Croeso

Mae'r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (UDDA) yn cynllunio ac yn darparu llawer o’r rhaglenni datblygu addysgol a phroffesiynol i staff yn y  Brifysgol. Mae’r Ganolfan yn darparu rhaglen flynyddol o sesiynau, digwyddiadau a gweithdai datblygiad proffesiynol parhaus (DPP), ond mae hefyd yn darparu nifer o raglenni astudio achrededig, gan gynnwys y Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU), a’r modiwlau Arweinyddiaeth Effeithiol ac Arwain mewn Prifysgolion. Mae’r Ganolfan hefyd yn chwarae rhan yn y gwaith o ddatblygu sefydliadol ac yn rheoli'r Cynllun Cydnabyddiaeth ar gyfer dyfarnu cymrodoriaethau HEA. Yn ogystal â hyn, mae’r Ganolfan yn gweithio'n agos gydag Ysgol y Graddedigion i drefnu rhaglen Ymchwilydd Aberystwyth - darpariaeth sgiliau a datblygu unedig, sy’n canolbwyntio ar anghenion ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa.

Y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd sy’n cynllunio ac yn cyflwyno’r rhan helaeth o ddatblygiad addysgol a phroffesiynol y staff yn y Brifysgol. Mae’r Ganolfan yn cynnig rhaglen flynyddol o sesiynau, digwyddiadau a gweithdai datblygiad proffesiynol parhaus (DPP), yn ogystal â darparu nifer o raglenni astudio wedi’u hachredu a heb eu hachredu, gan gynnwys y Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU), a modiwlau Arwain mewn Prifysgolion ac Arweinyddiaeth Effeithiol. Mae’r Ganolfan hefyd yn rhan o ddatblygu cyfundrefnol ac mae’n rheoli’r Cynllun Cydnabod i ddyfarnu Cymrodoriaethau’r Academi Addysg Uwch.  Mae’r Ganolfan hefyd yn darparu hyfforddiant ar gyfer adolygwyr y cynllun Adolygu Perfformiad a Datblygu Staff.

Ein Cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw proffesiynoli arferion gweithio mewn grŵp a gweithio unigol ym mhob agwedd ar fusnes y Brifysgol. Mae’r rhai sy’n broffesiynol yn eu gwaith:

  1. Yn cymryd cyfrifoldeb personol am eu swyddogaeth;
  2. Yn rhagweithiol;
  3. Yn dysgu o brofiad ac yn ymdrechu’n gyson i wella;
  4. Yn rhyngweithio a chyfathrebu’n effeithiol ag eraill.

Diben ein holl ddarpariaeth a chefnogaeth yw helpu staff i wella’r agweddau hyn ar arfer broffesiynol.

Ein dull o weithredu

  • Ein dull o weithredu yw bod yn rhagweithiol wrth ddod o hyd i gyfleoedd i gysylltu â staff a’u cefnogi yn eu datblygiad personol.
  • Fe’ch anogir i gysylltu â’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd i drafod eich anghenion datblygu proffesiynol.

Shield

Rheolaeth y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd

Caiff gwaith y Ganolfan ei reoli gan y Pwyllgor Datblygu Staff a’i gyfarwyddo gan y Grŵp Defnyddwyr Datblygu Staff. Ceir rhagor o wybodaeth am sut mae’r Ganolfan yn gweithredu, gan gynnwys gwybodaeth am bolisïau a gweithdrefnau a’r Pwyllgor Datblygu Staff yma.