Hyfforddiant

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig nifer o gyfleoedd hyfforddiant i staff a myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau a gwneud defnydd effeithiol o’r amrywiol wasanaethau y mae’r GG yn eu cynnig.

Mae ein sesiynau hyfforddiant yn gyfuniad o sesiynau ar-lein (byw), ar-lein (ar eich liwt eich hun), ac wyneb yn wyneb.  

Sgiliau Academaidd i Fyfyrwyr

Hyfforddiant Dull Darparu Addas i Fyrfyrwr Addas i Staff
Cael y wybodaeth ddiweddaraf am eich pwnc ymchwil 

Yn fyw trwy Teams

Canfod adnoddau o safon: adolygiad o lenyddiaeth, aseiniadau a thu hwnt i hynny

Yn fyw trwy Teams

Canllaw a chwis Llythrennedd Cyfryngau Newyddion

Wrth eich pwysau

   
Canllaw i’r Llyfrgell a TG ar gyfer myfyrwyr newydd

Wrth eich pwysau

 
Cyfeirnodi ac Ymwybyddiaeth o Lên-ladrad Wrth eich pwysau  

Cyflwyniad i Fetrigau a Metrigau Amgen

Yn fyw trwy Teams

   
Dechrau arni â system rheoli cyfeiriadau  EndNote

Yn fyw trwy Teams

 
Dechrau arni gyda Primo: canfod llyfrau, e-lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion

Yn fyw trwy Teams

Defnyddio Mendeley (am ddim) i reoli cyfeiriadau ar-lein ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn fyw trwy Teams

   
Hyfforddiant arbenigol ym maes y llyfrgell a sgiliau gwybodaeth, wedi’i ddarparu yn rhan o’ch modiwl gan eich llyfrgellydd pwnc (Gweler y polisi a’r astudiaethau achos).

Wyneb yn wyneb neu'n fyw trwy Teams

 
O restrau darllen i gyfeirnodi

Yn fyw trwy Teams

 

Sesiynau cyflwyno yn yr Wythnos Groeso i adnoddau a gwasanaethau TG a’r Llyfrgell, wedi'u teilwra i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd mewn adrannau unigol yn rhan o'u rhaglenni Ymgynefino Academaidd

Wyneb yn wyneb neu'n fyw trwy Teams

   

Sesiynau Unigol am y Llyfrgell i fyfyrwyr yn dilyn eu hadroddiad Gallu Digidol JISC

Wyneb yn wyneb neu'n fyw trwy Teams

   
Sesiynau un-i-un am y Llyfrgell i fyfyrwyr a staff

Wyneb yn wyneb neu'n fyw trwy Teams

 

Y Rhaglen Ymgynefino Academaidd

     

Systemau Gweinyddol

Hyfforddiant Dull Darparu Addas i Fyfyrwyr Addas i Staff

Hanfodion E-Ddysgu: Cyflwyniad i Drosglwyddo Marciau Cydrannol

Wyneb yn wyneb neu'n fyw trwy Teams

 
Hyfforddiant ar gyfer y System Rheoli Cynnwys (CMS)

Wrth eich pwysau

 
Hyfforddiant AStRA

Wrth eich pwysau

 
Hyfforddiant Defnyddiwr a Gweinyddwr SharePoint

Wrth eich pwysau

 
Hyfforddiant Microsoft Teams

Wrth eich pwysau

Hygyrchedd Digidol ar gyfer Defnyddwyr y System Rheoli Cynnwys (CMS)

Wrth eich pwysau

 
Hygyrchedd Digidol ar gyfer Rheolwyr

Wrth eich pwysau

 

Galluoedd Digidol

Hyfforddiant Dull Darparu Addas i Fyfyrwyr Addas i Staff

Adnoddau Dysgu'r Offeryn Darganfod Digidol (Staff Academaidd)

Wrth eich pwysau

 

Cyflwyniad i'r Offeryn Darganfod Digidol (Staff Academaidd)

Wyneb yn wyneb   
Cyflwyno sesiynau yn yr Wythnos Groeso i fyfyrwyr y flwyddyn 1af a'r flwyddyn sylfaen er mwyn cwblhau Offeryn Darganfod Digidol JISC

Wyneb yn wyneb neu'n fyw trwy Teams

 

Defnyddio LinkedIn Learning i Gefnogi eich Dysgu (Staff Academaidd)

Wyneb yn wyneb 

 

Fforwm Academi: Gallu Digidol (trwy’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu)

Wyneb yn wyneb 

 
Hyfforddiant Technoleg Gynorthwyol

Cysylltwch â ni i drefnu eich hyfforddiant

 
LinkedIn Learning

 

Dechrau arni gyda LinkedIn Learning

Yr Offeryn Darganfod Digidol: Myfyrwyr yn defnyddio'r Offeryn Darganfod Digidol yn Annibynnol

Wrth eich pwysau

 

Dysgu ac Addysgu

Hyfforddiant

Dull Darparu

Addas i fyfyrwyr

Addas i staff

Addysgu ar gyfer unigolion mewnblyg

 

 

Amgylcheddau Dysgu a’ch Dewisiadau Personoliaeth 

 

 

Arolygu, Gwrthdaro a Dewisiadau Personoliaeth

 

 

Cael mynediad i adnoddau llyfrgell ar-lein oddi ar y campws

Hunangofrestru ar Blackboard

 

 

Canfod adnoddau o safon: adolygiad o lenyddiaeth, aseiniadau a thu hwnt i hynny

Hunangofrestru ar Blackboard

 

 

Canllaw i’r Llyfrgell a TG ar gyfer myfyrwyr newydd

Canllaw a chwis ar-lein ar eich liwt eich hun

 

 

Creu a Diweddaru Rhestrau Darllen Aspire 

 

 

Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch

Archebu eich lle ar-lein

 

 

Cyfeirnodi ac Ymwybyddiaeth o Lên-ladrad

Canllaw a chwis ar-lein ar eich liwt eich hun

 

 

Cyfoethogi’r E-ddysgu: Defnyddio Blogiau a Dyddlyfrau, Wicis, Byrddau Trafod, Profion

Archebu eich lle ar-lein

 

 

Cynhadledd Fer yr Academi

 

Cynorthwywyr Addysgu Graddedig: Datblygu eich ymarfer addysgu: rheoli dosbarth, ymgysylltu â myfyrwyr, a hygyrchedd

 

 

Dechrau arni gyda Primo: canfod llyfrau, e-lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion

Hunangofrestru ar Blackboard

 

 

Dysgu Gweithredol

Archebu eich lle ar-lein

 

 

Fforymau Academi

Archebu eich lle ar-lein

 

 

Gwybod pwy ydych chi – a gwybod pwy yw eich myfyrwyr

 

Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard, Panopto, Turnitin, Vevox

Archebu eich lle ar-lein

 

 

Hanfodion HGM: Hyfforddiant Diweddaru i Gydlynwyr Modiwlau 

 

 

Hanfodion HGM: Newydd i'r Rôl Cydlynydd Modiwl

 

 

Hyfforddiant arbenigol ym maes y llyfrgell a sgiliau gwybodaeth, wedi’i ddarparu yn rhan o’ch modiwl gan eich llyfrgellydd pwnc (Gweler y polisi a’r astudiaethau achos).

Cysylltu â’ch llyfrgellydd pwnc

 

 

Hyfforddiant i Ymgeiswyr ARCHE

 

 

Hyfforddiant mewn Technoleg Gynorthwyol

Cysylltu â ni i drefnu eich hyfforddiant

 

 

LinkedIn Learning

Dechrau arni gyda LinkedIn Learning

Meddalwedd cyfeirnodi

Hunangofrestru ar Blackboard

 

 

O restrau darllen i gyfeirnodi

Hunangofrestru ar Blackboard

 

 

Rhagoriaeth E-ddysgu: cyflwyno gwobr cwrs rhagorol

 

 

Rhannau Addysgu wedi'u halinio 1-4

 

 

Sesiynau llyfrgell un i un i fyfyrwyr a staff

 

Sesiynau un-i-un am y Llyfrgell i fyfyrwyr a staff

Trefnu apwyntiad Teams gyda’ch llyfrgellydd pwnc

 

 

Datblygu Gyrfa

Hyfforddiant

Dull Darparu

Addas i fyfyrwyr

Addas i staff

Deinameg Mathau o Bersonoliaethau 

 

Gwybod Pwy Ydych Chi

 

Hyfforddiant ar gyfer y System Rheoli Cynnwys (CMS)

Hunangofrestru trwy Blackboard

 

 

Hyfforddiant Defnyddiwr a Gweinyddwr SharePoint

Hunangofrestru trwy Blackboard

 

 

Hyfforddiant Microsoft Teams

Hunangofrestru trwy Blackboard

 

Hygyrchedd Digidol ar gyfer Defnyddwyr y System Rheoli Cynnwys (CMS)

Hunangofrestru trwy Blackboard

 

 

Hygyrchedd Digidol ar gyfer Rheolwyr

Hunangofrestru trwy Blackboard

 

 

LinkedIn Learning

Dechrau arni gyda LinkedIn Learning

 

 

Straen, Gwytnwch a’ch Personoliaeth

 

Ymgynghoriad - Offeryn Personoliaeth yr MBTI

 

 

Ymchwil

Hyfforddiant

Dull Darparu

Addas i fyfyrwyr

Addas i staff

Arolygon Ar-lein Jisc - Defnydd Uwch

 

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am eich pwnc ymchwil 

Archebu eich lle ar-lein

 

 

Cyflwyniad i fetrigau ac almetrigau

 

Dechrau arni â system rheoli cyfeiriadau  EndNote

Archebu eich lle ar-lein

 

 

Defnyddio Arolygon Ar-lein Jisc ar gyfer eich Ymchwil

 

Defnyddio Mendeley (am ddim) i reoli cyfeiriadau ar-lein ym Mhrifysgol Aberystwyth

 

LinkedIn Learning

Dechrau arni gyda LinkedIn Learning

Mynediad agored a chyflwyno eich traethawd ymchwil

Archebu eich lle ar-lein

 

 

Sesiynau un-i-un am y Llyfrgell i fyfyrwyr a staff

Trefnu apwyntiad Teams gyda’ch llyfrgellydd pwnc 

Ydych chi’n newydd yn Aber? Yn dychwelyd er mwyn ymchwilio? Angen eich atgoffa am y llyfrgell?

Archebu eich lle ar-lein

 

 

Ymgynghoriad - Arolygon Ar-lein Jisc

 

Archebu sesiwn

Mae sesiynau byw wyneb yn wyneb ac ar-lein ar gael trwy dudalen y Brifysgol ar we er mwyn archebu cyrsiau. Yma cewch amlinelliad o’r sesiwn a gallwch gofrestru i fod yn bresennol trwy roi eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aberystwyth. Os yw’r sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein, anfonir gwahoddiad Teams atoch.  

Rhowch wybod inni os nad yw’r hyfforddiant y mae arnoch ei angen wedi’i restru.