi os ydych yn gwrthod caniatâd i ni ddefnyddio lluniau ohonoch yn y ffordd yma.

Ein dulliau diogelu gwybodaeth

Cedwir yr wybodaeth ar gronfa-ddata ddiogel yn y Ganolfan Gerdd yn unol â pholisïau’r Brifysgol ar warchod a diogelu gwybodaeth. Dim ond am y cyfnod y bernir sy'n angenrheidiol y bydd yn cael ei chadw (fel arfer hyd at dair blynedd, ac am dair blynedd ar ôl i chi adael y grŵp neu orffen eich blwyddyn olaf os ydych yn fyfyriwr). Ar ôl hynny, mae'n cael ei dinistrio neu ei dileu'n barhaol. Bydd gwybodaeth am fyfyrwyr Ysgoloriaethau Cerdd yn unig yn cael ei chadw mewn archif er mwyn gallu cyfeirio ati yn y dyfodol.

Defnyddio data a sail gyfreithiol

Dim ond at ddibenion gwaith gweinyddol y Ganolfan Gerdd y defnyddir y data. Mae'n rhaid i'r Brifysgol ddatgan y sail gyfreithiol am brosesu eich gwybodaeth ac, yn yr achosion uchod, bydd hyn naill ai am eich bod chi'n rhoi caniatâd neu am ei fod yn dod o fewn i fuddiant dilys y Brifysgol i gadw'r wybodaeth oherwydd bod gennych gyswllt uniongyrchol â'r Ganolfan Gerdd.

Ni fydd eich manylion yn cael eu rhannu ag eraill oni bai ichi ddweud eich bod yn dymuno i ni wneud hynny (h.y. rhif ffôn/cyfeiriad e-bost). Os yw eich manylion personol yn newid a fyddech cystal â rhoi gwybod i ni trwy e-bostio music@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622685/628497.