Philippa Gibson wedi ennill gwobr Tiwtor Dysgu Cymraeg 2019 yng ngwobrau Ysbrydoli!

Philippa Gibson

Philippa Gibson

26 Ionawr 2020

"Mae tiwtora yn golygu gwneud cymaint ag y gallaf i helpu pob unigolyn i lwyddo."


Dysgodd Philippa Gibson Gymraeg fel oedolyn a dros y 30 mlynedd diwethaf mae wedi datblygu ei sgilau i ddod yn diwtor Cymraeg dalentog, gan ddatblygu'r rhaglen ddysgu yn lleol a'i hyrwyddo o fewn y gymuned o amgylch Aberteifi a De Ceredigion.

Dywedodd, "Wedi dysgu Cymraeg yn oedolyn, rwy'n cael boddhad o ddysgu'r iaith i eraill a'u gweld yn camu ymlaen i ddod yn rhan o'r gymdeithas Gymraeg leol". Mae llawer o'i myfyrwyr wedi llwyddo i ddysgu Cymraeg i'w defnyddio yn eu bywyd bob dydd yn eu cymunedau ac mae rhai wedi cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol: mae dau wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Dysgwr y Flwyddyn ac yn Eisteddfod 2019 enillodd dau o'i myfyrwyr y prif wobrau llenyddol ar gyfer dysgwyr - y Gadair am Farddoniaeth a'r Tlws Rhyddiaith.

Mae llwyddiant ei haddysgu'n deillo o'r cyfleoedd dysgu anffurfiol mae wedi'u llunio. Mae'n annog myfyrwyr i ysgrifennu ar gyfer y papur bro lleol ac mae Philippa yn cefnogi ei dysgwyr i fynychu llawer o weithgareddau gan gynnwys grŵp cerdded Cymraeg, dramau a chyngherddau Cymraeg a chymdeithasau Cymraeg.

Mae arloesedd yn amlwg yn ei dulliau addysgu - mae cynllun Pontio yn galluogi siaradwyr Cymraeg i gwrdd a sgwrsio'n anffurfiol gyda grwpiau bach o ddau neu dri o ddysgwyr fel rhan o'u sesiynau ffurfiol. Mae'n rhoi o'i hamser i ganfod, cydlynu a threfnu gwirfoddolwyr i gefnogi'r sesiynau hyn.

Dywedodd: "Mae tiwtora yn golygu gwneud cymaint ag y gallaf i helpu pob unigolyn i lwyddo trwy oresgyn unrhyw broblemau, boed yn wahanol broblemau dysgu neu ddiffyg hyder-neu anwybodaeth am gyfleoedd i ddefnyddio eu Cymraeg."

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, “Ry’n ni’n ymfalchio’n fawr yn llwyddiant Philippa.  Mae hi wedi llwyddo i ennyn brwdfrydedd ymysg dysgwyr, gan eu meithrin a’u cefnogi i ddod yn siaradwyr Cymraeg.  Hoffai’r Ganolfan ddiolch i Philippa am ei gwaith diflino a’i llongyfarch yn gynnes iawn ar y wobr, ac am ei chyfraniad gwerthfawr i’r sector Dysgu Cymraeg.”

Meddai Siôn Meredith, Pennaeth Dysgu ymraeg Ceredigion, Powys a Sir Gâr, Prifysgol Aberystwyth, "Mae llu o ddysgwyr o ardal Aberteifi wedi elwa cymaint o waith Philippa fel tiwtor, ac mae llawer ohonynt yn siaradwyr rhugl erbyn hyn, ac wedi croesi’r bont. Mae Philippa wedi gwneud byd o wahaniaeth i ddyfodol y Gymraeg yn yr ardal. Diolch yn fawr iddi, a llongyfarchion iddi ar dderbyn y wobr hon.