Eich astudiaethau yn ystod COVID-19

 

Cwestiynau cyffredin

Cyfleusterau astudio

A allaf rhag-archebu lle astudio ar Gampws Penglais?

Mae rhestr lawn o’r gofod astudio y mae modd ei archebu ymlaen llaw, gan gynnwys lleoedd cyfrifiadurol ar gael ar lein 

 

Gofod astudio grwpiau yn Hugh Owen

Bellach mae modd i aelodau o'r un aelwyd archebu ystafell i astudio mewn grŵp yn Llyfrgell Hugh Owen.

Mae pedair ystafell astudio grŵp ar gael yn Ystafell Iris de Freitas ac mae gan bob un gyfrifiadur. Gall unigolion neu nifer gyfyngedig o aelodau o'r un aelwyd ddefnyddio'r ystafelloedd hyn ar unrhyw un adeg:

Dim mwy na 2 ddefnyddiwr o'r un aelwyd:

 • Carrel 01 Iris de Freitas

Dim mwy na 4 defnyddiwr o'r un aelwyd:

 • Ystafell Astudio 6 Iris de Freitas
  Ystafell Astudio 7 Iris de Freitas
  Ystafell Astudio 8 Iris de Freitas

Mae manylion a'r system archebu ar gael yma.

 

Dylai pawb ddilyn y drefn ganlynol wrth ddefnyddio'r cyfleusterau hyn:

 • Sychwch eich ardal waith, cadair, bysellfwrdd a llygoden cyn ac ar ddiwedd eich sesiwn gyda’r cadachau sy’n cael eu darparu yn yr ystafelloedd
 • Glanhewch argraffwyr/llungopïwyr/ sganwyr ar ôl eu defnyddio
 • Defnyddiwch yr hylif diheintio dwylo pan fyddwch chi'n mynd i mewn ac yn gadael yr ystafell
 • Gwisgwch orchuddion wyneb yn holl adeiladau'r Brifysgol oni bai eich bod wedi eich eithrio
 • Eisteddwch yn y lleoliadau dynodedig yn yr ystafell yn unig.
 • Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr
 • Dilynwch unrhyw systemau unffordd o amgylch yr ystafelloedd
 • Defnyddiwch eich Cerdyn Aber eich hun wrth fynd i mewn ac allan o'r ystafell

Beth yw’r diweddaraf ar Lyfrgelloedd a Gwasanaethau Gwybodaeth?

Gweler ein tudalen we Y newyddion diweddaraf ar wasanaethau’r Llyfrgell a TG am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau.

Uwchraddedigion a addysgir sy'n cwblhau eu hastudiaethau yn 2021

Sut y penderfynir ar ddosbarth fy ngradd Meistr?

Yn y ffordd arferol, ond bydd myfyrwyr a chanddynt gyfartaledd o fewn 2% i unrhyw ffin yn cael eu codi i'r dosbarth uwch cyhyd â'u bod yn cyflawni gofynion meini prawf y pwysau marciau a nodir yng Nghonfensiynau'r Arholiadau. Y flwyddyn academaidd hon, oherwydd bod myfyrwyr yn cael cyfle i ailsefyll heb gapio marciau yn ogystal â chyfle i wella ar farc pasio, a chan nad oes angen cyflwyno ffurflenni a thystiolaeth Amgylchiadau Arbennig ar gyfer traethodau hir yn semestrau un na dau, ni weithredir trefn Drws Trugaredd ar gyfer amgylchiadau arbennig.

Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn hapus â dosbarth fy ngradd?

Os na fyddwch yn hapus â dosbarth terfynol eich gradd, gallwch ddewis gwrthod eich dyfarniad ac ailsefyll ar y cyfle cyntaf. Cewch eich gwahodd i wneud y dewis hwn cyn gynted ag y bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi. Gwneir hynny ar sail 'dim anfantais': sef os bydd myfyrwyr yn dewis ailsefyll, ond nad ydynt yn gwneud cystal bryd hynny, fe fyddant yn dal i allu derbyn y dyfarniad cyntaf. Os na fyddwch yn cwblhau tasg dosbarth dangosol eich gradd i roi gwybod i ni a ydych yn dymuno derbyn neu wrthod y dosbarth dangosol, byddwn yn cymryd eich bod yn ei dderbyn.

Mae angen i fyfyrwyr rhyngwladol sydd â fisa Haen 4 neu fisa Myfyriwr, ac sy'n dymuno gwneud cais drwy lwybr y Graddedigion, gofio, os byddant yn penderfynu gwrthod eu dyfarniad ac ailsefyll, na fyddant efallai’n gymwys i ymgeisio am fisa yn rhan o lwybr y Graddedigion os bydd eu fisa Myfyriwr cyfredol yn dod i ben cyn i farciau’r arholiadau ailsefyll gael eu rhyddhau a chyn dyfarnu gradd. Cysylltwch â’r Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol i gael rhagor o gyngor: immigrationadvice@aber.ac.uk.

A allaf newid fy meddwl yn nes ymlaen ynglŷn â derbyn neu wrthod dosbarth fy ngradd?

Ar ôl ichi dderbyn dosbarth y radd ni chewch newid eich meddwl. Os gwrthodwch, byddwch yn dal i allu derbyn y dosbarth dangosol yn nes ymlaen.

Nid wyf eisiau cymryd 'dosbarth dangosol fy ngradd' ond mae arnaf angen llythyr i'm cyflogwr i gadarnhau fy mod wedi cymhwyso am fy ngradd.

Gallwn roi llythyr ichi i gadarnhau eich bod eisoes wedi cymhwyso am eich gradd hyd yn oed os ydych wedi penderfynu ailsefyll.

A fydda i'n cael ailsefyll fy modiwlau i gyd am y marc llawn?

Ceir ailsefyll pob modiwl sydd â dangosydd ailsefyll H am y marc llawn. Bydd modiwlau sydd â dangosydd ailsefyll T yn cael eu hailsefyll am farc wedi'i gapio (bydd hyn yn gymwys lle'r oedd y marc wedi'i gapio'n flaenorol). Os penderfynwch ailsefyll modiwl yr ydych wedi pasio ynddo, bydd hyn hefyd yn gymwys am y marc llawn. Gwneir hynny ar sail 'dim anfantais': sef os bydd myfyrwyr yn dewis ailsefyll, ond nad ydynt yn gwneud cystal bryd hynny, byddant yn dal i allu derbyn y dyfarniad gwreiddiol. Mewn achosion lle rhoddwyd cosbau am Ymddygiad Academaidd Annerbyniol, gellid capio'r canlyniadau ailsefyll neu efallai na chaniateir ailsefyll.

Sawl ymgais fydd myfyrwyr yn ei gael i wella marc modiwl y maent eisoes wedi'i basio?

Sawl ymgais fydd myfyrwyr yn ei gael i wella marc modiwl y maent eisoes wedi'i basio?

Rhoddir un cyfle i fyfyrwyr Meistr wella ar farc pasio ym mlwyddyn academaidd 2020-21.  Cânt ailsefyll ym mis Awst 2021 neu yn ystod y sesiwn ganlynol.

A oes gen i hawl i apelio ynglŷn â fy marciau am fodiwl neu ganlyniad fy ngradd?

A oes gen i hawl i apelio ynglŷn â fy marciau am fodiwl neu ganlyniad fy ngradd?

Oes, gallwch gyflwyno apêl os ydych ar dir i wneud hynny. Mae'r amodau hynny i'w gweld yn y weithdrefn apelio yn: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/appeals/

Cyn penderfynu apelio, cofiwch fod gennych gyfle eisoes i gymryd asesiadau pellach i geisio gwell eich marciau. Os nad ydych yn sicr a fyddai cyflwyno apêl yn arwain at ganlyniad gwahanol, cysylltwch naill ai â'r Gofrestrfa caostaff@aber.ac.uk a/neu Undeb y Myfyrwyr undeb.cyngor@aber.ac.uk i gael cyngor.

Mae'r sefyllfa bresennol wedi effeithio ar fy astudiaethau, a ga' i gyflwyno ffurflen Amgylchiadau Arbennig?

Ni fydd angen i fyfyrwyr gyflwyno ffurflenni na thystiolaeth Amgylchiadau Arbennig ar gyfer modiwlau a asesir yn ystod semestrau un a dau ym mlwyddyn academaidd 2020-21 nac i'w modiwl traethawd hir; os na all myfyrwyr gwblhau asesiadau, beth bynnag fo'r rheswm, byddant yn awtomatig yn cael cyfle i ailsefyll heb gapio'r marciau os nad ydynt yn cyflwyno gwaith neu os ydynt yn methu; dim ond ar gyfer y sesiwn academaidd hon y gwneir y newid hwn i’r drefn Amgylchiadau Arbennig arferol ac ni fydd yn ymestyn tan y cyfnod ailsefyll ym mis Awst.

A fydd amgylchiadau arbennig yn newid marciau modiwlau myfyrwyr?

A fydd amgylchiadau arbennig yn newid marciau modiwlau myfyrwyr?

Na, nid ydym yn newid marciau modiwl ar sail amgylchiadau arbennig.  

A roddir cap ar nifer yr asesiadau y caf eu hailsefyll ym mis Awst 2021?

Na, ym mis Awst 2021 yn unig, ni fydd cap ar nifer yr asesiadau y cewch eu hailsefyll.

A fyddaf yn gorfod talu am ailsefyll ym mis Awst 2021?

Na, ni chodir tâl am ailsefyll ym mis Awst 2021.

Ble ddylwn i fynd i gael cyngor ynglŷn ag ailsefyll ai peidio?

Gall eich adran roi cyngor academaidd ichi ynglŷn ag ailsefyll. Os ydych chi angen cyngor ynglŷn â chofrestru i ailsefyll cysylltwch â pgsstaff@aber.ac.uk.

Sut mae cofrestru i ailsefyll modiwlau?

Pan gyhoeddir y canlyniadau, gofynnir ichi gwblhau tasg ar eich cofnod myfyriwr i ddewis ailsefyll ai peidio. Bydd y dasg i'w gweld ar eich cofnod myfyriwr yr un diwrnod ag y cyhoeddir y canlyniadau, a rhoddir dyddiad cau ar gyfer cofrestru.  

A fydd cyfnod ailsefyll asesiadau'r haf yn cael ei gynnal fel arfer?

Cynhelir cyfnod yr arholiadau ailsefyll ym mis Awst, fodd bynnag, rydym wedi estyn y dyddiadau fel bod y cyfnod ailsefyll yn dechrau ar ddydd Llun 9 Awst ac yn gorffen ar ddydd Iau 26 Awst 2021. Ni fydd hyn yn cynnwys cynnal arholiadau ar y campws.

A yw rheoliadau Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn dal yn gymwys yn y sefyllfa sydd ohoni?

Ydyn, bydd y rheoliadau sy'n gysylltiedig ag Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn parhau mewn grym. Os bydd honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn cael ei gadarnhau, pennir y gosb yn unol â'r System Gosbi a seilir ar Bwyntiau, ac fe fydd hynny'n disodli’r cyfle i ailsefyll am farc heb ei gapio.