Diweddariadau Myfyrwyr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys bwletinau a gylchredwyd i fyfyrwyr yn ystod pandemig COVID-19.

Diweddariadau diweddaraf i myfyrwyr

26.11.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, Dydd Gwener 26 Tachwedd

Gwybodaeth COVID-19

 • Pwysigrwydd profi ar gyfer COVID-19
 • Pecynnau prawf LFD
 • Symptomau COVID-19?
 • Cofnodwch eich statws COVID ar eich cofnod myfyriwr

Newyddion arall y Brifysgol

 • Cronfa Cyfleoedd Ewropeaidd
 • Gwnewch gais i fod yn Ymgyrchydd Ffôn
 • Trosedd gwledig yng Nghymru

Gwybodaeth COVID-19

Pwysigrwydd profi ar gyfer COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chyngor yn ynghylch profion llif unffordd.

Anogir y rhai sydd dros 11 oed i gymryd profion llif unffordd ddwywaith yr wythnos (bob 3 neu 4 diwrnod) os nad oes gennych symptomau COVID-19.

Fe'ch anogir hefyd i gymryd prawf os ydych yn mynd i fod mewn sefyllfa risg uwch, gan gynnwys treulio amser mewn mannau prysur neu dan do, cyn i chi ymweld â phobl sydd â risg uwch o salwch difrifol o ganlyniad i COVID-19, ac os ydych yn teithio i rannau eraill o Gymru neu'r DU.

Mae rhagor o wybodaeth yma.

Pecynnau prawf LFD

Mae pecynnau profi Dyfais Llif Unffordd (LFD) ar gael o Medrus (Penbryn) neu Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Does dim angen trefnu ymlaen llaw ond dewch â’ch cerdyn Aber arnoch pan fyddwch yn eu casglu.

Gallwch hefyd gael profion llif unffordd:

 • drwy archebu ar-lein i'w ddanfon drwy'r post: archebu pecynnau profi gartref llif unffordd ar GOV.UK, gallwch archebu 1 pecyn profi cartref (7 prawf) ar y tro. Mae'n cymryd 1 i 2 diwrnod i'w danfon
 • drwy eu casglu o fferyllfeydd

Ych chi’n profi symptomau COVID-19?

Cofiwch, os ydych yn profi symptomau COVID-19, mae’n rhaid i chi hunanynysu’n syth a dilyn y wybodaeth sydd arlein yma.

Cofnodwch eich statws COVID ar eich cofnod myfyriwr

Cofiwch, os ydych yn hunanynysu neu wedi derbyn canlyniad positif i brawf PCR COVID-19, dylech roi gwybod i'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr, clicio ar y tab Personol a dewis yr opsiwn Cofnodi symptomau COVID-19.

Mae’r wybodaeth hon yn bwysig wrth i ni fonitro nifer yr achosion o fewn cymuned y Brifysgol.

Gwybodaeth arall y Brifysgol

Lansio Cronfa Cyfleoedd Ewropeaidd newydd

Diolch i haelioni William Parker, a raddiodd mewn Hanes o Brifysgol Aberystwyth, mae’r Brifysgol wedi lansio Cronfa Cyfleoedd Ewropeaidd newydd. Mae’r gronfa yn cynnig grantiau o rhwng £500 a £3000 i fyfyrwyr rhan-amser ac amser llawn sy'n hanu o'r Deyrnas Gyfunol ar gyrsiau sylfaen, israddedig neu Feistr a addysgir sy'n dymuno gweithio, astudio, gwirfoddoli neu fynd i gynadleddau yn yr Undeb Ewropeaidd a'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Am ragor o wybodaeth a sut i wneud cais, ewch i wefan y Gronfa Cyfleoedd Ewropeaidd.

Mae rhagor o wybodaeth am rodd William Parker ar dudalennau newyddion y Brifysgol.

Gwnewch gais i fod yn Ymgyrchydd Ffôn

Mae'r tîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn chwilio am ymgyrchwyr ffôn i helpu i godi arian ar gyfer prosiect Hen Goleg y Brifysgol.

 • Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 29 Tachwedd, 9am
 • Hyfforddiant gorfodol ar 5-6 Chwefror
 • Cyfnod o waith: 7 Chwefror - 27 Chwefror
 • Ar nos ac ar benwythnosau
 • Gweithio o'ch cartref eich hun
 • Gweithio’r isafswm o dair sifft yr wythnos
 • £9.50 yr awr

Ewch i'r wefan er mwyn darllen y Disgrifiad Swydd. Gallwch hefyd gysylltu â Hayley Goddard – hvg@aber.ac.uk / 01970 622 083 am ragor o fanylion.

Trosedd gwledig yng Nghymru

Mae Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi, Prifysgol Aberystwyth, yn cyflwyno gweminar ar-lein ar Droseddeg mewn ardaloedd Gwledig; 7 – 8.30yh, Dydd Iau 9 Rhagfyr 2021, Ar-lein: Zoom.

Siaradwyr:

 • Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys
 • Rob Taylor, Cydlynydd Troseddau Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt Cymru gyfan
 • Wyn Morris, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Fusnes Aberystwyth a Chyfarwyddwr Hwb y Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi (GRRaIN)

Archebwch eich lle yma

Diolch yn fawr

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

18.11.2021 Diweddariad COVID ôl-raddedig

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 18 Tachwedd

Gwybodaeth COVID-19

 • Cymru’n parhau ar Lefel Rhybudd 0
 • Brechlyn COVID-19
 • Angen cymorth i drefnu brechlyn?
 • Awyru a chadw’n gynnes
 • Teithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ac Arholiadau / Asesiadau Semester 1

Newyddion arall y Brifysgol

 • Gwasanaeth Sifil y Deyrnas Unedig - Creu Cyfleoedd yng Nghymru i fyfyrwyr a graddedigion
 • Plannu ar y campws
 • Diwrnod Coffa Trawsryweddol

Gwybodaeth COVID-19

Cymru’n parhau ar Lefel Rhybudd 0

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganlyniad ei hadolygiad tair wythnos diweddaraf o’i mesurau COVID.

Mae Cymru yn aros ar Lefel Rhybudd 0.

Bydd canlyniad yr adolygiad nesaf yn cael ei gyhoeddi ddydd Gwener 10 Rhagfyr.

Brechlyn COVID-19

Fel rhan o Rybudd Lefel 0, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn ar i bawb gael eu brechu, a chael y ddau bigiad.

Mae’r ganolfan yn cael ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac sy’n cynnig gwybodaeth gyffredinol am y brechlyn yma.

Angen cymorth i drefnu brechlyn?

Gallwch gysylltu gyda Llinell Gymorth COVID y Brifysgol os ydych am gymorth i drefnu brechlyn, yn arbennig os ydych yn bwriadu teithio dramor dros gyfnod y Nadolig.

E-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk neu ffoniwch 0970 622483. Llinellau ar agor rhwng 10 y bore a 3 y prynhawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gall y llinell gymorth hefyd ddarparu cymorth a chyngor ar faterion eraill yn ymwneud â COVID, neu gallwch ymweld â thudalennau gwe Gyda’n Gilydd yn Aber, sy’n cynnwys cyfres o gwestiynau cyffredin ar COVID.

Awyru a chadw’n gynnes

Mae sicrhau bod ein hadeiladau wedi eu hawyru’n ddigonol yn un elfen o’r mesurau ar y campws i gyfyngu ar ymlediad COVID-19.

Gall hyn olygu y bydd ein hadeiladau’n oerach na’r arfer yn ystod misoedd y gaeaf ac felly rydym yn eich cymell i wisgo dillad ychwanegol addas.

Teithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ac Arholiadau / Asesiadau Semester 1

Wrth wneud eich trefniadau teithio ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, nodwch y bydd gofyn i rai myfyrwyr Ôl-raddedig sydd ar Raglenni a Ddysgir ddychwelyd i Aberystwyth mewn pryd ar gyfer cyfnod Adolygu ac Asesu Semester 1 sy'n dechrau ddydd Llun 10 Ionawr 2022.

Tra bydd rhai asesiadau'n cael eu cynnal wyneb yn wyneb ar y campws, bydd eraill yn cael eu cynnal ar-lein oherwydd y pandemig COVID-19 parhaus. Bydd trefniadau penodol yn cael eu darparu gan eich Cyfadran / Adran Academaidd.

Gwybodaeth arall y Brifysgol

Gwasanaeth Sifil y Deyrnas Unedig - Creu Cyfleoedd yng Nghymru i fyfyrwyr a graddedigion

Dydd Iau 2 Rhagfyr 2021 a 12yp MS Teams

Bydd y sesiwn yn cynnwys:

 • Arwyddocâd yr agenda lefelu a chynyddu cyfleoedd gwaith yng ngwasanaeth sifil y DU ymhlith myfyrwyr yng Nghymru
 • Beth yw ystyr 'gwasanaeth sifil modern', a'r weledigaeth ar gyfer Gwasanaeth Sifil y DU yn y dyfodol
 • Sesiwn Holi ac Ateb


Cofrestrwch yma


Plannu ar y campws

Bydd gwaith paratoi yn cychwyn yr wythnos hon ar gyfer ailblannu'r tir rhwng adeilad Hugh Owen a Penbryn (TaMed Da), ac ar hyd adeilad Hugh Owen tuag at Ganolfan y Celfyddydau.

Mae’r gwaith hwn, a fydd yn digwydd rhwng nawr a'r Nadolig, yn gam cyntaf mewn cynllun rheoli tirwedd hirdymor newydd a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Gerddi Hanesyddol Cymru a Grŵp Cynghori Tiroedd y Brifysgol i hyrwyddo cadwraeth, cynaliadwyedd, bioamrywiaeth ac amddiffyn tirwedd hanesyddol campws Penglais. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra wrth i'r gwaith hwn fynd yn ei flaen.

Diwrnod Coffa Trawsryweddol

Mae Diwrnod Coffa Trawsryweddol, sy’n cael ei gynnal yn flynyddol ar 20 Tachwedd, yn anrhydeddu cof y bobl drawsryweddol sydd wedi colli eu bywydau o ganlyniad i drais gwrth-drawsryweddol. Bydd y Brifysgol yn chwifio’r faner Traws Balch ar gampws Penglais i nodi’r diwrnod hwn, ac fel rhan o’n hymrwymiad i ddarparu amgylchedd cefnogol i staff a myfyrwyr trawsryweddol ac anneuaidd yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae Undeb Myfyrwyr hefyd yn cydnabod effaith digamsyniol trais yn erbyn pobl draws. Maent yn cynnal digwyddiad Cyfarfod a Chyfarch i fyfyrwyr sy'n adnbabod eu hunain fel pobl traws i ddod at ei gilydd yn Picturehouse yr Undeb rhwng 4-6pm ddydd Iau 18 Tachwedd. Mae rhagor o wybodaeth yma Cwrdd A Chyfarch Traws  (umaber.co.uk).

Diolch yn fawr,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

18.11.2021 Diweddariad COVID Israddedig

Annwyl fyfyriwr 

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 18 Tachwedd  

Gwybodaeth COVID-19 

 • Cymru’n parhau ar Lefel Rhybudd 0 
 • Brechlyn COVID-19 
 • Angen cymorth i drefnu brechlyn? 
 • Awyru a chadw’n gynnes 
 • Teithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ac Arholiadau / Asesiadau Semester 1 

Newyddion arall y Brifysgol 

 • Gwasanaeth Sifil y Deyrnas Unedig - Creu Cyfleoedd yng Nghymru i fyfyrwyr a graddedigion 
 • Plannu ar y campws 
 • Diwrnod Coffa Trawsryweddol 

 
Gwybodaeth COVID-19 

Cymru’n parhau ar Lefel Rhybudd 0 

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganlyniad ei hadolygiad tair wythnos diweddaraf o’i mesurau COVID.  

Mae Cymru yn aros ar Lefel Rhybudd 0. 

Bydd canlyniad yr adolygiad nesaf yn cael ei gyhoeddi ddydd Gwener 10 Rhagfyr. 

Brechlyn COVID-19 

Fel rhan o Rybudd Lefel 0, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn ar i bawb gael eu brechu, a chael y ddau bigiad. 

Mae’r ganolfan yn cael ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac sy’n cynnig gwybodaeth gyffredinol am y brechlyn yma. 

Angen cymorth i drefnu brechlyn?  

Gallwch gysylltu gyda Llinell Gymorth COVID y Brifysgol os ydych am gymorth i drefnu brechlyn, yn arbennig os ydych yn bwriadu teithio dramor dros gyfnod y Nadolig. 

E-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk neu ffoniwch 0970 622483. Llinellau ar agor rhwng 10 y bore a 3 y prynhawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Gall y llinell gymorth hefyd ddarparu cymorth a chyngor ar faterion eraill yn ymwneud â COVID, neu gallwch ymweld â thudalennau gwe Gyda’n Gilydd yn Aber, sy’n cynnwys cyfres o gwestiynau cyffredin ar COVID. 

Awyru a chadw’n gynnes 

Mae sicrhau bod ein hadeiladau wedi eu hawyru’n ddigonol yn un elfen o’r mesurau ar y campws i gyfyngu ar ymlediad COVID-19. 

Gall hyn olygu y bydd ein hadeiladau’n oerach na’r arfer yn ystod misoedd y gaeaf ac felly rydym yn eich cymell i wisgo dillad ychwanegol addas. 

Teithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ac Arholiadau / Asesiadau Semester 1 

Wrth wneud eich trefniadau teithio ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, nodwch y bydd gofyn i chi ddychwelyd i Aberystwyth mewn pryd ar gyfer cyfnod Adolygu ac Asesu Semester 1 sy'n dechrau ddydd Llun 10 Ionawr 2022.  

Tra bydd rhai asesiadau'n cael eu cynnal wyneb yn wyneb ar y campws, bydd eraill yn cael eu cynnal ar-lein oherwydd y pandemig COVID-19 parhaus. Bydd trefniadau penodol yn cael eu darparu gan eich Cyfadran/Adran Academaidd. 

Gwybodaeth arall y Brifysgol 

Gwasanaeth Sifil y Deyrnas Unedig - Creu Cyfleoedd yng Nghymru i fyfyrwyr a graddedigion 

Dydd Iau 2 Rhagfyr 2021 a 12yp MS Teams 

Bydd y sesiwn yn cynnwys: 

 • Arwyddocâd yr agenda lefelu a chynyddu cyfleoedd gwaith yng ngwasanaeth sifil y DU ymhlith myfyrwyr yng Nghymru
 • Beth yw ystyr 'gwasanaeth sifil modern', a'r weledigaeth ar gyfer Gwasanaeth Sifil y DU yn y dyfodol
 • SesiwnHoli ac Ateb 

 
Cofrestrwch yma 

 
Plannu ar y campws 

Bydd gwaith paratoi yn cychwyn yr wythnos hon ar gyfer ailblannu'r tir rhwng adeilad Hugh Owen a Penbryn (TaMed Da), ac ar hyd adeilad Hugh Owen tuag at Ganolfan y Celfyddydau. 

Mae’r gwaith hwn, a fydd yn digwydd rhwng nawr a'r Nadolig, yn gam cyntaf mewn cynllun rheoli tirwedd hirdymor newydd a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Gerddi Hanesyddol Cymru a Grŵp Cynghori Tiroedd y Brifysgol i hyrwyddo cadwraeth, cynaliadwyedd, bioamrywiaeth ac amddiffyn tirwedd hanesyddol campws Penglais. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra wrth i'r gwaith hwn fynd yn ei flaen. 

Diwrnod Coffa Trawsryweddol 

Mae Diwrnod Coffa Trawsryweddol, sy’n cael ei gynnal yn flynyddol ar 20 Tachwedd, yn anrhydeddu cof y bobl drawsryweddol sydd wedi colli eu bywydau o ganlyniad i drais gwrth-drawsryweddol. Bydd y Brifysgol yn chwifio’r faner Traws Balch ar gampws Penglais i nodi’r diwrnod hwn, ac fel rhan o’n hymrwymiad i ddarparu amgylchedd cefnogol i staff a myfyrwyr trawsryweddol ac anneuaidd yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Mae Undeb Myfyrwyr hefyd yn cydnabod effaith digamsyniol trais yn erbyn pobl draws. Maent yn cynnal digwyddiad Cyfarfod a Chyfarch i fyfyrwyr sy'n adnbabod eu hunain fel pobl traws i ddod at ei gilydd yn Picturehouse yr Undeb rhwng 4-6pm ddydd Iau 18 Tachwedd. Mae rhagor o wybodaeth yma Cwrdd A Chyfarch Traws  (umaber.co.uk). 

Diolch yn fawr, 

Yr Athro Tim Woods 
Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr 

11.11.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 11 Tachwedd

Gwybodaeth COVID-19

 • Pàs COVID y GIG
 • Pàs COVID os ydych wedi eich brechu dramor?
 • Brechu
 • Cofnodwch eich statws COVID ar eich cofnod myfyriwr
 • Llinell Gymorth COVID-19

Newyddion arall y Brifysgol

 • Lansio cystadleuaeth ‘InvEnterPrize’ gwerth £10,000
 • Cyfleoedd i astudio dramor
 • Meddalwedd ENVI Geospatial Imagery

Gwybodaeth COVID-19

Pàs COVID y GIG

O ddydd Llun 15 Tachwedd, mae’r defnydd o Bàs COVID y GIG yn cael ei ymestyn yng Nghymru i gynnwys sinemau, theatrau a neuaddau cyngerdd.

Mae manylion am sut y mae’r Pàs COVID yn gweithio, pryd fydd ei angen a sut i’w gael ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

Pàs COVID os ydych wedi eich brechu dramor?

Os ydych wedi eich brechu mewn gwlad arall ac angen profi eich statws brechu, gallwch weld y canllaw diweddaraf ar yr hyn sydd ei angen o ba wlad yma.

Noder for hyn yn berthnasol os ydych yn teithio i Gymru ac os oes angen Pàs COVID arnoch er mwyn mynychu digwyddiadau a lleoliadau mawr.

Brechu

Os nad ydych wedi gwneud eto, mynnwch gael eich brechlyn cyn gynted ag y bo modd.  Trefnwch apwyntiad ar gyfer eich brechlyn COVID-19 cyntaf neu ail yma.

Cofnodwch eich statws COVID ar eich cofnod myfyriwr

Cofiwch, os ydych yn hunanynysu neu wedi derbyn canlyniad positif i brawf PCR COVID-19, dylech hysbysu'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr, clicio ar y tab Personol a dewis yr opsiwn Cofnodi symptomau COVID-19.

Llinell gymorth a chefnogaeth COVID

Os oes rhagor gwestiynau gennych, ewch i dudalennau gwe Gyda’n gilydd yn Aber.

Os oes gennych chi gwestiynau penodol am symptomau COVID neu bobl o’ch amgylch gyda symptomau, cysylltwch â’r Llinell Gymorth Coronafeirws drwy corornafeirws@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622483. Llinellau ar agor o 10am tan 3pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gwybodaeth arall y Brifysgol

Lansio cystadleuaeth £10,000 ‘InvEnterPrize’  

Lansiwyd InvEnterPrize 2022 yr wythnos hon, gan roi cyfle i fyfyrwyr mentrus frwydro i ennill buddsoddiad o £10,000 yn eu syniad busnes neu fenter gymdeithasol. Os hoffech chi’r cyfle i wireddu eich breuddwyd o gychwyn eich busnes, e-bostiwch aberpreneurs@aber.ac.uk i ofyn am becyn mynediad.

Cyfleoedd i astudio dramor

Awydd astudio neu weithio dramor tra'ch bod yn y brifysgol?

Profwyd ei fod yn gwella eich cyflogadwyedd ac yn cynyddu eich rhagolygon swydd yn ogystal â bod yn gyfle unwaith mewn oes. Nid oes raid i chi fynd am semester cyfan neu flwyddyn, eleni bydd cyfleoedd byr ar gael i fyfyrwyr israddedig a meistr a addysgir astudio neu weithio dramor o gyn lleied â thri diwrnod i ychydig wythnosau (amodol ar gyfyngiadau COVID-19). Gallwch ddewis eich profiad eich hun neu ymuno â’r opsiynau rydym yn eu hawgrymu. Cyllid ar gael ar gyfer cyfranogwyr cymwys.

Os am wybod mwy, ewch i wefan Cyfleoedd Byd-eang neu gallwch gofrestru eich diddordeb arlein yma.

Meddalwedd ENVI Geospatial Imagery

Bydd y drwydded sefydliadol ar gyfer meddalwedd ENVI Geospatial Imagery yn dod i ben ar 31 Rhagfyr ac ni fydd yn cael ei hadnewyddu. Ni fydd y gwasanaeth hwn ar gael i ddefnyddwyr o 1 Ionawr 2022.

Diolch yn fawr,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

04.11.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 4 Tachwedd

Gwybodaeth COVID-19

 • Rheolau hunanynysu
 • Pwy yw eich aelwyd?
 • Cymorth os ydych yn hunanynysu
 • Gorchuddion wyneb

Newyddion arall y Brifysgol

 • ‘University Challenge’
 • Gwnewch gais i fod yn Ymgyrchydd Ffôn
 • Darlith Goffa E.H. Carr

 

Gwybodaeth COVID-19

Hunanynysu

Fe newidiodd rheolau hunanynysu Llywodraeth Cymru yr wythnos ddiwethaf.

Os yw rhywun yn eich cartref â symptomau neu wedi profi’n bositif a chithau wedi’ch brechu’n llawn, dylech hunanynysu a chymryd prawf PCR. Os yw’r prawf yn negatif, cewch stopio hunanynysu.

Os yw rhywun yn eich cartref wedi profi’n bositif a chithau heb eich brechu’n llawn, dylech hunanynysu am 10 diwrnod. Dylech gymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 ac 8. A dylech hunanynysu am 10 diwrnod hyd yn oed os yw eich profion PCR yn negatif.

Cofiwch, os ydych yn profi symptomau COVID-19, mae’n rhaid i chi hunanynysu’n syth a dilyn y wybodaeth sydd arlein yma.

Pwy yw eich aelwyd?

Eich aelwyd yw pawb sy’n byw yn eich tŷ neu fflat, neu ‘ardal’ - y rhai yr ydych yn rhannu cegin neu ystafell ymolchi gyda nhw.

Cymorth os ydych yn hunanynysu

Mae gennym linell gymorth bwrpasol ar gyfer Covid-19 a byddwn mewn cysylltiad â myfyrwyr sydd wedi dweud wrthym eu bod yn hunanynysu.

Gallwn helpu gyda danfoniadau bwyd neu bresgripsiwn meddygol yn ogystal â golchi dillad.

Cymorth dysgu yn ystod hunanynysu

Fel gydag unrhyw salwch tymor byr, cynghorir myfyrwyr i ddal i fyny â’u gwaith a gofyn am gymorth eu hadran academaidd.

Ewch i'r dudalen we ar hunanynysu neu cysylltwch â’r Llinell Gymorth Coronafeirws drwy e-bostio coronafeirws@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622483 am ragor o wybodaeth. Mae’r llinellau ar agor rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gorchuddion wyneb

Fel y gwyddoch, mae gennym ystod o fesurau  i atal COVID-19 rhag lledaenu yn eu lle ledled y Brifysgol.

Mae hyn yn cynnwys gwisgo gorchudd wyneb dros eich ceg a’ch trwyn dan do ar ein safleoedd, oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwneud hynny.

Mae’r lleoliadau hyn yn cynnwys yr holl fannau dysgu ac addysgu, mannau cymdeithasol ac astudio, coridorau, swyddfeydd sy’n cael eu defnyddio gan fwy nag un person a lleoliadau masnachol fel Canolfan Chwaraeon, Canolfan y Celfyddydau a mannau Lletygarwch ac ar drafnidiaeth sy’n cael ei ddarparu gan y Brifysgol.

Os ydych chi'n gwisgo gorchudd wyneb yn yr holl leoliadau hyn, diolch am wneud hynny. Rydych chi'n helpu i amddiffyn eich cyd-fyfyrwyr, ein cydweithwyr a'r gymuned ehangach.

Gallwch ddod o hyd i'n holl ganllawiau ar gyfer y campws, gan gynnwys arweiniad ar orchuddion wyneb ar dudalennau Gyda’n gilydd yn Aber.

Gwybodaeth arall y Brifysgol

‘University Challenge’

Mae Undeb y Myfyrwyr yn chwilio am fyfyrwyr i gymryd rhan yn y gyfres nesaf o raglen ITV, University Challenge. E-bostiwch y Swyddog Materion Academaidd Elizabeth Manners os oes gennych ddiddordeb: ddostaff@aber.ac.uk.

Cynhelir y rownd brofion gyntaf ar 9 Tachwedd 2021 ym Mhrif Ystafell Undeb y Myfyrwyr.

Gwnewch gais i fod yn Ymgyrchydd Ffôn

Mae'r tîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn chwilio am ymgyrchwyr ffôn i helpu i godi arian ar gyfer prosiect Hen Goleg y Brifysgol.

 • Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 29 Tachwedd, 9am
 • Hyfforddiant gorfodol ar 5-6 Chwefror
 • Cyfnod o waith: 7 Chwefror - 27 Chwefror
 • Ar nos ac ar benwythnosau
 • Gweithio o'ch cartref eich hun
 • Gweithio’r isafswm o dair sifft yr wythnos
 • £9.50 yr awr

 

Ewch i'r wefan er mwyn darllen y Disgrifiad Swydd. Gallwch hefyd gysylltu â Hayley Goddard – hvg@aber.ac.uk / 01970 622 083 am ragor o fanylion.

Darlith Goffa E.H. Carr

Yn olaf, bydd y ddarlith gyhoeddus nesaf a drefnir gan yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cael ei thraddodi gan yr Athro Jennifer Pitts (Prifysgol Chicago) a bydd ystyried sut y mae cam-elwa a hierarchaethau hiliol wedi’u hymgorffori yn y drefn ryngwladol a gwleidyddiaeth ddemocrataidd.

Cynhelir y ddarlith ‘Democracy’s World Shadow ’ar-lein am 7.15yh ddydd Iau 11 Tachwedd a gallwch gofrestru yma.

Diolch yn fawr

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

29.10.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19 Brys
Dydd Gwener 29 Hydref

Mae dau newid pwysig i gyfyngiadau COVID-19 wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru heddiw.

Mae'r newidiadau'n ymwneud â hunanynysu a’r Pàs COVID.

Parthed hunanynysu, os oes rywun yn eich aelwyd  yn dangos symptomau neu wedi cael prawf COVID-19 positif, dylech drefnu prawf PCR cyn gynted ag y gallwch a hunanynysu nes eich bod wedi cael canlyniad PCR negatif, hyd yn oed os ydych chi wedi'ch brechu'n llawn. Mae hyn yn weithredol yn syth.

Cofiwch gofnodi’r wybodaeth ar eich cofnod myfyriwr.

O 15 Tachwedd, bydd Pàs COVID y GIG yn cael ei ymestyn i gynnwys theatrau, sinemâu a neuaddau cyngerdd. Ar hyn o bryd mae’n ofynnol ar gyfer mynychu digwyddiadau mawr a chlybiau nos er mwyn brofi bod rhywun wedi'i frechu'n llawn neu wedi cael prawf COVID negyddol.

Ni fydd y newidiadau hyn yn effeithio ar ein trefniadau addysgu cyfredol a gweithrediadau eraill dydd i ddydd. Fodd bynnag, os ydych chi'n bwriadu ymweld ag un o leoliadau Canolfan y Celfyddydau, gallwch ddisgwyl gweld y Pàs COVID yn cael ei ddefnyddio.

Mae’r cyhoeddiad heddiw yn atgyfnerthu’r pryder a godwyd gan Gyngor Sir Ceredigion ddoe ynglŷn â lefelau “peryglus o uchel” o’r haint yn y gymuned ehangach.

Disgrifiodd y Prif Weinidog , Mark Drakeford, y sefyllfa fel un “ddifrifol” ac mae datganiad Llywodraeth Cymru yn nodi “oni bai bod y cyfraddau'n dechrau gostwng dros y tair wythnos nesaf, y bydd yn rhaid i Weinidogion ystyried ailgyflwyno rhai cyfyngiadau yn yr adolygiad nesaf o’r rheoliadau er mwyn dod â lledaeniad y feirws o dan reolaeth”.

Felly, er budd pawb, parhewch i ddilyn y mesurau COVID-19 sydd ar waith, yn enwedig cael ein brechu, gwisgo gorchuddion wyneb y tu mewn a chynnal pellter cymdeithasol.

Diolch yn fawr a chadwch yn saff,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

28.10.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 28 Hydref

Gwybodaeth COVID-19

 • Lefelau’r Coronafeirws yn ‘beryglus o uchel’ yng Ngheredigion
 • Hunanynyswch os ydych yn profi symptomau
 • Cofnodwch eich statws COVID ar eich cofnod myfyriwr
 • Pecynnau profi cartref
 • Diweddarwch eich cofnod myfyrwyr
 • Cofrestrwch gyda meddyg teulu
 • Gwaredu gorchuddion wyneb yn ddiogel

Newyddion arall y Brifysgol

 • Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7
 • Cyfleoedd i astudio dramor
 • ‘University Challenge’
 • Cymorth sgiliau astudio
 • Cymrawd Ysgrifennu’r Gronfa Lenyddol Frenhinol
 • Sgiliau iaith i fyfyrwyr rhyngwladol
 • Adran y Gyfraith a Throseddeg – Cornel y Siaradwyr

Gwybodaeth COVID-19

Lefelau’r Coronafeirws yn ‘beryglus o uchel’ yng Ngheredigion

Heddiw rhybuddiodd Cyngor Sir Ceredigion bod lefelau COVID-19 yn beryglus o uchel ar draws y sir.

Mae’r Cyngor yn annog trigolion i gadw at y canllawiau sylfaenol er mwyn amddiffyn ein ffrindiau, ein teuluoedd a'n cymunedau, ac yn benodol i gael y brechlyn, gwisgo gorchuddion wyneb mewn adeiladau a chynnal pellter cymdeithasol.

Ni fydd y cyhoeddiad hwn gan y Cyngor yn effeithio ar ein trefniadau cyfredol, gan gynnwys dysgu wyneb yn wyneb.

Byddwn yn parhau i fonitro nifer yr achosion o COVID-19 ymysg staff a myfyrwyr ac yn eich hysbysu os bydd y sefyllfa’n newid.

Os nad ydych wedi cael eich brechu eto, mae gwybodaeth am ganolfan frechu Aberystwyth yma.

Cofiwch hefyd bod rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn holl adeiladau’r Brifysgol, oni bai eich bod wedi eich eithrio.

Hunanynyswch os ydych yn profi symptomau

Os ydych yn profi symptomau COVID-19, mae’n ofynnol i chi hunanynysu’n syth a dilyn y wybodaeth sydd arlein yma.

Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen we ar hunanynysu neu, cysylltwch â’r Llinell Gymorth Coronafeirws drwy e-bost corornafeirws@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622483. Mae’r llinellau ar agor rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cofnodwch eich statws COVID ar eich cofnod myfyriwr

Cofiwch, os ydych yn hunanynysu neu wedi derbyn canlyniad positif i brawf PCR COVID-19, dylech hysbysu'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr, clicio ar y tab Personol a dewis yr opsiwn Cofnodi symptomau COVID-19.

Mae’r wybodaeth hon yn bwysig wrth i ni fonitro nifer yr achosion o fewn cymuned y Brifysgol.

Pecynnau profi cartref

Cofiwch fod pecynnau profi cartref ar gael o dderbynfa Medrus (Penbryn) neu Undeb y Myfyrwyr rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Diweddaru eich cofnod myfyrwyr

Gwnewch yn siwr bod eich cofnod myfyriwr yn gyfredol a gwiriwch eich cyfrif e-bost Prifysgol yn rheolaidd am ddiweddariadau. Dylid gwneud hyn bob amser, ond mae'n arbennig o bwysig ar hyn o bryd, gan ein bod yn parhau mewn cyfnod y pandemig.

Mae gwybodaeth i'w gwirio a'i diweddaru yn cynnwys

 • eich cyfeiriad yn ystod y tymor yn ogystal â'ch cyfeiriad y tu allan i'r tymor
 • eich manylion cyswllt eich meddyg teulu
 • eich manylion eich cyfrif banc.


Chi yw'r unig un sy'n gallu gwneud hyn, ni allwn wneud hyn ar eich rhan.

Cofrestru gyda meddyg teulu

Os nad ydych wedi gwneud eisoes, cofrestrwch gyda meddyg teulu lleol cyn gynted ag sy’n bosibl. Mae gwybodaeth am gofrestru gyda meddygon teulu lleol ar y gwefannau canlynol:

Gwaredu gorchuddion wyneb wedi'u defnyddio'n ddiogel

Mae’r Brifysgol wedi derbyn cwynion fod gorchuddion wyneb yn cael eu taflu fel sbwriel ar y campws. Gofynnwn i chi sicrhau eich bod yn eu gwaredu trwy ddefnyddio'r biniau a ddarperir ar y campws.

Gwybodaeth arall y Brifysgol

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7

Mae  Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 o 08.30 bore dydd Llun, 1 Tachwedd, tan ddiwedd y tymor. Rydym wedi sicrhau bod mwy o fannau astudio ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen ar Lawr D ac yn ardal Iris de Freitas.

Cofiwch fod angen i chi wisgo’ch mwgwd tra byddwch yn ein llyfrgelloedd, er eich diogelwch eich hun a diogelwch pawb arall. 

Cyfleoedd i astudio dramor

Awydd astudio neu weithio dramor tra'ch bod yn y brifysgol?

Profwyd ei fod yn gwella eich cyflogadwyedd ac yn cynyddu eich rhagolygon swydd yn ogystal â bod yn gyfle unwaith mewn oes. Nid oes raid i chi fynd am semester cyfan neu flwyddyn, eleni bydd cyfleoedd byr ar gael i fyfyrwyr israddedig a meistr a addysgir astudio neu weithio dramor o gyn lleied â thri diwrnod i ychydig wythnosau (amodol ar gyfyngiadau COVID-19). Gallwch ddewis eich profiad eich hun neu ymuno â’r opsiynau rydym yn eu hawgrymu. Cyllid ar gael ar gyfer cyfranogwyr cymwys.

Os am wybod mwy, ewch i wefan Cyfleoedd Byd-eang neu gallwch gofrestru eich diddordeb arlein yma.

‘University Challenge’

Mae Undeb y Myfyrwyr yn chwilio am fyfyrwyr i gymryd rhan yn y gyfres nesaf o raglen ITV, University Challenge. E-bostiwch y Swyddog Materion Academaidd Elizabeth Manners os oes gennych ddiddordeb: ddostaff@aber.ac.uk.

Cynhelir y rownd brofion gyntaf ar 9 Tachwedd 2021 ym Mhrif Ystafell Undeb y Myfyrwyr.

Cymorth sgiliau astudio

Ydych chi am wella eich sgiliau ysgrifennu, cyfathrebu a gwybodaeth?

Mae'r Brifysgol yn cynnig dosbarthiadau ar Teams ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy’n cael eu darparu ar y cyd gan Cymorth Dysgu Myfyrwyr a Gwasanaethau Gwybodaeth.

Dilynwch y dolenni i gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru:

Cymrawd Ysgrifennu’r Gronfa Lenyddol Frenhinol

Mae ymgynghoriadau unigol ar ysgrifennu academaidd ar gael i fyfyrwyr ar bob lefel gyda'n Cymrawd Ysgrifennu Cronfa Lenyddol Frenhinol, Thomas Bunstead. Am fwy o wybodaeth gweler.

Sgiliau iaith i fyfyrwyr rhyngwladol

Mae ymgynghoriadau unigol ar ddatblygu iaith ar gyfer ysgrifennu academaidd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol gyda thiwtor Saesneg arbenigol.

 • I drefnu apwyntiad cysylltwch â tesol@aber.ac.uk (ar gael yn unig drwy gyfrwng y Saesneg ar hyn o bryd).

Adran y Gyfraith a Throseddeg – Cornel y Siaradwyr

Bydd Adran y Gyfraith a Throseddeg yn cynnal y diweddaraf yn ei chyfres Cornel Siaradwyr ddydd Iau 4 Tachwedd am 6 yr hwyr ar Teams. Yr Athro Vesna Crnić-Grotić, Prifysgol Rijeka - Siarter Ewropeaidd Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol - Heriau Newydd. Manylion archebu ar Tocyn Cymru.

Diolch yn fawr,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

21.10.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 21 Hydref

Gwybodaeth COVID-19

 • Pwysig: Gorchuddion wyneb
 • Mwy o leoedd astudio ar gael
 • Y ganolfan frechu
 • Pàs COVID y GIG
 • Pecynnau profi cartref
 • Llinell Gymorth COVID-19

Newyddion arall y Brifysgol

 • Cyfle i gyfrannu at grŵp ffocws lles
 • University Challenge
 • Gŵyl Ymchwil 2021
 • Mis Hanes Pobl Dduon
 • Gwobrau Hybu’r Gymraeg 2021
 • Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth
 • Cynhadledd T. H. Parry-Williams
 • Darlith Goffa David Trotter
 • Cais gan y Llyfrgell Genedlaethol

Gwybodaeth COVID-19

Pwysig: Gorchuddion wyneb

Mae gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn un o’r camau allweddol er mwyn diogelu ein hunain ag eraill rhag ymlediad y feirws COVID-19.

Dyna pam y mae’n ofynnol i bawb wisgo gorchuddion wyneb yn holl adeiladau'r Brifysgol, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.

Yr unig eithriadau yw pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff yn y Ganolfan Chwaraeon, yn eistedd i fwyta neu yfed yn y mannau lletygarwch, a phan fyddwch yn eich llety myfyrwyr eich hunain.

Dylai gorchudd wyneb fod yn dair haenen, ac wedi eu gwisgo dros y geg a’r trwyn.

Mae gorchuddion wyneb y gellir eu hail ddefnyddio ar gael am ddim o’r Sgubor ar Fferm Penglais, Derbynfa’r campws, Undeb y Myfyrwyr a’r Ganolfan Chwaraeon. Mae gorchuddion untro ar gael hefyd.

Os ydych chi'n gwisgo gorchuddion wyneb untro, gwnewch yn siŵr bod eitemau wedi'u defnyddio yn cael eu rhoi yn y biniau ar y campws.

Mwy o leoedd astudio ar gael

Mae mwy o leoedd astudio ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen - yn benodol ar lawr D ac yn ystafell astudio Iris De Freitas, yn dilyn adolygiad o'n mesurau COVID-19.

Noder y bydd mesurau COVID-19 yn parhau yn eu lle, megis gwisgo gorchuddion wyneb, oni bai eich bod wedi'ch eithrio, cynnal pellter cymdeithasol a diheintio’ch dwylo'n rheolaidd.

Mae mwy o wybodaeth am gyfleusterau a gwasanaethau astudio yn Llyfrgell Hugh Owen ar gael ar-lein yma.

Y ganolfan frechu

Os nad ydych wedi gwneud eto, mynnwch gael eich brechlyn cyn gynted ag y bo modd. Mae’r ganolfan frechu leol yn parhau yn Llyfrgell Thomas Parry ar Gampws Llanbadarn.

Pàs COVID y GIG

Dyma eich atgoffa ei bod yn rhaid i bawb sydd eisiau mynychu lleoliadau mawr yng Nghymru ddangos Pàs COVID y GIG i ddangos eu bod wedi cael cwrs llawn y brechlyn neu brawf negatif.

Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae gwybodaeth am sut i gael eich pàs COVID y GIG ar gael yma

Pecynnau profi cartref

Cofiwch y gallwch gasglu pecyn profi cartref o dderbynfa Medrus (Penbryn) neu Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd angen eich cerdyn Aber arnoch pan fyddwch yn eu casglu.

Llinell gymorth a chefnogaeth COVID

Os oes rhagor gwestiynau gennych, ewch i dudalennau gwe Gyda’n gilydd yn Aber.

Os oes gennych chi gwestiwn am fynychu dosbarthiadau, cysylltwch â’ch tiwtor personol yn y lle cyntaf.

Os oes gennych chi gwestiynau penodol am symptomau COVID-19 neu bobl o’ch amgylch gyda symptomau, cysylltwch â’r Llinell Gymorth Coronafeirws drwy corornafeirws@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622483. Llinellau ar agor o 10am tan 3pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gwybodaeth arall y Brifysgol

Cyfle i gyfrannu at grŵp ffocws lles

Fel rhan o adolygiad o ddarpariaeth iechyd meddwl a lles y Brifysgol, cynhelir grŵp ffocws o ddefnyddwyr y gwasanaeth fory, 22 Hydref, rhwng 09:30-11:00 ar Teams.

Mae’r hwylusydd allanol yn awyddus i glywed am eich profiadau o ddefnyddio’r Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr ynghyd â'r modd maen nhw’n ymdrin ag Iechyd Meddwl a Lles yn ehangach.

Os hoffech chi gymryd rhan, ebostiwch student-support@aber.ac.uk.

University Challenge

Mae Undeb y Myfyrwyr yn chwilio am fyfyrwyr i gymryd rhan yn y gyfres nesaf o raglen BBC2, University Challenge. E-bostiwch y Swyddog Materion Academaidd Elizabeth Manners os oes gennych ddiddordeb: ddostaff@aber.ac.uk.

Gŵyl Ymchwil 2021

Cynhelir Gŵyl Ymchwil 2021 y Brifysgol yr wythnos hon – mae’r rhaglen lawn ar gael arlein yma ac mae digwyddiadau newydd wedi eu hychwanegu Mae’r sesiynau ar gyfer gweddill yr wythnos yn cynnwys:

Dydd Gwener 22 Hydref
10:00 – 11:00, Lleoliad: Arlein
ECHOES Web Platform – Offer, Dylunio a Datblygu. Archeba docyn yma.

10:30 – 17:00, Lleoliad: MedRus1, Campws Penglais
Gweithdy Meddwl Llifol a Newid Hinsawdd – Fluid Thinking and Climate Change. Gwahoddiad i bobl o bob disgyblaeth i fyfyrio ar feddwl llifol yng nghyd-destun newid hinsawdd. Archeba docyn yma.

11:00 – 11:50, Lleoliad: A14 Hugh Owen, Campws Penglais
‘The Green New Deal: a window of opportunity for minoritised languages’. Archeba dy docyn yma.

12:30 – 14:30, Lleoliad: MedRus Mawr, Campws Penglais
Ymchwil Newid Hinsawdd a Chyflogadwyedd – cyfres o gyflwyniadau ar brosiectau Ewropeaidd a ariennir gan Interreg drwy Lywodraeth Cymru ac sy’n mynd i’r afael â her newid hinsawdd mewn ffyrdd cyffrous.
Archeba dy docyn yma.

Dydd Mawrth 26 Hydref
16:00 – 17:00, Lleoliad: Campws Penglais
O’r Stryd : Golwg Ffotograffydd ar Y Gwrthryfel Difodiant
Alex Gilbey, o Ysgol Gelf y Brifysgol, yn cyflwyno delweddau o’i brosiect ffotograffig sy’n ymdrin ag ymgyrch di-drais Gwrthryfel Difodiant rhwng 2019 a heddiw. Bydd sesiwn holi ac ateb fer yn dilyn. Archeba docyn yma.

Sgwrs a dangosiad ffilm Mis Hanes Pobl Dduon

Fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon 2021 bydd dangosiad o’r ffilm ‘Hidden Figures’ sy’n adrodd hanes tri mathemategydd Affricanaidd-Americanaidd benywaidd a chwaraeodd ran allweddol yn NASA yn nyddiau cynnar Ras Gofod yr Unol Daleithiau.

Cyn y dangosiad bydd y Ffisegydd Dr Tony Cook yn rhoi sgwrs ar yr heriau o gyrraedd y Lleuad.

Cyn helir y dangosiad nos Iau 28 Hydref yn C4 Hugh Owen o 6.15pm tan 9.00pm.

Gwobrau Hybu’r Gymraeg 2021

Llongyfarchiadau mawr i ennillwyr Gwobrau Hybu’r Gymraeg 2021, sydd yn dathlu a chydnabod cyfraniad aelodau o staff a myfyrwyr at y Gymraeg yn y Brifysgol.

Yr enillwyr eleni yw:

 • Astudio trwy’r Gymraeg: Llŷr Tomos, Adran y Gyfraith a Throseddeg 
 • Pencampwr y Gymraeg: Elen Roach, Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
 • Tystysgrif Cydnabyddiaeth Arbennig: Emily Bennett a Roger Stone
 • Dysgwr Disglair: Kate Wright, Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Hyrwyddo’r Gymraeg yn y Gweithle: Annette Edwards, Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Tystysgrif Cydnabyddiaeth Arbennig:
  Dr Ben Ó Ceallaigh, Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a’r Athro Emyr Lewis, Adran y Gyfraith a Throseddeg

Mae rhagor o wybodaeth am y gwobrau ac enillwyr eleni yma.

Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth

Nos Wener, mae Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth yn chwarae Penybont yn Uwch Gynghrair Cymru. Mae'r gic gyntaf am 8pm yn Park Avenue. Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy www.atfc.org.uk. Derbyniodd myfyrwyr sy’n byw yn Llety’r Brifysgol docyn tymor am ddim i wylio’r Seasiders wrth gyrraedd, ac mi fydd y tîm Bywyd Preswyl yno i gyfarch unrhyw un sydd ddim yn siŵr sut i gyrraedd Park Avenue. Ewch i dudalen Facebook y clwb i gael mwy o wybodaeth.

Cynhadledd T. H. Parry-Williams

Bydd cyfraniad T. H. Parry-Williams at ddysg a llenyddiaeth Gymraeg yn cael sylw mewn cynhadledd arlein a fydd yn cael ei chynnal gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ddydd Sadwrn 23 Hydref.

Rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Gellir dilyn y gynhadledd ar sianel YouTube yr adran.

Darlith Gyhoeddus

Bydd Darlith Goffa David Trotter eleni,On Editing Anglo-Norman Texts: The Verse Psalter, for example, yn cael ei thraddodi gan yr Athro Daron Burrows o Brifysgol Rhydychen ddydd Iau 28 Hydref 2021 am 6yh ar-lein.

E-bostiwch modernlangs@aber.ac.uk i dderbyn gwahoddiad Microsoft Teams.

Y Llyfrgell Genedlaethol

Ac yn olaf, mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn chwilio am unigolion a grwpiau i fod mewn ffotograffau ar gyfer ei gwefan ac ar gyfer ddeunydd hyrwyddo a marchnata.

Am gyfle i fod yn un o wynebau’r Llyfrgell ac ennill £50, cysylltwch â nhw gan anfon llun ohonoch chi eich hun ac ychydig o fanylion am yr hyn rydych yn ei astudio yn y brifysgol: nia.dafydd@llgc.org.uk.

Diolch yn fawr,

Yr Athro Tim Woods, Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

20.10.2021 Cynnydd yn yr achosion o COVID-19 yn ardal Aberystwyth

Annwyl fyfyriwr

Mae’r awdurdodau perthnasol yn lleol wedi rhoi gwybod i ni fod cynnydd amlwg yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ardal Aberystwyth dros y dyddiau diwethaf. Mae’r cynnydd i’w weld yn arbennig yn ysgolion yr ardal.

Er mai ychydig iawn o achosion sydd wedi'u cadarnhau hyd yma ymhlith ein myfyrwyr, cofiwch, os ydych chi'n profi unrhyw symptomau COVID-19, dylech hunanynysu a threfnu cael prawf.

Mae'r Brifysgol yma i'ch cefnogi trwy gydol eich cyfnod yn hunanynysu, gan sicrhau y gallwch chi aros yn saff ac yn iach a pharhau â'ch astudiaethau gymaint â bod modd.

Ewch i dudalennau Gyda'n Gilydd yn Aber a'r Cwestiynau Cyffredin sydd i'w gweld yno i gael rhagor o wybodaeth. Os na chaiff eich cwestiwn ei ateb yno, gallwch hefyd gysylltu â'n llinell gymorth coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483.

Os nad oes angen i chi hunanynysu, gwnewch bopeth o fewn eich gallu i ddiogelu eich ffrindiau a'n cydweithwyr yn y Brifysgol trwy wisgo gorchudd wyneb, cadw'ch pellter oddi wrth eraill lle bod modd gwneud hynny a chymryd profion LFD rheolaidd.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus.

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor

14.10.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 14 Hydref

Yn y bwletin yr wythnos hon:

Gwybodaeth COVID

 • Diolch yn fawr
 • Cymru’n parhau ar Lefel Rhybudd Sero
 • Gorchuddion wyneb
 • Brechlyn COVID-19
 • Pecynnau profi cartref
 • Llinell gymorth a chefnogaeth COVID-19


Newyddion arall y Brifysgol

 • Cymorth sgiliau astudio
 • Mis Hanes Pobl Dduon
 • FfotoAber
 • Gweminar: O’r Coleg Ger y Lli i’r Coleg ar y Bryn
 • Diwrnod Shwmae Su’mae 15 Hydref 

Gwybodaeth COVID

Diolch yn fawr

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth yn ystod wythnosau cyntaf y tymor wrth i bawb ddod yn gyfarwydd â'r mesurau COVID sydd ar waith yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar i'r rhai sydd wedi dilyn y gofynion hunanynysu a phrofi ar gyfer COVID-19 yn ddiwyd ac yn anhunanol.

Mae'r adroddiadau diweddaraf yn awgrymu efallai ein bod yn agosáu at anterth y don delta yng Nghymru, ond bod cyfraddau heintiad yn parhau i fod yn arbennig o uchel ymhlith pobl o dan 25 oed.

Mae'n hanfodol felly bod pawb yn dilyn y gofynion hunanynysu a phrofi fel y gallwn, gyda'n gilydd, gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Cofiwch:

 • gael y ddau bigiad
 • hunanynysu a chael prawf os oes gennych symptomau
 • mae’n fwy diogel y tu allan na dan do
 • cadwch eich pellter pan allwch chi
 • golchwch eich dwylo
 • gwisgwch orchudd wyneb

Diolch yn fawr unwaith eto i chi am eich cefnogaeth barhaus.

Cymru’n parhau ar Lefel Rhybudd Sero

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganlyniad ei hadolygiad tair wythnos diweddaraf o’i mesurau COVID ddydd Gwener 8 Hydref ac mae Cymru’n parhau ar lefel rhybudd sero. Disgwylir canlyniad yr adolygiad nesaf ar 29 Hydref.

I ni ym Mhrifysgol Aberystwyth, bydd ein trefniadau yn parhau fel ag y maent am y tro.

Gorchuddion wyneb

Mae’n ofynnol i bawb wisgo gorchuddion wyneb yn holl adeiladau'r Brifysgol, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.

Yr unig eithriadau yw pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff yn y Ganolfan Chwaraeon, yn eistedd i fwyta neu yfed yn y mannau lletygarwch, a phan fyddwch yn eich llety myfyrwyr eich hunain.

Dylai gorchudd wyneb fod yn dair haenen, ac wedi eu gwisgo dros y geg a’r trwyn.

Mae gorchuddion wyneb y gellir eu hail ddefnyddio ar gael am ddim o’r Sgubor ar Fferm Penglais, Derbynfa’r campws, Undeb y Myfyrwyr a’r Ganolfan Chwaraeon. Mae gorchuddion untro ar gael hefyd.

Os ydych chi'n gwisgo gorchuddion wyneb untro, gwnewch yn siŵr bod eitemau wedi'u defnyddio yn cael eu rhoi yn y biniau ar y campws.

Brechlyn COVID-19

Os nad ydych wedi cael y brechlyn eto, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cael eich brechu cyn gynted ag y bo modd.

Mae canolfan frechu Aberystwyth yn Llyfrgell Thomas Parry ar Gampws Llanbadarn. Mae amserau a dyddiadau agor y ganolfan, ynghyd ag argaeledd y brechlynau, ar gael arlein yma.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sy’n gyfrifol am y ganolfan ac maen nhw’n darparu gwybodaeth gyffredinol am frechlynau COVID-19 arlein.

Pecynnau profi cartref

Cofiwch y gallwch gasglu pecyn profi cartref o dderbynfa Medrus (Penbryn) neu Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd angen eich cerdyn Aber arnoch pan fyddwch yn eu casglu.

Llinell gymorth a chefnogaeth COVID

Os oes rhagor gwestiynau gennych, ewch i dudalennau gwe Gyda’n gilydd yn Aber.

Os oes gennych chi gwestiwn am fynychu dosbarthiadau, cysylltwch â’ch tiwtor personol yn y lle cyntaf.

Os oes gennych chi gwestiynau penodol am symptomau COVID neu bobl o’ch amgylch gyda symptomau, cysylltwch â’r Llinell Gymorth Coronafeirws drwy corornafeirws@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622483. Llinellau ar agor o 10am tan 3pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Newyddion arall y Brifysgol

Cymorth sgiliau astudio

Ydych chi am wella eich sgiliau ysgrifennu, cyfathrebu a gwybodaeth? Mae'r Brifysgol yn cynnig:


Mis Hanes Pobl Dduon

Fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon, mae Canolfan y Celfyddydau a’r Brifysgol wedi cydweithio a chomisiynu cerdd arbennig. Mae’r gerdd gan y bardd Eric Ngalle Charles, a anwyd yn Cameroon, ac a ddaeth i Gymru fel ffoadur rhyw ugain mlynedd yn ôl.

Gofynnwyd hefyd i’r artist a’r cynhyrchydd Keith Murrell ddewis rhestr o artistiaid duon sydd yn byw neu wedi eu geni yng Nghymru ac sydd wedi cyfrannu at y Celfyddydau. Bydd eu henwau yn cael eu harddangos ar y grisiau yn y Ganolfan.  Mae gofod ar gyfer ychwanegu rhagor o enwau, ac mae croeso i chi awgrymu enw drwy ebostio fer11@aber.ac.uk.

FfotoAber

Ffansi her ffotograffiaeth a chyfle i ennill gwobr? Fel rhan o'n Gŵyl Ymchwil, ry’n ni’n wedi partneru gyda ffoto marathon blynyddol FfotoAber i greu categori cystadlu newydd sbon i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Yr her fydd tynnu 6 llun ar 6 thema ar ddydd Sadwrn 23 Hydref 2021. Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael felly cofrestrwch yma nawr.

Gweminar: O’r Coleg Ger y Lli i’r Coleg ar y Bryn

I nodi a dathlu agoriad ein Prifysgol ar 16 Hydref 1872, ymunwch â ni heno ar gyfer y weminar arbennig hon ar Zoom gyda'r siaradwr gwadd Elgan Davies i glywed sut aethon ni...‘O’r Coleg Ger y Lli i’r Coleg ar y Bryn – gan alw mewn ambell le arall ar y ffordd’.Dydd Iau, 14 Hydref 2021, 6.00yh – 7.00yh

 

Diwrnod Shwmae Su’mae 15 Hydref 

Ac yn ola, dywedwch Shwmae Su’mae mewn caffi ar y campws yfory!

Gostyngiad o 20% wrth archebu diod boeth, a stampiau dwbl ar ein Cerdyn Teyrngarwch wrth ddweud Shwmae Su’mae!

Rydym yn mawr obeithio eich bod yn mwynhau’r awyrgylch braf ar y campws yn ystod eich wythnosau cyntaf yma.

Diolch yn fawr,

Nick Rogers
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

7.10.2021 Diweddariad COVID-19

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 7 Hydref

Yn y bwletin yr wythnos hon:

Gwybodaeth COVID

 • Defnyddio Pàs COVID y GIG i fynd i ddigwyddiadau mawr a chlybiau nos
 • Ydych chi wedi eich brechu?
 • Cofrestru gyda meddyg teulu
 • Hunanynysu a phrofi
 • Llinell gymorth COVID a chefnogaeth

Cadw

 • Adrodd a chefnogi
 • Ymgyrch Dim Esgusodion
 • Rhoi gwybod am bryderon arlein, wyneb yn wyneb neu i’r heddlu

Newyddion arall y Brifysgol

 • Trwyddedau parcio
 • Gofod llyfrgell ac astudio ac oriau agor
 • Cefnogaeth Dyslecsia
 • Cymorth sgiliau astudio
 • Cymrawd Ysgrifennu’r Gronfa Lenyddol Frenhinol
 • Sgiliau iaith i fyfyrwyr rhyngwladol
 • Cyfleoedd astudio dramor
 • Study UK yn lansio cystadleuaeth ryngwladol i fyfyrwyr
 • Darlith Gyhoeddus: ‘International/Inter-Carbonic Relations’

Gwybodaeth COVID

Defnyddio Pàs COVID y GIG i fynd i ddigwyddiadau mawr a chlybiau nos

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhaid ichi ddefnyddio Pàs COVID y GIG o ddydd Llun 11 Hydref i ddangos eich bod chi wedi cael cwrs llawn y brechlyn neu wedi cael prawf negatif i fynd i ddigwyddiadau mawr, clybiau nos a lleoliadau tebyg.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Nid ydym yn rhagweld y bydd cyflwyno Pàs COVID y GIG yn effeithio ar weithgaredd dydd i ddydd y Brifysgol.

Ydych chi wedi cael eich brechu?

Mae Undeb y Myfyrwyr yn gwahodd myfyrwyr i gwblhau arolwg byr dienw er mwyn iddynt gael gwybod faint o fyfyrwyr sydd wedi eu brechu yn erbyn COVID-19.

Drwy gwblhau’r arolwg hwn byddwch yn cynorthwyo’r Undeb gyda’i gwaith gyda’r bwrdd iechyd a’r Brifysgol er nwyn cefnogi myfyrwyr i gael eu brechu, yn ogystal â gweithgareddau lle mae angen passport brechu.

Mae’r ganolfan frechu leol yn Llyfrgell Thomas Parry ar Gampws Llanbadarn. Mae amserau a dyddiadau agor y ganolfan, ynghyd ag argaeledd y brechlynau, ar gael arlein yma.

Cofrestru gyda meddyg teulu

Cofrestrwch gyda meddyg teulu lleol cyn gynted ag sy’n bosibl os gwelwch yn dda. Mae gwybodaeth am gofrestru gyda meddygon teulu lleol ar y gwefannau canlynol:

Hefyd, gwnewch yn siwr bod eich cofnod myfyrwyr wedi ei ddiweddaru ac yn cynnwys eich manylion cyswllt cyfredol.

Hunanynysu a phrofi


Cofiwch, os ydych yn profi symptomau Covid-19, mae’n ofynnol i chi hunanynysu’n syth a dilyn y wybodaeth sydd arlein yma.

Yn ogystal, os oes angen prawf Dyfais Llif Unffordd (LFD) arnoch ar gyfer profi gartref,  gallwch gasglu pecyn profi cartref o dderbynfa Medrus (Penbryn) neu Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Llinell gymorth a chefnogaeth COVID

Os oes rhagor gwestiynau gennych, ewch i dudalennau gwe Gyda’n gilydd yn Aber neu cysylltwch â’r Llinell Gymorth Coronafeirws drwy corornafeirws@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622483. Mae’r llinellau ar agor rhwng 10am a 3pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cadw’n ddiogel

Adrodd a chefnogi

Wrth i'r flwyddyn academaidd newydd gychwyn, roeddwn i eisiau tynnu sylw at ein hymrwymiad, ynghyd ag Undeb y Myfyrwyr i ddarparu amgylchedd gweithio a dysgu diogel sy'n cyfoethogi bywydau, a lle mae pawb yn cael eu trin ag urddas a pharch.

Ni fydd y Brifysgol na'r Undeb yn goddef bwlio nac aflonyddu.

Mae ymgyrch Dim Esgusodion Undeb y Myfyrwyr yn canolbwyntio’n benodol ar aflonyddu a thrais rhywiol ac wedi’i datblygu mewn cydweithrediad â’r Brifysgol.

Yn fwy cyffredinol, mae'r tudalennau gwe Urddas a Pharch Myfyrwyr yn nodi'r disgwyliadau a'r cyfrifoldebau i'n holl fyfyrwyr. Yma fe welwch:


Mae cefnogaeth briodol ar gael i fyfyrwyr sy'n codi pryderon ac rydym wedi ymrwymo i ymchwilio i honiadau yn gyflym ac yn deg.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda'r Heddlu i hyrwyddo diogelwch cymuned y myfyrwyr.

Cyngor yr Heddlu, os ydych chi'n profi neu'n gweld ymddygiad sy'n codi pryderon am eich diogelwch chi neu ddiogelwch eraill, yw ffoniwch 101 ar unwaith i roi gwybod am hyn.

Mae rhagor o wybodaeth am gysylltu â Heddlu Dyfed Powys ar gael ar-lein yma.

Newyddion arall y Brifysgol

Trwyddedau parcio

Mae trwyddedau parcio ar gael i’w casglu o dderbynfa ganolog yng Nghwrt Mawr L. Noder fod angen trwydded barcio ar bob car sydd yn cael ei barcio yn y Brifysgol.

Mae gwybodaeth gyffredinol am drwyddedau a meysydd parcio i fyfyrwyr ar gael arlein yma.  

Bydd perchnogion ceir sydd ddim yn arddangos trwydded barcio o ddydd Llun 18 Hydref mewn perygl o gael dirwy.

Gofodau astudio ac oriau agor y llyfrgell

Mae llyfrgelloedd PA ar agor i fyfyrwyr a staff ac yn darparu gofodau astudio amrywiol a mynediad at gasgliadau. Mae’r diweddaraf am ofodau astudio ac oriau agor ar dudalennau Gwasanaethau Llyfrgell gwefan Gwasanaethau Gwybodaeth.

Cymorth gyda dyslecsia

Gallwn gefnogi ein dysgwyr dyslecsig trwy fod yn benodol, dryloyw ac ystyriol.

Gellir gweld fideo Dyslecsia byr (Ysgol Addysg Aberystwyth) ac adnoddau eraill sy'n cefnogi addysgu ar gyfer meddwl dyslecsig yma: UDDA Wythnos Dyslecsia: Dyslecsia Anweledig

Cymorth sgiliau astudio

Ydych chi am wella eich sgiliau ysgrifennu, cyfathrebu a gwybodaeth?

Mae'r Brifysgol yn cynnig dosbarthiadau ar Teams ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy’n cael eu darparu ar y cyd gan Cymorth Dysgu Myfyrwyr a Gwasanaethau Gwybodaeth.

Dilynwch y dolenni i gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru:

Cymrawd Ysgrifennu’r Gronfa Lenyddol Frenhinol

Mae ymgynghoriadau unigol ar ysgrifennu academaidd ar gael i fyfyrwyr ar bob lefel gyda'n Cymrawd Ysgrifennu Cronfa Lenyddol Frenhinol, Thomas Bunstead. Am fwy o wybodaeth gweler.

Sgiliau iaith i fyfyrwyr rhyngwladol

Mae ymgynghoriadau unigol ar ddatblygu iaith ar gyfer ysgrifennu academaidd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol gyda thiwtor Saesneg arbenigol.

 • I drefnu apwyntiad cysylltwch â tesol@aber.ac.uk (ar gael yn unig drwy gyfrwng y Saesneg ar hyn o bryd).

Cyfleoedd i astudio dramor

Awydd astudio neu weithio dramor tra'ch bod yn y brifysgol?

Profwyd ei fod yn gwella eich cyflogadwyedd ac yn cynyddu eich rhagolygon swydd yn ogystal â bod yn gyfle unwaith mewn oes. Nid oes raid i chi fynd am semester cyfan neu flwyddyn, eleni bydd cyfleoedd byr ar gael i fyfyrwyr israddedig a meistr a addysgir astudio neu weithio dramor o gyn lleied â 3 diwrnod i ychydig wythnosau (amodol ar gyfyngiadau COVID). Gallwch ddewis eich profiad eich hun neu ymuno â’r opsiynau rydym yn eu hawgrymu. Cyllid ar gael ar gyfer cyfranogwyr cymwys.

Os am wybod mwy, ewch i wefan Cyfleoedd Byd-eang neu gallwch gofrestru eich diddordeb arlein yma.

Study UK yn lansio cystadleuaeth i fyfyrwyr rhyngwladol

Mae Study UK yn galw ar fyfyrwyr rhyngwladol i gyflwyno cynnwys ar Instagram sy’n son am eu profiad prifysgol yn y DU. Anogir myfyrwyr i ffilmio eu hunain gan drafod pa sgiliau maen nhw wedi'u dysgu, y ffrindiau maen nhw wedi'u gwneud a beth mae astudio yn y DU wedi'i olygu iddyn nhw. Gwobrau’n cynnwys Chromebook Acer a thalebau £50 WH Smiths. Rhagor o wybodaeth ar gael arlein yma. Gallwch ddarllen mwy yma.

Darlith Gyhoeddus: ‘International/Inter-Carbonic Relations’

Goblygiadau newid yn yr hinsawdd i wleidyddiaeth ryngwladol fydd pwnc Darlith Goffa Kenneth Waltz eleni, a gynhelir ddydd Iau, 14 Hydref.

Trefnir y ddarlith gan yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a bydd yn cael ei thraddodi gan yr Athro Jan Selby o Brifysgol Sheffield.

Tocynnau ar gael arlein yma.

Diolch yn fawr,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

30.09.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyrwyr

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 30 Medi

Yn y rhifyn hwn:

Croeso

Gwybodaeth COVID

 • Canllaw newydd Llywodraeth Cymru ar COVID19
 • Canllaw i gefnogi dysgu diogel
 • Mynna frechlyn
 • Gorchuddion wyneb
 • Hunanynysu os ydych yn profi symptomau
 • Pecynnau profi gartref
 • Gyda’n gilydd yn Aber

Newyddion arall y Brifysgol

 • Ffordd ar gau: Dydd Sadwrn 2 Hydref
 • Gwasanaeth Lles Myfyrwyr
 • Cefnogaeth Fathemateg ac Ystadegaeth
 • Atgyfnerthu’ch Gradd gyda Dysgu Gydol Oes
 • Trwyddedau parcio
 • Argraffu
 • Ein Cymuned Draws
 • Mis Hanes Pobl Dduon 2021
 • Asesu Lles Lleol
 • Darlith Goffa Flynyddol yr Athro David Trotter
 • Gŵyl Gomedi Aberystwyth

Croeso

Wrth inni agosáu at ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, croeso.

I’r rhai a allai fod yn darllen un o’r bwletinau hyn am y tro cyntaf, fy enw i yw’r Athro Tim Woods,  a fi yw’r Dirprwy Is-Ganghellor sy’n gyfrifol am ddysgu, addysgu a phrofiad y myfyrwyr.

Dyma ein diweddariad wythnosol ac mae'n cynnwys gwybodaeth bwysig yn ymwneud â COVID-19 a materion eraill yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. E-bost yw'r brif sianel ar gyfer cyfathrebu gwybodaeth bwysig i chi yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, felly cymerwch ychydig amser i ddarllen hwn a bwletinau eraill yn y dyfodol, a chadwch lygad am ddiweddariadau eraill.

Gwybodaeth COVID

Canllaw newydd Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw COVID-19 newydd i fyfyrwyr.

Mae Canllawiau dechrau a diwedd tymor ar gyfer myfyrwyr prifysgol (COVID-19) darparu gwybodaeth am sut i’w cadw eu hunain, eu teuluoedd, eu ffrindiau a chymunedau prifysgol yn ddiogel ar ddechrau ac ar ddiwedd y tymor.

Mae Addysg uwch: coronafeirws yn gyfres o gwestiynau cyffredin sydd yn trafod amryw agweddau o fywyd prifysgol, gan gynnwys profi ar gyfer teithio. Hunanynysu a beth i’w wneud os yw rhywun yn eich llety yn cael prawf positif am COVID-19.

Canllaw i gefnogi dysgu diogel

Rydym wedi cyhoeddi adran newydd o wefan Gyda’n gilydd yn Aber sydd yn canolbwyntio ar ddiogelwch ar y campws.

Mae’n cynnig cyngor allweddol a chyfres o gwestiynau cyffredin am yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gan bawb mewn llefydd arlwyo, llety, a gofodau dysgu.

Mynna frechlyn

Rydym yn argymell yn gryf fod pawb yn cael eu brechu yn erbyn COVID-19.

Mae’r ganolfan frechu leol yn Llyfrgell Thomas Parry ar Gampws Llanbadarn.

Mae amserau a dyddiadau agor y ganolfan, ynghyd ag argaeledd y brechlynau, ar gael arlein yma.

Gorchuddion wyneb

Rhaid i bawb wisgo gorchuddion wyneb yn holl adeiladau'r brifysgol, oni bai y cynghorir yn wahanol neu eich bod wedi'ch eithrio.

Ceir rhagor o wybodaeth am orchuddion wyneb ar yn adran Cwestiynau Cyffredin tudalennau gwe Gyda'n Gilydd yn Aber.

Mae gorchuddion wyneb am ddim ar gael o’r Sgubor, Fferm Penglais, Derbynfa’r Campws ac Undeb y Myfyrwyr a’r Ganolfan Chwaraeon ar gampws Penglais.

Hunanynyswch os ydych yn profi symptomau

Os ydych yn profi symptomau Covid-19, mae’n ofynnol i chi hunanynysu’n syth a dilyn y wybodaeth sydd arlein yma.

Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen we ar hunanynysu neu, cysylltwch â’r Llinell Gymorth Coronafeirws drwy e-bost corornafeirws@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622483. Mae’r llinellau ar agor rhwng 10am a 3pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Pecynnau profi gartref

Gallwch gasglu pecyn profi cartref o dderbynfa Medrus (Penbryn) neu Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd angen eich cerdyn Aber arnoch pan fyddwch yn eu casglu.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd ar wefan Llywodraeth yr DU.

Gyda’n Gilydd yn Aber

Gallwch ddod o hyd i’r cyngor diweddaraf ar faterion yn ymwneud â COVID-19 ym Mhrifysgol Aberystwyth ar dudalenau gwe Gyda’n gilydd yn Aber.

Newyddion arall y Brifysgol

Ffordd ar gau, Dydd Sadwrn 2 Hydref

Yn ddibynnol ar y tywydd, mae’n bosibl y bydd y brif ffordd ar gampws Penglais, sy’n arwain o Swyddfa’r Porthorion i Ganolfan y Celfyddydau, ar gau rhwng 8am a 3pm ddydd Sadwrn 2 Hydref.

Os yw’r ffordd ar gau, defnyddiwch ffordd y Llyfrgell Genedlaethol i gyrraedd Canolfan Chwaraeon y Brifysgol neu Ganolfan y Celfyddydau.

Gwasanaeth Lles Myfyrwyr

Mae'r Gwasanaeth Lles Myfyrwyr yno i'ch helpu chi os yr ydych yn poeni am eich lles, ac yn cynnig ystod o adnoddau. Gallwch hefyd gael mynediad i Care First, sy’n cynnig cefnogaeth les gyfrinachol yn rhad ac am ddim, cefnogaeth cynghorydd neu gymorth cwnsela ar gyfer unrhyw fater sy'n ymwneud â lles.

Cymorth gyda Mathemateg ac Ystadegaeth

O ddydd Llun 4 Hydref, bydd tiwtoriaid profiadol ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen i helpu myfyrwyr sydd â mathemateg neu ystadegaeth yn rhan o'u cwrs. Mae rhagor o wybodaeth arlein yma.

Atgyfnerthu’ch Gradd

Mae’r Adran Dysgu Gydol Oes y Brifysgol yn cynnig cyfle dysgu unigryw ichi, a all atgyfnerthu eich gradd a’ch cynorthwyo i sefyll allan mewn tyrfa.

Ochr yn ochr â rhaglen eich gradd, gallwch gymryd un modiwl gyda ni bob tymor. Mae hyn wedi’i gynnwys yn eich ffioedd, felly does dim costau ychwanegol i chi.

Mae modiwlau addysg uwch, byr wedi’u hachredu mewn amrywiaeth da o bynciau ar gael, gan gynnwys Celf, Ieithoedd, Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol, Ecoleg, Hanes, Seicoleg, a Sgiliau Proffesiynol.

 • Atgyfnerthu’ch Gradd canys Israddedigion ac Uwchraddedigion

Trwyddedau parcio

Bydd angen trwydded barcio Prifysgol arnoch chi os ydych chi am barcio car yn y Brifysgol. Os ydych eisoes wedi gwneud cais am drwydded ar gyfer y sesiwn newydd, dylai honno fod yn barod i'w chasglu o'r dderbynfa ganolog yng Nghwrt Mawr L o ddydd Llun 4 Hydref. Mae mwy o wybodaeth am drwyddedau parcio Prifysgol a mannau parcio myfyrwyr ar gael ar-lein.

Argraffu

Bellach mae'n bosib argraffu'n uniongyrchol ar gyfrifiaduron myfyrwyr a chyfrifiaduron addysgu yn Adeilad Hugh Owen.

Byddwn yn rhoi datrysiad ar waith yn raddol ar gyfer holl gyfrifiaduron staff a myfyrwyr ar y campws dros yr wythnos nesaf er mwyn ymdrin â diffygion diogelwch Microsoft. Bydd argraffu yn cael ei alluogi ar bob cyfrifiadur unwaith y bydd y datrysiad wedi’i weithredu; y gobaith yw y bydd hyn yn digwydd o ddydd Llun 4 Hydref ymlaen.  

Tan hynny, gofynnwn i chi ddal ati i ddefnyddio E-bost-i-Argraffu a Gwe-Argraffu.

Os oes angen cymorth arnoch gyda’r gwasanaethau hyn, cysylltwch â desg gymorth GG.

Ein Cymuned Draws

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu awyrgylch genfnogol yn y Brifysgol i staff a myfyrwyr trawsryweddol ac anneuaidd. Fel rhan o hyn, roeddem am dynnu eich sylw at y gefnogaeth sydd ar gael, ac sydd yn cynnwys:

 • Balchder Aber i'r myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr
 • Cynghorwyr Hygyrchedd i fyfyrwyr yn y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr
 • Rhwydwaith LHDTh i'r staff
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr 'Care First' i'r staff


Rydym hefyd yn parhau i weithio i geisio gwella bywyd dydd-i-ddydd ein staff a myfyrwyr Traws. Yn ystod yr haf ychwanegasom 'feysydd' dewisol ar gyfer rhagenwau personol at yr offer cynhyrchu llofnod ebost ac at dudalennau proffil y staff. Rydym hefyd ar fin rhoi system awtomatig ar waith i fyfyrwyr sydd am newid enwau.

Rydym hefyd yn falch o fod yn rhan o Fynegai Cydraddoldeb Gweithleoedd Stonewall, lle'r rydym wedi bod yn y 100 uchaf ddwywaith yn olynol. Mae gwahoddiad i staff cyfrannu at rifyn diweddaraf yn myegai drwy arolwg arlein ar hyn o bryd.

Mis Hanes Pobl Dduon 2021

Cynhelir Mis Hanes Pobl Dduon o 1 - 31 Hydref ac mae'n darparu cyfle pwysig ac amserol i ystyried Hanes Pobl Dduon, ac i feddwl am y cyfraniadau y mae staff a myfyrwyr duon, a'r rhai sydd o dras du, wedi'u gwneud i'r Brifysgol ac i ddathlu'r cyfraniadau hynny. Mae'r mis hwn yn amser i bawb ddod at ei gilydd i ddathlu ac fe fydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu drwy'r negeseuon hyn cyn hir am y gweithgareddau a drefnir.

Asesu Lles Lleol

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngheredigion yn casglu barn trigolion yr ardal i Asesu Lles Lleol. Bydd hyn yn ein helpu i lunio’r cynllun 5 mlynedd nesaf. Rydym yn arbennig o awyddus i gael mewnbwn oedolion ifanc yn yr ardal.

Mae’r ymgynghoriad ar agor tan ddydd Gwener 8 Hydref 2021.

Darlith Gyhoeddus

Bydd Darlith Goffa David Trotter eleni, ‘‘On Editing Anglo-Norman Texts: The Verse Psalter, for example’, yn cael ei thraddodi gan yr Athro Daron Burrows o Brifysgol Rhydychen ddydd Iau 28 Hydref 2021 am 6yh ar-lein.

E-bostiwch modernlangs@aber.ac.uk i dderbyn gwahoddiad Microsoft Teams.

Gŵyl Gomedi Aberystwyth 1-3 Hydref 2021

Ac yn olaf, mae Gŵyl Gomedi Aber yn dychwelyd y penwythnos hwn gyda pherfformiadau yng Nghanolfan y Celfyddydau, Theatr y Castell, Arad Goch, Clwb Bowls Morfa Mawr, y Cambria a’r Pier. Rhaglen lawn ar lein ac yn cynnwys sesiynau gyda Josh Widdicombe, Annie McGrath, Tudur Owen ac Esyllt Sears. Mae Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn derbyn cefnogaeth gan Ganolfan y Celfyddydau a’r Brifysgol, ymysg eraill.

Diolch yn fawr,

Yr Athro Tim Woods, Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

23.09.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 23 Medi

Gwybodaeth COVID

 • Croeso
 • Profi am COVID
 • Yn Aber yn barod?
 • Heb deithio eto?
 • Myfyrwyr rhyngwladol
 • Brechu ar y campws
 • Brechu ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol
 • Gorchuddion wyneb
 • Cyngor hunanynysu i fyfyrwyr
 • Pas COVID y GIG
 • Cwestiynau?

Newyddion arall y Brifysgol

 • Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd
 • Darlith Gyhoeddus: ‘Helbul Hunan’: Waldo, Barddoniaeth a Iechyd a Lles

Croeso

Croeso cynnes i Aberystwyth ac i'r flwyddyn academaidd newydd. Cymerwch eiliad i ddarllen y bwletin hwn sy'n darparu gwybodaeth bwysig am drefniadau profi a brechu, p'un a ydych chi yma eisoes neu eto i deithio i Aberystwyth. Sylwch hefyd ar yr adran ar wisgo gorchuddion wyneb a'r hyn a ddisgwylir gennych pan fyddwch ar y campws.

Profi am COVID-19

Yn Aber yn barod?

Os ydych chi yma eisoes, mae disgwyl i chi gymryd dau brawf Dyfais Llif Unffordd (LFD) bob wythnos am 28 diwrnod ar ôl cyrraedd, fel y nodir yng nghanllaw Llywodraeth Cymru.

Gallwch gasglu pecyn profi cartref o dderbynfa Medrus (Penbryn) neu Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd angen eich cerdyn Aber arnoch pan fyddwch yn eu casglu.

Os nad ydych yn gweithio ar Gampws Penglais, gallwch archebu pecyn ar-lein yma er mwyn iddo gael ei anfon i gampws arall.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma.

Heb deithio eto?

Os nad ydych wedi teithio i Aber eto, trefnwch brawf cyn dechrau ar eich taith.

Os ydych yn byw yng Nghymru neu'r Alban, gallwch archebu prawf PCR COVID y GIG yn ddi-dâl.

Os ydych yn byw yn Lloegr bydd angen i chi archebu pecyn am ddim o brofion llif unffordd i'w ddanfon i'ch cartref, neu gasglu pecyn am ddim o brofion llif unffordd o’ch ardal leol a phrofi eich hunain gartref. Efallai hefyd y gallwch ymweld â safle brofi gymunedol yn lleol.

Y cyngor wedyn yw eich bod yn caniatáu digon o amser i dderbyn canlyniad y prawf cyn teithio i Aberystwyth.

Os yw’r prawf yn negyddol, dylech chi deithio i’ch cyfeiriad yn ystod y tymor o fewn 48 awr i’w dderbyn.

Os yw’r prawf yn bositif, ni ddylech deithio i'ch cyfeiriad tymor, a dylech chi ddilyn y canllawiau hunanynysu. Mae’n hollbwysig eich bod yn diweddaru eich cofnod myfyriwr.

Myfyrwyr rhyngwladol yn cyrraedd

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol sydd yn dychwelyd, ond heb deithio eto, ewch i wefan Myfyrwyr rhyngwladol sy’n dychwelyd am wybodaeth a rheolau teithio.

Os ydych yn fyfyrwyr rhyngwladol blwyddyn gyntaf darllenwch y wybodaeth sydd ar gael yma.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau i’r gofynion teithio rhyngwladol, gyda nifer o wledydd yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr goch ddoe, ddydd Mercher 22 Medi. Mae'r wybodaeth deithio ryngwladol ddiweddaraf ar gael ar-lein yma.

Brechu ar y campws

Ym Mhrifysgol Aberystwyth rydym yn annog myfyrwyr yn gryf i gael eu brechu yn erbyn COVID-19.

Fel rhan o’r ymgyrch i gael gymaint â phosibl o bobl i gael eu brechu, rydym wedi trefnu bod fan frechu symudol yn ymweld â champws Penglais yn ystod yr Wythnos Groeso.

Bydd y fan yma ddydd Mercher 29, dydd Gwener 1 a dydd Sadwrn 2 Hydref yn cynnig brechlynnau dos cyntaf ac ail a chyngor cyffredinol a sicrwydd ar frechlynnau COVID-19.

Gallwch ddefnyddio hwn fel adnodd galw heibio neu archebu apwyntiadau ymlaen llaw.

Bydd y fan ar agor rhwng 11am a 6pm ym maes parcio ymwelwyr Canolfan y Celfyddydau, (yr ardal binc a melyn talu ac arddangos ar y map),  tu ôl i Undeb y Myfyrwyr.

Os ydych eisoes wedi cael eich brechlyn cyntaf dewch â’ch cerdyn brechu gyda chi. Bydd hwn yn cael ei lenwi pan roddir yr 2il ddos ​​a bydd eich manylion yn cael eu cymryd ar gyfer pan gewch eich cofrestru gyda meddyg teulu.

Brechlyn i fyfyrwyr rhyngwladol

Os ydych yn fyfyrwyr rhyngwladol, dewch â’ch tystysgrif adfer COVID-19 neu’ch cerdyn brechu o'ch mamwlad er mwyn i’r tîm wirio bod y dos a dderbyniwyd wedi'i gymeradwyo gan y DU.

Os ydych chi'n hunanynysu ar hyn o bryd ar ôl teithio i Aberystwyth o dramor, peidiwch ymweld gyda fan frechu oni bai bod eich cyfnod ynysu wedi dod i ben.

Os nad ydych yn gallu ymweld â’r fan frechu, gallwch drefnu i gael eich brechu yn y clinig brechu yn Llyfrgell Thomas Parry ar Gampws Llanbadarn.

Gorchuddion wyneb

Mae’n ofynnol i bawb - staff, myfyrwyr ac ymwelwyr - ddefnyddio gorchuddion wyneb yn holl adeiladau'r brifysgol, oni bai y cynghorir yn wahanol neu eich bod wedi'ch eithrio.

Mae gwisgo gorchuddion wyneb yn rhan bwysig o'n cynllun ar gyfer cyfyngu ar ymlediad COVID-19 ac felly gofynnwn ichi barchu'r gofyniad hwn bob amser.

Mae mwy o wybodaeth am orchuddion wyneb ar gael yn adran Cwestiynau Cyffredin tudalennau gwe Gyda'n Gilydd yn Aber.

Mae gorchuddion wyneb am ddim ar gael o’r Sgubor, Fferm Penglais, Derbynfa’r Campws ac Undeb y Myfyrwyr ar gampws Penglais.

Cyngor hunanynysu i fyfyrwyr

Mae gwybodaeth i fyfyrwyr sydd yn hunanynysu ac yn byw mewn llety Prifysgol neu breifat ar gael yma.

Mae’n cynnwys yr hyn sydd yn ofynnol i chi ei wneud, a’r gefnogaeth sydd ar gael i chi.

Pas COVID y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Pas COVID y GIG yn cael ei gyflwyno yng Nghymru o 11 Hydref. Mae manylion pryd y bydd angen y pas, a fydd yn berthnasol i bawb dros 18 oed, ar gael ar-lein yma.

Mae gwybodaeth gyffredinol am y pas, gan gynnwys sut i gael un, ar gael ar-lein yma.

Oes gen ti gwestiwn?

Os oes gen ti gwestiwn am unrhyw agwedd o’r wybodaeth uchod, mae gwefan Gyda’n Gilydd yn Aber yn cynnig rhagor o wybodaeth, neu cysyllta gyda’r Llinell Gymorth Coronafeirws drwy e-bost coronafeirws@aber.ac.uk neu ffonia 01970 622483. Mae’r llinell gymorth ar agor yn ystod oriau swyddfa, o ddydd Llun tan ddydd Gwener.

Newyddion arall y Brifysgol

Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd

Mae'r Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd yma i gynnig cyngor a chefnogaeth i chi. Mae eu tudalennau gwe yn nodi gwybodaeth, cyngor ac adnoddau mewn perthynas â chyllid, cyngor i fyfyrwyr rhyngwladol, cyfleoedd sy’n gysylltiedig â chyflogadwyedd, mynediad at astudiaethau, addasiadau rhesymol, ac iechyd a lles meddwl.

Mae eich lles yn bwysig. Mae llawer o adnoddau ar gael a all eich helpu i atal anawsterau rhag codi neu i gael y cymorth cywir sydd ei angen arnoch. Mae gwybodaeth ac adnoddau ar dudalennau’r Gwasanaeth Lles Myfyrwyr. Nid ydym am i chi deimlo’n unig, felly cymerwch olwg ar y tudalennau os ydych yn teimlo bod angen help arnoch.

Mae'r Gwasanaeth hefyd yn cyflwyno 'Sgwrs Groeso Lles', sydd ar gael i'w mynychu trwy archebu lle wyneb yn wyneb neu o bell, neu wylio’r recordiad ar-lein rhywbryd arall.

Darlith Gyhoeddus: ‘Helbul Hunan’: Waldo, Barddoniaeth a Iechyd a Lles

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn cyd-drefnu darlith flynyddol Cymdeithas Waldo Williams ddydd Gwener 24 Medi.

Caiff y ddarlith ei thraddodi gan y prifardd Ceri Wyn Jones drwy gyfrwng Zoom. Bydd y ddarlith yn dechrau am 6yh ac mae tocynnau ar gael drwy wefan Tocyn Cymru.

Diolch yn fawr am eich sylw a phob dymuniad da am y flwyddyn academaidd newydd

Yr Athro Tim Woods, Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

16.09.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, Dydd Iau 16 Medi

Gwybodaeth COVID-19

 • Gyda’n Gilydd yn Aber
 • Cynnydd yn yr achosion yng Ngheredigion
 • Hunanynysu
 • Olrhain cysylltiadau
 • Gwybodaeth bwysig i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n dychwelyd
 • Brechu
 • Pecynnau profi COVID-19 gartref

Newyddion arall y Brifysgol

 • Amserlen academaidd
 • Campws heb arian
 • Llyfrgelloedd ac adnoddau astudio eraill
 • Diogelwch ffordd ar y campws
 • Student Art Pass - blwyddyn o gelf + chyfleoedd am bumpunt
 • Rhybudd sgam
 • Wythnos ailgylchu

Gyda’n Gilydd yn Aber

Mae tudalennau gwe Gyda’n Gilydd yn Aber newydd eu cyhoeddi ac y cynnig y wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr a staff ar faterion yn ymwneud â COVID-19.

Achosion COVID-19 ar gynnydd yng Ngheredigion

Cododd nifer yr achosion COVID-19 a gofnodwyd yng Ngheredigion yn sylweddol rhwng 3 a 9 Medi yn ôl Cyngor Sir Ceredigion, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn adrodd am bwysau cynyddol ar ei wasanaethau ysbyty.

Gyda'r rhain mewn golwg, rydym yn annog pawb i fod yn wyliadwrus a dilyn cyngor COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru:

 • cael y ddau bigiad, cyn teithio i Aberystwyth os oes modd
 • cael prawf a hunanynysu os oes gennych symptomau
 • mae’n fwy diogel cyfarfod y tu allan na dan do
 • cadwch eich pellter pan allwch chi
 • golchwch eich dwylo
 • gwisgwch orchudd wyneb

Hunanynyswch os ydych yn profi symptomau

Os ydych yn profi symptomau Covid-19, mae’n ofynnol i chi hunanynysu’n syth a dilyn y wybodaeth sydd arlein yma.

Rydym yn gwybod bod hunanynysu yn gallu bod yn anodd, ac felly mae’r pecyn cefnogaeth hwn ar gael i chi.

 • Mae llinell gymorth Covid-19 a fydd yn cysylltu gyda myfyrwyr sydd wedi dweud wrthym eu bod yn hunanynysu.
 • Help gyda danfoniadau bwyd neu bresgripsiwn meddygol.
 • Cymorth gyda golchi dillad a llieiniau.
 • Mae Cymorth Myfyrwyr hefyd wrth law i gynnig cyngor ar faterion megis iechyd a lles, cyngor anabledd a sgiliau cyllidebu ynghyd â mynediad at Togetherall.

Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen we ar hunanynysu neu, cysylltwch drwy anfon e-bost at corornafeirws@aber.ac.uk  neu ffoniwch 01970 622483 er mwyn siarad gydag aelod o’r tîm.

Olrhain cysylltiadau

Mae olrhain cysylltiadau yn rhan bwysig o’r gwaith i gyfyngu ar ledaeniad COVID-19. Os oes rhywun o’r tim olrhain cysylltiadau lleol yn cysylltu â chi, byddwch mor gynorthwyol ag y gallwch, i'w helpu i achub bywydau. Daw galwadau fel arfer o 029 2196 1133.

Gwybodaeth bwysig i fyfyrwyr rhyngwladol sydd yn dychwelyd

Mae gwybodaeth bwysig am ofynion teithio COVID-19 ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n dychwelyd ar gael yma.

Mae'n hanfodol bod pob myfyriwr rhyngwladol sy'n dychwelyd, israddedig ac ôl-raddedig, yn ymwybodol o'r gofynion hyn a fydd yn helpu i leihau lledaeniad Covid-19.

Brechu

Galwad brys brechlyn Moderna

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi cais bryd i unrhyw un sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro ac sydd i fod i gael ail frechlyn Moderna i wirio eu cerdyn brechu a chysylltu â nhw i gael eu hail bigiad.

Dilynwch y dolenni canlynol am yr wybodaeth ddiweddaraf am y brechu:

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19

Mae pecynnau profi cartref i fyfyrwyr a staff ar gael i’w casglu o dderbynfeydd Medrus (Penbryn) ac Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Does dim angen trefnu ymlaen llaw, ond bydd angen eich cerdyn Aber arnoch pan fyddwch yn eu casglu.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma.

Newyddion arall y Brifysgol

Amserlen academaidd

Mae amserlen academaidd Semester 1 bellach ar gael i fyfyrwyr. Mae manylion am sut i fewngofnodi er mwyn gweld yr amserlen ar gael yma.

Campws heb arian

Noder nad yw siopau a mannau talu ar y campws yn derbyn arian parod - rydym yn derbyn cardiau debyd a chredyd, Apple Pay a gallwch chi dalu gyda’ch Cerdyn Aber.

Cewch ychwanegu credyd ar eich Cerdyn Aber ar y we ac mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig cyfleuster ar gyfer ychwanegu credyd at Gardiau Aber gydag arian parod wrth eu desg dderbynfa.

Llyfrgelloedd ac adnoddau dysgu eraill

Mae Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar agor a gellir dod i'r llyfrgell i bori'r silffoedd a benthyca eitemau. Oriau Agor Llyfrgell

 • Gellir benthyg llyfrau ac offer TG trwy ddefnyddio’r gwasanaeth Clicio a Chasglu.
 • Mae Lefelau E a F yn Llyfrgell Hugh Owen ar agor ac yn cynnig amrywiaeth o fannau astudio y gellir eu defnyddio heb archebu o flaen llaw. 
 • Mae Ystafell Iris de Freitas yn darparu mannau astudio sydd rhaid eu rhag-archebu i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth. 
 • I gael lle yn Ystafell Iris de Freitas, defnyddio’r system rhagarchebu.
 • Mae Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar agor ac yn cynnig amrywiaeth o fannau astudio y gellir eu defnyddio heb archebu o flaen llaw.
 • Cofiwch ddod â'ch cerdyn Aber i gael mynediad i'r mannau astudio.
 •  Arweiniad defnyddiol i wasanaethau Llyfrgell a TG, ac i adnoddau ar gyfer astudio gan gynnwys Blackboard, Cofnod Myfyriwr, Ap Aber ac argraffu/llungopïo/sganio.

Diogelwch ffordd ar y campws

Wrth i fwy o fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr ddefnyddio’r campws yn y dyddiau a’r wythnnosau nesaf, rydym yn disgwyl llawer mwy o draffig ar y ffyrdd. Gyda hyn mewn golwg, gofynnwn i chi yrru’n ofalus ar y campws a pharchu’r cyfyngiad cyflymder o 20 milltir yr awr.

Am ragor o wybodaeth, gweler Rheoliadau Traffic a Pharcio’r Brifysgol.

Student Art Pass - blwyddyn o gelf + chyfleoedd am bumpunt

Mae’r Student Art Pass yn caniatáu i fyfyrwyr fwynhau diwylliant ar gyllideb gyda mynediad am ddim i gannoedd o amgueddfeydd ac orielau ledled y DU, a 50% oddi ar arddangosfeydd mawr.

Hefyd, byddant yn cael mynediad at gyfleoedd celfyddydol sy’n talu a thyfu eu rhwydwaith drwy ymuno â chymuned #WeAreArtful @StudentArtPass. Y cyfan am £5 y flwyddyn.

Rhagor o wybodaeth ar-lein yma.
(Ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig)

Rhybudd sgam

Mae Cyllid a Thollau EM (CaThEM) yn rhybuddio myfyrwyr o beryglon sgamiau ariannol, gan fod llawer yn ymgymryd â gwaith rhan amser. Maent hefyd yn dweud bod niferoedd uchel o dwyllwyr sy'n cysylltu â phobl gan honni eu bod yn dod o CaThEM.

Peidiwch ymateb i unrhyw beth sy'n ymddangos yn amheus a byddwch yn wyliadwrus os bydd rhywun yn gofyn yn annisgwyl am arian neu wybodaeth bersonol.

Dylent hefyd gysylltu â Chyllid a Thollau EM trwy GOV.UK ar unwaith a chwilio GOV.UK am ‘sgamiau Cyllid a Thollau EM’.

Gallai fod yn sgam os yw’n:

 • annisgwyl
 • cynnig ad-daliad, ad-daliad treth neu grant
 • gofyn am wybodaeth bersonol fel manylion banc
 • fygythiol
 • dweud wrthych chi am drosglwyddo arian

Wythnos Ailgylchu

Dynodwyr 20-26 Medi yn Wythnos Ailgylchu. Am ragor o wybodaeth am yr ymgyrch i wella cyfraddau ailgylchu yng Nghymru, ewch i www.walesrecycles.org.uk, dilynwch @CymruAilgylchu ar y cyfryngau cymdeithasol neu ymunwch yn y sgwrs #CymruYnAilgylchu.

Llinell Gymorth COVID-19

Os oes cwestiynau gyda chi sydd heb gael sylw yn ein cwestiynau cyffredin ar dudalennau Gyda’n Gilydd yn Aber, cysylltwch â’r llinell gymorth Coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622483. Maent ar agor yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Diolch yn fawr,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

09.09.2021 Diweddariad ar gynllunio ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd

Annwyl fyfyriwr

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i Aberystwyth ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. Rydym wedi bod yn gweithio dros yr haf i sicrhau bod eich profiad y mwyaf boddhaus posibl, yn ogystal â sicrhau eich diogelwch chi, eich cyd-fyfyrwyr a chymuned ehangach y dref.

Mae ein cynllunio yn unol â Fframwaith rheoli heintiau ar gyfer addysg uwch Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae'r neges hon yn nodi'r canllaw y byddwn yn ei ddilyn o ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, a’r mesurau iechyd a diogelwch a fydd ar waith.

Blwyddyn academaidd 2021

Ein nod ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd yw i fywyd ar y campws adlewyrchu bywyd yn y gymuned ehangach, ac i chi a’ch cydfyfyrwyr fwynhau amgylchedd a’r profiad prifysgol mor llawn a diogel â phosibl.

Bydd gweithgareddau'r Wythnos Groeso yn cynnwys cymaint o elfennau wyneb yn wyneb ag sydd yn bosibl, a bydd addysgu wyneb yn wyneb yn dechrau o wythnos gyntaf y semester newydd.

Mesurau Iechyd a Diogelwch

Ar hyn o bryd, mae Cymru yn parhau ar lefel rhybudd sero ac ystyrir bod Ceredigion yn ardal risg isel neu gymedrol.

Mae fframwaith a chanllawiau’r llywodraeth ar gyfer y lefelau hyn yn golygu bod gan brifysgolion a sefydliadau eraill fwy o hyblygrwydd i bennu'r hyn y mae angen ei wneud i reoli risgiau lleol.

Mae mesurau diogelu cyffredinol yn cynnwys y canlynol:

 • Mae asesiad awyru yn cael ei wneud o bob gofod addysgu a labordy. Mae mwyafrif helaeth y rhain wedi’u hasesu eisoes ac mae camau yn cael eu cymryd i wella awyru lle bo angen yn sgil y gwaith hwn. Bydd y monitro’n parhau drwy’r flwyddyn.
 • Dylid gwisgo gorchudd wyneb tra dan do ar bob safle Prifysgol Aberystwyth, oni bai bod cyngor i wneud fel arall. Mae hyn yn cynnwys pob gofod dysgu ac addysgu.
 • Anogir cynnal pellter corfforol o ddau fetr o leiaf mewn ardaloedd cymunedol dan do y tu allan i'r amgylchedd addysgu a dysgu, megis coridorau.
 • Disgwyl i fyfyrwyr gofnodi eu presenoldeb ym mhob gweithgaredd addysgu drwy gyffwrdd eu Cerdyn Aber ar y pwynt monitro wrth fynd i mewn i'r ystafell er mwyn cynorthwyo'r drefn olrhain a diogelu.
 • Mesurau i gyfyngu ar niferoedd ar y campws a chefnogi pellter cymdeithasol, yn enwedig yn ystod adegau prysur. Bydd y rhain yn cynnwys systemau un ffordd mewn rhai ardaloedd.
 • Bydd diheintydd dwylo ar gael mewn mynedfeydd allweddol, gan gynnwys yr holl fynedfeydd ac allanfeydd adeiladau.
 • Glanhau gwell ar bwyntiau cyffwrdd rheolaidd.

Profi cyn teithio

Rydym yn disgwyl i chi gymryd prawf cyn teithio er mwyn sicrhau eich bod chi, staff y Brifysgol a'r gymuned ehangach mor ddiogel â phosibl.

Os ydych yn byw yng Nghymru neu'r Alban, gallwch archebu prawf PCR COVID y GIG yn ddi-dâl.

Os ydych yn byw yn Lloegr bydd angen i chi archebu pecyn am ddim o brofion llif unffordd i'w ddanfon i'ch cartref, neu gasglu pecyn am ddim o brofion llif unffordd o’ch ardal leol a phrofi eich hunain gartref. Efallai hefyd y gallwch ymweld â safle brofi gymunedol yn lleol.

Y cyngor wedyn yw eich bod yn caniatáu digon o amser i dderbyn canlyniad y prawf cyn teithio i Aberystwyth.

Os yw’r prawf yn negyddol, dylech chi deithio i’ch cyfeiriad yn ystod y tymor o fewn 48 awr i’w dderbyn.

Os yw’r prawf yn bositif, ni ddylech deithio i'ch cyfeiriad tymor, a dylech chi ddilyn y canllawiau hunanynysu. Mae’n hollbwysig eich bod yn diweddaru eich cofnod myfyriwr yn unol â hynny.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol o wlad goch neu oren, bydd angen i chi gydymffurfio â gofynion hunanynysu pan fyddwch yn cyrraedd y DU.

Dylech gysylltu â’n Llinell Gymorth COVID-19 ni cyn cynllunio eich taith er mwyn sicrhau eich bod yn dilyn y rheolau a derbyn y cymorth cywir.

I fyfyrwyr sy’n hunanynysu ar ol cyrraedd y DU, mae’n bwysig iawn eich bod yn diweddaru eich cofnod myfyriwr.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwe’r Swyddfa Ryngwladol.

Profi ar y campws – 28 diwrnod cyntaf

Gofynnwn i chi gymryd Prawf Llif Unffordd (LFD) ddwywaith yr wythnos am y 28 niwrnod cyntaf nôl ar y campws, yn unol â chanllaw Llywodraeth Cymru.

Gellir casglu profion LFD yn rhad ac am ddim o dderbynfa Penbryn (Medrus), yr adeilad yr ochr uchaf i’r brif fynedfa i gampws Penglais, rhwng 10am a 3pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd angen eich CerdynAber arnoch er mwyn casglu’r profion.

Bydd ail bwynt casglu ar gyfer pecynnau profi LFD yn cael ei sefydlu yn Undeb y Myfyrwyr ar gyfer dechrau’r tymor.

Brechu

Rydym yn argymell yn gryf eich bod chi a holl staff y Brifysgol yn cael eu brechu gan mai dyma’r amddiffyniad gorau yn erbyn COVID-19. Mae rhagor o wybodaeth am frechlynau COVID-19 a sut i drefnu brechiad ar gael ar-lein yma.

Mae manylion am ganolfannau brechu galw heibio Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, gan gynnwys Aberystwyth, ar gael ar-lein yma. Mae un ganolfan yn Llyfrgell Thomas Parry, Campws Llanbadarn.

Mae’r brechlyn bellach yn cael ei gynnig i bawb dros 16 mlwydd oed, ac mae modd i fyfyrwyr a staff rhyngwladol gael eu brechu hefyd.

Trefniadau Dysgu ac Addysgu

Nod Llywodraeth Cymru yw bod addysg uwch yn gweithredu mor normal â phosibl yn yr hydref. Bydd ein dull gweithredu wedi ei seilio ar y model cyswllt a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ddiwedd mis Mehefin eleni.

Rydym yn cynllunio ar gyfer dysgu pob grŵp bach - seminarau, sesiynau ymarferol, gweithdai a thiwtorialau – wyneb yn wyneb. Nid yw canllawiau cyfredol y llywodraeth ar gyfer lefel rhybudd sero yn gosod unrhyw gyfyngiadau cenedlaethol ar faint grwpiau dysgu, ac fe fydd rhai grwpiau mwy yn mynd y tu hwnt i’r model lle mae awyru a mesurau eraill i leihau risg yn caniatáu.

Dylai pob sesiwn addysgu / labordy sicrhau eu bod yn gorffen yn brydlon er mwyn caniatáu awyru am 15 munud ar ddiwedd pob sesiwn. Bydd sesiynau yn dechrau ar yr awr ac yn gorffen chwarter i’r awr ganlynol; 9:00-9:45, 10:00-10:45 ac ati. Dylai ffenestri fod ar agor bob amser, a lle bo hynny'n ymarferol dylech chi wynebu’r un cyfeiriad â’ch cyd-fyfyrwyr yn y gofod addysgu.

Mae ein rhagdybiaethau cynllunio cyfredol yn golygu y byddwn yn parhau i gadw'r ddarpariaeth ddigidol orau fel ein bod yn barod ar gyfer pob digwyddiad posib. Mae hyn yn cynnwys rhai darlithoedd ar-lein ac wedi eu recordio, yn dilyn eich adborth cadarnhaol.

Mewn gofodau astudio megis Llyfrgell Hugh Owen, bydd anghenion gorchuddion wyneb a phellter corfforol yn dilyn, i raddau helaeth, y rhai mewn gofodau dysgu ac addysgu.

Fel y nodir yn fframwaith Llywodraeth Cymru, mae’r trefniadau hyn yn ddibynnol ar lefel y risg yn lleol ac ar y rheolau cenedlaethol yng Nghymru.

Llety

Yn unol â’r canllaw COVID-19 presennol, mi fydd y rheolau mewn llety myfyrwyr yr un â’r rheolau mewn cartrefi preifat arferol. Bydd disgwyl i chi gadw at yr un rheolau â gweddill cymdeithas yn hyn o beth.

Os ydych yn byw mewn llety Prifysgol, ni fydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb o fewn eich aelwyd. Fodd bynnag, dylech wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol a choridorau a rennir y tu allan i’r lle rydych yn byw.

Lle bynnag rydych chi'n byw, gallwch chi leihau'r risg o drosglwyddo COVID-19 trwy sicrhau awyru da mewn mannau cyffredin o'ch llety. Gall agor ffenestri a drysau, a defnyddio awyru ychwanegol fel cyflau popty gynorthwyo hyn yn sylweddol.

Yn y gymuned

Yma yn Aberystwyth, mae disgwyl i bawb ddilyn rheolau a mesurau Llywodraeth Cymru ar sut i gyfyngu ar drosglwyddo COVID-19. Ar hyn o bryd, er enghraifft, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb yn y mwyafrif o leoedd dan do (ar yr amod nad ydych chi wedi'ch eithrio). Rydym yn annog ein holl fyfyrwyr a staff i ddilyn rheolau COVID-19 yn ddiwyd ac i barchu pobl eraill bob amser.

Fel Prifysgol, byddwn yn rhoi gwybod ichi pan fydd cadarnhad bod Llywodraeth Cymru wedi newid unrhyw reolau neu ganllawiau perthnasol.

Cwestiynau Eraill

Rydym yn gwerthfawrogi ei bod yn debygol y bydd gennych gwestiynau am y trefniadau ar gyfer dechrau’r tymor. Gydag hynny mewn golwg, mae cyfres o Gwestiynau Cyffredin ar dudalennau gwe Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2021/22 sy’n cael eu diweddaru’n gyson.

Os oes gennych gwestiynau nad ydynt wedi eu hateb yma, cysylltwch gyda’r llinell gymorth Coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622483, sydd ar agor rhwng 10am a 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rwy'n falch bod Prifysgol Aberystwyth yn cael ei chydnabod fel un sy'n darparu un o'r profiadau myfyrwyr gorau posibl. Bydd y mesurau sydd wedi'u rhoi ar waith yn sicrhau'r profiad prifysgol mwyaf diogel a phleserus i ni i gyd. Edrychaf ymlaen at eich croesawu i Aberystwyth ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Cofion gorau

Yr Athro Tim Woods

Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyriwr

03.09.2021 Diweddariad COVID-19

Annwyl fyfyriwr,

Diweddariad COVID-19, dydd Gwener 3 Medi

Yn niweddariad yr wythnos hon, sylwch os gwlewch yn dda ar wybodaeth bwysig am:

 • Brechu
 • Profi cyn teithio
 • Teithio rhyngwladol

 

Byddwn yn anfon rhagor o fanylion am y paratoadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, gan gynnwys trefniadau addysgu a dysgu, yn y dyddiau nesaf.

Brechu

Mae brechu yn rhoi'r amddiffyniad gorau yn erbyn COVID-19 ac mae Cymru yn parhau i fod â'r gyfran uchaf o bobl sydd wedi cael y ddau ddos o’r brechlyn yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn annog ein myfyrwyr a'n staff yn gryf i gael eu brechu. Mae'n eich amddiffyn chi, eich ffrindiau, eich cyd-fyfyrwyr, staff yn y Brifysgol a'r gymuned ehangach rhag COVID-19.

Fe'ch cynghorir yn gryf i gael eich brechu cyn teithio i'r Brifysgol. Gwnewch ymholiadau gyda'ch gwasanaethau iechyd lleol i ddarganfod mwy o fanylion. Gallwch ddod o hyd i fanylion am frechlynnau COVID-19 a sut i drefnu brechiadau yng ngwledydd y DU yma.

Os na allwch gael eich brechu cyn teithio, mae canolfan cerdded i mewn yn Aberystwyth a gallwch ddod o hyd i'w lleoliadau ar-lein.

 

Mae'r brechlyn bellach yn cael ei gynnig i bawb dros 16 oed, a gellir brechu myfyrwyr a staff rhyngwladol hefyd.

 

Profi cyn teithio

 

Mae profion ar gyfer COVID-19 yn bwysig er mwyn helpu i atal lledaeniad y coronafirws. Cyn teithio i Aberystwyth, rydym yn disgwyl ichi gael eich profi i'ch cadw chi, staff y Brifysgol a'r gymuned ehangach mor ddiogel â phosibl.

Os ydych chi'n byw yng Nghymru neu'r Alban, byddwch chi'n gallu archebu prawf PCR COVID GIG am ddim.

 

Os ydych chi'n byw yn Lloegr, bydd angen i chi archebu pecyn am ddim o brofion LFD i'w ddosbarthu i'ch cartref, neu efallai y gallwch chi gasglu pecyn am ddim o brofion yn lleol. Efallai y bydd safleoedd profi cymunedol lleol hefyd lle rydych chi'n byw.

 

Fe'ch cynghorir i ganiatáu digon o amser i dderbyn canlyniad y prawf cyn teithio i Aberystwyth.

 

Ar ôl derbyn prawf negyddol, dylech deithio i'ch cyfeiriad amser tymor o fewn 48 awr. Os ydych chi'n profi'n bositif, ni ddylech deithio i'r cyfeiriad hwn ond yn hytrach dilynwch y canllawiau hunan-ynysu. Yn ogystal, mae'n hanfodol eich bod yn diweddaru eich cofnod myfyriwr yn unol â hynny.

 

Teithio Rhyngwladol

 

Os ydych chi mewn gwlad sydd ar restr goch neu oren Llywodraeth Cymru, bydd angen i chi gydymffurfio â gofynion hunan-ynysu pan gyrhaeddwch y DU.

 

Dylech gysylltu â'n llinell gymorth COVID-19 cyn cynllunio'ch taith i sicrhau eich bod yn dilyn y rheolau ac yn derbyn y gefnogaeth gywir. Gallwch e-bostiwch coronavirus@aber.ac.uk neu ffonio +44 1970 622483, dydd Llun i ddydd Gwener, 10am tan 3pm.

 

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n ynysu wrth gyrraedd, mae'n hanfodol eich bod yn diweddaru eich cofnod myfyriwr.

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

 

Bydd dilyn y cyngor hwn yn helpu pob un ohonom, boed yn fyfyrwyr, staff neu'r gymuned ehangach yn Aberystwyth, i aros mor ddiogel ac iach â phosibl. Cadwch lygad am y wybodaeth bellach dros y dyddiau nesaf, ac edrychaf ymlaen at eich gweld ar y campws cyn bo hir.

 

Dymuniadau gorau,

 

Nick Rogers
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol

20.08.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, dydd Gwener 20 Awst

Yn y bwletin yr wythnos hon:

 • Gweithio neu ymweld â’r campws
 • Brechu
 • Symptomau COVID a hunanynysu
 • Pecynnau profi cartref
 • Y Ganolfan Chwaraeon

Gweithio neu ymweld â’r campws

Er bod nifer o fesurau COVID wedi eu llacio yn y gymuned ehangach wedi i Lywodraeth Cymru gyflwyno rhybudd lefel 0 yn gynharach y mis hwn, nid yw’r rheoliadau i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr ar y campws wedi newid.

Tra ar y campws, mae hyn yn golygu bod disgwyl i ni gyd:

 • gynnal pellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser
 • gwisgo gorchudd wyneb mewn adeiladau Prifysgol, oni bai eich bod wedi eich eithrio
 • Cynnal arferion hylendid personol da a defnyddio hylif diheintio sydd wedi ei ddarparu

Drwy ddilyn y mesurau yma, gallwn bob un ohonom gyfrannu at gyfyngu ar ymlediad y feirws yn y gweithle a diogelu cydweithwyr, myfyrwyr a’r gymuned ehangach.

Mynnwch gael eich brechu

Mae’r Brifysgol yn cymell yn gryf y dylai staff a myfyrwyr i gael eu brechu.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gael arlein yma.

Mae byrddau iechyd yng Nghymru yn gwahodd pawb sydd yn 16 oed neu’n hŷn i gael eu brechu.

Mae gwybodaeth am sut i wneud cais am frechlyn arlein yma.

Dioddef symptomau COVID?

Cofiwch fod angen i chi hunanynysu o hyd os yr ydych yn datblygu symptomau COVID, hyd yn oed os ydynt yn ysgafn.

Mae manylion am yr hyn sydd angen i chi ei wneud os ydych yn datblygu symptomau a sut i drefnu prawf ar gael arlein yma.

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19

Mae’r Brifysgol yn parhau i ddarparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff.

Maen nhw ar gael i’w casglu o dderbynfa Medrus (Penbryn) ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw.

Dewch â’ch cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn eu casglu.

Mae modd i staff sydd ddim yn gweithio ar Gampws Penglais archebu pecyn profi ar-lein er mwyn iddo gael ei anfon i gampws arall - gellir archebu ar-lein yma.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma.

Y Ganolfan Chwaraeon ar agor i bobl sydd ddim yn aelodau

Mae Canolfan Chwaraeon y Brifysgol bellach ar agori bobl sydd ddim yn aelodau, heb fod angen cadw lle ar gyfer y gampfa a'r dosbarthiadau hynny heb gyfyngiad ar niferoedd.

Gall y rheini sydd ddim yn aelodau fynd i’r gampfa, Zumba, cylchedau, HIIT a LTB cyn y sesiwn/dosbarth a thalu yn nerbynfa’r Ganolfan Chwaraeon (tal â cherdyn yn unig). Gofynnir i chi lawrlwytho'r app eve.pass a sganio'r cod QR cyn mynd i mewn. Os nad oes gennych fynediad i ffôn clyfar yna gall staff y dderbynfa gofnodi'ch presenoldeb.

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn parhau i ddiweddaru adran Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2021/22 o'r wefan. Os nad oes ateb i’ch cwestiwn yma, gallwch gysylltu gyda’r Llinell Gymorth Coronafeirws: coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483. Mae’r llinell ar agor yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Diolch yn fawr a mwynhewch y penwythnos,

Professor Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyriwr

13.08.2021 Diweddariad COVID-19 Is-raddedig

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, dydd Gwener 13 Awst

Yn y bwletin yr wythnos hon:

 • Cymru ar lefel rhybudd 0
 • Canolfannau brechu
 • Pecynnau profi cartref
 • Arolwg iechyd meddwl myfyrwyr
 • Y Ganolfan Chwaraeon ar agor
 • Newyddion Prifysgol arall
  • Penodi Dirprwy Ganghellor
  • Mynediad am ddim i Glwb Pêl Droed Tref Aberystwyth

Cymru ar lefel rhybudd 0

Fel y gwyddoch yn barod, mae Cymru ar lefel rhybudd 0 ers dydd Sadwrn 7 Awst.

Mae crynodeb o’r mesurau ar wefan Llywodraeth Cymru, ynghyd â chyfres fanwl o Gwestiynau Cyffredin.

Canolfannau brechu

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gael arlein yma.

Mae byrddau iechyd yng Nghymru yn gwahodd pawb sydd yn 16 oed neu’n hŷn i gael eu brechu. Mae gwybodaeth am sut i wneud cais am frechlyn arlein yma.

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19

Mae’r Brifysgol yn parhau i ddarparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff.

Maen nhw ar gael i’w casglu o dderbynfa Medrus (Penbryn) ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw.

Dewch â’ch cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn eu casglu.

Mae modd i’r rheiny sydd ar gampysau eraill archebu pecyn profi ar-lein er mwyn iddo gael ei anfon i gampws arall - gellir archebu ar-lein yma.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma.

Arolwg iechyd meddwl myfyrwyr

Mae’r elusen iechyd meddwl MIND Aberystwyth wedi lansio holiadur iechyd meddwl arlein i fyfyrwyr mewn cydweithrediad gyda’r Gwasanaeth Lles Myfyrwyr.

Bydd y wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn cyfrannu at lunio a datblygu’r gwasanaeth i fyfyrwyr.

Y Ganolfan Chwaraeon ar agor i bobl sydd ddim yn aelodau

Mae Canolfan Chwaraeon y Brifysgol bellach ar agor i bobl sydd ddim yn aelodau heb for angen cadw lle ar gyfer y gampfa a'r dosbarthiadau hynny heb gyfyngiad ar niferoedd.

Gall y rheini sydd ddim yn aelodau fynd i’r gampfa, Zumba, cylchedau, HIIT a LTB cyn y sesiwn/dosbarth a thalu yn nerbynfa’r Ganolfan Chwaraeon (tal â cherdyn yn unig). Gofynnir i chi lawrlwytho'r app eve.pass a sganio'r cod QR cyn mynd i mewn. Os nad oes gennych fynediad i ffôn clyfar yna gall staff y dderbynfa gofnodi'ch presenoldeb.

Newyddion arall o’r Brifysgol

Penodi Dirprwy Ganghellor

Mae’r Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd wedi ei benodi’n Ddirprwy-Ganghellor o Brifysgol Aberystwyth. Gwasanaethodd Mr Llwyd, sydd yn fargyfreithiwr, gyn AS ac yn raddedig o Aber, ar Gyngor y Brifysgol o 2015 tan 2021. Yn ei rôl fel Dirprwy Ganghellor bydd yn ymgymryd â dyletswyddau llysgenhadol a seremoniol, gan gynnwys llywyddu yn seremoniau graddio’r Brifysgol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael arlein yma.

Clwb Pêl Droed Tref Aberystwyth

Ac yn olaf, fel rhan o nawdd Prifysgol Aberystwyth o Glwb Pêl Droed Tref Aberystwyth, gall staff a myfyrwyr gael mynediad am ddim i gêm agoriadol tymor newydd y clwb yn erbyn Tref y Barri yng Nghoedlan y Parc ddydd Sadwrn 14 Awst. Bydd angen i chi gyflwyno’ch Cerdyn Aber wrth y gât. Cic gyntaf am 14:30.

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn parhau i ddiweddaru adran Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2020/21 o'r wefan. Gellir cyfeirio myfyrwyr sydd â chwestiynau sydd heb gael sylw yno at y llinell gymorth Coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483 sydd ar agor yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Diolch yn fawr a mwynhewch y penwythnos,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor: Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

13.08.2021 Diweddariad COVID-19 Ôl-raddedig

Annwyl fyfyriwr ôl-raddedig

Diweddariad COVID-19, dydd Gwener 13 Awst

Yn y bwletin yr wythnos hon:

 • Cymru ar lefel rhybudd 0
 • Canolfannau brechu
 • Pecynnau profi cartref
 • Arolwg iechyd meddwl myfyrwyr
 • Y Ganolfan Chwaraeon ar agor
 • Newyddion Prifysgol arall

o   Penodi Dirprwy Ganghellor

o   Mynediad am ddim i Glwb Pêl Droed Tref Aberystwyth

Cymru ar lefel rhybudd 0

Fel y gwyddoch yn barod, mae Cymru ar lefel rhybudd 0 ers dydd Sadwrn 7 Awst.

Mae crynodeb o’r mesurau ar wefan Llywodraeth Cymru, ynghyd â chyfres fanwl o Gwestiynau Cyffredin.

Canolfannau brechu

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gael arlein yma.

Mae byrddau iechyd yng Nghymru yn gwahodd pawb sydd yn 16 oed neu’n hŷn i gael eu brechu. Mae gwybodaeth am sut i wneud cais am frechlyn arlein yma.

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19

Mae’r Brifysgol yn parhau i ddarparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff.

Maen nhw ar gael i’w casglu o dderbynfa Medrus (Penbryn) ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw.

Dewch â’ch cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn eu casglu.

Mae modd i’r rheiny sy’n gweithio ar gampysau eraill archebu pecyn profi ar-lein er mwyn iddo gael ei anfon i gampws arall - gellir archebu ar-lein yma.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma.

Arolwg iechyd meddwl myfyrwyr

Mae’r elusen iechyd meddwl MIND Aberystwyth wedi lansio holiadur iechyd meddwl arlein i fyfyrwyr mewn cydweithrediad gyda’r Gwasanaeth Lles Myfyrwyr.

Bydd y wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn cyfrannu at lunio a datblygu’r gwasanaeth i fyfyrwyr.

Y Ganolfan Chwaraeon ar agor i bobl sydd ddim yn aelodau

Mae Canolfan Chwaraeon y Brifysgol bellach ar agori bobl sydd ddim yn aelodau, heb fod angen cadw lle ar gyfer y gampfa a'r dosbarthiadau hynny heb gyfyngiad ar niferoedd.

Gall y rheini sydd ddim yn aelodau fynd i’r gampfa, Zumba, cylchedau, HIIT a LTB cyn y sesiwn/dosbarth a thalu yn nerbynfa’r Ganolfan Chwaraeon (tal â cherdyn yn unig). Gofynnir i chi lawrlwytho'r app eve.pass a sganio'r cod QR cyn mynd i mewn. Os nad oes gennych fynediad i ffôn clyfar yna gall staff y dderbynfa gofnodi'ch presenoldeb.

Newyddion arall o’r Brifysgol

Penodi Dirprwy Ganghellor

Mae’r Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd wedi ei benodi’n Ddirprwy-Ganghellor o Brifysgol Aberystwyth. Gwasanaethodd Mr Llwyd, sydd yn fargyfreithiwr, gyn AS ac yn raddedig o Aber, ar Gyngor y Brifysgol o 2015 tan 2021. Yn ei rôl fel Dirprwy Ganghellor bydd yn ymgymryd â dyletswyddau llysgenhadol a seremoniol, gan gynnwys llywyddu yn seremoniau graddio’r Brifysgol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael arlein yma.

Clwb Pêl Droed Tref Aberystwyth

Ac yn olaf, fel rhan o nawdd Prifysgol Aberystwyth o Glwb Pêl Droed Tref Aberystwyth, gall staff a myfyrwyr gael mynediad am ddim i gêm agoriadol tymor newydd y clwb yn erbyn Tref y Barri yng Nghoedlan y Parc ddydd Sadwrn 14 Awst. Bydd angen i chi gyflwyno’ch Cerdyn Aber wrth y gât. Cic gyntaf am 14:30.

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn parhau i ddiweddaru adran Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2020/21 o'r wefan. Gellir cyfeirio myfyrwyr sydd â chwestiynau nad ydyn nhw'n cael sylw yno at y llinell gymorth Coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483 sydd ar agor yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Diolch yn fawr a mwynhewch y penwythnos,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor: Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

06.08.2021 Diweddariad COVID

Annwyl gydweithiwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Cymru’n symud yn llawn i mewn i lefel rhybudd 0 yfory (7 Awst).

Mae’r cyhoeddiad yn dilyn yr adolygiad diweddara o fesurau COVID-19 drwy Gymru.  Felly, o 7 Awst, mae’r newidiadau canlynol yn dod i rym:

 1. Nid oes unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl sy’n gallu cwrdd, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau.
 2. Fe fydd busnesau oedd yn gorfod aros ar gau yn medru ail-agor.  Mae hyn yn cynnwys clybiau nos.
 3. Fe fydd gan ofodau sydd yn agored i’r cyhoedd a   gweithleoedd  fwy o hyblygrwydd am ba fesurau rhesymol maent yn eu defnyddio er mwyn lleihau risg coronafeirws. 

Fodd bynnag, fe fydd y rheolau canlynol yn parhau i fod mewn cyfraith:

 1. Rhaid i bawb barhau i hunanynysu am 10 diwrnod os cânt brawf COVID-19 positif.  Os ydych yn gyswllt agos i rywun sydd wedi profi’n bositif, yn 18 oed neu’n hŷn a heb eich brechu’n llawn, rhaid i chi hefyd hynanynysu am 10 diwrnod.
 2. Rhaid i oedolion a phlant dros 12 oed wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, ac eithrio safleoedd lletygarwch megis bwytai, tafarndai, caffis neu glybiau nos.
 3. Rhaid i gyflogwyr barhau i gynnal asesiad risg coronafeirws penodol a chymryd mesurau rhesymol i leihau cysylltiad â’r feirws a’i ledaeniad.

Darllenwch ddatganiad llawn Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford yma a manylion llawn y canllawiau yma.

Hefyd mae’r Prif Weinidog wedi annog y cyhoedd i gael eu brechu’n llawn, i gael eu profi  ac i hunanynysu os oes gennych symptomau, i gyfyngau nifer y bobl rydym yn cwrdd â nhw, ac wrth wneud hynny, i gwrdd y tu allan neu mewn llefydd sydd wedi’u hawyru’n dda.  Argymhellodd ein bod yn parhau i gadw pellter oddi wrth eraill ac i wisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd gorlawn.

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, mae canllawiau   yn parhau i fod ar waith ar gyfer y rhai sy'n cyrraedd o wledydd rhestr oren. Er bod eithriadau rhag hunan-ynysu yn berthnasol - yn enwedig ar gyfer myfyrwyr sydd wedi'u brechu'n llawn o rai gwledydd - gwiriwch ganllawiau diweddaraf y Llywodraeth cyn teithio i Aberystwyth.

Fe fyddwn ni’n gweithio trwy oblygiadau cyhoeddiad heddiw ac unrhyw fanylion pellach sydd yn dod i law.  Er enghraifft, mae gwaith yn parhau i wella awyru yn adeiladau’r Brifysgol lle bo angen, ac fe fydd mesurau newydd ar gyfer y Brifysgol gyfan yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir yn unol â’r canllawiau newydd hyn gan Lywodraeth Cymru.

Cofion a diolch,

Professor Tim Woods

Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyriwr

05.08.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr 

Yn y bwletin yr wythnos hon: 

 • Disgwyl diweddariad i reolau COVID-19 Cymru 
 • Brechiadau a theithio rhyngwladol 
 • Rhai sydd wedi’u brechu’n llawn a hunanynysu 
 • Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19 
 • Rhannwch eich barn am ddysgu digidol   

Disgwyl diweddariad i reolau COVID-19 Cymru 

Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi newidiadau i’r rheolau COVID-19 yfory. Byddwn ni’n eich diweddaru gyda’r prif fanylion wedi’r cyhoeddiad. 

 

Yn flaenorol, roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Cymru yn cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 0, os yw’r amodau’n caniatáu) o ddydd Sadwrn 7 Awst. Mae’r hyn fydd lefel rhybudd 0 yn ei olygu yn ymarferol ar gael ar-lein yma

 

Am y tro, mae Cymru yn parhau ar lefel rhybudd 1. Mae’r cyfyngiadau presennol ar gael ar-lein yma

 

Brechiadau a theithio rhyngwladol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu caniatáu i deithwyr o wledydd ar y rhestr oren yn yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau sydd wedi cael eu brechu'n llawn ymweld â Chymru heb orfod hunanynysu ar ôl cyrraedd. Daeth y rheolau newydd hyn i rym o ddydd Llun 2 Awst.  

 

Cofiwch wirio’r wybodaeth swyddogol ddiweddaraf cyn cynllunio teithio - mae dolenni i wefannau perthnasol y llywodraeth ar gael ar ein tudalennau COVID.  

 

Rhai sydd wedi’u brechu’n llawn a hunanynysu 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau, o ddydd Sadwrn, 7 Awst, na fydd angen i oedolion sydd wedi’u brechu’n llawn, plant dan 18 oed a phobl sy’n cymryd rhan mewn treial brechlyn hunanynysu os bydd Olrhain Cysylltiadau yn eu hadnabod fel cyswllt agos â rhywun â COVID-19. 

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19 

Mae’r Brifysgol yn parhau i ddarparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff.  

Yn ystod mis Awst, byddan nhw ar gael i’w casglu o Medrus 2 ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw. 

Dewch â’ch cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn eu casglu. 

Mae modd i’r rheiny sy’n gweithio ar gampysau eraill archebu pecyn profi ar-lein er mwyn iddo gael ei anfon i gampws arall - gellir archebu ar-lein yma. 

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma

Arolwg myfyrwyr o ddysgu ar-lein  

Mae prifysgolion yng Nghymru yn cynnal arolwg i ddysgu mwy am eich profiadau o ddysgu ar-lein yn ystod 2020/2021. Gobeithiwn y gallwn lunio argymhellion yn seiliedig ar eich ymatebion.

I gymryd rhan, cliciwch yma. Maen nhw’n cynnal raffl a gallech chi ennill taleb sy’n werth £25.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â a.e.hoon@swansea.ac.uk 

Cadwch mewn cysylltiad 

Rydym yn parhau i ddiweddaru’r wefan Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2020/21 a’r cwestiynau cyffredin sydd yno. Os nad yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yno, gallwch anfon e-bost neu ffonio ein llinell gymorth coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483, ac sydd ar agor yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Pob hwyl, 

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr
 

29.07.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Mae Cymru yn parhau ar lefel rhybudd 1. Mae’r cyfyngiadau presennol ar gael ar-lein.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Cymru yn cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 0, os yw’r amodau’n caniatáu, o ddydd Sadwrn 7 Awst. Mae’r hyn fydd lefel rhybudd 0 yn ei olygu yn ymarferol ar gael ar-lein yma.

Mae disgwyl y caiff adolygiad nesaf Llywodraeth Cymru o reolau COVID-19 ei gyhoeddi yr wythnos nesaf, a byddwn ni’n eich diweddaru pan gyhoeddir y manylion.

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19

Mae’r Brifysgol yn parhau i ddarparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff. Maen nhw ar gael i’w casglu o Medrus 4 rhwng 1:30yp a 4:00yp, bob dydd Llun a dydd Iau. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw.

Dewch â’ch Cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn eu casglu.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma.

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn parhau i ddiweddaru’r wefan Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2020/21 a’r cwestiynau cyffredin sydd yno. Os nad yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yno, gallwch anfon e-bost neu ffonio ein llinell gymorth coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483, ac sydd ar agor yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Pob hwyl,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

23.07.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, dydd Gwener 23 Gorffennaf

Yn y bwletin yr wythnos hon:

 • Cymru ar lefel rhybudd 1
 • Canolfannau brechu galw heibio – amserau newydd
 • Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19
 • Profi am COVID-19 ar y campws
 • Newyddion Prifysgol arall
  • Astudiaeth o arferion e-bost drwy olrhain symudiadau’r llygaid

Cymru ar lefel rhybudd 1

Mae Cymru yn parhau ar lefel rhybudd 1. Mae’r cyfyngiadau presennol ar gael arlein.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Cymru yn cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 0, os yw’r amodau’n caniatau) o ddydd Sadwrn 7 Awst. Mae’r hyn fydd hynny yn ei olygu yn ymarferol ar gael arlein yma.

Canolfannau brechu galw heibio

Mae oriau agor clinigau galw heibio brechlyn COVID-19 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi newid. Manylion ar gael yma.

Mae clinig Llyfrgell Thomas Parry ar gampws Llanbadarn  ar agor o 10.00am tan 7.00pm ac yn darparu brechlynnau Astrazeneca, Pfizer a Moderna.

Nid oes angen trefnu apwyntiad ond gallwch wneud hynny drwy ffonio  0300 303 8322 neu e- bostio COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19

Mae’r Brifysgol yn parhau i ddarparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff. Maen nhw ar gael i’w casglu o Medrus 4 rhwng 1:30 a 4:00pm, bob dydd Llun a dydd Iau. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw.

Dewch â’ch cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn eu casglu.

Profi am COVID-19 ar y campws

Gallwch hefyd drefnu prawf Dyfais Llif Unffordd COVID (LFD) ar gampws Penglais. Cynhelir y profion ym Medrus 4, Penbryn, campws Penglais bob bore Llun a bore Iau.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma

Newydd arall o’r Brifysgol

Apêl am bobl i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil: Astudiaeth o arferion e-bost drwy olrhain symudiadau’r llygaid

Ydych chi'n ei chael hi'n anodd cadw trefn ar eich negeseuon e-bost? Mae'r newid i weithio o bell yn sgil pandemig COVID-19 wedi golygu bod cyfanswm ein gweithgarwch e-bost wedi cynyddu 28%, ac ar gyfartaledd rydym yn darllen 31% yn fwy o negeseuon e-bost nag o'r blaen.

Mae’n amlwg bod rheoli ein mewnflwch e-bost yn rhan gynyddol o fywyd i lawer ohonom sy'n gweithio ac yn dysgu ar-lein yn ystod y pandemig, ond nid ydym yn gwybod llawer ynglŷn â beth sy’n ein cymell i wneud penderfyniadau wrth ymateb i eraill ar-lein.

Fel rhan o brosiect PhD, mae Alexandra Brookes a Dr Gareth Norris yn cynnal astudiaeth ar-lein i ddeall sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau wrth reoli eu mewnflwch, gan ddefnyddio technoleg arloesol i olrhain symudiadau’r llygaid. Os ydych chi dros 18 oed a bod gennych fynediad at liniadur neu gyfrifiadur, rydych yn gymwys i gymryd rhan.

Cliciwch yma ar gyfer yr arolwg sy’n cymryd dim ond 15 munud i’w gwblhau.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â alb61@aber.ac.uk.

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn parhau i ddiweddaru’r wefan Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2020/21 a’r cwestiynau cyffredin sydd yno. Os nad yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yno, gallwch anfon e-bost neu ffonio ein llinell gymorth coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483, ac sydd ar agor yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Pob hwyl,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

16.07.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, dydd Gwener 16 Gorffennaf

Yn y bwletin hwn

 • Cymru ar lefel rhybudd 1
 • Diweddarwch eich cofnod myfyriwr
 • Manylion cyswllt ar gyfer olrhain cysylltiadau
 • Canolfannau brechu galw heibio
 • Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19
 • Profi am COVID-19 ar y campws
 • Newyddion cyffredinol y Brifysgol
  • Canolfan y Celfyddydau

Lefel rhybudd 1

Yn dilyn adolygiad diweddaraf Llywodraeth Cymru o’i mesurau COVID-19 yr wythnos hon, mi fydd Cymru yn symud i level rhybudd 1 yfory, ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf.

Ar lefel rhybudd 1, rhaid i ni:

 • wisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) ym mhob lle cyhoeddus dan do
 • peidio â ffurfio aelwyd estynedig gyda mwy na 2 aelwyd arall a pheidio â newid yr aelwydydd
 • peidio â chwrdd o dan do yn eich cartref ag unrhyw un sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig neu dim mwy na phum person arall o wahanol aelwydydd
 • peidio â chwrdd â mwy na phum person arall mewn lleoliadau a reoleiddir o dan do, fel caffis, tai bwyta a thafarndai (oni bai eich bod yn cwrdd â phobl rydych chi’n byw gyda nhw)

Ar lefel rhybudd 1 dylem:

 • gadw pellter cymdeithasol wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig chi
 • gweithio gartre os medrwch
 • cyfyngu i’r eithaf ar deithio i ardal sydd â llawer o achosion
 • osgoi teithio dramor

Mae rhagor o wybodaeth ar dudalennau gwe lefel rybudd 1.

Mae disgwyl i’r adolygiad nesaf o fesurau COVID-19 yng Nghymru gael ei gynnal yn ystod wythnos gyntaf mis Awst.

Diweddarwch eich cofnod myfyriwr

Mae manylion cyswllt cywir yn allweddol er mwyn sicrhau bod y wybodaeth gywir ar gael os oes rhywun yn dal COVID-19. Er engraifft, mi fydd hyn yn osgoi gorfod cysylltu gyda chyd-letywyr pobl sydd ddim yn byw yn eu llety amser tymor yn Aberystwyth ar y pryd.

Os nad ydych yn bwy yn eich cyfeiriad amser tymor ar hyn o bryd, newidiwch eich cofnod myfyriwr a chynnwys eich cyfeiriad cywir.

Canolfannau brechu galw heibio

Clinigau cerdded i mewn brechlyn COVID dos cyntaf ac ail ar gael bellach ym mhob canolfan brechu torfol Hywel Dda

Yma yn Aberystwyth, Llyfrgell Thomas Parry ar gampws Llanbadarn yw’r lleoliad (SY23 3FL) ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos o 10.00am tan 8.00pm  

Mae manylion llawn ar gael yma.

Mae’r gwasanaeth ar gael i unrhyw un sy'n 18 oed neu'n hŷn.

Nid oes angen trefnu apwyntiad ond gallwch wneud hynny drwy ffonio  0300 303 8322 neu drwy e- bostio COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19

Mae’r Brifysgol yn parhau i ddarparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff. Maent ar gael i’w casglu o Medrus 4 rhwng 1:30 a 4:00pm, bob dydd Llun a dydd Iau. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw.

Dewch â’ch cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn casglu eich pecyn profi.

Profi am COVID-19 ar y campws

Gallwch hefyd drefnu prawf Dyfais Llif Unffordd COVID (LFD) ar gampws Penglais. Cynhelir y profion ym Medrus 4, Penbryn, campws Penglais bob bore Llun a bore Iau.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 

Mae Canolfan y Celfyddydau bellach ar agor

Mae rhaglen lawn o’r ffilmiau diweddaraf wedi’i threfnu a byddant yn cael eu dangos yn y Theatr, gyda threfniadau cadw pellter cymdeithasol yn eu lle. Yn yr orielau, a thrwy’r adeilad cyfan, bydd arddangosfa Cyfnod Clo yn cynnwys gwaith a grewyd yn ystod, neu sy’n edrych yn ôl ar, y pandemig. 

Diogelwch a lles cwsmeriaid a staff yw’r brif flaenoriaeth, ac felly mae nifer o weithdrefnau yn eu lle.  ‘Mae’r Ganolfan wedi derbyn cymeradwyaeth safonau ‘Barod i Fynd’ a ‘Gwylio’n Ddiogel’, sy’n cael eu defnyddio gan y diwydiant i warantu bod canolfannau yn dilyn protocolau COVID.   

Hyd at yr hydref bydd y Ganolfan hefyd yn gweithredu cynllun ‘Archebwch gyda Hyder’, sy’n caniatau i brynwyr tocynnau dderbyn ad-daliadau os nad ydynt yn medru mynychu digwyddiad am resymau sy’n gysylltiedig â COVID-19.      

SINEMA  
Tan 18 Gorff  DREAM HORSE (PG) 
Tan  20 Gorff CRUELLA (12A) 
Tan 29 Gorff  PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY (U) 
16 - 22  Gorff  NOMADLAND (12A) 
23 - 29 Gorff   ANOTHER ROUND (12A) 
23 - 29 Gorff  SUPERNOVA (15) 
25 - 28 Gorff  EARWIG AND THE WITCH (U) 

DIGWYDDIADAU BYW  
24 - 30 Gorff MUSICFEST   
26 - 27 Gorff Theatr Iolo + Kitsch & Sync:  HOOF    

CYRSIAU  
26-27 Gorff A SENSE OF PLACE – APPROACHES TO LANDSCAPE PAINTING

ARDDANGOSFEYDD  
Tan 5 Medi ORIEL LOCKDOWN 
Tan 26 Medi TU HWNT I’R DROELL / BEYOND THE WHEEL 

Rydym yn cymell bwcio ymlaen llaw ar gyfer digwyddiadau. 

Caffi 
Mae’r café ar agor o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn 10.00-19:00 (bwyd poeth ar gael tan 6.30pm) a dydd Sul 12:00 – 17:00.

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn parhau i ddiweddaru’r wefan Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2020/21 a’r cwestiynau cyffredin sydd yno. Os nad yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yno, gallwch anfon e-bost neu ffonio ein llinell gymorth coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483, ac sydd ar agor yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Pob hwyl,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

15.07.2021 Diolch

Annwyl fyfyriwr

Rwyf yn gobeithio eich bod chi yn mwynhau seibiant haeddiannol ar ôl i chi gwblhau eich asesiadau diwedd blwyddyn. Gan fod prysurdeb mwyaf y flwyddyn academaidd bellach ar ben, roeddwn am gysylltu i ddiolch i chi am eich holl waith caled a’ch ymroddiad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Os ydych yn graddio eleni, llongyfarchiadau gwresog i chi. Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu eu llwyddiant pan fydd amgylchiadau yn caniatáu ac yn dymuno pob llwyddiant i chi yn eich gyrfa a’r bywyd sydd o’ch blaen.

Os ydych yn cynllunio i ddychwelyd ddiwedd yr haf, edrychwn ymlaen at eich gweld ar y campws yn fuan iawn.

Doedd yr amgylchiadau yn ystod y flwyddyn ddim fel yr oeddech chi na ninnau wedi gobeithio, ond mae eich parodrwydd i gofleidio'r angen am hyblygrwydd wedi bod yn arbennig, ac rydych yn haeddu llongyfarchiadau lu am yr ymdrech honno.

Hoffwn hefyd ddiolch i staff eich adran academaidd.  Maent wedi troi pob carreg yn y broses o sicrhau bod modd cynnig gymaint â phosib o sesiynau wyneb yn wyneb, gan addasu’r ffordd o ddysgu er mwyn cynnig pob cyfle i chi gwrdd â’ch amcanion dysgu. 

Heddiw yw diwrnod cyhoeddi Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (NSS).

Rwy’n falch o adrodd bod y Brifysgol yn parhau ar y brig yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr ac ymhlith y 10 uchaf o brifysgolion y DU unwaith eto.

O ystyried yr amgylchiadau anodd, mae’r hyn rydym wedi ei gyflawni yn nodedig, un sy’n adlewyrchu ein parodrwydd i gydnabod yr heriau a wynebwyd gan fyfyrwyr a staff yn ystod y deunaw mis diwethaf, ac i fynd i’r afael gydag’r pwysau a ddaeth yn sgil hynny.

Mae rhagor o wybodaeth am berfformiad y Brifysgol yn NSS2021 ar-lein yma.

Mae’n golygon bellach wedi troi tuag at y flwyddyn academaidd newydd.  Fel y gwyddoch, wythnos ddiwethaf fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bwriad i symud tuag at alluogi Addysg Uwch i weithredu mor normal â phosibl yn ystod tymor yr hydref.

Drwy symud i ffwrdd o’r rheolau pellter cymdeithasol presennol, nod y llywodraeth yw caniatáu mwy o ddysgu wyneb yn wyneb, ar yr amod bod y risg yn isel neu’n gymedrol. Rwyf yn falch iawn bod hyn yn golygu y gallwn ni gynllunio am brofiad addysgol sy’n agosach o lawer at yr hyn yr oeddem yn ei gynnig cyn y pandemig. 

Wedi dweud hyn, fe fydd COVID-19 yn dal i fod gyda ni ar ddechrau blwyddyn academaidd 2021/22.  Rydym yn cynllunio’n ofalus er mwyn lleihau risgiau, ac yn adolygu ein mesurau ar y campws er mwyn diwallu gofynion newidiol cyngor Llywodraeth Cymru.

Ein blaenoriaeth gyffredinol o hyd yw diogelwch ein staff, myfyrwyr a'r gymuned ehangach, ac i ddarparu’r profiad dysgu gorau posibl i’n myfyrwyr.

O ran COVID-19, rydym yn parhau i weithio’n agos â Chyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a rhanddeiliaid lleol eraill i gynllunio ein gweithredoedd ar y cyd.

Rwy’n gobeithio’n fawr felly, y bydd effeithiau’r pandemig gryn dipyn yn llai, a chawn fwynhau’r profiadau niferus hynny sydd yn gwneud bywyd yn Aberystwyth mor arbennig.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

14.07.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, dydd Mercher 14 Gorffennaf

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw y bydd Cymru yn symud i lefel rhybudd 1 ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf.

Daw’r cyhoeddiad, gafodd ei wneud yn y Senedd ac yna mewn cynhadledd i’r wasg gyda’r Prif Weinidog ychydig wedi 5 y prynhawn yma, wedi’r adolygiad diweddaraf o fesurau COID-19 yng Nghymru.

Bydd y newidiadau canlynol yn weithredol o ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf:

 • Gall hyd at chwech o bobl gyfarfod dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau.  
 • Gellir cynnal digwyddiadau sydd wedi’u trefnu dan do ar gyfer hyd at 1,000 yn eistedd a hyd at 200 yn sefyll. 
 • Gofyniad penodol i gyflogwyr ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr ar y risgiau a’r camau lliniaru a nodwyd yn eu hasesiad risg COVID-19 ar gyfer eu gweithwyr.

Darllenwch ddatganiad llawn Llywodraeth Cymru yma.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi ei bwriad i Gymru gymryd y cam cyntaf tuag at lefel rhybudd sero newydd. Os bydd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn caniatáu, bydd hyn yn digwydd ar ddydd Sadwrn 7 Awst.

Bydd y cam hwn yn cynnwys llacio pellach ar gyfyngiadau; ceir rhagor o fanylion am hyn yn y cyhoeddiad heddiw.

Noder ei bod yn dal i fod yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb yn y rhan fwyaf o ardaloedd cyhoeddus dan do (ac eithrio lleoliadau lletygarwch) ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac y bydd hyn yn parhau ar lefel rhybudd sero.

Byddwn yn gweithio drwy oblygiadau’r cyhoeddiad heddiw ac unrhyw fanylion eraill a ddaw i’r golwg, ac yn rhannu’r oblygiadau hyn gyda myfyrwyr a staff.

Diolch yn fawr,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

13.07.2021 COVID-19 yng Ngheredigion

Annwyl fyfyriwr

Pryder am gynnydd mewn achosion o COVID-19 yng Ngheredigion

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi rhyddhau datganiad heddiw sydd yn nodi cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yng Ngheredigion, ac yn arbennig yng ngogledd y Sir.

Mae’r Cyngor yn gofyn i bawb wneud pob ymdrech i ddilyn y rheoliadau ar gadw pellter Cymdeithasol a glendid, fel y nodir yn y datganiad, ac i gydymffurfio gyda thîm Ôl-rhain Cysylltiadau, os ydynt yn cysylltu gyda chi.

Diolch yn fawr,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

09.07.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, dydd Gwener 9 Gorffennaf.

Yn y rhifyn hwn:

 • Canllaw COVID-19 yng Nghymru
 • Pecynnau profi cartref
 • Profi am COVID-19 ar y campws
 • Canolfannau brechu galw heibio
 • Cymorth i fyfyrwyr yn ystod yr haf
 • Sgyrsiau lles un i un i fyfyrwyr gyda Mind Aberystwyth
 • Arolwg gwasanaethau iechyd i fyfyrwyr
 • Newyddion cyffredinol
  • Elusen y Flwyddyn y Brifysgol 2021-22
  • Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan
  • Apêl am bobl i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil: Astudiaeth o arferion e-bost drwy olrhain symudiadau’r llygaid

Canllaw COVID-19 yng Nghymru

Bu cryn drafod yn y cyfryngau yn ddiweddar am newidiadau i ganllawiau COVID-19, a llacio’r cyfyngiadau mewn gwledydd eraill yn y Deyrnas Gyfunol.

Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth rydym yn parhau i ddilyn canllaw Llywodraeth Cymru.

Mae crynodeb o’r canllaw presenol ar gael ar lein yma ac mae’n adlewyrchu’r cyfnod trosi o rybudd lefel 2 i rybudd lefel 1.

Mae disgwyl i ganlyniad adolygiad diweddaraf Llywodraeth Cymru o’i mesurau COVID-19 gael ei gyhoeddi ddydd Gwener 16 Gorffennaf.

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19

Mae’r Brifysgol yn parhau i ddarparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff. Maent ar gael i’w casglu o Medrus 4 rhwng 1:30 a 4:00pm, bob dydd Llun a dydd Iau. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw.

Dewch â’ch cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn casglu eich pecyn profi.

Profi am COVID-19 ar y campws

Gallwch hefyd drefnu prawf Dyfais Llif Unffordd COVID (LFD) ar gampws Penglais. Cynhelir y profion ym Medrus 4, Penbryn, campws Penglais bob bore Llun a bore Iau.


Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma

Canolfannau brechu galw heibio

Clinigau cerdded i mewn brechlyn COVID dos cyntaf ac ail ar gael bellach ym mhob canolfan brechu torfol Hywel Dda

Yma yn Aberystwyth, Llyfrgell Thomas Parry ar gampws Llanbadarn yw’r lleoliad (SY23 3AS) ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos o 10.00am tan 8.00pm  

Mae manylion llawn ar gael yma.

Mae’r gwasanaeth ar gael i unrhyw un sy'n 18 oed neu'n hŷn neu os yw ail ddos y brechlyn yn ddyledus.

Nid oes angen cysylltu â'r bwrdd iechyd i drefnu apwyntiad ond os ydych yn dymuno trefnu apwyntiad gallwch wneud hynny o hyd trwy gysylltu â'r tîm archebu ar 0300 303 8322 neu drwy e-bostio COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Cymorth i fyfyrwyr yn ystod yr haf

Mae’r Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr a Gyrfaoedd ar gael yn ystod misoedd yr haf i unrhyw fyfyriwr sydd angen cyngor a/neu gymorth. Mae manylion y gwasanaethau sydd ar gael ar wefan Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr a Gyrfaoedd: Prifysgol Aberystwyth.

Sgyrsiau lles un i un i fyfyrwyr gyda Mind Aberystwyth

Mae Mind Aberystwyth yn cynnal peilot mewn cydweithrediad â'r Brifysgol i roi cyfle i fyfyrwyr drafod eu hiechyd meddwl a derbyn cefnogaeth.

Mae'r gwasanaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno siarad â rhywun, sydd ddim yn gallu cael mynediad at wasanaethau eraill neu sydd ar restr aros am wasanaethau eraill.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â tyler@mindaberystwyth.org neu cwblhawch y ffurflen hunan-atgyfeirio.

Arolwg gwasanaethau iechyd i fyfyrwyr

Mae Cyngor Iechyd Cymunedol Hywel Dda yn awyddus i glywed am brofiadau myfyrwyr o ddefnyddio gwasanaethau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn ystod pandemic y Coronafeirws.

Mae’ arolwg dienw yn cwmpasu holl wasanaethau’r GIG, o ddeintyddion, doctoriaid teulu, fferyllwyr, gwasanaethau iechyd meddwl a chlinigau iechyd rhyw ac apwyntiadau ysbyty.

Bydd y data a gesglir yn cael ei rannu gydag Uwch Reolwyr Iechyd er mwyn cynorthwyo i lunio a gwella gwasanaethau iechyd lleol.

Newyddion cyffredinol y Brifysgol

Elusen y Flwyddyn y Brifysgol 2021-22

Efallai i chi gofio’r gwahoddiad diweddar i gyflwyno enwau ar gyfer Elusen y Flwyddyn y Brifysgol ar gyfer 2021-22.  Diolch i bawb a gymerodd yr amser i enwebu elusen.

Mae pedair o'r elusennau wedi cyrraedd y rhestr fer, ac rydym yn eich gwahodd i bleidleisio dros yr elusen o’ch dewis.

Mae croeso i bob myfyriwr ac aelod o staff fwrw pleidlais. I bleidleisio, mewngofnodwch (gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair PA) a dewiswch un elusen oddi ar y rhestr.

Dyddiad cau enwebu yw 5pm, ddydd Gwener 16 Gorffennaf.

Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan

Mae ceisiadau Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan Academi Wales nawr ar agor. Mae hwn yn gyfle unigryw i chi roi hwb i'ch sgiliau a thyfu eich gyrfa.

Gall graddedigion o unrhyw oedran sydd â 2.1 neu uwch (mewn unrhyw bwnc) neu gymhwyster uwch wneud cais.

Apêl am bobl i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil: Astudiaeth o arferion e-bost drwy olrhain symudiadau’r llygaid

Ydych chi'n ei chael hi'n anodd cadw trefn ar eich negeseuon e-bost? Mae'r newid i weithio o bell yn sgil pandemig COVID-19 wedi golygu bod cyfanswm ein gweithgarwch e-bost wedi cynyddu 28%, ac ar gyfartaledd rydym yn darllen 31% yn fwy o negeseuon e-bost nag o'r blaen.

Mae’n amlwg bod rheoli ein mewnflwch e-bost yn rhan gynyddol o fywyd i lawer ohonom sy'n gweithio ac yn dysgu ar-lein yn ystod y pandemig, ond nid ydym yn gwybod llawer ynglŷn â beth sy’n ein cymell i wneud penderfyniadau wrth ymateb i eraill ar-lein.

Fel rhan o brosiect PhD, mae Alexandra Brookes a Dr Gareth Norris yn cynnal astudiaeth ar-lein i ddeall sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau wrth reoli eu mewnflwch, gan ddefnyddio technoleg arloesol i olrhain symudiadau’r llygaid. Os ydych chi dros 18 oed a bod gennych fynediad at liniadur neu gyfrifiadur, rydych yn gymwys i gymryd rhan.

Cliciwch yma ar gyfer yr arolwg sy’n cymryd dim ond 15 munud i’w gwblhau.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â alb61@aber.ac.uk.

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn parhau i ddiweddaru’r wefan Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2020/21 a’r cwestiynau cyffredin sydd yno. Os nad yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yno, gallwch anfon e-bost neu ffonio ein llinell gymorth coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483.Pob hwyl,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

01.07.2021 Diweddariad COVID

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad COVID-19, dydd Iau 1 Gorffennaf.

Yn y rhifyn hwn:

 • Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf
 • Canolfan frechu galw heibio ar agor 7 diwrnod yr wythnos
 • Clinig brechu COVID iechyd meddwl a llesiant
 • Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19
 • Pwysigrwydd cofnodi canlyniadau profion
 • Profi am COVID-19 ar y campws
 • Arolwg myfyrwyr o ddysgu ar-lein
 • Newyddion cyffredinol
  • Astudiaeth llygaid

 

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf

Yr wythnos hon, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau datganiad yn ymwneud ag addysg uwch a phellach, a sut y gall sefydliadau gynllunio am addysgu wyneb yn wyneb yn y flwyddyn academaidd newydd.

 

Egwyddor ganolog cynlluniau’r llywodraeth yw symud tuag at allu gweithredu mor normal â phosibl ym maes addysg yn yr hydref, gyda dysgu ac addysgu mewn prifysgolion yn gweithredu yn unol â’r hyn y gall pobl ei wneud yn y gymdeithas ehangach.

 

Mae’r cynnig i symud i ffwrdd o’r rheol pellter cymdeithasol o 2 fetr i fodel grwpiau cyswllt yn golygu y gallwn, mewn rhai meysydd, gynllunio i gynyddu'r addysgu wyneb yn wyneb ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd, wrth barhau i flaenoriaethu iechyd a lles pawb. 

 

Mae’r penderfyniad hwn gan Lywodraeth Cymru hwn yn cydnabod ymdrechion lu staff a myfyrwyr yn ystod y pandemig. Dengys pa mor llwyddiannus a diogel y bu’r ddarpariaeth dysgu wyneb yn wyneb, a sut rydyn ni wedi rhoi mesurau cynhwysfawr yn eu lle er mwyn gwneud ein cyfleusterau dysgu yn lleoedd diogel o ran COVID.

 

Mae’n hardal leol yma yn Aberystwyth wedi bod â rhai o’r lefelau isaf o COVID-19 yng Nghymru a’r DG. Ar yr un pryd, mae gan Gymru un o’r graddfeydd brechu uchaf yn y byd. Byddwn ni’n parhau i gydweithio gydag eraill er mwyn cynnal hyn a pharhau i warchod iechyd a lles, ac i ddarparu cymaint o ddysgu wyneb yn wyneb ag sy’n bosibl.

 

Byddwn yn parhau i’ch diweddaru dros yr wythnosau nesaf wrth i ni weithio trwy oblygiadau ymarferol y canllawiau newydd.

 

Canolfan frechu galw heibio ar agor 7 diwrnod yr wythnos

Mae clinig brechlyn galw heibio yn cael eu cynnal yn Llyfrgell Thomas Parry ar gampws Llanbadarn.

Gallwch fynychu heb apwyntiad ac mae’r ganolfan ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 10yb a 8yh.

 

Mae unrhyw un sy'n 18 oed neu'n hŷn yn gymwys i dderbyn eu dos cyntaf neu'u ail ddos brechlyn os yw’n ddyledus.

 

Mae brechlynnau AstraZeneca, Pfizer and Moderna ar gael ar bob safle, ffoniwch y tîm bwcio’r bwrdd iechyd ar 0300 303 8322 os oes angen i chi wirio a yw hi’n bryd i chi gael yr ail ddos.

 

Nid oes angen cysylltu â'r bwrdd iechyd i drefnu apwyntiad ond os ydych yn dymuno trefnu apwyntiad gallwch wneud hynny o hyd trwy gysylltu â'u tîm archebu ar 0300 303 8322 neu drwy e-bostio COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn parhau i ddarparu diweddariadau ar eu canolfannau galw heibio ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook a Twitter.

Clinigau brechu COVID penodedig iechyd meddwl a llesiant

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu sesiynau penodedig yn ei ganolfannau brechu torfol er mwyn rhoi cymorth ychwanegol i bobl a allai ei chael yn anodd mynychu oherwydd iechyd meddwl, gorbryder, pryder neu ofn.

Bydd yr amseroedd gwarchodedig hyn yn y clinig yn darparu lle tawel i’r brechwyr sy’n nyrsys iechyd meddwl profiadol i gefnogi pobl a rhoi sicrwydd iddynt.

Bydd y clinigau hyn yn stocio'r brechlyn Moderna sef y brechlyn a argymhellir ar gyfer y rhai ar feddyginiaethau iechyd meddwl. Dyma’r brechlyn a argymhellir hefyd ar gyfer y rhai sy'n derbyn triniaeth am gamddefnyddio sylweddau.

Yn Aberystwyth, cynhelir y sesiynau penodedig pob dydd Mawrth rhwng 2yp a 7yh yn Llyfrgell Thomas Parry ar gampws Llanbadarn.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan y bwrdd iechyd.

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19

Mae’r Brifysgol yn darparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff. Maent ar gael i’w casglu o Medrus 4 rhwng 1:30 a 4:00yp, bob dydd Llun a dydd Iau. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw.

Pwysigrwydd cofnodi canlyniadau profion

Cofiwch ei bod yn bwysig iawn adrodd canlyniadau profion llif unffordd y diwrnod y byddwch chi neu rywun ar eich aelwyd yn sefyll y prawf, ni waeth beth yw'r canlyniad.

Profi am COVID-19 ar y campws

Gallwch hefyd drefnu prawf Dyfais Llif Unffordd COVID (LFD) ar gampws Penglais. Cynhelir y profion ym Medrus 4, Penbryn, campws Penglais bob bore Llun a bore Iau.

Arolwg myfyrwyr o ddysgu ar-lein

Mae prifysgolion yng Nghymru yn cynnal arolwg i ddysgu mwy am eich profiadau o ddysgu ar-lein yn ystod 2020/2021. Gobeithiwn y gallwn lunio argymhellion yn seiliedig ar eich ymatebion.

I gymryd rhan, cliciwch yma. Maen nhw’n cynnal raffl a gallech chi ennill taleb sy’n werth £25. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â a.e.hoon@swansea.ac.uk

 

Newyddion cyffredinol y Brifysgol

Apêl am bobl i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil: Astudiaeth o Arferion E-bost drwy Olrhain Symudiadau’r Llygaid

 

Ydych chi'n ei chael hi'n anodd i gadw trefn ar eich negeseuon e-bost? Mae'r newid i weithio o bell yn sgil pandemig COVID-19 wedi golygu bod cyfanswm ein gweithgarwch e-bost wedi cynyddu 28%, ac ar gyfartaledd rydym yn darllen 31% yn fwy o negeseuon e-bost nag o'r blaen.

 

Mae’n amlwg bod rheoli ein mewnflwch e-bost yn rhan gynyddol o fywyd i lawer ohonom sy'n gweithio ac yn dysgu ar-lein yn ystod y pandemig, ond nid ydym yn gwybod llawer ynglŷn â pham rydym yn gwneud y penderfyniadau a wnawn wrth ymateb i eraill ar-lein.

 

Fel rhan o brosiect PhD, mae Alexandra Brookes a Dr Gareth Norris yn cynnal astudiaeth ar-lein i ddeall sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau wrth reoli eu mewnflwch e-bost, gan ddefnyddio technoleg arloesol i olrhain symudiadau’r llygaid. Os ydych chi dros 18 oed a bod gennych fynediad at liniadur neu gyfrifiadur, rydych yn gymwys i gymryd rhan.

 

Cliciwch yma ar gyfer yr arolwg sy’n cymryd dim ond 15 munud i’w gwblhau.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â alb61@aber.ac.uk.

 

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn parhau i ddiweddaru’r wefan Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2020/21 a’r cwestiynau cyffredin sydd yno. Os nad yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yno, gallwch anfon e-bost neu ffonio ein llinell gymorth coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483.Pob hwyl,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

01.07.2021 Diweddariad COVID Ôlraddedig

Annwyl fyfyriwr ôlraddedig

Diweddariad COVID-19, dydd Gwener 2 Gorffennaf.

Yn y rhifyn hwn:

 • Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf
 • Defnyddio labordai a gofod astudio
 • Canolfan frechu galw heibio ar agor 7 diwrnod yr wythnos
 • Clinig brechu COVID iechyd meddwl a llesiant
 • Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19
 • Pwysigrwydd cofnodi canlyniadau profion
 • Profi am COVID-19 ar y campws
 • Arolwg myfyrwyr o ddysgu ar-lein
 • Newyddion cyffredinol

 

 • Astudiaeth llygaid

 

 

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf

Yr wythnos hon, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau datganiad yn ymwneud ag addysg uwch a phellach, a sut y gall sefydliadau gynllunio am addysgu wyneb yn wyneb yn y flwyddyn academaidd newydd.

 

Egwyddor ganolog cynlluniau’r llywodraeth yw symud tuag at allu gweithredu mor normal â phosibl ym maes addysg yn yr hydref, gyda dysgu ac addysgu mewn prifysgolion yn gweithredu yn unol â’r hyn y gall pobl ei wneud yn y gymdeithas ehangach.

 

Mae’r cynnig i symud i ffwrdd o’r rheol pellter cymdeithasol o 2 fetr i fodel grwpiau cyswllt yn golygu y gallwn, mewn rhai meysydd, gynllunio i gynyddu'r addysgu wyneb yn wyneb ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd, wrth barhau i flaenoriaethu iechyd a lles pawb. 

 

Mae’r penderfyniad hwn gan Lywodraeth Cymru yn cydnabod ymdrechion lu staff a myfyrwyr yn ystod y pandemig. Dengys pa mor llwyddiannus a diogel y bu’r ddarpariaeth dysgu wyneb yn wyneb, a sut rydyn ni wedi rhoi mesurau cynhwysfawr yn eu lle er mwyn gwneud ein cyfleusterau dysgu yn lleoedd diogel o ran COVID.

 

Mae’n hardal leol yma yn Aberystwyth wedi bod â rhai o’r lefelau isaf o COVID-19 yng Nghymru a’r DG. Ar yr un pryd, mae gan Gymru un o’r graddfeydd brechu uchaf yn y byd. Byddwn ni’n parhau i gydweithio gydag eraill er mwyn cynnal hyn a pharhau i warchod iechyd a lles, ac i ddarparu cymaint o ddysgu wyneb yn wyneb ag sy’n bosibl.

 

Byddwn yn parhau i’ch diweddaru dros yr wythnosau nesaf wrth i ni weithio trwy oblygiadau ymarferol y canllawiau newydd.

 

Defnyddio labordai a gofod astudio

Mae gofodau astudio a labordai ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig - peidiwch ag anghofio manteisio arnynt a chyfleusterau eraill y campws.  

 

Cofiwch hefyd yr angen i gydymffurfio gyda’r asesiadau risg sydd yn eu lle ar gyfer eu labordai neu ofodau astudio. Dylai fod gan eich goruchwyliwr gopi o hyn, ac y bydd, gan amlaf, yn cynnal system bwcio er mwyn sicrhau bod nifer y bobl mewn ystafelloedd yn unol â’r capasiti.

 

Os oes gennych gwestiynau am hyn, cysylltwch â’ch goruchwyliwr yn y lle cyntaf. Os oes angen rhagor o gyngor arnoch, gallwch gysylltu â’r tîm iechyd a diogelwch ar hasstaff@aber.ac.uk.

 

Canolfan frechu galw heibio ar agor 7 diwrnod yr wythnos

Mae clinig brechlyn galw heibio yn cael eu cynnal yn Llyfrgell Thomas Parry ar gampws Llanbadarn.

Gallwch fynychu heb apwyntiad ac mae’r ganolfan ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 10yb a 8yh.

 

Mae unrhyw un sy'n 18 oed neu'n hŷn yn gymwys i dderbyn eu dos cyntaf neu'u ail ddos brechlyn os yw'n ddyledus.

 

Mae brechlynnau AstraZeneca, Pfizer and Moderna ar gael ar bob safle, ffoniwch y tîm bwcio’r bwrdd iechyd ar 0300 303 8322 os oes angen i chi wirio pryd i gael yr ail ddos.

 

Nid oes angen cysylltu â'r bwrdd iechyd i drefnu apwyntiad ond os ydych yn dymuno trefnu apwyntiad gallwch wneud hynny o hyd trwy gysylltu â'u tîm archebu ar 0300 303 8322 neu drwy e-bostio COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn parhau i ddarparu diweddariadau ar eu canolfannau galw heibio ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook a Twitter.

Clinigau brechu COVID penodedig iechyd meddwl a llesiant

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu sesiynau penodedig yn ei ganolfannau brechu torfol er mwyn rhoi cymorth ychwanegol i bobl a allai ei chael yn anodd mynychu oherwydd iechyd meddwl, gorbryder, pryder neu ofn.

Bydd yr amseroedd gwarchodedig hyn yn y clinig yn darparu lle tawel i’r brechwyr sy’n nyrsys iechyd meddwl profiadol i gefnogi pobl a rhoi sicrwydd iddynt.

Bydd y clinigau hyn yn stocio'r brechlyn Moderna sef y brechlyn a argymhellir ar gyfer y rhai ar feddyginiaethau iechyd meddwl. Dyma’r brechlyn a argymhellir hefyd ar gyfer y rhai sy'n derbyn triniaeth am gamddefnyddio sylweddau.

Yn Aberystwyth, cynhelir y sesiynau penodedig pob dydd Mawrth rhwng 2yp a 7yh yn Llyfrgell Thomas Parry ar gampws Llanbadarn.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan y bwrdd iechyd.

Pecynnau profi cartref ar gyfer COVID-19

Mae’r Brifysgol yn darparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff. Maen nhw ar gael i’w casglu o Medrus 4 rhwng 1:30 a 4:00yp, bob dydd Llun a dydd Iau. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw.

Pwysigrwydd cofnodi canlyniadau profion

Cofiwch ei bod yn bwysig iawn adrodd canlyniadau profion llif unffordd y diwrnod y byddwch chi neu rywun ar eich aelwyd yn gwneud prawf, ni waeth beth yw'r canlyniad.

Profi am COVID-19 ar y campws

Gallwch hefyd drefnu prawf Dyfais Llif Unffordd COVID (LFD) ar gampws Penglais. Cynhelir y profion ym Medrus 4, Penbryn, campws Penglais bob bore Llun a bore Iau.

Arolwg myfyrwyr o ddysgu ar-lein

Mae prifysgolion yng Nghymru yn cynnal arolwg i ddysgu mwy am eich profiadau o ddysgu ar-lein yn ystod 2020/2021. Gobeithiwn y gallwn lunio argymhellion yn seiliedig ar eich ymatebion.

I gymryd rhan, cliciwch yma. Maen nhw’n cynnal raffl a gallech chi ennill taleb sy’n werth £25. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â a.e.hoon@swansea.ac.uk

 

Newyddion cyffredinol y Brifysgol

Apêl am bobl i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil: Astudiaeth o Arferion E-bost drwy Olrhain Symudiadau’r Llygaid

 

Ydych chi'n ei chael hi'n anodd i gadw trefn ar eich negeseuon e-bost? Mae'r newid i weithio o bell yn sgil pandemig COVID-19 wedi golygu bod cyfanswm ein gweithgarwch e-bost wedi cynyddu 28%, ac ar gyfartaledd rydym yn darllen 31% yn fwy o negeseuon e-bost nag o'r blaen.

 

Mae’n amlwg bod rheoli ein mewnflwch e-bost yn rhan gynyddol o fywyd i lawer ohonom sy'n gweithio ac yn dysgu ar-lein yn ystod y pandemig, ond nid ydym yn gwybod llawer ynglŷn â pham rydym yn gwneud y penderfyniadau a wnawn wrth ymateb i eraill ar-lein.

 

Fel rhan o brosiect PhD, mae Alexandra Brookes a Dr Gareth Norris yn cynnal astudiaeth ar-lein i ddeall sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau wrth reoli eu mewnflwch e-bost, gan ddefnyddio technoleg arloesol i olrhain symudiadau’r llygaid. Os ydych chi dros 18 oed a bod gennych fynediad at liniadur neu gyfrifiadur, rydych yn gymwys i gymryd rhan.

 

Cliciwch yma ar gyfer yr arolwg sy’n cymryd cwta chwarter awr i’w gwblhau.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â alb61@aber.ac.uk.

 

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn parhau i ddiweddaru’r wefan Byw a Dysgu yn Aberystwyth 2020/21 a’r cwestiynau cyffredin sydd yno. Os nad yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yno, gallwch anfon e-bost neu ffonio ein llinell gymorth coronafeirws ar coronafeirws@aber.ac.uk / 01970 622483.

Pob hwyl,

Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr